Garland of Praises – Stava-maalaa – Caylor

Downloadable pdf file is available here –>  Garland of Praises – Caylor – for Yogi blog

Please see this post for the detailed notes on this work. https://yogiramsuratkumarblog.wordpress.com/2018/11/07/book-garland-of-praises-stava-maalaa-caylor/

भगवद्योगि-राम-सुरत-कुमार-स्तव-माला

योनय:

Verse 1.

ॐ हत-ध्वान्त-दीपित-सर्वातिशायि-ख-तेजोमय-सूर्यावतारामर-योगिने ते नमः

भवद्भक्ति-परिप्लुत-हृदयस्त इमां स्तव-मालां नम्रतयार्पयामि

Verse 2.

ॐ भवद्दिव्यास्पदतः सर्व-पावकाग्नि-पर्वतारुणाचलं प्रेषित-सनातनर्षये ते नमः

भवत्स्पृहा-भाव-वशानुगो जन्मनि जन्मनीमं दूरस्थ-प्रदेशमनुचरामि

Verse 3.

ॐ प्रभु-राम-नाम-ब्रह्मानन्द-जीवन्मुक्त-विजात-रामदासात्मजाय ते नमः

ध्रुव-श्रद्धो भवत्कमल-पाद-रेणुना मद्देहं लेपयामि

आयुधानि

Verse 4.

ॐ पाप-भ्रंशार्थ-प्राण-प्रभासनार्थ-ताल-वृन्त-श्रीपरशुराम-धर्म-फल-धराय ते नमः

सदा जीवन-पथे चीयमानाशा-सौजन्यो मार्गं दर्शयस्यभय-गतिं दृढी-करोषि

Verse 5.

ॐ उद्वृत्त-करुणामृत-भिक्षा-भाण्ड-पिण्डाराधिराजाय ते नमः

निरहंकृतस्ते भूर्युपायनैरनुगृहीतोऽस्मि

Verse 6.

ॐ भस्मीकृत-कर्म-दोषाग्नि-धूम-गर्भ-हवनी-पाणि-जिष्णु-योगिने ते नमः

अनवरत-काम-भयाकर्षण-पाश-बद्धस्ते गूढाग्निना पवित्री-क्रिये

Verse 7.

ॐ स्मयाहंकारादि-सर्वाधि-व्याधि-घ्नामलक-पूर्ण-कोष-परम-भिषजे ते नमः

भवद्भेषजोप-शान्तोऽघावमर्द-तप्तस्य मम क्लेशः

Verse 8.

ॐ हत-ध्वान्त-जिताधम-राक्षसोर्ध्व-भिक्षु-दण्ड-श्रीराम-महा-धनुर्धराय ते नमः

माया-स्वप्न-मूढ-मर्त्य-दृष्टिर्भवदनुग्रह-प्रबोधितोऽहम्

गुणाः

Verse 9.

ॐ संसार-क्षुब्धार्णवं तारित-जीव-कृपा-पोत-नामधेयाय ते नमः

नित्य-संभव-वेलाक्षमो भवत्पुण्य-नामधेयाभय-शरणं प्रपद्ये

Verse 10.

ॐ होमानल-धौत-चीर-वसनाच्छन्न-वज्र-तेजसे ते नमः

तमो-ग्रस्तर्ते म आविष्कृतान्तर्ज्योतिर्भवता

Verse 11.

ॐ नित्य-घुष्ट-ख-गोल-मन्त्र-मूल-कल-कण्ठाय ते नमः

भवद्गीत-हर्ष-कीलित-प्रफुल्ल-प्रमोद-शमोऽहम्

Verse 12.

ॐ नटराजानन्दाशिस्सर्वभुगनल-ज्वलन्नटनाय ते नमः

भवत्तेजो-विस्मय-पूर्णस्ते पुरतो नमस्करोमि

Verse 13.

ॐ छिन्न-शोकार्ति-ग्रन्थ्यबद्ध-हासोल्लासाय ते नमः

मदनुग्रहार्थाहूतौ भवद्रक्षि-परिरम्भ-गुण्ठितोपशान्त-विह्वल-हृदयोऽहम्

योगः

Verse 14.

ॐ निर्मल-प्रज्ञानेश-सनातन-धर्म-गोप्तृ-वेदपाय ते नमः

विराजित-मल्लोक-भवत्परज्ञानं चन्द्रार्का इव

Verse 15.

ॐ पुंनागाध उपविष्टेभ्यो भवत्संनिधौ समवेतेभ्यो दत्त-संमुख-मन्त्राय ते नमः

मन्त्र-यन्त्र-हीनो भवद्दत्त-भक्ति-समर्पण-भृतोऽहम्

Verse 16.

ॐ ऋषि-मुनि-प्रज्ञोन्मत्त-भिक्ष्वाक्रीड-भारत-वर्ष-गोप्त्रे ते नमः

मत्प्रतिकूलावस्थिताभय-योधे कुरुक्षेत्र इव मद्रण-क्लान्त-रथ-रश्मि-धृतो भवान्

Verse 17.

ॐ लोक-चषक-यात्रादेशिने ते नमः

भवदनवरताद्भुत-प्रतिहतेन्द्रियो भवत्पराक्रमं द्रष्टुमाहूतोऽहम्

Verse 18.

ॐ आनन्द-मूर्ति-हृदिस्थ-शुभ्रार्क-नित्य-प्रियाय ते नमः

भवन्नामाक्ष-सूत्रे निमग्न-मना भवत्सर्व-व्यापि-संनिधौ प्लुतोऽहम्

 

Yogi Ramsuratkumar’s Voice – Shloka #6 – Ananyachetaah satatam

Yogi Ramsuratkumar’s Voice – Shloka #6Ananyachetaah satatam

Yogi26

Here is a shloka that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite from Bhagavad Gita Chapter 8. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. You may also listen to his voice. 

https://drive.google.com/file/d/0B_LMgoFM5B7JS1R2MzBBYnE1NzA/view?usp=sharing

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४

पदच्छेदः

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।

अन्वयः

पार्थ । अनन्यचेताः य: सततं नित्यशः मां स्मरति तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहं सुलभः ।

पदपरिचयः

 • य: वाक्यांशः
  • क्रियापदम् = स्मरति [स्मृ, “स्मृ चिन्तायाम्”, पर. लट्. प्रपु. एक.]
  • क्रियाविशेषणम् = सततम् [अव्ययम्]
  • क्रियाविशेषणम् = नित्यशः [अव्ययम्]
  • कर्मपदम् = माम् [अस्मद् द. त्री. द्वि. एक.]
  • कर्तृपदम् = य: [यद् द. पुं. प्र. एक.]
  • कर्तृविशेषणम् = अनन्यचेताः [अनन्यचेतस् स. पुं. प्र. एक.]
 • स: वाक्यांशः
  • क्रियापदम् = (अस्मि)
  • कर्तृपदम् = अहम् [अष्मद् द. त्रि. प्र. एक.]
  • कर्तृविधेयविशेषणम् = सुलभः [अ. पुं. प्र. एक.]
  • सम्बन्धिपदम् = तस्य [तद् द. पुं. ष. एक.]
  • सम्बन्धिविशेषणम् = नित्य+युक्तस्य [अ. पुं. ष. एक.]
  • सम्बन्धिविशेषणम् = योगिनः [न. पुं. ष. एक.]

Anan’yacētāḥ satataṁ yō māṁ smarati nityaśaḥ
Tasyāhaṁ sulabhaḥ pārtha nityayuktasya yōginaḥ 8.14

 • yah = those who
 • ananyacetāḥ = Those who are devoid of other thoughts
 • māṁ = me
 • satataṁ = always
 • nityaśaḥ = constantly
 • smarati = remember / think
 • pārtha = Hey Arjuna, the son of Pruthaa
 • nitya yuktasya = For those who are always connected with me
 • yoginaḥ = For those Yogis
 • tasya = For them
 • ahaṁ = I am
 • sulabaḥ = Easily attainable

He who, with a mind undistracted  by other things, thinks of Me constantly every day—to the Yogi thus ever- attuned, I am easy of attainment, O son of Pṛthā!

Yogi Ramsuratkumar’s Voice – Shloka #5 – Agnir devo

Yogi Ramsuratkumar’s Voice – Shloka #5 – Agnir devo

Here is a Subhashitam that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite from Chaankya Neeti. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. You may also listen to his voice. https://drive.google.com/file/d/0B_LMgoFM5B7JZFp2QU1VNFRNdWc/view?usp=sharing

Yogi2 - Copyअग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम् |
प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनः ||

पदच्छेदः

अग्निः देवः द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम् प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनः |

अन्वयः

द्विजातीनां देवः अग्निः अस्ति | मुनीनां हृदि दैवतम् अस्ति | स्वल्पबुद्धीनां देवः प्रतिमा अस्ति | समदर्शिनः देवः सर्वत्र अस्ति |

पदपरिचय:

 • प्रथमवाक्यम्
  • क्रियापदम् = (अस्ति)
  • कर्तृ-विशेषण-सूचक-पदम् = अग्निः
  • वाक्यांश:
   • कर्तृपदम् = देवः
   • सम्बन्ध-पदम् = द्विजातीनाम्
  • द्वितीयवाक्यम्
   • क्रियापदम् = (अस्ति)
   • कर्तृपदम् = दैवतम्
   • अधिकरणपदम् = हृदि
   • सम्बन्ध-पदम् = मुनीनाम्
  • तृतीयवाक्यम्
   • क्रियापदम् = (अस्ति)
   • कर्तृ-विशेषण-सूचक-पदम् = प्रतिमा
   • वाक्यांश:
    • कर्तृपदम् = देवः
    • सम्बन्ध-पदम् = स्वल्पबुद्धीनाम्
   • चतुर्थवाक्यम्
    • क्रियापदम् = (अस्ति)
    • अधिकरणपदम् = सर्वत्र
    • कर्तृपदम् = देवः
    • सम्बन्ध-पदम् = समदर्शिनः

Agnirdēvō dvijātīnāṁ munīnāṁ hr̥di daivatam |
pratimā svalpabud’dhīnāṁ sarvatra samadarśinaḥ ||

 • Dvijaatinaam – For the twice-born (Brahmins)
 • Devah – God
 • Agnih – Fire
 • Muninaam – For the ascetics
 • Daivatam – godliness
 • Hrudi – in the heart
 • Svalpa-buddhinaam – For the ones with limited intelligence
 • Pratimaa – Idol
 • Samadarshinah – For those who view everyone with equanimity
 • Sarvatra – everywhere

For the twice-born (Brahmins), Fire is God. For the ascetics, Godliness is in their hearts. For those with limited intelligence, God is in the statue. For those people who see everyone as equal, God is everywhere.
Note: A Brahmin is considered to be reborn when his Upanayanam ceremony is done.

Related Sites:

 1. YogiRamsuratkumarBlog.wordpress.com
 2. http://sribharatamatamandir.org/word/?page_id=412
  Glimpses of a Great Yogi — Biography of Yogi Ramsuratkumar
 3. yogiramsuratkumarashram.org  Yogi Ramsuratkumar Ashram

Yogi Ramsuratkumar’s voice – Shloka #4 – Mattah Parataram Naanyat


Bhagavan2 - Copyमत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।। 2.7।।

Here is a shloka that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite from Bhagavad Gita. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. You may also listen to his voice.  

https://drive.google.com/open?id=0B_LMgoFM5B7JRjVsaExKdDBlWlU

पदच्छेद:
मत्त: परतरम् न अन्यत् किंचित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदम् प्रोतम् सूत्रे मणिगणा: इव ।

अन्वय:
धनञ्जय । मत्त: परतरं अन्यत् किंचित् न अस्ति । इदम् सर्वम् सूत्रे मणिगणा: इव मयि प्रोतम् ।

पदपरिचय:

 • सम्बोधनपदम् = धनञ्जय
 • प्रथमवाक्यम्
  • क्रियापदम् = अस्ति
  • प्रतिषेधपदम् = न
  • वाक्यांश:
   • कर्तृपदम् = परतरम्
   • अपादानपदम् = मत्त:
  • कर्तृविशेषणम् = अन्यत्
  • कर्तृविशेषणम् = किंचित्
 • द्वितीयवाक्यम्
  • क्रियापदम् = (अस्ति)
  • वाक्यांश:
   • कर्तृ-विशेषण-सूचक-पदम् = प्रोतम्
   • अधिकरणपदम् = मयि
  • वाक्यांश:
   • कर्तृविशेषणम् = मणिगणा:
   • अधिकरणपदम् = सूत्रे
   • सम्योजकपदम् = इव
  • कर्तृपदम् = सर्वम्
  • कर्तृविशेषणम् = इदम्

Mattaḥ parataraṁ nān’yatkin̄cidasti dhanañjaya |
Mayi sarvamidaṁ prōtaṁ sūtrē maṇigaṇā iva || B.G.  2.7 ||

 • Mattaḥ – Compared to me
 • Parataram – Greater
 • Na – Not
 • Anyat – Anything else
 • Kincit – even little
 • Asti – exists
 • Dhananjaya – O Arjuna, the conqueror of wealth
 • Mayi – in Me
 • Sarvam – everything
 • Idam – this
 • Protam – is strung
 • Sutre – in a string
 • Maniganaah – collection of beads
 • Iva – like

O Arjuna, there is nothing greater than Me. All that is here (in this universe) is strung in Me, like a row of gems strung on a thread.

 

Yogi Ramsuratkumar’s Voice – Shloka #3 – Urdhva Moolam Adhah Shaakam (in His handwriting)

Bhagavan1 - Copyऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ भगवद्गीता १५.१ ॥

Here is a shloka that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. I am happy to share with you the shloka written down by Yogi Ramsuratkumar Himself. Soon, we can also listen to his voice (once I get it from Yogi Ramsuratkumar Radio).

Bhagavadgita Yogiji - Copy

पदच्छेदः

ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित् ॥ १ ॥

अन्वयः 

यस्य छन्दांसि पर्णानि (तादृशम्) अश्वत्थम् ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अव्ययं प्राहुः । यः तं वेद सः वेदवित् ।

पदपरिचयः

 • प्रथमवाक्यम्
  • क्रियापदम् = प्राहुः [ प्र + ब्रू “ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि” पर. लट्. प्रपु. बहु. ]
  • कर्म-वाक्यांश:
   • “यस्य” वाक्यांश:
    • क्रियापदम् = (भवन्ति)
    • कर्तृ-विशेषण-सूचक-पदम् = छन्दांसि [ स. नपुं. प्र. बहु. ]
    • कर्तृपदम् = पर्णानि [ अ. नपुं. प्र. बहु. ]
    • सम्बन्ध-पदम् = यस्य [ यद् द. पुं. ष. एक. ]
   • “तम्” वाक्यांश:
    • कर्मविशेषण-सूचक-पदम् = अव्ययम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
    • कर्मपदम् = अश्वत्थम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
    • कर्मविशेषणम् = तम् [ तद् द. पुं. द्वि. एक. ]
    • कर्मविशेषणम् = ऊर्ध्वमूलम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
    • कर्मविशेषणम् = अधःशाखम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
   • सम्योजकपदम् = इति [ अव्ययम् ]
  • द्वितीयवाक्यम्
   • “यः” वाक्यांश:
    • क्रियापदम् = वेद [ विद् “विद ज्ञाने” पर. लट्. प्रपु. एक. ]
    • कर्मपदम् = तम् [ तद् द. पुं. द्वि. एक. ]
    • कर्तृपदम् = यः [ यद् द. पुं. प्र. एक. ]
   • “सः” वाक्यांश:
    • क्रियापदम् = (भवति)
    • कर्तृ-विशेषण-सूचक-पदम् = वेदवित् [ त. पुं. प्र. एक. ]
    • कर्तृपदम् = सः [ तद् द. पुं. प्र. एक. ]

Ūrdhvamūlamadhaḥśākhamaśvat’thaṁ prāhuravyayam |
Chandānsi yasya parṇāni yastaṁ vēda sa vēdavit || Bhagavadgītā 15.1.

