Garland of Praises – Stava-maalaa – Caylor

Downloadable pdf file is available here –>  Garland of Praises – Caylor – for Yogi blog

Please see this post for the detailed notes on this work. https://yogiramsuratkumarblog.wordpress.com/2018/11/07/book-garland-of-praises-stava-maalaa-caylor/

भगवद्योगि-राम-सुरत-कुमार-स्तव-माला

योनय:

Verse 1.

ॐ हत-ध्वान्त-दीपित-सर्वातिशायि-ख-तेजोमय-सूर्यावतारामर-योगिने ते नमः

भवद्भक्ति-परिप्लुत-हृदयस्त इमां स्तव-मालां नम्रतयार्पयामि

Verse 2.

ॐ भवद्दिव्यास्पदतः सर्व-पावकाग्नि-पर्वतारुणाचलं प्रेषित-सनातनर्षये ते नमः

भवत्स्पृहा-भाव-वशानुगो जन्मनि जन्मनीमं दूरस्थ-प्रदेशमनुचरामि

Verse 3.

ॐ प्रभु-राम-नाम-ब्रह्मानन्द-जीवन्मुक्त-विजात-रामदासात्मजाय ते नमः

ध्रुव-श्रद्धो भवत्कमल-पाद-रेणुना मद्देहं लेपयामि

आयुधानि

Verse 4.

ॐ पाप-भ्रंशार्थ-प्राण-प्रभासनार्थ-ताल-वृन्त-श्रीपरशुराम-धर्म-फल-धराय ते नमः

सदा जीवन-पथे चीयमानाशा-सौजन्यो मार्गं दर्शयस्यभय-गतिं दृढी-करोषि

Verse 5.

ॐ उद्वृत्त-करुणामृत-भिक्षा-भाण्ड-पिण्डाराधिराजाय ते नमः

निरहंकृतस्ते भूर्युपायनैरनुगृहीतोऽस्मि

Verse 6.

ॐ भस्मीकृत-कर्म-दोषाग्नि-धूम-गर्भ-हवनी-पाणि-जिष्णु-योगिने ते नमः

अनवरत-काम-भयाकर्षण-पाश-बद्धस्ते गूढाग्निना पवित्री-क्रिये

Verse 7.

ॐ स्मयाहंकारादि-सर्वाधि-व्याधि-घ्नामलक-पूर्ण-कोष-परम-भिषजे ते नमः

भवद्भेषजोप-शान्तोऽघावमर्द-तप्तस्य मम क्लेशः

Verse 8.

ॐ हत-ध्वान्त-जिताधम-राक्षसोर्ध्व-भिक्षु-दण्ड-श्रीराम-महा-धनुर्धराय ते नमः

माया-स्वप्न-मूढ-मर्त्य-दृष्टिर्भवदनुग्रह-प्रबोधितोऽहम्

गुणाः

Verse 9.

ॐ संसार-क्षुब्धार्णवं तारित-जीव-कृपा-पोत-नामधेयाय ते नमः

नित्य-संभव-वेलाक्षमो भवत्पुण्य-नामधेयाभय-शरणं प्रपद्ये

Verse 10.

ॐ होमानल-धौत-चीर-वसनाच्छन्न-वज्र-तेजसे ते नमः

तमो-ग्रस्तर्ते म आविष्कृतान्तर्ज्योतिर्भवता

Verse 11.

ॐ नित्य-घुष्ट-ख-गोल-मन्त्र-मूल-कल-कण्ठाय ते नमः

भवद्गीत-हर्ष-कीलित-प्रफुल्ल-प्रमोद-शमोऽहम्

Verse 12.

ॐ नटराजानन्दाशिस्सर्वभुगनल-ज्वलन्नटनाय ते नमः

भवत्तेजो-विस्मय-पूर्णस्ते पुरतो नमस्करोमि

Verse 13.

