(Video) Valmiki’s Ramayana – Mohan MV

 

रामायणम्

मूलश्लोकः-1

तप:स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌। नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्‌।। 1।।

श्लोकान्वयः-

तपस्वी वाल्मीकि: तप:स्वाध्यायनिरतं वाग्विदां वरं मुनिपुङ्गवं नारदं परिपप्रच्छ ।।1।।

मूलश्लोकः-2

को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रत:।। 2।।

श्लोकान्वयः-

साम्प्रतम्‌ अस्मिन्‌ लोके क: नु गुणवान्‌ ? क: च वीर्यवान्‌ ? क: धर्मज्ञ: कृतज्ञ: सत्यवाक्य: दृढव्रत: च (अस्ति) ?।।2।।

मूलश्लोकः-3

चारित्रेण च को युक्त: सर्वभूतेषु को हित:। विद्वान्‌ क: क: समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शन:।। 3।।

श्लोकान्वयः-

क: च चारित्रेण युक्त: ? क: सर्वभूतेषु हित: ? क: विद्वान्‌ ? क: च समर्थ: ? क: च एकप्रियदर्शन: (अस्ति) ?।।3।।

मूलश्लोकः-4

आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ कोऽनसूयक:। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे।।4।।

श्लोकान्वयः-

क: आत्मवान्‌ ? क: जितक्रोध: द्युतिमान्‌ अनसूयक: (च अस्ति) ? संयुगे जातरोषस्य कस्य देवा: च बिभ्यति ?।।4।।

मूलश्लोकः-5

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे । महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌।। 5।।

श्लोकान्वयः-

महर्षे ! अहम्‌ एतत्‌ श्रोतुम्‌ इच्छामि, हि मे परं कौतूहलम्‌ (अस्ति)। त्वं (च) एवंविधं नरं ज्ञातुं समर्थ: असि।।5

मूलश्लोकः-6

श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वच:। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्‌।। 6।।

श्लोकान्वयः-

त्रिलोकज्ञ: नारद: वाल्मीके: एतद् वच: श्रुत्वा ‘श्रूयताम्‌’ इति आमन्त्र्य च प्रहृष्ट: (सन्‌) वाक्यम्‌ अब्रवीत्‌।।6।।

मूलश्लोकः-7

बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा:। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्‌वा तैर्युक्त: श्रूयतां नर:।। 7।।

श्लोकान्वयः-

(हे) मुने ! त्वया ये बहव: दुर्लभा: गुणा: कीर्तिता: तै: युक्त: नर: श्रूयताम्‌ । अहं बुद्ध्‌वा वक्ष्यामि।।7।।

मूलश्लोकः-8

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनै: श्रुत:। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी।। 8।।

श्लोकान्वयः-

(हे मुने !) नियतात्मा महावीर्य: द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी इक्ष्वाकुवंशप्रभव: राम: नाम जनै: श्रुत: (अस्ति)।। 8।।

मूलश्लोकः-9

बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्ग्मी श्रीमाञ्छत्रुनिबर्हण:। विपुलांसो महाबाहु : कम्बुग्रीवो महाहनु : ।। 9।।

श्लोकान्वयः-

(स: राम:) बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्ग्मी श्रीमान्‌ शत्रुनिबर्हण: विपुलांस: महाबाहु: कम्बुग्रीव: महाहनु: च (अस्ति।)।। 9।।

मूलश्लोकः-10

महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिन्दम:। आजानुबाहु: सुशिरा: सुललाट: सुविक्रम:।। 10।।

श्लोकान्वयः-

(स: राम:) महोरस्क: महेष्वास: गूढजत्रु: अरिन्दम:आजानुबाहु: सुशिरा: सुललाट: सुविक्रम: (च अस्ति)।। 10।।

मूलश्लोकः-11

सम: समविभक्ताङ्ग: स्निग्धवर्ण : प्रतापवान्‌ । पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षण:।। 11।।

श्लोकान्वयः-

(स: राम:) सम: समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्ण: प्रतापवान्‌ पीनवक्षा: विशालाक्ष: लक्ष्मीवान्‌ शुभलक्षण: ( च अस्ति)।। 11।।

मूलश्लोकः-12-15

धर्मज्ञ: सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रत:। यशस्वी ज्ञानसम्पन्न: शुचिर्वश्य: समाधिमान्‌।। 12।।
प्रजापतिसम: श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदन:। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता।। 13।।
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठित:।। 14।।
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ: स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌। सर्वलोकप्रिय: साधुरदीनात्मा विचक्षण:।। 15।।