 • Urdhva – above
 • Moolam – roots
 • Adhah – below
 • Shaakham – branches
 • Ashvattham – Banyan tree
 • Praahuh – They say
 • Avyayam – Imperishable
 • Chhandaansi – Vedic Hymns
 • Yasya – whose
 • Parnaani – leaves
 • Yah – He who
 • Tam – that
 • Ved – knows
 • Sah – He
 • Vedavit – Knower of Vedas

It is said that there is the imperishable Asvattham tree with its roots above and the branches below and of which the leaves are the hymns. He who knows this is the knower of the Vedas.

 

Yogi Ramsuratkumar’s voice – Shloka #2 – Pushpe Gandham

Yogi at darshan hallपुष्पे गन्धं तिले तैलं काष्ठेऽग्निं पयसि घृतम् ।
इक्षौ गुडं तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः॥

Here is a shloka that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. You may also listen to his voice.  

https://drive.google.com/open?id=0B_LMgoFM5B7JUTFoQXhPMzR4blE

पदच्छेदः

पुष्पे गन्धं तिले तैलं काष्ठे अग्निं पयसि घृतम् इक्षौ गुडं तथा देहे पश्य आत्मानं विवेकतः |

अन्वयः

(यथा) पुष्पे गन्धं, तिले तैलं, काष्ठे अग्निं, पयसि घृतम्, इक्षौ गुडं (च) (पश्यसि), तथा विवेकतः देहे आत्मानं पश्य |

पदपरिचय:

 • “(यथा)” वाक्यांश:
  • क्रियापदम् = (पश्यसि)
  • क्रियाविशेषणम् = (यथा)
  • वाक्यांश:
   • कर्मपदम् = गन्धम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
   • अधिकरणपदम् = पुष्पे [ अ. नपुं. स. एक. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्मपदम् = तैलम् [ अ. नपुं. द्वि. एक. ]
   • अधिकरणपदम् = तिले [ अ. पुं. स. एक. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्मपदम् = अग्निम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
   • अधिकरणपदम् = काष्ठे [ अ. नपुं. स. एक. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्मपदम् = घृतम् [ अ. नपुं. द्वि. एक. ]
   • अधिकरणपदम् = पयसि [ स. नपुं. स. एक. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्मपदम् = गुडम् [ अ. पुं. द्वि. एक. ]
   • अधिकरणपदम् = इक्षौ [ उ. पुं. स. एक. ]
  • सम्योजकपदम् = (च)
  • कर्तृपदम् = (त्वम्)
 • “तथा” वाक्यांश:
  • क्रियापदम् = पश्य [ दृश् “दृशिर् प्रेक्षणे” पर. लोट्. मपु. एक. ]
  • कर्मपदम् = आत्मानम् [ न. पुं. द्वि. एक. ]
  • अधिकरणपदम् = देहे [ अ. पुं. स. एक. ]
  • कारणवाचकपदम् = विवेकतः [ अ. पुं. प. एक. ]
  • कर्तृपदम् = (त्वम्)

Puṣpē gandhaṁ tilē tailaṁ kāṣṭhē̕gniṁ payasi ghr̥tam |
Ikṣau guḍaṁ tathā dēhē paśyātmānaṁ vivēkataḥ ||

 • pushpe – in the flowers
 • gandhan – the scent
 • tile – in the seed
 • tailam – oil
 • kaashthe – in the wood
 • agnim – fire
 • payasi – in milk
 • ghrtam – ghee
 • ikshau – in the sugarcane
 • gudan – jaggery
 • tatha – similarly
 • dehe – in the body
 • pashya – see
 • aatmaanam – the soul
 • vivekatah – by means of discrimination

The scent in the flower, the oil in the seed, the fire in the wood, the ghee in the milk, the jaggery in sugarcane, and similarly the soul in body are to be seen by discrimination only. This will not be explicitly evident.

Shloka written by Chanakya.

Yogi Ramsuratkumar’s voice – Shloka #1 – Varnaanam arthasanghaanam

वर्णानां अर्थ9सङ्घानां रसानां छन्दसामपि |
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ |

Here is a shloka that Yogi Ramsuratkumar, Godchild, Tiruvannamalai used to recite. The text, anvaya (prose order) in Sanskrit, along with the transliteration and meaning in English are provided below. You may also listen to his voice.  

https://drive.google.com/open?id=0B_LMgoFM5B7JYXhrSjZpZ29hREU

पदच्छेदः

वर्णानां अर्थ+सङ्घानां रसानां छन्दसाम् अपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी+विनायकौ |

अन्वयः

वर्णानां अर्थ+सङ्घानां रसानां छन्दसाम् अपि मङ्गलानां च कर्तारौ वाणी+विनायकौ (अहं) वन्दे |

पदपरिचय:

 • क्रियापदम् =वन्दे [ वन्द् “वदि अभिवादनस्तुत्यौ” आ. लट्. उपु. एक. ]
 • कर्मपदम् =वाणी+विनायकौ [ अ. पुं. प्र. द्वि. ]
 • कर्मविशेषण-वाक्यांश:
  • क्रिया-गर्भ-कर्मपदम्= कर्तारौ [ अ. पुं. प्र. द्वि. ]
  • कर्म-सूचक-सम्बन्ध-पदम् = वर्णानाम्[ अ. पुं. ष. बहु. ]
  • कर्म-सूचक-सम्बन्ध-पदम् = अर्थ+सङ्घानाम् [ अ. पुं. ष. बहु. ]
  • कर्म-सूचक-सम्बन्ध-पदम् = रसानाम् [ अ. पुं. ष. बहु. ]
  • वाक्यांश:
   • कर्म-सूचक-सम्बन्ध-पदम् = =छन्दसाम् [ स. पुं. ष. बहु. ]
   • कर्मविशेषण-सूचक-पदम् = अपि [ अव्ययम् ]
  • कर्म-सूचक-सम्बन्ध-पदम् = मङ्गलानाम् [ अ. पुं. ष. बहु. ]
  • सम्योजकपदम् = च [ अव्ययम् ]
 • कर्तृपदम् =(अहम्)

Varṇānāṁ arthasaṅghānāṁ rasānāṁ chandasāmapi |
maṅgalānāṁ ca kartārau vandē vāṇīvināyakau |

 • vande – I offer my pranaams
 • vaani-vinaayakau – to the two gods, Vani (Saraswati) and Vinayaka
 • kartaarau – (who are) the two creators
 • varnaanaam – of all the letters
 • artha+sanghaanaam – of all the collections of meanings
 • rasaanaam – of all the different aesthetic sentiments like the nava rasa
 • api – also
 • chandasaam – of all the chandas or meters to which the poems are set
 • cha – and
 • mangalaanaam – of all auspiciousness

I salute the Goddess of speech, Vani (Saraswati) and Vinayaka, who are the creators of – all the sounds denoted by the letters; all the multitude of object denoted by those sounds; the poetic sentiments; as well as the meters; and all auspiciousness.

Yogi Ramsuratkumar Sahasranaama Stotram

योगिराम्सुरत्कुमार स्वामिन: सहस्रनामस्तोत्रम् |

Yogi Ramsuratkumar Swami’s Thousand Names Hymn

Composed by Shaaktasri Dr. K. Vaidyanaata Shaastri

Tamil Translation by Annai Om Bhavatarini

The postings in FaceBook of 2 slokas each day, along with the photos of Yogi Ramsuratkumar was done from 28th Feb 2015 to 12th Jun 2015.

1 श्लोकः

गुरूद्वहो गुणनिधि: गुरुश्रेष्ठो गुरुप्रिय:

सुरत्कुमार योगीन्द्रः रामनाम सुजीवन: || १ ||

 

गुरु+उद्वह: = superior among the Gurus (preceptors)

गुण+निधि: = one who has good virtues as his treasure

गुरु+श्रेष्ठ: =  best among the gurus

गुरु+प्रिय:  =  one who has love for His guru

सुरत्+कुमार योगि+इन्द्रः = the chief among Yogis, having the name Suratkumar

राम+नाम सु+जीवन: = one who has ramnam itself as his good life

Gurūdvahō guṇanidhi: Guruśrēṣṭhō gurupriya:
Suratkumāra yōgīndraḥ rāmanāma sujīvana: || 1 ||

 1. ॐ गुरूद्वहाय नम: |
 2. ॐ गुणनिधये नम: |
 3. ॐ गुरुश्रेष्ठाय नम: |
 4. ॐ गुरुप्रियाय नम: |
 5. ॐ सुरत्कुमार योगीन्द्राय नम: |
 6. ॐ रामनाम सुजीवनाय नम: |

 

28-Feb-15

2 श्लोकः

ज्ञानवान् धर्मवान् धर्म रक्षणैक धुरंधरः |

ध्यानवान् सत्यवान् धर्मी भक्त रक्षण पण्डितः || २ ||

 

ज्ञानवान् = One who has knowledge

धर्मवान् = One who adheres to Dharma (righteousness)

धर्म रक्षण+एक धुरंधरः = Leader focused in protecting the Dharma

ध्यानवान् = One who engaged in meditation

सत्यवान् = Truthful person

धर्मी = Righteous person

भक्त रक्षण पण्डितः = Shrewd in protecting the devotees

 

Jñānavān dharmavān dharma rakṣaṇaika dhurandharaḥ |
dhyānavān satyavān dharmī bhakta rakṣaṇa paṇḍitaḥ || 2 ||

 

 1. ॐ ज्ञानवते नम: |
 2. ॐ धर्मवते नम: |
 3. ॐ धर्म रक्षणैक धुरंधराय नम: |
 4. ॐ ध्यानवते नम: |
 5. ॐ सत्यवते नम: |
 6. ॐ धर्मिणे नम: |
 7. ॐ भक्त रक्षण पण्डिताय नम: |

 

28-Feb-15

 

3 श्लोकः

कर्मयोगी ज्ञानयोगी भक्तपालन तत्पर: |

जितकाम: जितक्रोध: जितासूयो जितेन्द्रियः || ३ ||

 

कर्म+योगी = Engrossed in Karma Yoga or the yoga of action

ज्ञान+योगी = Engrossed in Jnana Yoga or the yoga of knowledge

भक्त+पालन तत्पर: =  Devoted in taking care of the devotees

जित+काम: = Won over desire

जित+क्रोध: = Won over anger

जित+असूय: = Won over jealousy

जित+इन्द्रियः = Won over the senses

 

Karmayōgī jñānayōgī bhaktapālana tatpara: |
Jitakāma: Jitakrōdha: Jitāsūyō jitēndriyaḥ || 3 ||

 

 1. ॐ कर्मयोगिने नम: |
 2. ॐ ज्ञानयोगिने नम: |
 3. ॐ भक्तपालन तत्पराय नम: |
 4. ॐ जितकामाय नम: |
 5. ॐ जितक्रोधाय नम: |
 6. ॐ जितासूयाय नम: |
 7. ॐ जितेन्द्रियाय नम: |

1-Mar-15Top of Form

 

4 श्लोकः

तापत्रय विनिर्मुक्तः रामनाम जपप्रिय: |

अरविन्दमुनिप्राप्त ज्ञानचक्षुरतीन्द्रिय: ||

 

ताप+त्रय वि+निर्+मुक्तः = One who is freed from the three kinds of troubles namely adhyātmika – those caused by man himself, ādhibhautika – those caused by the physical nature, and ādhidaivika – those caused by the gods and goddesses

राम+नाम जप+प्रिय: = One who loves to chant Ram Nam

अरविन्द+मुनि+प्राप्त ज्ञान+चक्षु: = One who possesses the eyes of knowledge obtained from Saint Aurobindo

अति+इन्द्रिय: = One who is beyond the senses

 

 1. ॐ तापत्रय विनिर्मुक्ताय नम: |
 2. ॐ रामनाम जपप्रियाय नम: |
 3. ॐ अरविन्दमुनिप्राप्त ज्ञानचक्षुषे नम: |
 4. ॐ अतीन्द्रियाय नम: |

 

1-Mar-15

 

5 श्लोकः

रमणर्षि गुरुप्राप्तदिव्यज्ञान प्रभाववान् |

रामदासगुरुप्राप्त राम मन्त्रैकजीवन: || ५ ||
रमण+ऋषि गुरु+प्राप्त+दिव्य+ज्ञान प्रभाववान् = He who became the mighty one with divine knowledge, on getting Ramana Rishi as His Guru.

रामदास+गुरु+प्राप्त राम मन्त्र+एक+जीवन: = He who focuses only on Rama mantra in His entire life, after getting Ramdas as His Guru.

 

Ramaṇarṣi guruprāptadivyajñāna prabhāvavān |
rāmadāsaguruprāpta rāma mantraikajīvana: || 5 ||

 

 1. ॐ रमणर्षि गुरुप्राप्तदिव्यज्ञान प्रभाववते नम: |
 2. ॐ रामदासगुरुप्राप्त राम मन्त्रैकजीवनाय नम: |

 

2-Mar-15

 

6 श्लोकः

कञ्चुकोष्णीषवान् स्वामी कृपापूर्ण विलोचन: |

करोपात्त नारिकेल करण्डवर भूषण: || ६ ||

 

कञ्चुक+उष्णीषवान् = One who wears Jibba(कञ्चुक) and turban(उष्णीष)

स्वामी = Master

कृपा+पूर्ण वि+लोचन:  = One whose eyes(विलोचन) are filled(पूर्ण) with compassion(कृपा)

कर+उपात्त नारिकेल करण्ड+वर भूषण: = The one whose valuable(वर) decoration(भूषण) is the hand(कर) that holds(उपात्त) the coconut(नारिकेल) shell(करण्ड).

 

Kan̄cukōṣṇīṣavān svāmī kr̥pāpūrṇa vilōcana: |
Karōpātta nārikēla karaṇḍavara bhūṣaṇa: || 6 ||

 

 1. ॐ कञ्चुकोष्णीषवते नम: |
 2. ॐ स्वामिने नम: |
 3. ॐ कृपापूर्ण विलोचनाय नम: |
 4. ॐ करोपात्त नारिकेल करण्डवर भूषणाय नम: |2-Mar-15

 

7 श्लोकः

पञ्च कच्छ वस्त्र धारी योग वस्त्र विभूषित: |

पञ्चपातकपापघ्न: पन्नगासन भक्तिमान् || 7 ||

 

पञ्च कच्छ वस्त्र धारी = One who wears His dhothi in the form of panchakachcha (where five folds are tucked in)

योग वस्त्र वि+भूषित: = The one who shines wearing the cloth made of Yoga itself

पञ्च+पातक+पाप+घ्न: =   The one who can destroy all the sins including the five greatest unpardonable sins namely Brahmahatya (killing a brahmin), Surapaana (indulging in intoxicants), Suvarnasteya  (stealing gold), gurupatni Sangan (sleeping with wife of preceptors), Mahapataki sanyog (association with these sinners)

पन्नग+आसन भक्तिमान् = One who is devoted to Vishnu, whose has the serpent as his bed

 

Pan̄ca kaccha vastra dhārī yōga vastra vibhūṣita: |
Pan̄capātakapāpaghna: Pannagāsana bhaktimān || 7 ||

 

 1. ॐ पञ्चकच्छ वस्त्र धारिणे नम: |
 2. ॐ योग वस्त्र विभूषिताय नम: |
 3. ॐ पञ्चपातकपापघ्नाय नम: |
 4. ॐ पन्नगासन भक्तिमते नम: |

 

3-Mar-15

8 श्लोकः

पुन्नाग तरुमूलस्थो रघुनाथ सुसेवक: |

नाम सङ्कीर्तनोत्साही किर्तनोचितनर्तन: || ८ ||

 

पुन्नाग तरु+मूल+स्थ: = One who resides under the Punnai tree (Alexandrian Laurel Tree)

रघु+नाथ सु+सेवक: = The good servent of Rama, who was the best king in the Raghu clan.