ॐ छिन्न-शोकार्ति-ग्रन्थ्यबद्ध-हासोल्लासाय ते नमः

मदनुग्रहार्थाहूतौ भवद्रक्षि-परिरम्भ-गुण्ठितोपशान्त-विह्वल-हृदयोऽहम्

योगः

Verse 14.

ॐ निर्मल-प्रज्ञानेश-सनातन-धर्म-गोप्तृ-वेदपाय ते नमः

विराजित-मल्लोक-भवत्परज्ञानं चन्द्रार्का इव

Verse 15.

ॐ पुंनागाध उपविष्टेभ्यो भवत्संनिधौ समवेतेभ्यो दत्त-संमुख-मन्त्राय ते नमः

मन्त्र-यन्त्र-हीनो भवद्दत्त-भक्ति-समर्पण-भृतोऽहम्

Verse 16.

ॐ ऋषि-मुनि-प्रज्ञोन्मत्त-भिक्ष्वाक्रीड-भारत-वर्ष-गोप्त्रे ते नमः

मत्प्रतिकूलावस्थिताभय-योधे कुरुक्षेत्र इव मद्रण-क्लान्त-रथ-रश्मि-धृतो भवान्

Verse 17.

ॐ लोक-चषक-यात्रादेशिने ते नमः

भवदनवरताद्भुत-प्रतिहतेन्द्रियो भवत्पराक्रमं द्रष्टुमाहूतोऽहम्

Verse 18.

ॐ आनन्द-मूर्ति-हृदिस्थ-शुभ्रार्क-नित्य-प्रियाय ते नमः

भवन्नामाक्ष-सूत्रे निमग्न-मना भवत्सर्व-व्यापि-संनिधौ प्लुतोऽहम्

 

Yogi Ramsuratkumar’s Voice – Shloka #6 – Ananyachetaah satatam

Yogi Ramsuratkumar’s Voice – Shloka #6Ananyachetaah satatam

Yogi26

Here is a shloka that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite from Bhagavad Gita Chapter 8. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. You may also listen to his voice. 

https://drive.google.com/file/d/0B_LMgoFM5B7JS1R2MzBBYnE1NzA/view?usp=sharing

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४

पदच्छेदः

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।

अन्वयः

पार्थ । अनन्यचेताः य: सततं नित्यशः मां स्मरति तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहं सुलभः ।

पदपरिचयः

 • य: वाक्यांशः
  • क्रियापदम् = स्मरति [स्मृ, “स्मृ चिन्तायाम्”, पर. लट्. प्रपु. एक.]
  • क्रियाविशेषणम् = सततम् [अव्ययम्]
  • क्रियाविशेषणम् = नित्यशः [अव्ययम्]
  • कर्मपदम् = माम् [अस्मद् द. त्री. द्वि. एक.]
  • कर्तृपदम् = य: [यद् द. पुं. प्र. एक.]
  • कर्तृविशेषणम् = अनन्यचेताः [अनन्यचेतस् स. पुं. प्र. एक.]
 • स: वाक्यांशः
  • क्रियापदम् = (अस्मि)
  • कर्तृपदम् = अहम् [अष्मद् द. त्रि. प्र. एक.]
  • कर्तृविधेयविशेषणम् = सुलभः [अ. पुं. प्र. एक.]
  • सम्बन्धिपदम् = तस्य [तद् द. पुं. ष. एक.]
  • सम्बन्धिविशेषणम् = नित्य+युक्तस्य [अ. पुं. ष. एक.]
  • सम्बन्धिविशेषणम् = योगिनः [न. पुं. ष. एक.]