श्लोकान्वयः –

(स च राम:) धर्मज्ञ: सत्यसन्ध: प्रजानां हिते च रत: यशस्वी ज्ञानसम्पन्न: शुचि: वश्य: समाधिमान्‌ च (अस्ति)।। 12।।

(स च राम:) प्रजापतिसम: श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदन: जीवलोकस्य रक्षिता धर्मस्य (च) परिरक्षिता (अस्ति)।। 13।।

(स च राम:) स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गातत्त्वज्ञ: धनुर्वेदे च निष्ठित: (अस्ति) ।। 14।।

(स च राम:) सर्वशास्त्रार्थ-तत्त्वज्ञ: स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ सर्वलोकप्रिय: साधु: अदीनात्मा विचक्षण: (च अस्ति)।। 15।।

मूलश्लोकः-16-19

सर्वदाभिगत: सद्भि: समुद्र इव सिन्धुभि:। आर्य: सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शन:।। 16।।
स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धन:। समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव।। 17।।
विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्‌ प्रियदर्शन:। कालाग्निसदृश: क्रोधे क्षमया पृथिवीसम:।। 18।।
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापर:।

श्लोकान्वयः –

(राम:) सर्वदा सिन्धुभि: समुद्र: इव सद्भि: अभिगत: (भवति)। (स:) आर्य: सर्वसम: सदा एव प्रियदर्शन: च (अस्ति)। सर्वगुणोपेत: स: कौसल्यानन्दवर्धन: च (अपि अस्ति)। गाम्भीर्ये (स:) समुद्र: इव, धैर्येण हिमवान्‌ इव, वीर्ये विष्णुना सदृश: सोमवत्‌ प्रियदर्शन: ( च अस्ति)। क्रोधे कालाग्निसदृश:, क्षमया पृथिवीसम:, त्यागे धनदेन सम: सत्ये अपर: धर्म: इव (च अस्ति)।।16-19।।

मूलश्लोकः-19-21

तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌।। 19।।
ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथ: सुतम्‌ । प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया।। 20।।
यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत्‌ प्रीत्या महीपति:।। 21।।

श्लोकान्वयः –

महीपति: दशरथ: तम्‌ एवंगुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं प्रकृतीनां हितै: युक्तं ज्येष्ठगुणै: युक्तं ज्येष्ठं सुतं रामं प्रकृतिप्रियकाम्यया प्रीत्या (च) यौवराज्येन संयोक्तुम्‌ ऐच्छत्‌।। 19-21।।

मूलश्लोकः-21-22

तस्याभिषेकसम्भारान्‌ दृष्ट्‌वा भार्याऽथ कैकयी।। 21।।
पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत। विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌।।22।।

श्लोकान्वयः –

अथ तस्य अभिषेकसम्भारान्‌ दृष्ट्‌वा पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी कैकयी रामस्य विवासनं भरतस्य अभिषेचनं च एनं वरम्‌ अयाचत।।21-22।।

मूलश्लोकः-23

स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयत:। विवासयामास सुतं रामं दशरथ: प्रियम्‌।। 23।।

श्लोकान्वयः –

सत्यवचनात्‌ धर्मपाशेन संयत: स: राजा दशरथ: प्रियं सुतं रामं विवासयामास।।23।।

मूलश्लोकः-24

स जगाम वनं वीर: प्रतिज्ञामनुपालयन्‌। पितुर्वचननिर्देशात्‌ कैकेय्या: प्रियकारणात्‌।। 24।।

श्लोकान्वयः –

स: वीर: पितु: वचननिर्देशात्‌ कैकेय्या: प्रियकारणात्‌ प्रतिज्ञाम्‌ अनुपालयन्‌ वनं जगाम।।24।।

मूलश्लोकः-25-26

तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम । स्नेहाद्विनयसम्पन्न: सुमित्रानन्दवर्धन:।।25।।
भ्रातरं दयितो भ्रातु: सौभ्रात्रमनुदर्शयन्‌।।26।।

श्लोकान्वयः –

विनयसम्पन्न: सुमित्रानन्दवर्धन: भ्रातु: दयित: प्रिय: भ्राता लक्ष्मण: स्नेहात्‌ सौभ्रात्रम्‌ अनुदर्शयन्‌ तं व्रजन्तं भ्रातरम्‌ अनुजगाम।।25-26।।

मूलश्लोकः-26-28

रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमा हिता।। 26।।
जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधू: ।। 27।।
सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा।।28।।

श्लोकान्वयः –

जनकस्य कुले जाता देवमाया इव निर्मिता रामस्य दयिता नित्यं प्राणसमा हिता भार्या सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणाम्‌ उत्तमा वधू: सीता अपि यथा शशिनं रोहिणी (तथा) रामम्‌ अनुगता।।27-28।।