नाम सङ्कीर्तन+उत्साही = One who is very passionate about Namasamkirtana

किर्तन+उचित+नर्तन: = One who dances aptly for the Namasamkirtana

 

Punnāga tarumūlasthō raghunātha susēvaka: |
Nāma saṅkirtanōtsāhī kirtanōcitanartana: || 8 ||

 

 1. ॐ पुन्नाग तरुमूलस्थाय नम: |
 2. ॐ रघुनाथ सुसेवकाय नम: |
 3. ॐ नाम सङ्कीर्तनोत्साहिने नम: |
 4. ॐ किर्तनोचितनर्तनाय नम: |

 

3-Mar-15

 

9 श्लोकः

शिवात्मा शिवसंकल्प: शिव धर्मपर: शिव: |

शिव कृत्य: शिवेष्टश्च शिवकर्मा शिवप्रिय: || ९ ||

 

शिव+आत्मा = One whose soul is auspicious

शिव+संकल्प: = One whose intention is auspicious

शिव धर्म+पर: = One who is occupied in auspicious dharma

शिव: = Personification of auspiciousness

शिव कृत्य: = One who does auspicious work

शिव+इष्ट: = Liked by Shivaa or likes Shivaa

च = and

शिव+कर्मा =  One who has auspicious work

शिव+प्रिय: = Loved by Shivaa or loves Shivaa

 

Śivātmā śivasaṅkalpa: Śiva dharmapara: Śiva: |
Śiva kr̥tya: Śivēṣṭaśca śivakarmā śivapriya: || 9 ||

 

 1. ॐ शिवात्मने नम: |
 2. ॐ शिवसंकल्पाय नम: |
 3. ॐ शिव धर्मपराय नम: |
 4. ॐ शिवाय नम: |
 5. ॐ शिव कृत्याय नम: |
 6. ॐ शिवेष्टाय नम: |
 7. ॐ शिवकर्मणे नम: |
  46. ॐ शिवप्रियाय नम: |

 

4-Mar-15

10 श्लोकः

शिवभक्त: शिवाकार: शिवकार्य धुरन्धर: |
शिवाचार: शिवाख्यश्च शिवभक्तवर: शुभ: || १० ||

 

शिव+भक्त: = The devotee of Shiva

शिव+आकार: = Having the form of Shiva

शिव+कार्य धुरन्धर: = The leader in doing  Shiva’s (auspicious) work
शिव+आचार: = Follows an auspicious conduct

शिव+आख्य:  = Has an auspiciousness name

च = and

शिव+भक्त+वर: = the best among the devotees of Shiva

शुभ: = who is the personification of auspiciousness

 

Śivabhakta: Śivākāra: Śivakārya dhurandhara: |
Śivācāra: Śivākhyaśca śivabhaktavara: Śubha: || 10 ||

 

 1. ॐ शिवभक्ताय नम: |
 2. ॐ शिवाकाराय नम: |
 3. ॐ शिवकार्य धुरन्धराय नम: |
  50. ॐ शिवाचाराय नम: |
 4. ॐ शिवाख्याय नम: |
 5. ॐ शिवाभक्तवराय नम: |
 6. ॐ शुभाय नम: |

 

4-Mar-15

11 श्लोकः

 

शिवशील: शिवगुण: शिवचित्त: शिवादर: |

शिवारुणेश तनय: शिवभक्तिमतां वर: || ११ ||

 

शिव+शील: = One who has a gentle and kind character

शिव+गुण: = One who has gracious virtues

शिव+चित्त: = One who has auspicious thoughts; or
One who always keeps Shiva in his thoughts

शिव+आदर: = One who has respect for Shiva

शिव+अरुणेश तनय: = Son of Arunaachala Shiva

शिव+भक्तिमतां वर: = Best among the devotees of Shiva

 

Śivaśīla: Śivaguṇa: Śivacitta: Śivādara: |
Śivāruṇēśa tanaya: Śivabhaktimatāṁ vara: || 11 ||

 

 1. ॐ शिवशीलाय नम: |
 2. ॐ शिवगुणाय नम: |
 3. ॐ शिवचित्ताय नम: |
 4. ॐ शिवादराय नम: |
 5. ॐ शिवारुणेश तनयाय नम: |
 6. ॐ शिवभक्तिमतां वराय नम: |

 

5-Mar-15

12 श्लोकः

शिवस्वभाव: शिवद: शिवकाय: शिवोत्सुक: |

शिवसंकिर्तनोत्साही शिव राम जप प्रिय: || १२ ||

 

शिव+स्वभाव: = One who is compassionate by nature

शिवद: = One who gives bliss (दा = give)

शिव+काय: = One who has a gentle body

शिव+उत्सुक: = One who is interested in Shiva

शिव+संकिर्तन+उत्साही = One who has enthusiasm for singing the praise of Shiva

शिव राम जप प्रिय: =  One who loves to chant Shiva’s and Rama’s names.

 

Śivasvabhāva: Śivada: Śivakāya: Śivōtsuka: |
Śivasaṅkirtanōtsāhī śiva rāma japa priya: || 12 ||

 

 1. ॐ शिवस्वभावाय नम: |
 2. ॐ शिवदाय नम: |
 3. ॐ शिवकायाय नम: |
 4. ॐ शिवोत्सुकाय नम: |
 5. ॐ शिवसङ्किर्तनोत्साहिने नम: |
 6. ॐ शिव राम जप प्रियाय नम: |

 

5-Mar-15

 

13 श्लोकः

 

शिवाभिध: शिवमति: शिव राम समाश्रय: |

शिवक्षेत्रनिवासी च शिवभक्तप्रपूजक: || १३ ||

 

शिव+अभिध: = One who has an auspicious name (अभिधा)

शिव+मति: = One who has a generous intellect

शिव राम सम्+आश्रय: = One who seeks refuge in the compassionate Rama

or One who seeks refuge in Shiva and Rama

शिव+क्षेत्र+निवासी = One who resides in the abode of Shiva

च = and

शिव+भक्त+प्रपूजक: = One who worships the devotees of Shiva

 

Śivābhidha: Śivamati: Śiva rāma samāśraya: |
Śivakṣētranivāsi ca śivabhaktaprapūjaka: || 13 ||

 

 1. ॐ शिवाभिधाय नम: |
 2. ॐ शिवमतये नम: |
 3. ॐ शिव राम समाश्रयाय नम: |
 4. ॐ शिवक्षेत्रनिवासिने नम: |
 5. ॐ शिवभक्तप्रपूजकाय नम: |

 

 

6-Mar-2015

14 श्लोकः

सर्वसज्जन संपूज्य: सारज्ञ: संशयापह: |

तेजोवान् नीतिमान् नेता मेधावी विनयान्वित: || १४ ||

 

सर्व+सत्+जन संपूज्य: = worshipped by all good people

सारज्ञ: =  knower of (ज्ञा) everything

संशय+अपह: = remover of the doubts(संशय)

तेजोवान् = Radiant person

नीतिमान् = Person having good moral conduct

नेता = A leader

मेधावी = A learned man

विनय+अन्वित: = Person who has acquired humility

 

Sarvasajjana sampūjya: Sārajña: Sanśayāpaha: |
Tējōvān nītimān nētā mēdhāvī vinayānvita: || 14 ||

 

 1. ॐ सर्वसज्जन संपूज्याय नम: |
 2. ॐ सारज्ञाय नम: |
 3. ॐ संशयापहाय नम: |
 4. ॐ तेजोवते नम: |
 5. ॐ नीतिमते नम: |
 6. ॐ नेत्रे नम: |
 7. ॐ मेधाविने नम: |
 8. ॐ विनयान्विताय नम: |

 

 

6-Mar-2015

 

15 श्लोकः

तपोवान् कीर्तिमान् धन्य: क्षमाशान्तिदयान्वित: |

समाधिस्थो मुनिश्रेष्ठ: सुखदु:खसमो यमी || १५ ||

 

तपोवान् = an ascetic

कीर्तिमान् = Famous person

धन्य: = Fortunate person

क्षमा+शान्ति+दया+अन्वित: = Possesses forgiveness, peace and compassion

समाधि+स्थ: = Stays (स्था) in Samadhi state

मुनि+श्रेष्ठ: = Best among the saints

सुख+दु:ख+सम: = Treats happiness and sadness equally

यमी = one who restrains himself or he who has subdued his senses

 

Tapōvān kīrtimān dhan’ya: Kṣamāśāntidayānvita: |
Samādhisthō muniśrēṣṭha: Sukhadu:Khasamō yamī || 15 ||

 

 1. ॐ तपोवते नम: |
 2. ॐ कीर्तिमते नम: |
 3. ॐ धन्याय नम: |
 4. ॐ क्षमाशान्तिदयान्विताय नम: |
 5. ॐ समाधिस्थाय नम: |
 6. ॐ मुनिश्रेष्ठाय नम: |
 7. ॐ सुखदु:खसमाय नम: |
 8. ॐ यमिने नम: |

 

7-Mar-2015

16 श्लोकः

आत्मवान् सत्यसंकल्पो दुष्टदूरो दयापर: |

अजातशत्रुरानान्दी भक्तक्षेमपरायण: || १६ ||

 

आत्मवान् = Composed person, having his feelings and expressions under control

सत्य+संकल्प: = Determined to be truthful

दुष्ट+दूर: = Stays away from wicked people

दयापर: = Personification of kindness

अजात+शत्रु: = has no enemies (अजात = not born)

आनान्दी = Reveals in happiness
भक्त+क्षेम+परायण: = Devoted towards the welfare of the devotees

 

Ātmavān satyasaṅkalpō duṣṭadūrō dayāpara: |
Ajātaśatrurānāndī bhaktakṣēmaparāyaṇa: || 16 ||

 

 1. 87. ॐ आत्मवते नम: |
 2. 88. ॐ सत्यसंकल्पाय नम: |
 3. 89. ॐ दुष्टदूराय नम: |
 4. 90. ॐ दयापराय नम: |
 5. 91. ॐ अजातशत्रवे नम: |
 6. 92. ॐ आनान्दिने नम: |
 7. 93. ॐ भक्तक्षेमपरायणाय नम: |

 

 

 

7-Mar-2015

17 श्लोकः

हतपापो हिताकांक्षी तमोदूरो महामना: |

स्थिरप्रज्ञो जितामर्ष: जितसंसारबन्धन: ||१७||

 

हत+पाप: = remover of evil

हित+आकांक्षी = aspires for our benefit

तमो+दूर: = drives away ignorance, the quality of Tamas

महा+मना: = broad-minded (मनस्)

स्थिर+प्रज्ञ: = firm in wisdom

जित+अमर्ष: / जित+आमर्ष:  = won over anger

जित+संसार+बन्धन: = won over the bondage of worldly life

 

Hatapāpō hitākāṅkṣī tamōdūrō mahāmanā: |
Sthiraprajñō jitāmarṣa: Jitasansārabandhana: ||17||

 

 1. ॐ हतपापाय नम: |
 2. ॐ हिताकांक्षिणे नम: |
 3. ॐ तमोदूराय नम: |
 4. ॐ महामनसे नम: |
 5. ॐ स्थिरप्रज्ञाय नम: |
 6. ॐ जितामर्षाय नम: |
 7. ॐ जितसंसारबन्धनाय नम: |

 

 

18 श्लोकः

कालज्ञो नित्यतुप्तश्च कलिकल्मषनाशन: |

निर्ममो निरहंकार: निजभक्तसुरक्षण: ||१८ ||

 

कालज्ञ: = has knowledge about all times (past, present and future)

नित्य+तुप्त: = always fully satisfied

च = and

कलि+कल्मष+नाशन: = destroys the sins of Kali yuga

निर्+मम: = unselfish

निर्+अहंकार: = without ego

निज+भक्त+सुरक्षण: = nicely protects his devotees

 

Kālajñō nityatuptaśca kalikalmaṣanāśana: |
Nirmamō nirahaṅkāra: Nijabhaktasurakṣaṇa: ||18 ||

 

 1. 101. ॐ कालज्ञाय नम: |
 2. 102. ॐ नित्यतुप्ताय नम: |
 3. ॐ कलिकल्मषनाशनाय नम: |
 4. ॐ निर्ममाय नम: |
 5. ॐ निरहंकाराय नम: |
 6. ॐ निजभक्तसुरक्षणाय नम: |

 

 

8-Mar-2015

19 श्लोकः

गुणवान् भवतापघ्नो नियन्ता ज्ञानसागर: |

मितभाषी महादीप्त: ध्यानस्थो मुक्तिमार्गग: || १९ ||

 

गुणवान् = personification of good virtues

भव+ताप+घ्न: = removes (घ्न) the pain (ताप) of the worldly life (भव)

नियन्ता = governs

ज्ञान+सागर: = ocean of knowledge

मित+भाषी = talks less

महा+दीप्त: = has the great divine light

ध्यान+स्थ: = stays in meditation

मुक्ति+मार्गग: = Goes in the way of realization

 

Guṇavān bhavatāpaghnō niyantā jñānasāgara: |
Mitabhāṣī mahādīpta: Dhyānasthō muktimārgaga: || 19 ||

 

 1. ॐ गुणवते नम: |
 2. ॐ भवतापघ्नाय नम: |
 3. ॐ नियन्त्रे नम: |
 4. ॐ ज्ञानसागराय नम: |
 5. ॐ मितभाषिणे नम: |
 6. ॐ महादीप्ताय नम: |
 7. ॐ ध्यानस्थाय नम: |
 8. ॐ मुक्तिमार्गगाय नम: |

 

 

9-Mar-15

20 श्लोकः

तपोधनो जनश्रेष्ठ: तत्वज्ञानविचक्षण: |

ज्ञान दान गान दक्ष: योग यज्ञ विवेकवान् ||२०||

 

तप:+धन: = rich in religious austerity i.e., a great ascetic

जन+श्रेष्ठ: = best among men

तत्व+ज्ञान+विचक्षण: = learned person on the knowledge of reality

ज्ञान दान गान दक्ष: = wise and alert in knowledge, charity and singing

योग यज्ञ विवेकवान् = judicious in ascetic discipline (योग) and ritual sacrifice (यज्ञ)

 

Tapōdhanō janaśrēṣṭha: Tatvajñānavicakṣaṇa: |
Jñāna dāna gāna dakṣa: Yōga yajña vivēkavān ||20||

 

 1. ॐ तपोधनाय नम: |
 2. ॐ जनश्रेष्ठाय नम: |
 3. ॐ तत्वज्ञानविचक्षणाय नम: |
 4. ॐ ज्ञान दान गान दक्षाय नम: |
 5. ॐ योग यज्ञ विवेकवते नम: |

 

 

9-Mar-15

 

 

21 श्लोकः

विष्णुप्रियो विष्णुदास: विष्णुसेवापरायण: |

वैष्णवो विष्णु संरक्त: विष्णु नामैकजीवन: || २१ ||

 