Anan’yacētāḥ satataṁ yō māṁ smarati nityaśaḥ
Tasyāhaṁ sulabhaḥ pārtha nityayuktasya yōginaḥ 8.14

 • yah = those who
 • ananyacetāḥ = Those who are devoid of other thoughts
 • māṁ = me
 • satataṁ = always
 • nityaśaḥ = constantly
 • smarati = remember / think
 • pārtha = Hey Arjuna, the son of Pruthaa
 • nitya yuktasya = For those who are always connected with me
 • yoginaḥ = For those Yogis
 • tasya = For them
 • ahaṁ = I am
 • sulabaḥ = Easily attainable

He who, with a mind undistracted  by other things, thinks of Me constantly every day—to the Yogi thus ever- attuned, I am easy of attainment, O son of Pṛthā!

Yogi Ramsuratkumar’s Voice – Shloka #5 – Agnir devo

Yogi Ramsuratkumar’s Voice – Shloka #5 – Agnir devo

Here is a Subhashitam that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite from Chaankya Neeti. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. You may also listen to his voice. https://drive.google.com/file/d/0B_LMgoFM5B7JZFp2QU1VNFRNdWc/view?usp=sharing

Yogi2 - Copyअग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम् |
प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनः ||

पदच्छेदः

अग्निः देवः द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम् प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनः |

अन्वयः

द्विजातीनां देवः अग्निः अस्ति | मुनीनां हृदि दैवतम् अस्ति | स्वल्पबुद्धीनां देवः प्रतिमा अस्ति | समदर्शिनः देवः सर्वत्र अस्ति |

पदपरिचय:

 • प्रथमवाक्यम्
  • क्रियापदम् = (अस्ति)
  • कर्तृ-विशेषण-सूचक-पदम् = अग्निः
  • वाक्यांश:
   • कर्तृपदम् = देवः
   • सम्बन्ध-पदम् = द्विजातीनाम्
  • द्वितीयवाक्यम्
   • क्रियापदम् = (अस्ति)
   • कर्तृपदम् = दैवतम्
   • अधिकरणपदम् = हृदि
   • सम्बन्ध-पदम् = मुनीनाम्
  • तृतीयवाक्यम्
   • क्रियापदम् = (अस्ति)
   • कर्तृ-विशेषण-सूचक-पदम् = प्रतिमा
   • वाक्यांश:
    • कर्तृपदम् = देवः
    • सम्बन्ध-पदम् = स्वल्पबुद्धीनाम्
   • चतुर्थवाक्यम्
    • क्रियापदम् = (अस्ति)
    • अधिकरणपदम् = सर्वत्र
    • कर्तृपदम् = देवः
    • सम्बन्ध-पदम् = समदर्शिनः

Agnirdēvō dvijātīnāṁ munīnāṁ hr̥di daivatam |
pratimā svalpabud’dhīnāṁ sarvatra samadarśinaḥ ||

 • Dvijaatinaam – For the twice-born (Brahmins)
 • Devah – God
 • Agnih – Fire
 • Muninaam – For the ascetics
 • Daivatam – godliness
 • Hrudi – in the heart
 • Svalpa-buddhinaam – For the ones with limited intelligence
 • Pratimaa – Idol
 • Samadarshinah – For those who view everyone with equanimity
 • Sarvatra – everywhere

For the twice-born (Brahmins), Fire is God. For the ascetics, Godliness is in their hearts. For those with limited intelligence, God is in the statue. For those people who see everyone as equal, God is everywhere.
Note: A Brahmin is considered to be reborn when his Upanayanam ceremony is done.

Related Sites:

 1. YogiRamsuratkumarBlog.wordpress.com
 2. http://sribharatamatamandir.org/word/?page_id=412
  Glimpses of a Great Yogi — Biography of Yogi Ramsuratkumar
 3. yogiramsuratkumarashram.org  Yogi Ramsuratkumar Ashram

Yogi Ramsuratkumar’s voice – Shloka #4 – Mattah Parataram Naanyat


Bhagavan2 - Copyमत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।। 2.7।।

Here is a shloka that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite from Bhagavad Gita. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. You may also listen to his voice.  