मूलश्लोकः-28-29

पौरैरनुगतोदूरं पित्रा दशरथेन च।। 28।।
शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्‌। गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्‌ ।।29।।

श्लोकान्वयः –

पौरै: पित्रा दशरथेन च दूरम्‌ अनुगत: धर्मात्मा (राम:) श्रृङ्गवेरपुरे निषादाधिपतिं प्रियं गुहम्‌ आसाद्य गङ्गाकूले सूतं व्यसर्जयत्‌।।28-29।।

मूलश्लोकः-30-32

गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया । ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदका:।। 30।।
चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ । रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रय:।। 31।।
देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन्‌ सुखम्‌ ।।32।।

श्लोकान्वयः –

गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहित: राम: वनेन वनं गत्वा बहूदका: नदी: तीर्त्वा भरद्वाजस्य शासनात्‌ चित्रकूटमनुप्राप्य वने रम्यम्‌ आवसथं कृत्वा देवगन्धर्वसङ्काशा: ते त्रय: रममाणा: सुखं न्यवसन्‌।।30-32।।

मूलश्लोकः-32-33

चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा।।32।।
राजा दशरथ: स्वर्गं जगाम विलपन्‌ सुतम्‌।। 33।।

श्लोकान्वयः –

रामे चित्रकूटं गते पुत्रशोकातुर: राजा दशरथ: सुतं विलपन्‌ स्वर्गं जगाम।।32-33।।

मूलश्लोकः-33-34

गते तु तस्मिन्‌ भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्वजै:।।33।।
नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबल:। स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादक:।।34।।

श्लोकान्वयः –

तस्मिन्‌ दशरथे गते तु वसिष्ठप्रमुखै: द्विजै: राज्याय नियुज्यमान: महाबल: भरत: राज्यं न ऐच्छत्‌ (किन्तु) रामपादप्रसादक: स: वीर: वनं जगाम।।33-34।।

मूलश्लोकः-35-36

गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌। अयाचद् भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृत:।। 35।।
त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोऽब्रवीत्‌।। 36।।

श्लोकान्वयः –

आर्यभावपुरस्कृत: स: (भरत:) गत्वा महात्मानं सत्यपराक्रमं भ्रातरं रामम्‌ अयाचत्‌। त्वम्‌ एव राजा धर्मज्ञ: इति वच: रामम्‌ अब्रवीत्‌।।35-36।।

मूलश्लोकः-36-38

रामोऽपि परमोदार: सुमुख: सुमहायशा:।।36।।
न चैच्छत्‌ पितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबल:। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुन: पुन: ।।37।।
निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रज:।।38।।

श्लोकान्वयः –

परमोदार: सुमुख: सुमहायशा: महाबल: राम: अपि पितु: आदेशात्‌ राज्यं न ऐच्छत्‌। भरताग्रज: (राम:) राज्याय पादुके न्यासं दत्त्वा भरतं पुन: पुन: निवर्तयामास।।36-38।।

मूलश्लोकः-38-39

स काममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन्‌।।38।।
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाङ्‌क्षया।।39।।

श्लोकान्वयः –

स: कामम्‌ अनवाप्य रामपादौ उपस्पृशन्‌ रामागमनकाङ्‌क्षया नन्दिग्रामे राज्यम्‌ अकरोत्‌।।38-39।।

मूलश्लोकः-39-40

गते तु भरते श्रीमान्‌ सत्यसन्धो जितेन्द्रिय:।। 39।।
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च। तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान्‌ प्रविवेश ह।। 40।।

श्लोकान्वयः –

भरते गते श्रीमान्‌ सत्यसन्ध: जितेन्द्रिय: एकाग्र: राम: नागरस्य जनस्य च तत्र आगमनम्‌ पुन: आलक्ष्य दण्डकान्‌ प्रविवेश ह।।39-40।।

मूलश्लोकः-41-42

प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचन:। विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्श ह।। 41।। सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा।। 41-42।।

श्लोकान्वयः –

राजीवलोचन: राम: महारण्यं प्रविश्य विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं सुतीक्ष्णम्‌ अगस्त्यं तथा च अगस्त्यभ्रातरं ददर्श ह।।41-42।।

मूलश्लोकः-42-43

अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम्‌।। 42।।
खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ।।43।।

श्लोकान्वयः –

परमप्रीत: (राम:) अगस्त्यवचनात्‌ ऐन्द्रं शरासनं खड्गम्‌ अक्षयसायकौ तूणी च जग्राह।।42-43।।