विष्णु+प्रिय: = lover of Vishnu

विष्णु+दास: = servant of Vishnu

विष्णु+सेवा+परायण:  = devoted towards the service of Vishnu

वैष्णव: = worshipper of Vishnu

विष्णु संरक्त: = one who is enthralled by Vishnu,
i.e., one who is filled with the love for Vishnu

विष्णु नाम+एक+जीवन: = one who does only chanting of Vishnu’s name in his entire life

 

Viṣṇupriyō viṣṇudāsa: Divṣṇusēvāparāyaṇa: |
Vaiṣṇavō viṣṇu sanrakta: Viṣṇu nāmaikajīvana: || 21 ||

 

 1. 120. ॐ विष्णुप्रियाय नम: |
 2. 121. ॐ विष्णुदासाय नम: |
 3. 12 ॐ विष्णुसेवापरायणाय नम: |
 4. 12 ॐ वैष्णवाय नम: |
 5. 12 ॐ विष्णु संरक्ताय नम: |
 6. 12 ॐ विष्णु नामैकजीवनाय नम: |

 

 

 

 

10-Mar-15

 

22 श्लोकः

विष्णुचित्तो विष्णुभक्तो विष्णुमायाविवर्जित: |

विष्णुगानप्रियो विष्णुभक्तिगानविचक्षण: ||२२||

 

विष्णु+चित्त: = One who has Vishnu always in his thoughts

विष्णु+भक्त: = One who is a devotee of Vishnu

विष्णु+माया+विवर्जित: = One who is free from Vishnu’s illusion or Maya

विष्णु+गान+प्रिय: = One who loves singing about Vishnu

विष्णु+भक्ति+गान+विचक्षण: = One who is proficient in the devotional songs on Vishnu

 

Viṣṇucittō viṣṇubhaktō viṣṇumāyāvivarjita: |
Viṣṇugānapriyō viṣṇubhaktigānavicakṣaṇa: ||22||

 

 1. 12 ॐ विष्णुचित्ताय नम: |
 2. 12 ॐ विष्णुभक्ताय नम: |
 3. 12 ॐ विष्णुमायाविवर्जिताय नम: |
 4. 12 ॐ विष्णुगानप्रियाय नम: |
 5. ॐ विष्णुभक्तिगानविचक्षणाय नम: |

 

पाठभेद:

विष्णुर्भभक्तिगानविचक्षण  = विष्णु: ,

भक्तिगानविचक्षण:

 

 

10-Mar-15

23 श्लोकः

विश्वंभरो विश्वमान्यो विश्वसेवा परायण: |

विमलो विजयो विष्णुभक्तिमार्ग प्रचारक: || २३ ||

 

विश्वंभर: = all-sustaining

विश्व+मान्य: = respected by the world

विश्व+सेवा परायण: = devoted towards the service of the world

वि+मल: = without dirt (मल) i.e., pure

विजय: = victorious

विष्णु+भक्ति+मार्ग प्रचारक:  = preacher of the path of devotion towards Vishnu

 

Viśvambharō viśvamān’yō viśvasēvā parāyaṇa: |
Vimalō vijayō viṣṇubhaktimārga pracāraka: || 23 ||

 

 1. ॐ विश्वंभराय नम: |
 2. ॐ विश्वमान्याय नम: |
 3. ॐ विश्वसेवा परायणाय नम: |
 4. ॐ विमलाय नम: |
 5. ॐ विजयाय नम: |
 6. ॐ विष्णुभक्तिमार्ग प्रचारकाय नम: |

 

 

पाठभेदः

 

विजयी
135. ॐ विजयिने नम: |

 

11-Mar-15

 

24 श्लोकः

विजिताखिलसंसारो विनतैकदयापर: |

वाग्मी वामनभक्तश्च वरदो वरदायक: || २४ ||

 

विजित+अखिल+संसार: = One who has won over the entire world

विनत+एक+दयापर: = compassionate person with humility

वाग्मी = orator, i.e., good speaker

वामन+भक्त = devotee of Vamana, 5th incarnation of Vishnu

च = and

वरद: = benefactor

वर+दायक: = giver of boons

 

Vijitākhilasansārō vinataikadayāpara: |
Vāgmī vāmanabhaktaśca varadō varadāyaka: || 24 ||

 

 1. ॐ विजिताखिलसंसाराय नम: |
 2. ॐ विनतैकदयापराय नम: |
 3. ॐ वाग्मिने नम: |
 4. ॐ वामनभक्ताय नम: |
 5. ॐ वरदाय नम: |
 6. ॐ वरदायकाय नम: |

 

11-Mar-15

25 श्लोकः

विश्वोपकारनिरतो विजितेन्द्रियमानस: |

विपापो विषयक्रोधी विष्णुकृतयसमाश्रय: || २५ ||

 

विश्व+उपकार+निरत: = Always engaged in helping the world

विजित+इन्द्रिय+मानस: = Conquered (वि+जित) the sense organs(इन्द्रिय) and the mind(मानस)

वि+पाप: = without vices

विषय+क्रोधी = angry with objects of senses, i.e., one who is not attached to the sense objects

विष्णु+कृतय+सम्+आश्रय: = Nicely adheres to Vishnu’s work

 

Viśvōpakāraniratō vijitēndriyamānasa: |
Vipāpō viṣayakrōdhī viṣṇukr̥tayasamāśraya: || 25 ||

 

 1. 143. ॐ विश्वोपकारनिरताय नम: |
 2. 144. ॐ विजितेन्द्रियमानसाय नम: |
 3. ॐ विपापाय नम: |
 4. ॐ विषयक्रोधिने नम: |
 5. ॐ विष्णुकृतयसमाश्रयाय नम: |

 

 

12-Mar-15

26 श्लोकः

विष्ण्वारामो विमुक्तश्च वैराग्यगुणभूषित: |

विकल्पदूरो विश्वात्मा विष्णुभक्तप्रियंकर: || २६ ||

 

विष्णु+आराम: = one for whom Vishnu is the garden or the place of pleasure,
i.e., one who enjoys being in Vishnu

वि+मुक्त: = liberated

च = and

वैराग्य+गुण+भूषित: = adorned with the quality of disinclination or asceticism

विकल्प+दूर: = away from difference of perception,
i.e., one who sees God everywhere and in everything without any difference

विश्व+आत्मा = the soul of the entire world

विष्णु+भक्त+प्रियं+कर: = causes pleasure to Vishnu’s devotees

 

Viṣṇvārāmō vimuktaśca vairāgyaguṇabhūṣita: |
Vikalpadūrō viśvātmā viṣṇubhaktapriyaṅkara: || 26 ||

 

 1. ॐ विष्ण्वारामाय नम: |
 2. ॐ विमुक्ताय नम: |
 3. ॐ वैराग्यगुणभूषिताय नम: |
 4. ॐ विकल्पदूराय नम: |
 5. ॐ विश्वात्मने नम: |
 6. ॐ विष्णुभक्तप्रियंकराय नम: |

 

 

12-Mar-15

27 श्लोकः

 

विश्वक्रोधी वीतभयो वेदविज्जनमानित: |

वेदान्तविद् विभुर्वेत्ता विश्वचक्षुर्विधिप्रिय: || २७ ||

 

विश्व+क्रोधी = angry with the world, i.e., one who has given up the attachment towards worldly things

वीत+भय: = one whose fear has gone, i.e., the fearless one

वेद+विद्+जन+मानित: = respected (मानित) by men (जन) who are (वेदविद्) conversant in Vedas,  i.e., respected by Vedic scholars

वेदान्त+विद् = knower of Vedanta, which is the essence of the Vedas

विभु: = all-pervading

वेत्ता = knower (वेत्तृ)

विश्व+चक्षु: = one who has the world as his eyes

विधि+प्रिय: = lover of god and loved by god(विधि)

 

Viśvakrōdhī vītabhayō vēdavijjanamānita: |
Vēdāntavid vibhurvēttā viśvacakṣurvidhipriya: || 27 ||

 

 1. ॐ विश्वक्रोधिने नम: |
 2. ॐ वीतभयाय नम: |
 3. ॐ वेदविज्जनमानिताय नम: |
 4. ॐ वेदान्तविदे नम: |
 5. ॐ विभवे नम: |
 6. ॐ वेत्त्रे नम: |
 7. 160. ॐ विश्वचक्षुषे नम: |
 8. 161. ॐ विधिप्रियाय नम: |

 

 

13-Mar-15

28 श्लोकः

विश्रुतो भुवनश्रेष्ठो वैकुण्ठपतिसेवक: |

विषमाक्षप्रियो विद्वान् विशुद्धगुणसंयुत: || २८ ||

 

विश्रुत: = renowned person

भुवन+श्रेष्ठ: = The best person in the world

वैकुण्ठ+पति+सेवक: = The servant  of  Vishnu, the dweller of Vaikunta

विषम+अक्ष+प्रिय:  = Lover(प्रिय) of one whose eyes(अक्षन्) are odd in number (विषम),
i.e., Lover of three-eyed Shiva

विद्वान् = scholar

वि+शुद्ध+गुण+सं+युत: = accumulation (संयुत) of  very pure qualities

 

Viśrutō bhuvanaśrēṣṭhō vaikuṇṭhapatisēvaka: |
Viṣamākṣapriyō vidvān viśud’dhaguṇasanyuta: || 28 ||

 

 1. 162. ॐ विश्रुताय नम: |
 2. ॐ भुवनश्रेष्ठाय नम: |
 3. ॐ वैकुण्ठपतिसेवकाय नम: |
 4. ॐ विषमाक्षप्रियाय नम: |
 5. ॐ विदुषे नम: |
 6. ॐ विशुद्धगुणसंयुताय नम: |

 

 

 

13-Mar-15

29 श्लोकः

श्रीकर: श्रीपतिध्यानी श्रीरामध्यानतत्पर: |

श्रीनिवासप्रिय: शान्त: शाक्त: शक्तिमतां वर: || २९ ||

 

श्रीकर: = Bestower of prosperity

श्री+पति+ध्यानी = Always meditates on the Vishnu, Lakshmi’s consort

श्रीराम+ध्यान+तत्पर: = Totally engaged in meditation on Sri Rama

श्रीनिवास+प्रिय: = One who loves Srinivasa

शान्त: = One who is full of peace

शाक्त: = One who is a worshipper of Shakti

शक्तिमतां वर: = The greatest among powerful men

 

Śrīkara: Śrīpatidhyānī śrīrāmadhyānatatpara: |

Śrīnivāsapriya: Śānta: Śakta: Śaktimatāṁ vara: || 29 ||

 

 1. ॐ श्रीकराय नम: |
 2. ॐ श्रीपतिध्यानिने नम: |
 3. ॐ श्रीरामध्यानतत्पराय नम: |
 4. ॐ श्रीनिवासप्रियाय नम: |
 5. ॐ शान्ताय नम: |
 6. ॐ शाक्ताय नम: |
 7. ॐ शक्तिमतां वराय नम: |

 

 

14-Mar-15

 

30 श्लोकः

श्रीनिधि: श्रीमतां श्रेष्ठः सीतारामपरायण: |

श्रीचित्त: श्रीपर: श्रीमान् श्रीसीतापतिभावुक: || ३० ||

 

श्री+निधि: = One for whom Lakshmi Herself is the teasure

श्रीमतां श्रेष्ठः = The best among venerable people

सीताराम+परायण: = Totally devoted towards Sita and Rama

श्रीचित्त: = One who has Lakshmi always in his thoughts

श्रीपर: = One who considers Lakshmi to be the supreme deity

श्रीमान् = Respectable person

श्रीसीतापतिभावुक: – One who becomes emotional when thinking about Sita’s husband, Sriram

 

Śrīnidhi: Śrīmatāṁ śrēṣṭhaḥ sītārāmaparāyaṇa: |
Śrīcitta: Śrīpara: Śrīmān śrīsītāpatibhāvuka: || 30 ||

 

 1. 175. ॐ श्रीनिधये नम: |
 2. ॐ श्रीमतांश्रेष्ठाय नम: |
 3. ॐ सीतारामपरायणाय नम: |
 4. ॐ श्रीचित्ताय नम: |
 5. ॐ श्रीपराय नम: |
 6. 180. ॐ श्रीमते नम: |
 7. 181. ॐ श्रीसीतापतिभावुकाय नम: |

 

14-Mar-15

31 श्लोकः

मनस्वी मानवान् मान्यो मङ्गलो मङ्गलप्रिय: |

मानी मानवतां श्रेष्ठो महनीयगुणाश्रय: || ३१ ||

 

मनस्वी = strong minded person

मानवान् = a person rich in honour

मान्य: = honorable person

मङ्गल: = auspicious person

मङ्गल+प्रिय: = one who adores auspiciousness

मानी = highly honoured

मानवतां श्रेष्ठो = greatest among those rich in honour

महनीय+गुण+आश्रय: =  Practises illustrious qualities

 

Manasvī mānavān mān’yō maṅgalō maṅgalapriya: |
Mānī mānavatāṁ śrēṣṭhō mahanīya guṇāśraya: || 31 ||

 

 1. ॐ मनस्विने नम: |
 2. ॐ मानवते नम: |
 3. ॐ मान्याय नम: |
 4. ॐ मङ्गलाय नम: |
 5. ॐ मङ्गलप्रियाय नम: |
 6. ॐ मानिने नम: |
 7. ॐ मानवतांश्रेष्ठाय नम: |
 8. ॐ महनीयगुणाश्रयाय नम: |

पाठभेद:

मनस्वी मानवान् मान्यो मनस्वी मङ्गलप्रिय: |

 

15-Mar-15

32 श्लोकः

मधुरो मधुरालाप: मधुरेक्षणसुन्दर: |

मृदुभाषी मर्त्यसिम्हो मनुज्ञो मानवेष्टद: || ३२ ||

 

मधुर: = a charming person

मधुर+आलाप: = talks in a pleasant manner

मधुर+ईक्षण+सुन्दर: = Handsome due to his lovely eyes

मृदु+भाषी = soft spoken person

मर्त्य+सिम्ह: = lion among men

मनु+ज्ञ: = knower of incantations or mantras

मानव+इष्ट+द: = grants the men’s desires

 

Madhurō madhurālāpa: madhurēkṣaṇasundara: |
Mr̥dubhāṣī martyasimhō Manujñō mānavēṣṭada: || 32 ||

 

 1. 190. ॐ मधुराय नम: |
 2. ॐ मधुरालापाय नम: |
 3. ॐ मधुरेक्षणसुन्दराय नम: |
 4. ॐ मृदुभाषिने नम: |
 5. ॐ मर्त्यसिम्हाय नम: |
 6. ॐ मनुज्ञाय नम: |
 7. ॐ मानवेष्टदाय नम: |

 

पाठभेद:

मृदुभाषी मर्त्यसिम्हो मनुपो मानवेष्टद:

 

15-Mar-15

33 श्लोकः

मङ्गलो मङ्गलाकार: सर्वमङ्गलवर्धन: |

मोहापहो मानवेष्टो मुक्तिमार्गप्रदर्शक: || ३३ ||

 

मङ्गल: = An auspicious person

मङ्गल+आकार: = Has an auspicious form

सर्व+मङ्गल+वर्धन: = Enhances all auspiciousness

मोह+अपह: = Eradicates delusion

मानव+इष्ट: = Liked by men

मुक्ति+मार्ग+प्रदर्शक: = Shows the way to liberation

 

Maṅgalō maṅgalākāra: Sarvamaṅgalavardhana: |
Mōhāpahō mānavēṣṭō muktimārgapradarśaka: || 33 ||

 