https://drive.google.com/open?id=0B_LMgoFM5B7JRjVsaExKdDBlWlU

पदच्छेद:
मत्त: परतरम् न अन्यत् किंचित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदम् प्रोतम् सूत्रे मणिगणा: इव ।

अन्वय:
धनञ्जय । मत्त: परतरं अन्यत् किंचित् न अस्ति । इदम् सर्वम् सूत्रे मणिगणा: इव मयि प्रोतम् ।

पदपरिचय:

 • सम्बोधनपदम् = धनञ्जय
 • प्रथमवाक्यम्
  • क्रियापदम् = अस्ति
  • प्रतिषेधपदम् = न
  • वाक्यांश:
   • कर्तृपदम् = परतरम्
   • अपादानपदम् = मत्त:
  • कर्तृविशेषणम् = अन्यत्
  • कर्तृविशेषणम् = किंचित्
 • द्वितीयवाक्यम्
  • क्रियापदम् = (अस्ति)
  • वाक्यांश:
   • कर्तृ-विशेषण-सूचक-पदम् = प्रोतम्
   • अधिकरणपदम् = मयि
  • वाक्यांश:
   • कर्तृविशेषणम् = मणिगणा:
   • अधिकरणपदम् = सूत्रे
   • सम्योजकपदम् = इव
  • कर्तृपदम् = सर्वम्
  • कर्तृविशेषणम् = इदम्

Mattaḥ parataraṁ nān’yatkin̄cidasti dhanañjaya |
Mayi sarvamidaṁ prōtaṁ sūtrē maṇigaṇā iva || B.G.  2.7 ||

 • Mattaḥ – Compared to me
 • Parataram – Greater
 • Na – Not
 • Anyat – Anything else
 • Kincit – even little
 • Asti – exists
 • Dhananjaya – O Arjuna, the conqueror of wealth
 • Mayi – in Me
 • Sarvam – everything
 • Idam – this
 • Protam – is strung
 • Sutre – in a string
 • Maniganaah – collection of beads
 • Iva – like

O Arjuna, there is nothing greater than Me. All that is here (in this universe) is strung in Me, like a row of gems strung on a thread.

 

Yogi Ramsuratkumar’s Voice – Shloka #3 – Urdhva Moolam Adhah Shaakam (in His handwriting)

Bhagavan1 - Copyऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ भगवद्गीता १५.१ ॥

Here is a shloka that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. I am happy to share with you the shloka written down by Yogi Ramsuratkumar Himself. Soon, we can also listen to his voice (once I get it from Yogi Ramsuratkumar Radio).

Bhagavadgita Yogiji - Copy

पदच्छेदः

ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित् ॥ १ ॥

अन्वयः 

यस्य छन्दांसि पर्णानि (तादृशम्) अश्वत्थम् ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अव्ययं प्राहुः । यः तं वेद सः वेदवित् ।

पदपरिचयः

 • प्रथमवाक्यम्
  • क्रियापदम् = प्राहुः [ प्र + ब्रू “ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि” पर. लट्. प्रपु. बहु. ]
  • कर्म-वाक्यांश:
   • “यस्य” वाक्यांश:
    • क्रियापदम् = (भवन्ति)
    • कर्तृ-विशेषण-सूचक-पदम् = छन्दांसि [ स. नपुं. प्र. बहु. ]
    • कर्तृपदम् = पर्णानि [ अ. नपुं. प्र. बहु. ]
    • सम्बन्ध-पदम् = यस्य [ यद् द. पुं. ष. एक. ]
   • “तम्” वाक्यांश:
    • कर्मविशेषण-सूचक-पदम् = अव्ययम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
    • कर्मपदम् = अश्वत्थम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
    • कर्मविशेषणम् = तम् [ तद् द. पुं. द्वि. एक. ]
    • कर्मविशेषणम् = ऊर्ध्वमूलम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
    • कर्मविशेषणम् = अधःशाखम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
   • सम्योजकपदम् = इति [ अव्ययम् ]
  • द्वितीयवाक्यम्
   • “यः” वाक्यांश:
    • क्रियापदम् = वेद [ विद् “विद ज्ञाने” पर. लट्. प्रपु. एक. ]
    • कर्मपदम् = तम् [ तद् द. पुं. द्वि. एक. ]
    • कर्तृपदम् = यः [ यद् द. पुं. प्र. एक. ]
   • “सः” वाक्यांश:
    • क्रियापदम् = (भवति)
    • कर्तृ-विशेषण-सूचक-पदम् = वेदवित् [ त. पुं. प्र. एक. ]
    • कर्तृपदम् = सः [ तद् द. पुं. प्र. एक. ]