मूलश्लोकः-43-44

वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरै: सह।। 43।।
ऋषयोऽभ्यागमन्सर्वे वधायासुररक्षसाम्‌। स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने।।44।।

श्लोकान्वयः –

वनचरै: सह वने वसत: तस्य रामस्य (समीपं) सर्वे ऋषय: असुररक्षसां वधाय अभ्यागमन्‌। स: तेषां (ऋषीणां) राक्षसानां (वधं) प्रतिशुश्राव।।43-44।।

मूलश्लोकः-45

प्रतिज्ञातश्च रामेण वध: संयति रक्षसाम्‌। ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌।। 45।।

श्लोकान्वयः –

रामेण च अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ऋषीणां (सन्निधौ) संयति रक्षसां वध: प्रतिज्ञात:।।45।।

मूलश्लोकः-46

तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी। विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी।। 46।।

श्लोकान्वयः –

तत्र एव वसता तेन जनस्थाननिवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता।।46।।

मूलश्लोकः-47-48

तत: शूर्पणखावाक्यादुद्युक्तान्‌ सर्वराक्षसान्‌। खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम्‌।। 47।।
निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्‌।। 48।।

श्लोकान्वयः –

तत: शूर्पणखावाक्याद् उद्युक्तान्‌ सर्वराक्षसान्‌ (तत्र विशिष्टं) खरं त्रिशिरसं दूषणं च राक्षसं तेषां पदानुगान्‌ च रणे एव राम: निजघान।। 47-48।।

मूलश्लोकः-48-49

वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम्‌।।48।।
रक्षसां निहतान्यासन्‌ सहस्राणि चतुर्दश।।49।।

श्लोकान्वयः –

तस्मिन्‌ वने निवसता (रामेण) जनस्थाननिवासिनां रक्षसां चतुदश-सहस्राणि निहतानि आसन्‌।।48-49।।

मूलश्लोकः-49-50

ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावण: क्रोधमूर्छित:।।49।।
सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्‌ ।।50।।

श्लोकान्वयः –

तत: ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावण: क्रोधमूर्छित: (अभवत्‌)। (स:) मारीचं नाम राक्षसं सहायं वरयामास।।49-50।।

मूलश्लोकः-50-52

वार्यमाण: सुबहुशो मारीचेन स रावण:।। 50।।
न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावण: कालचोदित:।।51।।
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा।।52।।

श्लोकान्वयः –

रावण ! बलवता तेन ते विरोध: न क्षम: (इत्येवं) मारीचेन सुबहुश: वार्यमाण: स: रावण: कालचोदित: (सन्‌) तद्वाक्यम्‌ अनादृत्य तदा सहमारीच: तस्य आश्रमपदं जगाम।।50-52।।

मूलश्लोकः-52-53

तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ।।52।।
जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्‌।। 53।।

श्लोकान्वयः –

(रावण:) तेन मायाविना नृपात्मजौ दूरम्‌ अपवाह्य गृध्रं जटायुषं हत्वा रामस्य भार्यां जहार।।52-53।।

मूलश्लोकः-53-54

गृध्रं च निहतं दृष्ट्‌वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम्‌।। 53।।
राघव: शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रिय:।।54।।

श्लोकान्वयः –

गृध्रं च निहतं दृष्ट्‌वा मैथलीं च हृतां श्रुत्वा शोकसन्तप्त: आकुलेन्द्रिय: राघव: विललाप।।53-54।।

मूलश्लोकः-54-55

ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्‌।।54।।
मार्ग माणो वने सीतां राक्षसं संददर्श ह। कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्‌।। 55।।

श्लोकान्वयः –

तत: तेन एव शोकन (युक्त: राघव:) गृध्रं जटायुषं दग्ध्वा वने सीतां मार्गमाण: रूपेण विकृतं घोरदर्शनं कबन्धं नाम राक्षसं सन्ददर्श ह।।54-55।।

मूलश्लोकः-56-57

तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च स:। स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम्‌।। 56।।
श्रमणां धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव।।57।।

श्लोकान्वयः –

महाबाहु: (राघव:) कबन्धं निहत्य तं ददाह। स: च कबन्ध: स्व: गत:। राघव ! धर्मनिपुणां धर्मचारिणीं श्रमणां शबरीम्‌ अभिगच्छ इति स: (कबन्ध:) अस्य कथयामास।।56-57।।

मूलश्लोकः-57-58

सोऽभ्यगच्छन्‌ महातेजा: शबरीं शत्रुसूदन:।। 57।। शबर्या पूजित: सम्यग्‌ रामो दशरथात्मज:।।58।।

श्लोकान्वयः –

स: महातेजा: शत्रुसूदन: शबरीम्‌ अभ्यगच्छत्‌। दशरथात्मज: राम: शबर्या सम्यक्‌ पूजित:।।57-58।।