 1. ॐ मङ्गलाय नम: |
 2. ॐ मङ्गलाकाराय नम: |
 3. ॐ सर्वमङ्गलवर्धनाय नम: |
 4. ॐ मोहापहाय नम: |
 5. ॐ मानवेष्टाय नम: |
 6. ॐ मुक्तिमार्गप्रदर्शकाय नम: |

 

 

16-Mar-15

34 श्लोकः

महितो मानवै: पूज्य: महतामग्रणीर्महान् |

मणिमन्त्रविशेषज्ञो मङ्गलस्मितसुन्दर: || ३४ ||

 

महित: = one who is revered

मानवै: पूज्य: = one who is worshipped by humans (मानव:)

महताम् अग्रणी: = foremost among great men

महान् = great man

मणि+मन्त्र+विशेष+ज्ञ: = knower of the speciality of gems and chants

मङ्गल+स्मित+सुन्दर: = beautiful due to his favorable smile

 

Mahitō mānavai: Pūjya: Mahatāmagraṇīrmahān |
maṇimantraviśēṣajñō maṅgalasmitasundara: || 34 ||

 

 1. 203. ॐ महिताय नम: |
 2. ॐ मानवै: पूज्याय नम: |
 3. ॐ महतामग्रण्ये नम: |
 4. ॐ महते नम: |
 5. ॐ मणिमन्त्रविशेषज्ञाय नम: |
 6. ॐ मङ्गलस्मितसुन्दराय नम: |

 

पाठभेद:

महतामग्री महान्

 1. ॐ महतामग्रिणे नम: |

 

 

 

 

16-Mar-15

35 श्लोकः

मर्त्यपापक्षयकर: मानुषव्याधिनाशन: |

मन्दस्मेरलसद्वक्त्रो मोहलोभनिवारक: || ३५ ||

 

मर्त्य+पाप+क्षय+कर: = removes the vices of men

मानुष+व्याधि+नाशन: = eradicates the diseases of men

मन्द+स्मेर+लसद्+वक्त्र: = has a face (वक्त्र) that shines (लसद्) with a gentle (मन्द) smile (स्मेर)

मोह+लोभ+निवारक: = wards off (निवार) delusion (मोह) and greed (लोभ)

 

Martyapāpakṣayakara: Mānuṣavyādhināśana: |
Mandasmēralasadvaktrō mōhalōbhanivāraka: || 35 ||

 

 1. ॐ मर्त्यपापक्षयकराय नम: |
 2. ॐ मानुषव्याधिनाशनाय नम: |
 3. ॐ मन्दस्मेरलसद्वक्त्राय नम: |
 4. ॐ मोहलोभनिवारकाय नम: |

 

पाठभेद:

 1. ॐ मानुषव्याधिनाशिने नम: |

मानुषव्याधिनाशी

 

17-Mar-15

36 श्लोकः

महापातकसम्हारी शोकनाशनतत्पर: |

रामनाथमहामन्त्ररहस्यज्ञो रघुप्रिय: || ३६ ||

 

महा+पातक+सम्हारी = destroyer (संहर) of grave sins

शोक+नाशन+तत्पर: = Fully engaged in eliminating (devotees’) grief

राम+नाथ+महा+मन्त्र+रहस्य+ज्ञ: = knower of the secret about the great mantra of Lord Rama

रघु+प्रिय: = lover of Raghu, i.e, Rama, who was a descendant of Raghu Mahaaraaja.

 

Mahāpātakasamhārī śōkanāśanatatpara: |
Rāmanāthamahāmantrarahasyajñō raghupriya: || 36 ||

 

 1. ॐ महापातकसम्हारिणे नम: |
 2. ॐ शोकनाशनतत्पराय नम: |
 3. ॐ रामनाथमहामन्त्ररहस्यज्ञाय नम: |
 4. ॐ रघुप्रियाय नम: |

 

17-Mar-15

37 श्लोकः

निश्चिन्तो निरहम्कारो निरीहो भयनाशन: |

रामारामो रमानिष्ठो रामदासगुरुप्रिय: || ३७ ||

 

नि:+चिन्त: = thoughtless

निर्+अहम्कार: = without ego

निर्+ईह: = without desire (ईहा)

भय+नाशन: = destroyer of fear

राम+आराम: = one for whom Sri Rama is the garden or the place of pleasure,
i.e., one who enjoys being in Rama

रमा+निष्ठ: = Devoted to Lakshmi,  the goddess of fortune (रमा)

राम+दास+गुरु+प्रिय: = Lover of Guru Ramdas

 

Niścintō nirahamkārō nirīhō bhayanāśana: |
Rāmārāmō ramāniṣṭhō rāmadāsagurupriya: || 37 ||

 

 1. ॐ निश्चिन्ताय नम: |
 2. ॐ निरहम्काराय नम: |
 3. ॐ निरीहाय नम: |
 4. ॐ भयनाशनाय नम: |
 5. ॐ रामारामाय नम: |
 6. ॐ रमानिष्ठाय नम: |
 7. ॐ रामदासगुरुप्रियाय नम: |

 

18-Mar-15

38 श्लोकः

सदा रामजपप्रीत: सज्जनाराधनप्रिय: |

रमणस्मरणासक्तो करुणामयविग्रह: || ३८ ||

 

सदा राम+जप+प्रीत: = One who likes to always chant ramnam.

सज्जन+आराधन+प्रिय: = One who loves to honor (आराधन) good (सत्) people(जन: )

रमण+स्मरण+आसक्त: = One who is fond (आसक्ति) of remembering (स्मरण) Ramana Maharishi रमण

करुणामय+विग्रह: = One having his form (विग्रह:) completely filled with compassion,
i.e., Personification of compassion (करुणा)
Sadā rāmajapaprīta: Sajjanārādhanapriya: |
Ramaṇasmaraṇāsaktō karuṇāmayavigraha: || 38 ||

 

 1. ॐ सदा रामजपप्रीताय नम: |
 2. ॐ सज्जनाराधनप्रियाय नम: |
 3. ॐ रमणस्मरणासक्ताय नम: |
 4. ॐ करुणामयविग्रहाय नम: |

 

18-Mar-15

39 श्लोकः

अरुणाद्रीशसन्तुष्ट: शरणागतरक्षक: |

अखण्डरामनामेष्ट: खण्डिताशेषदुष्कृति: || ३९ ||

 

अरुण+अद्रि+ईश+सन्तुष्ट:  =  delighted (सन्तुष्ट) with the lord(ईश) of the sun (अरुण) mountain (अद्रि)
i.e., delighted with Lord Arunachaleshwara

शरण+आगत+रक्षक:  = Protector (रक्षक) of those who seek (आगत ) his protection(शरण)

अखण्ड+राम+नाम+इष्ट: = Lover of non-stop  chanting of Raama Naama
(अ+खण्ड – not a slice, i.e., entire)

i.e., one who likes Akhanda Ramnam

खण्डित+अशेष+दुष्कृति: =   breaks (खण्डित) without any reminder (अशेष)  bad (दुष्ट) actions (कृति)

i.e., completely destroys all bad actions

 

Aruṇādrīśasantuṣṭa: Śaraṇāgatarakṣaka: |
Akhaṇḍarāmanāmēṣṭa: Khaṇḍitāśēṣaduṣkr̥ti: || 39 ||

 

 1. ॐ अरुणाद्रीशसन्तुष्टाय नम: |
 2. ॐ शरणागतरक्षकाय नम: |
 3. ॐ अखण्डरामनामेष्टाय नम: |
 4. ॐ खण्डिताशेषदुष्कृतये नम: |

 

पाठभेद:

 1. ॐ शरणागत वत्सलाय नम: |

शरणागतवत्सल:

 

19-Mar-15

40 श्लोकः

जय राम मन्त्रजप्ता सीताराममनुप्रिय: |

पुण्यतारकमन्त्रज्ञ: संसारार्णवतारण: || ४० ||

 

जय राम मन्त्र+जप्ता = One who does chanting of the Jaya Rama mantra, “Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram”
सीता+राम+मनु+प्रिय: = One who like the mantra (मनु) “Sita Ram”

पुण्य+तारक+मन्त्र+ज्ञ: = One who knows (ज्ञा) the sacred (पुण्य) mantra for liberation (तारक)

संसार+अर्णव+तारण: = One who enables to swim (तारण) across the ocean (अर्णव) of worldly-existence (संसार)

 

पाठभेदः

मनोर्जप्ता

 

Jaya rāma mantrajaptā sītārāmamanupriya: |
Puṇyatārakamantrajña: Sansārārṇavatāraṇa: || 40 ||

 

 1. ॐ जय राम मन्त्रजप्त्रे नम: |
 2. ॐ सीताराममनुप्रियाय नम: |
 3. ॐ पुण्यतारकमन्त्रज्ञाय नम: |
 4. ॐ संसारार्णवतारणाय नम: |

 

19-Mar-15

41 श्लोकः

श्रीराम: सुरथो योगी कुमारो मर्त्यपालक: |

रामप्रियो रामरूप: रमारामगुणाश्रय: || ४१ ||

 

श्री+राम: = One who is Sri Rama

सुरथ: = One named Surata (good सु limbs रथ ),
or One who puts his limbs to good use

योगी = One who remains in Yoga

कुमार: = Young man

मर्त्य+पालक: = protector of men

राम+प्रिय: = Lover of Rama

राम+रूप: = One who has the form of Rama

रमा+राम+गुण+आश्रय: = Practises the qualities of Rama and Sita (रमा)

 

śrīrāma: Surathō yōgī kumārō martyapālaka: |
Rāmapriyō rāmarūpa: Ramārāmaguṇāśraya: || 41 ||

 

 1. ॐ श्रीरामाय नम: |
 2. ॐ सुरथाय नम: |
 3. ॐ योगिने नम: |
 4. ॐ कुमाराय नम: |
 5. ॐ मर्त्यपालकाय नम: |
 6. ॐ रामप्रियाय नम: |
 7. ॐ रामरूपाय नम: |
 8. ॐ रमारामगुणाश्रयाय नम: |

 

20-Mar-15

42 श्लोकः

सदानन्दी सदातुष्ट: सीतारमणचिन्तक:  |

आशुतोषी क्षमाशील: महामेधा: महातपा: || ४२ ||

 

सदा+आनन्दी = Always happy

सदा+तुष्ट: = Always satisfied

सीता+रमण+चिन्तक: = Thinks about Sita’s beloved (रमण), Rama

आशु+तोषी = Quick (आशु) to be pleased (तोष)

क्षमा+शील: = Forgiving (क्षमा) character (शील)

महा+मेधा: = Having great knowledge(मेधस्)

महा+तपा: = Doing great penance(तपस्)

 

Sadānandī sadātuṣṭa: Sītāramaṇacintaka: |
Āśutōṣī kṣamāśīla: Mahāmēdhā: Mahātapā: || 42 ||

 

 1. ॐ सदानन्दिने नम: |
 2. ॐ सदातुष्टाय नम: |
 3. ॐ सीतारमणचिन्तकाय नम: |
 4. ॐ आशुतोषिणे नम: |
 5. ॐ क्षमाशीलाय नम: |
 6. ॐ महामेधसे नम: |
 7. ॐ महातपसे नम: |

 

20-Mar-15

43 श्लोकः

वरिष्ठो ब्रह्मवर्चस्को गरिष्ठ: श्रेयसां निधि: |

गुहमित्रो गुहप्रीतो लक्ष्मणाग्रजपूजक: || ४३ ||

 

वरिष्ठ: = One who is the best

ब्रह्म+वर्चस्क: = One having the illumination (वर्चस्) of the supreme god (ब्रह्म)

गरिष्ठ: = Most venerable

श्रेयसां निधि: = Treasure (निधि) of bliss (श्रेयस्)

गुह+मित्र: = Friend of Guha, Rama

गुह+प्रीत: = Dear to Guha, Rama

लक्ष्मण+अग्रज+पूजक: = Worshipper of Lakshmana’s elder brother, Rama

 

Variṣṭhō brahmavarcaskō gariṣṭha: Śrēyasāṁ nidhi: |
Guhamitrō guhaprītō lakṣmaṇāgrajapūjaka: || 43 ||

 

 1. ॐ वरिष्ठाय नम: |
 2. ॐ ब्रह्मवर्चस्काय नम: |
 3. ॐ गरिष्ठाय नम: |
 4. ॐ श्रेयसां निधये नम: |
 5. ॐ गुहमित्राय नम: |
 6. ॐ गुहप्रीताय नम: |
 7. ॐ लक्ष्मणाग्रजपूजकाय नम: |

 

21-Mar-15

44 श्लोकः

नियत: करुणामूर्तिर्यतभावो यतेन्द्रिय: |

अव्यग्रो विनयाकारस्ताल वृन्तधरो वर: || ४४ ||

 

नियत: = self-governed

करुणा+मूर्ति: = personification of compassion (करुणा)

यत+भाव: = one who has controlled (यत) his emotions (भाव)

यत+इन्द्रिय: = one who has subdued (यत) his senses (इन्द्रिय)

अव्यग्र: = undisturbed

विनय+आकार: = one who has a humble (विनय) form (आकार)

ताल+वृन्त+धर: = one who is adorned (धर) with the palm (ताल) leaf fan (वृन्त)

वर: = one who is a boon

 

Niyata: Karuṇāmūrtiryatabhāvō yatēndriya: |
Avyagrō vinayākārastāla vr̥ntadharō vara: || 44 ||

 

 1. ॐ नियताय नम: |
 2. ॐ करुणामूर्तये नम: |
 3. ॐ यतभावाय नम: |
 4. ॐ यतेन्द्रियाय नम: |
 5. ॐ अव्यग्राय नम: |
 6. ॐ विनयाकाराय नम: |
 7. ॐ तालवृन्तधराय नम: |
 8. ॐ वराय नम: |

 

21-Mar-15

45 श्लोकः

पुण्यात्मा पुण्यचारित्र: पुण्यश्रवणकीर्तन: |

सिद्धिमान् सिद्धिदाता च सिद्धिद: सिद्धवैभव: || 45 ||

 

पुण्य+आत्मा = One who has a blessed self

पुण्य+चारित्र: = One who has a holy character

पुण्य+श्रवण+कीर्तन: = One who listens (श्रवण) to sacred (पुण्य) hymns (कीर्तन)

सिद्धिमान् = One who possesses unusual supernatural capabilities

सिद्धि+दाता = One who is a giver of supernatural capabilities

च = and

सिद्धिद: = one who gives the supernatural capabilities

सिद्ध+वैभव: = one who has attained (सिद्ध) glory (वैभव)

 

Puṇyātmā puṇyacāritra: Puṇyaśravaṇakīrtana: |
Sid’dhimān sid’dhidātā ca sid’dhida: Sid’dhavaibhava: || 45 ||

 

 1. 266. ॐ पुण्यात्मने नम: |
 2. 267. ॐ पुण्यचारित्राय नम: |
 3. 268. ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नम: |
 4. 269. ॐ सिद्धिमते नम: |
 5. 270. ॐ सिद्धिदात्रे नम: |
 6. 271. ॐ सिद्धिदाय नम: |
 7. 272. ॐ सिद्धवैभवाय नम: |

 

22-Mar-15

46 श्लोकः

सर्वलक्षणसंपन्न: सर्वकल्याणशेवधि: |

सर्वपूज्य: सर्ववन्द्यो रामसेवापरायण: || ४६ ||

 

सर्व+लक्षण+संपन्न: = One who possesses all characteristics

सर्व+कल्याण+शेवधि: =  One who is the treasury of all auspiciousness

सर्व+पूज्य: = One who is worshipped by all

सर्व+वन्द्य: = One who is adored by all

राम+सेवा+परायण: = One who is devoted to the service of Rama

 