Ūrdhvamūlamadhaḥśākhamaśvat’thaṁ prāhuravyayam |
Chandānsi yasya parṇāni yastaṁ vēda sa vēdavit || Bhagavadgītā 15.1.

 • Urdhva – above
 • Moolam – roots
 • Adhah – below
 • Shaakham – branches
 • Ashvattham – Banyan tree
 • Praahuh – They say
 • Avyayam – Imperishable
 • Chhandaansi – Vedic Hymns
 • Yasya – whose
 • Parnaani – leaves
 • Yah – He who
 • Tam – that
 • Ved – knows
 • Sah – He
 • Vedavit – Knower of Vedas

It is said that there is the imperishable Asvattham tree with its roots above and the branches below and of which the leaves are the hymns. He who knows this is the knower of the Vedas.

 

Yogi Ramsuratkumar’s voice – Shloka #2 – Pushpe Gandham

Yogi at darshan hallपुष्पे गन्धं तिले तैलं काष्ठेऽग्निं पयसि घृतम् ।
इक्षौ गुडं तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः॥

Here is a shloka that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. You may also listen to his voice.  

https://drive.google.com/open?id=0B_LMgoFM5B7JUTFoQXhPMzR4blE

पदच्छेदः

पुष्पे गन्धं तिले तैलं काष्ठे अग्निं पयसि घृतम् इक्षौ गुडं तथा देहे पश्य आत्मानं विवेकतः |

अन्वयः

(यथा) पुष्पे गन्धं, तिले तैलं, काष्ठे अग्निं, पयसि घृतम्, इक्षौ गुडं (च) (पश्यसि), तथा विवेकतः देहे आत्मानं पश्य |

पदपरिचय:

 • “(यथा)” वाक्यांश:
  • क्रियापदम् = (पश्यसि)
  • क्रियाविशेषणम् = (यथा)
  • वाक्यांश:
   • कर्मपदम् = गन्धम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
   • अधिकरणपदम् = पुष्पे [ अ. नपुं. स. एक. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्मपदम् = तैलम् [ अ. नपुं. द्वि. एक. ]
   • अधिकरणपदम् = तिले [ अ. पुं. स. एक. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्मपदम् = अग्निम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
   • अधिकरणपदम् = काष्ठे [ अ. नपुं. स. एक. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्मपदम् = घृतम् [ अ. नपुं. द्वि. एक. ]
   • अधिकरणपदम् = पयसि [ स. नपुं. स. एक. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्मपदम् = गुडम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
   • अधिकरणपदम् = इक्षौ [ उ. पुं. स. एक. ]
  • सम्योजकपदम् = (च)
  • कर्तृपदम् = (त्वम्)
 • “तथा” वाक्यांश:
  • क्रियापदम् = पश्य [ दृश् “दृशिर् प्रेक्षणे” पर. लोट्. मपु. एक. ]
  • कर्मपदम् = आत्मानम् [ न. पुं. द्वि. एक. ]
  • अधिकरणपदम् = देहे [ अ. पुं. स. एक. ]
  • कारणवाचकपदम् = विवेकतः [ अ. पुं. प. एक. ]
  • कर्तृपदम् = (त्वम्)