मूलश्लोकः-58-61

पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेण ह ।। 58।। हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद् रामो महावलः।।59।। आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः।सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानर:।। 60।। चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्‌।।61।।

श्लोकान्वयः –

पम्पातीरे वानरेण हनुमता सङ्गतः।।58।। हनुमद्वचनात् च एव सुग्रीवेण समागतः।।59।। महाबलः रामः सुग्रीवाय आदितः तत् सर्वम् अशंसत्।।59।। विशेशतः सीतायाः यथावृत्तम् अशंसत्।।60।। वानर: सुग्रीव: च रामस्य तत्सर्वं श्रुत्वा प्रीत: च रामेण अग्निसाक्षिकं सख्यं चकार।।61।।

मूलश्लोकः-61-62

ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति ।।61।। रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्दु:खितेन च। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति।। 62।।

श्लोकान्वयः –

तत: दु:खितेन वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय सर्वं प्रणयात्‌ आवेदितम्‌। तदा च रामेण वालिवधं प्रति प्रतिज्ञातम्‌।।61-62।।

मूलश्लोकः-63

वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानर:। सुग्रीव: शङ्कितश्चासीन्नित्यं वीर्येण राघवे।। 63।।

श्लोकान्वयः –

वानर: सुग्रीव: राघवे वीर्येण नित्यं शङ्कित: च आसीत्‌ (स:) तत्र वालिन: बलं च कथयामास।।63।।

मूलश्लोकः-64

राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे: कायमुत्तमम्‌। दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसंनिभम्‌।। 64।।

श्लोकान्वयः –

सुग्रीव: राघवप्रत्ययार्थं तु महापर्वतसन्निभं दुन्दुभे: उत्तमं कायं दर्शयामास।।64।।

मूलश्लोकः-65

उत्स्मयित्वा महाबाहु: प्रेक्ष्य चास्थि महाबल:। पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्‌।।65।।

श्लोकान्वयः –

महाबाहु: महाबल: (राम:) अस्थि प्रेक्ष्य उत्स्मयित्वा च पादाङ्गुष्ठेन सम्पूर्णं दशयोजनं चिक्षेप।।65।।

मूलश्लोकः-66

बिभेद च पुन: सालान्‌ सप्तैकेन महेषुणा। गिरिं रसातलं चैव जनयन्‌ प्रत्ययं तदा।। 66।।

श्लोकान्वयः –

तदा प्रत्ययं जनयन्‌ एकेन महेषुणा सप्त सालान्‌ गिरिं रसातलं च पुन: बिभेद।।66।।

मूलश्लोकः-67

तत: प्रीतमनास्ते न विश्वस्त: स: महाकपि:। किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा।। 67।।

श्लोकान्वयः –

तत: स महाकपि: तेन प्रीतमना: विश्वस्त: च तदा रामसहित: किष्किधां गुहां जगाम।।67।।

मूलश्लोकः-68

ततोऽगर्जद्धरिवर: सुग्रीवो हेमपिङ्गल:। तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वर:।। 68।।

श्लोकान्वयः –

तत: हेमपिङ्गल: हरिवर: सुग्रीव: अगर्जत्‌ तेन महता नादेन हरीश्वर: (बाली) निर्जगाम।।68।।

मूलश्लोकः-69

अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागत:। निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघव:।। 69।।

श्लोकान्वयः –

तदा वाली ताराम्‌ अनुमान्य सुग्रीवेण (योद्धुं) समागत:। राघव: च एनं तत्र एकेन शरेण निजघान।।69।।

मूलश्लोकः-70

तत: सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव: प्रत्यपादयत्‌।।70।।

श्लोकान्वयः –

तत: राघव: सुग्रीववचनात्‌ आहवे वालिनं हत्वा तद्राज्ये सुग्रीवम्‌ एव प्रत्यपादयत्‌।।70।।

मूलश्लोकः-71

स च सर्वान्‌ समानीय वानरान्‌ वानरर्षभ:। दिश: प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्‌।।71।

श्लोकान्वयः –

स: च वानरर्षभ: जनकात्मजां दिदृक्षु: सर्वान्‌ वानरान्‌ समानीय दिश: प्रस्थापयामास।।71।।

मूलश्लोकः-72

ततो गृध्रस्य वचनात्‌ सम्पातेर्हनुमान्‌ बली। शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्‌।।72।।

श्लोकान्वयः –

तत: बली हनुमान्‌ सम्पाते: गृध्रस्य वचनात्‌ शतयोजनविस्तीर्णं लवणार्णवं पुप्लवे।।72।।