Sarvalakṣaṇasampanna: Sarvakalyāṇaśēvadhi: |
Sarvapūjya: Sarvavandyō rāmasēvāparāyaṇa: || 46 ||

 

 1. 273. ॐ सर्वलक्षणसंपन्नाय नम: |
 2. 274. ॐ सर्वकल्याणशेवधये नम: |
 3. 275. ॐ सर्वपूज्याय नम: |
 4. 276. ॐ सर्ववन्द्याय नम: |
 5. 277. ॐ रामसेवापरायणाय नम: |

 

22-Mar-15

47 श्लोकः

रामगानप्रवीणश्च नामयज्ञपरायण: |

रामनाम प्रभावज्ञो रामलक्ष्मणसेवक: || ४७ ||

 

राम+गान+प्रवीण: = one who is well versed in singing about Rama

च = and

नाम+यज्ञ+परायण: = one who is totally devoted to the Raama Naama Japa Yajnaa

राम+नाम प्रभाव+ज्ञ: = one who knows (ज्ञा) the greatness (प्रभाव) of Raamaa’s name

राम+लक्ष्मण+सेवक: = one who is a servant of Raamaa and Lakshmanaa

 

Rāmagānapravīṇaśca nāmayajñaparāyaṇa: |

Rāmanāma prabhāvajñō rāmalakṣmaṇasēvaka: || 47 ||

 

 1. 278. ॐ रामगानप्रवीणाय नम: |
 2. 279. ॐ नामयज्ञपरायणाय नम: |
 3. 280. ॐ रामनाम प्रभावज्ञाय नम: |
 4. 281. ॐ रामलक्ष्मणसेवकाय नम: |

 

23-Mar-15

48 श्लोकः

स्मितसुन्दरवक्त्राब्जो दीनार्तपरिरक्षक: |

कुशल: कुशलाकांक्षी साधुपालनलोलुप: || ४८ ||

 

स्मित+सुन्दर+वक्त्र+अब्ज: = One who has a smiling (स्मित) beautiful (सुन्दर) lotus (अब्ज)-like face (वक्त्र)

दीन+आर्त+परि+रक्षक: = One who is the protector (परिरक्षक) of the poor (दीन) and the distressed (आर्त) people

कुशल: =  A good person

कुशल+आकांक्षी = A seeker of goodness

साधु+पालन+लोलुप: = One who is very eager (लोलुप) to take care (पालन) of  the saints

 

Smitasundaravaktrābjō dīnārtaparirakṣaka: |
Kuśala: Kuśalākāṅkṣī sādhupālanalōlupa: || 48 ||

 

 1. 282. ॐ स्मितसुन्दरवक्त्राब्जाय नम: |
 2. 283. ॐ दीनार्त परिरक्षकाय नम: |
 3. 284. ॐ कुशलाय नम: |
 4. 285. ॐ कुशलाकांक्षिणे नम: |
 5. 286. ॐ साधुपालनलोलुपाय नम: |

 

23-Mar-15

49 श्लोकः

कल्याणधर्मसारज्ञ: पुण्यकर्मविशारद: |

निश्चलो निस्तुलो नित्यो नित्यमार्गसमाश्रय: || ४९ ||

 

कल्याण+धर्म+सार+ज्ञ: = One who knows (ज्ञा) the essence (सार) of the auspicious (कल्याण) Righteousness (धर्म)

पुण्य+कर्म+विशारद: = One who is skilled (वि+शारद) in auspicious (पुण्य) activities (कर्म)

नि:+चल: = One without confusion

नि:+तुल: = Without comparison (तुल्) i.e., One who is matchless

नित्य: = Eternal

नित्य+मार्ग+समाश्रय: = One who fully adheres (सम्+आश्रय) to the eternal path

 

Kalyāṇadharmasārajña: Puṇyakarmaviśārada: |

Niścalō nistulō nityō nityamārgasamāśraya: || 49 ||

 

 1. 287. ॐ कल्याणधर्मसारज्ञाय नम: |
 2. 288. ॐ पुण्यकर्मविशारदाय नम: |
 3. 289. ॐ निश्चलाय नम: |
 4. 290. ॐ निस्तुलाय नम: |
 5. 291. ॐ नित्याय नम: |
 6. 292. ॐ नित्यमार्गसमाश्रयाय नम: |

 

 

24-Mar-15

50 श्लोकः

नित्यरामजपे तुष्टः नित्यमङ्गल कीर्तिमान् |

नित्यपारायणप्रीत: नित्यरामगुणोज्ज्वल: || ५० ||

 

नित्य+राम+जपे तुष्टः = One who is pleased (तुष्ट) in the eternally chanting (जप) Ramnam

नित्य+मङ्गल कीर्तिमान् = One who has the eternal (नित्य) auspicious (मङ्गल) glory (कीर्ति)

नित्य+पारायण+प्रीत: = One who likes  (प्रीत) to do endless (नित्य) chanting (पारायण)

नित्य+राम+गुण+उज्ज्वल: = One who is always (नित्य) luminous (उज्ज्वल) with the good qualities (गुण) of Srirama

 

Nityarāmajapē tuṣṭaḥ nityamaṅgala kīrtimān |
nityapārāyaṇaprīta: Nityarāmaguṇōjjvala: || 50 ||

 

 1. 293. ॐ नित्यरामजपे तुष्टाय नम: |
 2. 294. ॐ नित्यमङ्गल कीर्तिमते नम: |
 3. 295. ॐ नित्यपारायणप्रीताय नम: |
 4. 296. ॐ नित्यरामगुणोज्ज्वलाय नम: |

 

24-Mar-15

51 श्लोकः

कल्याणदृष्टिः कल्याणकांक्षी कल्याणकार्यवित् |

कल्याणरामतत्वज्ञ: कल्याणगुणभूषण: || ५१ ||

 

कल्याण+दृष्टिः = One who has auspicious vision (दृष्टि)

कल्याण+काङ्क्षी = One who desires (काङ्क्ष्)  auspiciousness (कल्याण)

कल्याण+कार्य+वित् = One who knows (विद्) the auspicious work (कार्य)

कल्याण+राम+तत्व+ज्ञ: = One who knows the reality (तत्व) of auspicious Rama

कल्याण+गुण+भूषण: = One who adores (भूषण) the auspicious qualities (गुण)

 

Kalyāṇadr̥ṣṭiḥ kalyāṇakāṅkṣī kalyāṇakāryavit |
kalyāṇarāmatatvajña: Kalyāṇaguṇabhūṣaṇa: || 51 ||

 

 1. 297. ॐ कल्याणदृष्टये नम: |
 2. 298. ॐ कल्याणकांक्षिणे नम: |
 3. 299. ॐ कल्याणकार्यविदे नम: |
 4. 300. ॐ कल्याणरामतत्वज्ञाय नम: |
 5. 301. ॐ कल्याणगुणभूषणाय नम: |

 

25-Mar-15

52 श्लोकः

कृतज्ञ: कृतकर्तव्य: कालदेश विदांवर: |

कल्याणवचनोदार: कल्याणवरदायक: || ५२ ||

 

कृत+ज्ञ: =  mindful (ज्ञा) of former aid or favours(कृत)  i.e., One who is grateful

कृत+कर्तव्य: = One who does (कृत) the needful things (कर्तव्य)

काल+देश विदां+वर: = Best (वर) among those knows (विद्) time and place

कल्याण+वचन+उदार: = Well known (उदार) for using auspicious words (वचन)

कल्याण+वर+दायक: = One who grants (दा) auspicious boons (वर)

 

Kr̥tajña: Kr̥takartavya: Kāladēśa vidānvara: |

Kalyāṇavacanōdāra: Kalyāṇavaradāyaka: || 52 ||

 

 1. 302. ॐ कृतज्ञाय नम: |
 2. 303. ॐ कृतकर्तव्याय नम: |
 3. 304. ॐ कालदेश विदांवराय नम: |
 4. 305. ॐ कल्याणवचनोदाराय नम: |
 5. 306. ॐ कल्याणवरदायकाय नम: |

 

25-Mar-15

53 श्लोकः

कल्याणकृत् कर्मवीरः कामक्रोधविवर्जित: |

कल्याणरामध्यानैकमानस: कलिनाशन: || ५३ ||

 

कल्याण+कृत् = one who undertakes tasks that are auspicious (कल्याण)

कर्म+वीरः = one who is a champion (वीर) in doing work (कर्म)

काम+क्रोध+वि+वर्जित: = one who is deprived (विवर्जित) of desire (काम) and anger (क्रोध)

कल्याण+राम+ध्यान+एक+मानस: = one whose mind (मनस्) does only one (एक) work which is the meditation (ध्यान) on the noble (कल्याण) Rama

कलि+नाशन: = one who destroys (नाश) Kali, i.e., The destroyer of the ill-effects of Kali Yuga

 

Kalyāṇakr̥t karmavīraḥ kāmakrōdhavivarjita: |

Kalyāṇarāmadhyānaikamānasa: Kalināśana: || 53 ||

 

 1. 307. ॐ कल्याणकृते नम: |
 2. 308. ॐ कर्मवीराय नम: |
 3. 309. ॐ कामक्रोधविवर्जिताय नम: |
 4. 310. ॐ कल्याणरामध्यानैकमानसाय नम: |
 5. 311. ॐ कलिनाशनाय नम: |

 

26-Mar-15

54 श्लोकः

कल्याणगुणसंपूर्ण: कल्मषघ्न: कृतादर: |

कुत्सितारि: कुमाराख्य: कामघ्न: कामितार्थद: || ५४ ||

 

कल्याण+गुण+संपूर्ण: = One who is totally filled (संपूर्ण) with the auspicious (कल्याण) qualities (गुण)

कल्मष+घ्न: = One who removes (घ्न) the sins (कल्मष)

कृत+आदर: = One who provides (कृत) support (आदर)

कुत्सित+अरि: = One who is repulsive (कुत्सित) towards enemies (अरि)

कुमार+आख्य: = One who has the name (आख्य) Kumar (कुमार)

काम+घ्न: = One who removes desires (काम)

कामित+अर्थद: = One who grants (दा) the desired (कामित) wealth (अर्थ)

 

Kalyāṇaguṇasampūrṇa: Kalmaṣaghna: Kr̥tādara: |

Kutsitāri: Kumārākhya: Kāmaghna: Kāmitārthada: || 54 ||

 

 1. 312. ॐ कल्याणगुणसंपूर्णाय नम: |
 2. 313. ॐ कल्मषघ्नाय नम: |
 3. 314. ॐ कृतादराय नम: |
 4. 315. ॐ कुत्सितारये नम: |
 5. 316. ॐ कुमाराख्याय नम: |
 6. 317. ॐ कामघ्नाय नम: |
 7. 318. ॐ कामितार्थदाय नम: |

 

26-Mar-15

55 श्लोकः

भक्तानां कल्पवृक्षश्च कलिपाप विनाशन: |

कल्याण रूप: कल्याण धर्मानुष्ठान तत्पर: || ५५ ||

 

भक्तानां कल्प+वृक्ष: = One who is the wish-fulfilling tree (कल्पवृक्ष) of his devotees (भक्त)

च = and

कलि+पाप वि+नाशन: = One who destroyes (विनाश) the sins(पाप) of Kali Yuga

कल्याण रूप: = One whose form (रूप) is auspicious (कल्याण)

कल्याण धर्म+अनुष्ठान तत्पर: = One who is fully engaged (तत्पर) in performance of rituals (अनुष्ठान) of the auspicious (कल्याण) dharma (धर्म) i.e., One who is engrossed in doing aupicious activities

 

Bhaktānāṁ kalpavr̥kṣaśca kalipāpa vināśana: |
Kalyāṇa rūpa: Kalyāṇa dharmānuṣṭhāna tatpara: || 55 ||

 

 1. 319. ॐ भक्तानां कल्पवृक्षाय नम: |
 2. 320. ॐ कलिपाप विनाशनाय नम: |
 3. 321. ॐ कल्याण रूपाय नम: |
 4. 322. ॐ कल्याण धर्मानुष्ठान तत्पराय नम: |

 

27-Mar-15

56 श्लोकः

कल्याण सीता सत्पुत्र: कमला पति भावुक: |

कल्याण वीक्षण: भूतकल्याण करुणालय: || ५६ ||

 

कल्याण सीता सत्+पुत्र: = One who is the good (सत्) son (पुत्र) of the  noble (कल्याण) Seeta

कमला पति भावुक: = One who becomes emotional when thinking about Sriram, the husband (पति) of Sita (कमला)

कल्याण वीक्षण: = One whose glance (वीक्ष) itself produces wellbeing (कल्याण)

भूत+कल्याण करुण+आलय: = One who is the abode (आलय) of grace (करुण) for the welfare (कल्याण) of all living beings (भूत)

 

Kalyāṇa sītā satputra: Kamalā pati bhāvuka: |
Kalyāṇa vīkṣaṇa: Bhūtakalyāṇa karuṇālaya: || 56 ||

 

 1. 323. ॐ कल्याण सीता सत्पुत्राय नम: |
 2. 324. ॐ कमला पति भावुकाय नम: |
 3. 325. ॐ कल्याण वीक्षणाय नम: |
 4. 326. ॐ भूत कल्याण करुणालयाय नम: |

 

27-Mar-15

57 श्लोकः

दिव्यदृष्टिः दिव्यमूर्ति: सुमुखः शुभदर्शन: |

अकलंक मनबुद्धि: कपटत्वविवर्जित: || ५७ ||

 

दिव्य+दृष्टिः = One who is endowed with the divine (दिव्य) sight (दृष्टि)

दिव्य+मूर्ति: = One who has a divine form (मूर्ति)

सु+मुखः = One who has a pleasant face (मुख)

शुभ+दर्शन:  = One who shows (दर्श) goodness (शुभ)

अ+कलंक मन + बुद्धि: = One whose mind (मनस्) and intellect (बुद्धि) are without any stain (कलंक)

कपटत्व+विवर्जित: = Devoid (वि+वर्जित) of hypocrisy (कपटत्व)

 

Divyadr̥ṣṭiḥ divyamūrti: Sumukhaḥ śubhadarśana: |
Akalaṅka manabud’dhi: Kapaṭatvavivarjita: || 57 ||

 1. 327. ॐ दिव्यदृष्टये नम: |
 2. 328. ॐ दिव्यमूर्तये नम: |
 3. 329. ॐ सुमुखाय नम: |
 4. 330. ॐ शुभदर्शनाय नम: |
 5. 331. ॐ अकलंक मनबुद्धये नम: |
 6. 332. ॐ कपटत्वविवर्जिताय नम: |

 

पाठभेद:

अकलंक मनोबुद्धि:  = अकलंक मन: +  बुद्धि:

अकलंक मनसे नम: |  बुद्धये नम: |

 

28-Mar-15

58 श्लोकः

देवभक्त: देशभक्त: साधुभक्त: सदुत्तम: |

शिष्य संतोष संदायी श्रितमङ्गलदायक: || ५८ ||

 

देव+भक्त: = Devoted towards gods (देव)

देश+भक्त: = Devoted towards the nation (देश)

साधु+भक्त: = Devoted towards saints (साधु)

सत्+उत्तम: = Greatest (उत्तम) amongst good (सत्)

शिष्य संतोष संदायी = Nicely bestows  (संदा) happiness (संतोष) on his disciples (शिष्य)

श्रित+मङ्गल+दायक: = Grants (दा) prosperity (मङ्गल) on those who cling (श्रित) onto him

 