Puṣpē gandhaṁ tilē tailaṁ kāṣṭhē̕gniṁ payasi ghr̥tam |
Ikṣau guḍaṁ tathā dēhē paśyātmānaṁ vivēkataḥ ||

 • pushpe – in the flowers
 • gandhan – the scent
 • tile – in the seed
 • tailam – oil
 • kaashthe – in the wood
 • agnim – fire
 • payasi – in milk
 • ghrtam – ghee
 • ikshau – in the sugarcane
 • gudan – jaggery
 • tatha – similarly
 • dehe – in the body
 • pashya – see
 • aatmaanam – the soul
 • vivekatah – by means of discrimination

The scent in the flower, the oil in the seed, the fire in the wood, the ghee in the milk, the jaggery in sugarcane, and similarly the soul in body are to be seen by discrimination only. This will not be explicitly evident.

Shloka written by Chanakya.

Yogi Ramsuratkumar’s voice – Shloka #1 – Varnaanam arthasanghaanam

वर्णानां अर्थ9सङ्घानां रसानां छन्दसामपि |
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ |

Here is a shloka that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. You may also listen to his voice.  

https://drive.google.com/open?id=0B_LMgoFM5B7JYXhrSjZpZ29hREU

पदच्छेदः

वर्णानां अर्थ+सङ्घानां रसानां छन्दसाम् अपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी+विनायकौ |

अन्वयः

वर्णानां अर्थ+सङ्घानां रसानां छन्दसाम् अपि मङ्गलानां च कर्तारौ वाणी+विनायकौ (अहं) वन्दे |

पदपरिचय:

 • क्रियापदम् =वन्दे [ वन्द् “वदि अभिवादनस्तुत्यौ” आ. लट्. उपु. एक. ]
 • कर्मपदम् =वाणी+विनायकौ [ अ. पुं. प्र. द्वि. ]
 • कर्मविशेषण-वाक्यांश:
  • क्रिया-गर्भ-कर्मपदम्= कर्तारौ [ अ. पुं. प्र. द्वि. ]
  • कर्म-सूचक-सम्बन्ध-पदम् = वर्णानाम्[ अ. पुं. ष. बहु. ]
  • कर्म-सूचक-सम्बन्ध-पदम् = अर्थ+सङ्घानाम् [ अ. पुं. ष. बहु. ]
  • कर्म-सूचक-सम्बन्ध-पदम् = रसानाम् [ अ. पुं. ष. बहु. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्म-सूचक-सम्बन्ध-पदम् = =छन्दसाम् [ स. पुं. ष. बहु. ]
   • कर्मविशेषण-सूचक-पदम् = अपि [ अव्ययम् ]
  • कर्म-सूचक-सम्बन्ध-पदम् = मङ्गलानाम् [ अ. पुं. ष. बहु. ]
  • सम्योजकपदम् = च [ अव्ययम् ]
 • कर्तृपदम् =(अहम्)

Varṇānāṁ arthasaṅghānāṁ rasānāṁ chandasāmapi |
maṅgalānāṁ ca kartārau vandē vāṇīvināyakau |

 • vande – I offer my pranaams
 • vaani-vinaayakau – to the two gods, Vani (Saraswati) and Vinayaka
 • kartaarau – (who are) the two creators
 • varnaanaam – of all the letters
 • artha+sanghaanaam – of all the collections of meanings
 • rasaanaam – of all the different aesthetic sentiments like the nava rasa
 • api – also
 • chandasaam – of all the chandas or meters to which the poems are set
 • cha – and
 • mangalaanaam – of all auspiciousness

I salute the Goddess of speech, Vani (Saraswati) and Vinayaka, who are the creators of – all the sounds denoted by the letters; all the multitude of object denoted by those sounds; the poetic sentiments; as well as the meters; and all auspiciousness.