मूलश्लोकः-73

तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्‌ । ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌।।73।।

श्लोकान्वयः –

(हनुमान्‌) रावणपालितां लङ्कां पुरीं समासाद्य तत्र अशोकवनिकां गतां (रामं) ध्यायन्तीं सीतां ददर्श।।73।।

मूलश्लोकः-74

निवेदयित्वाऽभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च। समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्‌।।74।।

श्लोकान्वयः –

(ततश्च हनुमान्‌) अभिज्ञानं निवेदयित्वा* प्रवृत्तिं च (रामस्य) विनिवेद्य वैदहीं समाश्वास्य च तोरणं मर्दयामास।।74।।

मूलश्लोकः-75

पञ्च सेनाग्रगान्‌ हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि। शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌।।75।।

श्लोकान्वयः –

(स: हनुमान्‌) पञ्च सेनाग्रगान्‌ सप्त मन्त्रिसुतान्‌ च हत्वा शूरम्‌ अक्षम्‌ अपि निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌।।75।।

मूलश्लोकः-76

अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात्‌। मर्षयन्‌ राक्षसान्‌ वीरो यन्त्रिणस्तान्‌ यदृच्छया।।76।।

श्लोकान्वयः –

(बन्धनानन्तरं हनुमान्‌) पैतामहात्‌ वरात्‌ अस्त्रेण आत्मानम्‌ उन्मुक्तं ज्ञात्वा यन्त्रिण: तान्‌ राक्षसान्‌ यदृच्छया मर्षयन्‌ (रावणं प्राप्तवान्‌)।।76।।

मूलश्लोकः-77

ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्काम्‌ ऋते सीतां च मैथिलीम्‌। रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्‌ महाकपि:।।77।।

श्लोकान्वयः –

तत: महाकपि: मैथिलीं सीताम्‌ ऋते लङ्कां पुरीं दग्ध्वा रामाय प्रियमाख्यातुं पुन: आयात्‌।।77।।

मूलश्लोकः-78

सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्‌। न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वत:।।78।।

श्लोकान्वयः –

अमेयात्मा स: (महाकपि:) महात्मानम्‌ रामम्‌ अभिगम्य प्रदक्षिणं (च) कृत्वा सीता तत्त्वत: दृष्टा इति न्यवेदयत्‌।।78।।

मूलश्लोकः-79

तत: सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे:। समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभै:।।79।।

श्लोकान्वयः –

तत: सुग्रीवसहित: (राम:) महोदधे: तीरं गत्वा आदित्यसन्निभै: शरै: समुद्रं क्षोभयामास।।79।।

मूलश्लोकः-80

दर्शयामास चात्मानं समुद्र: सरितां पति:। समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्‌।।80।।

श्लोकान्वयः –

सरितां पति: समुद्र: आत्मानं दर्शयामास (राम:) समुद्रवचनात्‌ एव च नलं सेतुम्‌ अकारयत्‌।।80।।।

मूलश्लोकः-81

तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे । राम: सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्‌।।81।।

श्लोकान्वयः –

राम: तेन (सेतुना) लङ्कां पुरीं गत्वा आहवे रावणं हत्वा सीताम्‌ अनुप्राप्य परां व्रीडाम्‌ उपागमत्‌।।81।।

मूलश्लोकः-82

तामुवाच ततो राम: परुषं जनसंसदि। अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती।। 82।।

श्लोकान्वयः –

तत: राम: जनसंसदि तां परुषम्‌ उवाच। (तत्‌) अमृष्यमाणा सा सती सीता ज्वलनं विवेश।।82।।

मूलश्लोकः-83-84

ततोऽग्निवचनात्सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम्‌ । कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्‌।।83।। सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मन:। बभौ राम: संप्रहृष्ट: पूजित: सर्वदैवतै:।। 84।।

श्लोकान्वयः –

तत: अग्निवचनात्‌ सीतां विगतकल्मषां ज्ञात्वा राम: (अङ्गीचकार)। महात्मन: राघवस्य तेन महता कर्मणा सचराचरं त्रैलोक्यं तुष्टम्‌। सर्वदैवतै: पूजित: राम: सम्प्रहृष्ट:।।83-84।।

मूलश्लोकः-85

अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर: प्रमुमोद ह।।85।।

श्लोकान्वयः –

तदा राक्षसेन्द्रं विभीषणं लङ्कायाम्‌ अभषिच्य कृतकृत्यः विज्वर: च राम: प्रमुमोद ह।।85।।

मूलश्लोकः-86

देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ । अयोध्यां प्रस्थितो राम: पुष्पकेण सुहृद्-वृत:।।86।