Dēvabhakta: Dēśabhakta: Sādhubhakta: Saduttama: |
Śiṣya santōṣa sandāyī śritamaṅgaladāyaka: || 58 ||

 

 1. 333. ॐ देवभक्ताय नम: |
 2. 334. ॐ देशभक्ताय नम: |
 3. 335. ॐ साधुभक्ताय नम: |
 4. 336. ॐ सदुत्तमाय नम: |
 5. 337. ॐ शिष्य संतोष संदायिने नम: |
 6. 338. ॐ श्रितमङ्गलदायकाय नम: |

 

28-Mar-15

59 श्लोकः

निश्सीम वैभव: सीता राममन्त्रविशारद:

विश्वख्यातो विश्वगुरु: विश्वभूतहिते रत: || ५९ ||

 

नि:+सीम वैभव:  = One whose glory (वैभव) does not have (नि: ) any boundary (सीम)

सीता राम+मन्त्र+विशारद: = One who is skilled (वि+शारद) in the mantra of Sitaa Raama

विश्व+ख्यात: = One who is renowned (ख्यात) all over the world (विश्व)

विश्व+गुरु: = One who is the preceptor (गुरु) for the entire world

विश्व+भूत+हिते रत: = One who is delightes in showing kindness (हित) to all the living beings भूत in the world

 

Niśsīma vaibhava: Sītā rāmamantraviśārada:
Viśvakhyātō viśvaguru: Viśvabhūtahitē rata: || 59 ||

 

 1. 339. ॐ निश्सीम वैभवाय नम: |
 2. 340. ॐ सीता राममन्त्रविशारदाय नम: |
 3. 341. ॐ विश्वख्याताय नम: |
 4. 342. ॐ विश्वगुरवे नम: |
 5. 343. ॐ विश्वभूतहिते रताय नम: |

 

29-Mar-15

60 श्लोकः

नित्यतोषी नित्यपूज्य: नित्यनाम परायण: |

नित्यदाता नित्यपुष्ट: नित्य ब्रह्मविदुत्तम: || ६० ||

 

नित्य+तोषी = Ever (नित्य) happy (तोषी)

नित्य+पूज्य: = Ever remains to be a person to be worshipped (पूज्य)

नित्य+नाम परायण: = Always does chanting (परायण) of the name (नाम)

नित्य+दाता = Always gives

नित्य+पुष्ट: = Always complete

नित्य ब्रह्म+विद्+उत्तम: = Always remains as the greatest person (उत्तम) who knows (विद्) the Supreme Being (ब्रह्म)

 

Nityatōṣī nityapūjya: Nityanāma parāyaṇa: |
Nityadātā nityapuṣṭa: Nitya brahmaviduttama: || 60 ||

 

 1. 344. ॐ नित्यतोषिणे नम: |
 2. 345. ॐ नित्यपूज्याय नम: |
 3. 346. ॐ नित्यनाम परायणाय नम: |
 4. 347. ॐ नित्यदात्रे नम: |
 5. 348. ॐ नित्यपुष्टाय नम: |
 6. 349. ॐ नित्य ब्रह्मविदुत्तमाय नम: |

 

29-Mar-15

 

61 श्लोकः

सत्योपदेष्टा सत्यस्थ: सत्यधर्म प्रदर्शक: |

सत्यात्मा सत्यसङ्कल्प: सत्यब्रह्मप्रतिष्ठित: || ६१ ||

 

सत्य+उपदेष्टा =  One who teaches the truth

सत्य+स्थ: = One who stays in the truth

सत्य+धर्म प्रदर्शक: = One who exhibits the truthful dharma

सत्य+आत्मा = One whose Atma is truth

सत्य+सङ्कल्प:  = One who is determined to speak the truth

सत्य+ब्रह्म+प्रतिष्ठित: = One who revels in the truthful supreme reality

 

Satyōpadēṣṭā satyastha: Satyadharma pradarśaka: |
Satyātmā satyasaṅkalpa: Satyabrahmapratiṣṭhita: || 61 ||

 

 1. ॐ सत्योपदेष्ट्त्रे नम: |
 2. ॐ सत्यस्थाय नम: |
 3. ॐ सत्यधर्म प्रदर्शकाय नम: |
 4. ॐ सत्यात्मने नम: |
 5. ॐ सत्यसङ्कल्पाय नम: |
 6. ॐ सत्यब्रह्मप्रतिष्ठिताय नम: |

 

30-Mar-15

 

62 श्लोकः

कृतार्थ: कृतकार्यश्च करुणाशील सागर: |

निस्तर्क: संशयच्छेत्ता निष्काम्य करणोद्यत: || ६२ ||

 

कृत+अर्थ: = One who has completed his purpose

कृत+कार्य: = One who has done his work

च = and

करुणा+शील सागर: = One whose character (शील) is an ocean (सागर)  of compassion (करुणा)

नि:+तर्क: = One who does not (नि: ) have any desire (तर्क:)

संशय+ छेत्ता = Demolisher of doubts

नि:+काम्य करण+उद्यत: = One who is eager (उद्यत) to do (करण) work without (नि: ) desire for the fruit (काम्य)

 

Kr̥tārtha: Kr̥takāryaśca karuṇāśīla sāgara: |
Nistarka: Sanśayacchēttā niṣkāmya karaṇōdyata: || 62 ||

 

 1. ॐ कृतार्थाय नम: |
 2. ॐ कृतकार्याय नम: |
 3. ॐ करुणाशील सागराय नम: |
 4. ॐ निस्तर्काय नम: |
 5. ॐ संशयच्छेत्त्रे नम: |
 6. ॐ निष्काम्य करणोद्यताय नम: |

 

30-Mar-15

 

63 श्लोकः

परिपक्वमति: पूज्य: सुकृती सुकृत प्रद: |

त्यगी योगी मनीषी च परिपूर्ण मनोरथ: || ६३ ||

 

परि+पक्व+मति: = One who possesses a well matured intellect

पूज्य: = One who is to be worshipped

सुकृती = One who has done good things

सुकृत प्रद: = One who causes (प्रद) good (सु) actions that happened (कृत)

त्यगी = One who has renounced

योगी = One who is a contemplative saint

मनीषी = One who is a Pandit, i.e., A learned person

च = and

परिपूर्ण मनोरथ: = One whose wishes (mind’s मन: desire रथ: ) are fully satisfied (परिपूर्ण)

 

Paripakvamati: Pūjya: Sukr̥tī sukr̥ta prada: |
Tyagī yōgī manīṣī ca paripūrṇa manōratha: || 63 ||

 

 1. ॐ परिपक्व मतये नम: |
 2. ॐ पूज्याय नम: |
 3. ॐ सुकृतिने नम: |
 4. ॐ सुकृत प्रदाय नम: |
 5. ॐ त्यगिने नम: |
 6. ॐ योगिने नम: |
 7. ॐ मनीषिणे नम: |
 8. ॐ परिपूर्ण मनोरथाय नम: |

 

31-Mar-15

64 श्लोकः

आम्नाय विज्जनैर्वन्द्य: पुण्डरीक समानन: |

अरुणाचल वास्तव्य: करुणानिलयोऽद्भुत: || ६४ ||

 

आम्नाय वित् जनै: वन्द्य: = respected (वन्द्य: ) by people (जन) who know (वित्) the Vedas (आम्नाय)

पुण्डरीक सम+ आनन: = One whose face (आनन) is equal (सम) to lotus flower (पुण्डरीक)

अरुणाचल वास्तव्य: = Resident (वास्तव्य) of Arunchala (अरुणाचल), the sun’s (अरुण) mountain (अचल)

करुणा+निलय: = Abode (निलय) of compassion (करुणा)

अद्भुत: = One who is wonderful

 

Āmnāya vijjanairvandya: Puṇḍarīka samānana: |
Aruṇācala vāstavya: Karuṇānilayō̕dbhuta: || 64 ||

 

 1. ॐ आम्नाय विज्जनै: वन्द्याय नम: |
 2. ॐ पुण्डरीक समाननाय नम: |
 3. ॐ अरुणाचल वास्तव्याय नम: |
 4. ॐ करुणानिलयाय नम: |
 5. ॐ अद्भुताय नम: |

 

31-Mar-15

 

65 श्लोकः

अपीतकुच देव्यास्तु प्रियपुत्र: सुदर्शन: |

सरसालाप चतुर: सामरस्यविधायक: || ६५ ||

 

अपीतकुच +देव्या: तु  प्रिय+पुत्र:  = The  loving(प्रिय) son (पुत्र: )  indeed (तु) of Goddess (देवी) Unnaamalayaal or Apeethakuchalambaal (अपीतकुच)

सुदर्शन: = Vishnu’s Sudharshana or  One who exhibits (दर्शन) goodness (सु)

सरस+आलाप चतुर:  = Clever (चतुर) in having conversations (आलाप) in an elegant (सरस) manner

सामरस्य+विधायक: = One who establishes (विधायक) in the expression of equanimity (सामरस्यम्)

 

Apītakuca dēvyāstu priyaputra: Sudarśana: |
Sarasālāpa catura: Sāmarasyavidhāyaka: || 65 ||

 

 1. ॐ अपीतकुच देव्या: प्रियपुत्राय नम: |
 2. ॐ सुदर्शनाय नम: |
 3. ॐ सरसालाप चतुराय नम: |
 4. ॐ सामरस्य विधायकाय नम: |

 

1-Apr-15

66 श्लोकः

राम राज्य प्रतिष्ठाता रामनामैकनिष्ठित: |

तपस्वी तपनाभश्च ताप शोक निवारण: || ६६ ||

 

राम राज्य प्रतिष्ठाता = One who establishes the reign of Rama

राम+नाम एक+निष्ठित: = One who firm in Ram Nam only

तपस्वी = One who does penance (तपस्)

तपन+आभ: = One who is the shining (तपन) light (आभा)

ताप शोक निवारण: = one who eradicates (निवारण) pain (ताप) and sorrow (शोक)

 

Rāma rājya pratiṣṭhātā rāmanāmaikaniṣṭhita: |
Tapasvī tapanābhaśca tāpa śōka nivāraṇa: || 66 ||

 

 1. ॐ राम राज्य प्रतिष्ठात्रे नम: |
 2. ॐ रामनामैकनिष्ठिताय नम: |
 3. ॐ तपस्विने नम: |
 4. ॐ तपनाभाय नम: |
 5. ॐ ताप शोक निवारणाय नम: |

 

1-Apr-15

 

67 श्लोकः

अप्रमेय गुणग्राम: सुप्रभ: शुभवीक्षण: |

साधु मार्ग स्थितो वर्य: साधु सङ्घ परीवृतः || ६७ ||

 

अप्रमेय गुणग्राम: = One who is an assemblage (ग्राम) of virtues (गुण) that are without  comparison (अ+प्रमेय)

सुप्रभ:  = One who has good radiance (सु+प्रभ)

शुभ+वीक्षण:  = One whose glance (वीक्ष) itself produces auspiciousness (शुभ)

साधु मार्ग स्थित: = One who revels (स्थित) in the path (मार्ग) of goodness (साधु)

वर्य: = One who is an eminent personality

साधु सङ्घ परीवृतः  = One who is surrounded (परीवृत) by the company (सङ्घ) of the good people (साधु)

 

Apramēya guṇagrāma: Suprabha: Śubhavīkṣaṇa: |
Sādhu mārga sthitō varya: Sādhu saṅgha parīvr̥taḥ || 67 ||

 

 1. ॐ अप्रमेय गुणग्रामाय नम: |
 2. ॐ सुप्रभाय नम: |
 3. ॐ शुभवीक्षणाय नम: |
 4. ॐ साधु मार्ग स्थिताय नम: |
 5. ॐ वर्याय नम: |
 6. ॐ साधु सङ्घ परीवृताय नम: |

 

2-Apr-15

 

68 श्लोकः

सुमेधा: वेदसारज्ञ: सर्वात्मगुणसंश्रय: |

पावनो मनुजश्रेष्ठ: भवबन्धविकर्तन: || ६८ ||

 

सुमेधा: = One who has the right understanding (सु+मेधस्) i.e., Wise man

वेद+सार+ज्ञ: = One who knows (ज्ञा) the essence (सार) of Vedas (वेद)

सर्व+आत्म+गुण+संश्रय:   = One who is the  of all (सर्व) the virtues (गुण) of the Atman (आत्मा)

पावन: = Holy man

मनुज+श्रेष्ठ: = Great (श्रेष्ठ) among men (मनुज  as they are born ज from Manu मनु)

भव+बन्ध+विकर्तन: = One who cuts off (वि+कर्तन) from the worldly bondage (भव+बन्ध)

 

Sumēdhā: Vēdasārajña: Sarvātmaguṇasanśraya: |
Pāvanō manujaśrēṣṭha: Bhavabandhavikartana: || 68 ||

 

 1. ॐ सुमेधसे नम: |
 2. ॐ वेदसारज्ञाय नम: |
 3. ॐ सर्वात्मगुणसंश्रयाय नम: |
 4. ॐ पावनाय नम: |
 5. ॐ मनुजश्रेष्ठाय नम: |
 6. ॐ भवबन्धविकर्तनाय नम: |

 

2-Apr-15

69 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 69th sloka’s meaning

अनंतगुणसंपूर्ण: दीन बन्धुरिनद्युति: |

विक्रमी विषयक्रोधी राघवध्यानतत्पर: || ६९ ||

 

अनंत+गुण+संपूर्ण: = One who is filled (संपूर्ण) with endless (अनंत) virtues (गुण)

दीन बन्धु: = One who is the friend (बन्धु) of poor people (दीन)

इन+द्युति: = One who has the brightness (द्युति) of the Sun (इन)

विक्रमी = Courageous

विषय+क्रोधी = One who is angry with objects of senses,
i.e., One who is not attached to the sense objects

राघव+ध्यान+तत्पर: = One who is engaged (तत्पर) in the meditation (ध्यान) on Lord Rama or Raghava (राघव)

 

Anantaguṇasampūrṇa: Dīna bandhurinadyuti: |
Vikramī viṣayakrōdhī rāghavadhyānatatpara: || 69 ||

 

 1. ॐ अनंतगुणसंपूर्णाय नम: |
 2. ॐ दीन बन्धवे नम: |
 3. ॐ इनद्युतये नम: |
 4. ॐ विक्रमिणे नम: |
 5. ॐ विषयक्रोधिने नम: |
 6. ॐ राघवध्यान तत्पराय नम: |

Yogi Ramsuratkumar Swami’s Thousand Names Hymn
Composed by Shaaktasri Dr. K. Vaidyanaata Shaastri
Tamil Translation by Annai Om Bhavatharini
Thanks to Sri Subramanian Sivaraman for the photo

 

3-Apr-15

 

70 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 70th sloka’s meaning

अनुकूलमना: शान्त: साधु रक्षण पण्डित: |

मधुराननश्च मधुर: करुणामधुरानन: || ७० ||

 

अनुकूल+मना: = One whose mind (मनस्) is favourable (अनुकूल)

शान्त: = Peaceful person

साधु रक्षण पण्डित: = One who is well versed (पण्डित) in protecting (रक्षण) the sadhus or saints  (साधु)

मधुर+आनन: = One with a charming (मधुर) face (आनन)

च = and

मधुर: = Sweet person

करुणा+मधुर+आनन: = One who has a kind (करुणा) and lovely (मधुर)  face (आनन)

 

Anukūlamanā: Śānta: Sādhu rakṣaṇa paṇḍita: |
Madhurānanaśca madhura: Karuṇāmadhurānana: || 70 ||

 