श्लोकान्वयः –

सुहृद्वृत: राम: देवताभ्य: वरं प्राप्य वानरान्‌ समुत्थाप्य च पुष्पकेण अयोध्यां प्रस्थित:।।86।।

मूलश्लोकः-87

भरद्वाजाश्रमं गत्वाराम: सत्यपराक्रम:। भरतस्यान्तिके रामो हनूमन्तं व्यसर्जयत्‌।।87।।

श्लोकान्वयः –

आराम: सत्यपराक्रम: राम: भरद्वाजाश्रमं गत्वा भरतस्य अन्तिके हनूमन्तम्‌ व्यसर्जयत्‌।।87।।

मूलश्लोकः-88

पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा। पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा।।88।।

श्लोकान्वयः –

तदा सुग्रीवसहित: (राम:) तत्‌ पुष्पकं पुन: समारुह्य आख्यायिकाम्‌ जल्पन्‌ तदा नन्दिग्रामं ययौ।।88।।

मूलश्लोकः-89

नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभि: सहितोऽनघ:। राम: सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्‌।।89।।

श्लोकान्वयः –

अनघ: राम: भ्रातृभि: सहित: नन्दिग्रामे जटां हित्वा सीताम्‌ अनुप्राप्य राज्यं पुन: अवाप्तवान्‌।।89।।

मूलश्लोकः-90

प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्ट: पुष्ट: सुधार्मिक:। निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जित:।। 90।।

श्लोकान्वयः –

लोक: हि (राज्यम्‌ अधिरूढे रामे) प्रहृष्टमुदित: तुष्ट: पुष्ट: सुधार्मिक: निरामय: अरोग: दुर्भिक्षभयवर्जित: च भविष्यति।।90।।

मूलश्लोकः-91

न पुत्रमरणं केचिद् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा: क्वचित्‌। नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता:।।91।।

श्लोकान्वयः –

केचिद् (अपि) पुरुषा: क्वचित्‌ पुत्रमरणं न द्रक्ष्यन्ति। नार्य: नित्यम्‌ अविधवा: पतिव्रता: च भविष्यन्ति।।91।।

मूलश्लोकः-92

न चाग्निजं भयं किञ्चन्‌ नाप्सु मज्जन्ति जन्तव:। न वातजं भयं किञ्चन्‌ नापि ज्वरकृतं तथा।।92।।

श्लोकान्वयः –

न च अग्निजं किञ्चिद् भयम्‌, न (च) अप्सु जन्तव: मज्जन्ति न किञ्चिद् वातजं भयम्‌, न अपि ज्वरकृतं तथा।।92।।

मूलश्लोकः-93-94

न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा। नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च।। 93।। नित्यं प्रमुदिता: सर्वे यथा कृतयुगे तथा।।94।।

श्लोकान्वयः –

न च अपि तत्र क्षुद्भयम्‌, तथा (एव) तस्करभयम्‌ (अपि) न। नगराणि राष्ट्राणि च धनधान्ययुतानि। सर्वे तथा प्रमुदिता: यथा कृतयुगे।।93-94।।

मूलश्लोकः-94-96

अश्वमेधशतैरिष्ट्‌वा तथा बहुसुवर्णकै:।। 94।। गवां कोट्‌ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम्‌। असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा:।। 95।। राजवंशाञ्छतगुणान्‌ स्थापयिष्यति राघव:। चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन्‌ स्वे-स्वे धर्मे नियोक्ष्यति ।।96।।

श्लोकान्वयः –

महायशा: राघव: अश्वमेधशतै: बहुसुवर्णकै: इष्ट्‌वा गवां कोट्‌ययुतं असंख्येय धनं (च) विद्वद्भ्य: ब्राह्मणेभ्य: विधिपर्वूकं दत्त्वा राजवंशान्‌ शतगुणान्‌ स्थापयिष्यति। अस्मिन्‌ लोके चातुर्वर्ण्यं स्वे-स्वे धर्मे नियोक्ष्यति च।।94-96।।

मूलश्लोकः-97

दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति।।97।।

श्लोकान्वयः –

राम: दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च राज्यम्‌ उपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति।।97।।

मूलश्लोकः-98

इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌ । य: पठेद् रामचरितं सर्वपापै: प्रमुच्यते।। 98।।

श्लोकान्वयः –

इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वैदेश्च सम्मितं रामचरितं य: पठेत्‌ सर्वपापै: प्रमुच्यते।।98।।

मूलश्लोकः-99

एतदाख्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायणं नर:। सपुत्रपौत्र: सगण: प्रेत्य स्वर्गे महीयते।। 99।।

श्लोकान्वयः –

एतद् आयुष्यम्‌ आख्यानं रामायणं पठन्‌ नर: सपुत्रपौत्र: सगण: प्रेत्य स्वर्गे महीयते।।99।।

मूलश्लोकः-100

पठन्‌ द्विजो वागृषभत्वमीयात्‌ स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌। वणिग्जन: पण्यफलत्वमीयाज्जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌।।100।।

श्लोकान्वयः –

द्विज: पठन्‌ वागृषभत्वम्‌ ईयात्‌ स्यात्‌ क्षत्रिय: भूमिपतित्वम्‌ ईयात्‌ वणिग्जन: पण्यफलत्वम्‌ ईयात्‌ शूद्र: जन: च अपि महत्त्वम्‌ ईयात्‌।।100।।

 

तप:स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ । नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्‌ ॥

पदच्छेदः

तप:स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम्‌ ।

अन्वयः

तपस्वी वाल्मीकि: तप:स्वाध्यायनिरतं वाग्विदां वरं मुनिपुङ्गवं नारदं परिपप्रच्छ ।

पदपरिचय:

 • प्रथमवाक्यम्
  • क्रियापदम् = परिपप्रच्छ [ परि + प्रच्छ “प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्” पर. लिट्. प्रपु. एक. ]
  • कर्मपदम् = नारदम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
  • कर्मविशेषणम् = मुनिपुङ्गवम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्मविशेषणम् = वरम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
   • सम्बन्ध-पदम् = वाग्विदाम् [ त. पुं. ष. बहु. ]
  • कर्मविशेषणम् = तप:स्वाध्यायनिरतम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
  • कर्तृपदम् = वाल्मीकि: [ इ. पुं. प्र. एक. ]
  • कर्तृविशेषणम् = तपस्वी [ न. पुं. प्र. एक. ]

व्याकरणांशाः

 • सन्धि:
  • वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्‌ = वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम्‌ – विसर्ग सन्धि:, रेफादेश: |
 • समासः
  • तपःस्वाध्यायनिरतम्
   • तपःस्वाध्यायौ = तपश्च स्वाध्यायश्च – इतरेतर द्वन्द्वः |
   • तपःस्वाध्यायनिरतम् = तपःस्वाध्याययोः निरतः, तम् – सप्तमी तत्पुरुषः |
  • मुनिपुङ्गवः
   • पुमान् च असौ गौः च इति पुङ्गवः – कर्मदारयः |
   • मुनिषु पुङ्गवः मुनिपुङ्गवः, तम् – सप्तमी तत्पुरुषः |
  • कृदन्तः
   • वाग्विदाम् – वाचं वेत्ति इति वाग्विद् , तेषां । [ वाक् + वित् + क्विप् प्रत्यय ]
  • तद्दितान्तः
   • तपस्वी
    • तपस्वी = तपस् + विनि प्रत्ययः | तपः अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति |
    • 5-2-121 अस्मायामेधास्रजो विनिः | काशिका — असन्तात् प्रातिपदिकात्, माया मेधा स्रजित्येतेभ्यश्च विनिः प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। मतुप् सर्वत्र समुच्चीयते एव। असन्तात् तावत् यशस्वी, पयस्वी। मायावी। मेधावी। स्रग्वी। मायाशब्दाद् व्रीह्यादिषु पाठातिनिठनौ अपि भवतः। मायी, मायिकः।

तात्पर्यम्

तपस्वी महर्षिः वाल्मीकिः वर्तनीयमादिषु वेदाध्ययनाध्यापनादिषु च सततं तत्परं  ज्ञानिनां  वरिष्ठं मुनिषु श्रेष्ठं देवर्षिं नारदं पृष्टवान् |

http://sanskrit.uohyd.ac.in/scl/sankshepa_ramayanam/ramayana-interface/index.html

 

सन्दर्भाः 

 1. Jan 25, 2017 दिनांके मोहनमहोदयेन पाठिताः श्लोकाः (१-५)
 2. Jan 24, 2016 दिनांके आनन्दमहोदयेन पाठितः श्लोकः   Sankshepa Ramayanam – Anand V – Jan 24, 2016  https://nivedita2015.wordpress.com/sanskrit-sessions/video-valmikis-sankshepa-ramayana-v-anand/
 3. http://sanskrit.uohyd.ac.in/scl/sankshepa_ramayanam/ramayana-interface/index.html

Notes:

Sankshepa Ramayanam is not a different work from Valmiki Ramayanam. It is the first sarga or chapter of Valmiki Ramayanam. Listing certain good qualities, Valmiki asks his guru, Narada,  if there is a man with such good qualities. Narada says that Rama is such a person.