 1. ॐ अनुकूलमनसे नम: |
 2. ॐ शान्ताय नम: |
 3. ॐ साधु रक्षण पण्डिताय नम: |
 4. ॐ मधुराननाय नम: |
 5. ॐ मधुराय नम: |
 6. ॐ करुणामधुराननाय नम: |

 

 

3-Apr-15

71 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 71st sloka’s meaning

राममन्त्रार्थ तत्वज्ञ: रामदासगुरोर्मत: |

सामदान क्रियाकांक्षी साधुलोक प्रियंकर: || ७१ ||

 

राम+मन्त्र+अर्थ तत्वज्ञ: = One who knows (ज्ञा) the truth (तत्व) about the meaning (अर्थ) of Rama (राम) Mantra (मन्त्र)  – Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

राम+दास+गुरो:+मत:  = One who is a follower (मत) of his Guru (गुरु), Swami Ramdas (राम+दास)

साम+दान क्रिया+आकांक्षी = One who aspires (आकांक्षी) for the actions (क्रिया) of conciliation (साम)  and gift (दान)  (bheda or threat and danda or punishment being the other two of the four-fold actions)

साधु+लोक प्रियम्+कर: = One who does (कर) actions that are liked (प्रियम्) by the world (लोक) of saints (साधु)

 

प्रक्षेप or पाठ भेद:  (Interpolation or a different version)

साम+गान प्रिय+आकांक्षी – One who lovingly (प्रिय) desires (आकांक्षी) to listen to the chanting (गान) of Sama Veda mantras (साम)
ॐ सामगान प्रियाकांक्षिणे नम: |

 

 1. ॐ राम मन्त्रार्थ तत्वज्ञाय नम: |
 2. ॐ रामदास गुरोर्मताय नम: |
 3. ॐ सामदान क्रियाकांक्षिणे नम: |
 4. ॐ साधुलोक प्रियंकराय नम: |

 

4-Apr-15

 

72 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 72nd sloka’s meaning

जनाराध्य: जनैर्वन्द्य: जनसेवाधुरन्धर: |

रामतारक वेदान्त सारज्ञ: रामबान्धव: || ७२ ||

 

जन+आराध्य: = One who is worshipped (आराध्य) by all people (जन)

जनै: वन्द्य: = One who is respected (वन्द्य) by all people (जन)

जन+सेवा+धुरन्धर: = The leader (धुरन्धर) in doing  service (सेवा) to people  (जन)

राम+तारक वेदान्त सारज्ञ: = One who knows (ज्ञा) the essence (सार) of the Vedanta (Veda’s end वेद+अन्त, i.e., Upanishads) and the Ramnam Taraka (राम+तारक) mantra, Om Sree Raama Jaya Raama Jaya Jaya Raama

राम+बान्धव: = One who is a relative (बान्धव) of Rama(राम).

 

Janārādhya: Janairvandya: Janasēvādhurandhara: |
Rāmatāraka vēdānta sārajña: Rāmabāndhava: || 72 ||

 

 1. ॐ जनाराध्याय नम: |
 2. ॐ जनै: वन्द्याय नम: |
 3. ॐ जनसेवा धुरन्धराय नम: |
 4. ॐ रामतारक वेदान्त सारज्ञाय नम: |
 5. ॐ राम बान्धवाय नम: |

 

4-Apr-15

73 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 73rd sloka’s meaning

समाधानप्रिय: पूर्वपुण्य: सेवाविचक्षण: |

सीताबन्धु: रामसीता लक्ष्मण प्रीतिकृत् शिव: || ७३ ||

 

समाधान+प्रिय: = One who likes (प्रिय)  reconciliation (समाधान) (and avoids any confront)

पूर्व+पुण्य: = One who is the embodiment of our punyaa or good deeds (पुण्य) done in earlier births (पूर्व)

सेवा+विचक्षण: = One who is talented (विचक्षण) in doing service (सेवा)

सीता+बन्धु: = One who is Sita’s (सीता) relative (बन्धु)

राम+सीता लक्ष्मण प्रीति+कृत् = One who does (कृत्) adoration (प्रीति) of Rama(राम)  Sita (सीता) and Lakshmana (लक्ष्मण)

शिव: = One who is Shiva (शिव) Himself

 

Samādhānapriya: Pūrvapuṇya: Sēvāvicakṣaṇa: |
Sītābandhu: Rāmasītā lakṣmaṇa prītikr̥t śiva: || 73 ||

 

 1. ॐ समाधानप्रियाय नम: |
 2. ॐ पूर्वपुण्याय नम: |
 3. ॐ सेवाविचक्षणाय नम: |
 4. ॐ सीताबन्धवे नम: |
 5. ॐ रामसीता लक्ष्मण प्रीतिकृते नम: |
 6. ॐ शिवाय नम: |

 

5-Apr-15

 

74 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 74th sloka’s meaning

नीतिकृत् प्रीतिकृत् भीतिनाशनो भवनाशन: |

समस्तभक्तसुलभ:  सर्वापद्विनिवारक: || ७४ ||

 

नीति+कृत् = One who performs actions (कृत्) as per the social ethics (नीति)

प्रीति+कृत् = One who performs actions (कृत्) that are loving

भीति+नाशन: = One who destroys (नाशन) fear (भीति)

भव+नाशन: = One who destroys (नाशन) worldly attachments (भव)

समस्त+भक्त+सुलभ: = One who easily obtained (सुलभ:) by all (समस्त) devotees (भक्त)

सर्व+आपत्+निवारक:   = One who wards off (निवारक) all (सर्व) calamities (आपत्)

 

Nītikr̥t prītikr̥t bhītināśanō bhavanāśana: |
Samastabhaktasulabha: Sarvāpadvinivāraka: || 74 ||

 

 1. ॐ नीतिकृते नम: |
 2. ॐ प्रीतिकृते नम: |
 3. ॐ भीतिनाशनाय नम: |
 4. ॐ भवनाशनाय नम: |
 5. ॐ समस्तभक्तसुलभाय नम: |
 6. ॐ सर्वापद्विनिवारकाय नम: |

 

 

5-Apr-15

75 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 75th sloka’s meaning

परिशुद्धाशय: स्निग्ध: देवकार्य परायण: |

गुणोन्नत: पूर्णपुण्य: बुधगण्य: बुधप्रिय: || ७५ ||

 

परिशुद्ध+आशय: = One who has completely pure (परिशुद्ध)  intentions (आशय)

स्निग्ध: = One who is friendly (स्निग्ध)

देव+कार्य परायण:  = One who is devoted (परायण) towards the divine (देव) work (कार्य)

गुण+उन्नत: = One who is in an elevated state (उन्नत) with good virtues (गुण)

पूर्ण+पुण्य: = One who is full (पूर्ण) of good deeds (पुण्य)

बुध+गण्य: = One who is counted (गण्य) to be one among the learned people (बुध)

बुध+प्रिय: = One who is loving (प्रिय) towards learned people (बुध)

 

Pariśud’dhāśaya: Snigdha: Dēvakārya parāyaṇa: |
Guṇōnnata: Pūrṇapuṇya: Budhagaṇya: Budhapriya: || 75 ||

 1. ॐ परिशुद्धाशयाय नम: |
 2. ॐ स्निग्धाय नम: |
 3. ॐ देवकार्य परायणाय नम: |
 4. ॐ गुणोन्नताय नम: |
 5. ॐ पूर्णपुण्याय नम: |
 6. ॐ बुधगण्याय नम: |
 7. ॐ बुधप्रियाय नम: |

 

6-Apr-15

76 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 76th sloka’s meaning

परवित्  पारदृश्वाच परतत्वप्रतिष्ठित: |

दोषज्ञो दोषद्रष्टा च सर्व दोष निवाशन: || ७६ ||

 

पर+वित् = One who knows (वित्) the supreme reality (पर)

पार+दृश्वा   = One who has seen (दृश्वा) the other shore (पार) of the worldly life

च = and

परतत्व+प्रतिष्ठित:   = One who revels (प्रतिष्ठित) in the supreme reality (पर+तत्व)

दोष+ज्ञ: = One who knows (ज्ञा) others’ defects (दोष)

दोष+ द्रष्टा = One who sees (द्रष्टृ) others’ faults (दोष)

च = and

सर्व दोष निवाशन: = One who destroys (निवाशन) all (सर्व) the defects (दोष)

 

Paravit pāradr̥śvāca paratatvapratiṣṭhita: |
Dōṣajñō dōṣadraṣṭā ca sarva dōṣa nivāśana: || 76 ||

 

 1. ॐ परविदे नम: |
 2. ॐ पारदृश्वने नम: |
 3. ॐ परतत्वप्रतिष्ठिताय नम: |
 4. ॐ दोषज्ञाय नम: |
 5. ॐ दोषद्रष्ट्रे नम: |
 6. ॐ सर्व दोष निवाशनाय नम: |

 

6-Apr-15

77 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 77th sloka’s meaning

तरुणार्क समच्छाय: करुणामय लोचन: |

वासना दोष रहित: नाना भाषा विशारद: || ७७ ||

 

तरुण+अर्क सम+छाय: = One whose shade or reflection (छाय)  is equal (सम) to the young (तरुण) Sun (अर्क)  i.e., One whose brightness is pleasant like the early morning sun

करुणामय लोचन: = One whose eyes (लोचन) are filled with compassion (करुणामय)

वासना दोष रहित: = One who is devoid (रहित) of the faults (दोष) due to Vaasanas (वासना), the impressions of anything remaining unconsciously in the mind

नाना भाषा विशारद: = One who is well-versed (विशारद) in various (नाना) languages (भाषा)

 

Taruṇārka samacchāya: Karuṇāmaya lōcana: |
Vāsanā dōṣa rahita: Nānā bhāṣā viśārada: || 77 ||

 

 1. ॐ तरुणार्क समच्छायाय नम: |
 2. ॐ करुणामय लोचनाय नम: |
 3. ॐ वासना दोष रहिताय नम: |
 4. ॐ नाना भाषा विशारदाय नम: |

 

7-Apr-15

78 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 78th sloka’s meaning

पवित्र: पतितोद्धर्ता पवित्रगुणसंयुत: |

पवमान: भवत्राता भवबन्धु: भवप्रिय: || ७८ ||

 

पवित्र:  = One who is sacred

पतित+उद्धर्ता = One who uplifts (उद्धर्ता) the fallen ones (पतित)

पवित्र+गुण+संयुत: = One who is the accumulation (सं+युत) of sacred (पवित्र) qualities (गुण)

पवमान: = One who is flowing clear (पवमान)  i.e., One who is pure without any faults

भव+त्राता = One who protects (त्राता) from the worldly attachments (भव)

भवबन्धु: = One who is a relative (बन्धु) of Lord Shiva (भव)

भवप्रिय: = One who loves (प्रिय)  Lord Shiva (भव)

 

Pavitra: Patitōd’dhartā pavitraguṇasanyuta: |
Pavamāna: Bhavatrātā bhavabandhu: Bhavapriya: || 78 ||

 

 1. ॐ पवित्राय नम: |
 2. ॐ पतितोद्धर्त्रे नम: |
 3. ॐ पवित्रगुणसंयुताय नम: |
 4. ॐ पवमानाय नम: |
 5. ॐ भवत्रात्रे नम: |
 6. ॐ भवबन्धवे नम: |
 7. ॐ भवप्रियाय नम: |

 

7-Apr-15

79 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 79th sloka’s meaning

अत्यन्त सुलभ: सौम्य: दुष्टकाम विनाशन: |

कामक्रोधादि संहर्ता धृतिमान् ध्यान संस्थित: || ७९ ||

 

अत्यन्त सुलभ: = One who is extremely (अत्यन्त) easy to be obtained (सुलभ)

सौम्य: = One who is very pleasing

दुष्ट+काम विनाशन: = One who destroyes (विनाशन) the evil (दुष्ट) desires (काम)

काम+क्रोध+आदि संहर्ता = One who has totally destroyed (सं+हर्ता) desire (काम), anger (क्रोध) and other such emotions (आदि)

धृतिमान् = One who is firm and determined

ध्यान संस्थित: = One who always remains (सं+स्थित)  in meditation (ध्यान)

 

Atyanta sulabha: Saumya: Duṣṭakāma vināśana: |
Kāmakrōdhādi sanhartā dhr̥timān dhyāna sansthita: || 79 ||

 

 1. ॐ अत्यन्त सुलभाय नम: |
 2. ॐ सौम्याय नम: |
 3. ॐ दुष्टकाम विनाशनाय नम: |
 4. ॐ कामक्रोधादि संहर्त्रे नम: |
 5. ॐ धृतिमते नम: |
 6. ॐ ध्यान संस्थिताय नम: |

 

8-Apr-15

80 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 80th sloka’s meaning

निर्व्यथ: निरवद्यश्च दिव्य चैतन्य संयुत: |

सर्वक्षेमकर: शुद्ध रामयोग विशारद: || ८० ||

 

निर्+व्यथ: =  One without (निर् ) suffering (व्यथा)

निर्+अवद्य: = One without (निर् ) imperfections (अवद्य)

च = and

दिव्य चैतन्य संयुत: = One who is the  accumulation of (संयुत) divine (दिव्य) consciousness (चैतन्य)

सर्व+क्षेम+कर: = One who causes (कर) all (सर्व) prosperity (क्षेम)

शुद्ध राम+योग विशारद: = One who is an expert (विशारद) in the worship (योग) of the virtuous (शुद्ध) Rama (राम)

प्रक्षेप or पाठ भेद:  (Interpolation or a different version)

शुद्ध: = One who is pure
रामयोग विशारद: = One who is an expert in the worship of Rama

—-

Nirvyatha: Niravadyaśca divya caitan’ya sanyuta: |
Sarvakṣēmakara: Śud’dha rāmayōga viśārada: || 80 ||

 

 1. ॐ निर्व्यथाय नम: |
 2. ॐ निरवद्याय नम: |
 3. ॐ दिव्य चैतन्य संयुताय नम: |
 4. ॐ सर्वक्षेमकराय नम: |
 5. ॐ शुद्ध रामयोग विशारदाय नम: |

 

8-Apr-15

81 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 81st sloka’s meaning

शुद्धात्मा निर्विकारश्च निराशो नियत क्रिय: |

सिद्धिमान् सिद्धसंकल्प: स्थैर्यवान् स्थिरमानस: || ८१ ||

 

शुद्ध+आत्मा = One who is the Pure (शुद्ध) Self (आत्मा)

निर्+विकार: = One who is without (निर्) modifications (विकार)

च = and

निर्+आश: = One who is without (निर्) desires (आशा )

नियत क्रिय: =  One who does  (क्रिय) the ordained work (नियत)

सिद्धिमान् = One who possesses unusual supernatural capabilities

सिद्ध+संकल्प: = One who has achieved (सिद्ध) his objectives (संकल्प)

स्थैर्यवान् =  One who is firm and unyielding (स्थिर)

स्थिर+मानस: = One whose mind (मनस्) is steady (स्थिर)

 

Śud’dhātmā nirvikāraśca nirāśō niyata kriya: |
Sid’dhimān sid’dhasaṅkalpa: Sthairyavān sthiramānasa: || 81 ||

 

 1. ॐ शुद्धात्मने नम: |
 2. ॐ निर्विकाराय नम: |
 3. ॐ निराशाय नम: |
 4. ॐ नियत क्रियाय नम: |
 5. ॐ सिद्धिमते नम: |
 6. ॐ सिद्धसंकल्पाय नम: |
 7. ॐ स्थैर्यवते नम: |
 8. ॐ स्थिरमानसाय नम: |

 

9-Apr-15

82 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 82nd sloka’s meaning

वेदवान् मोदवान् मौनी मित भाषी महामुनि: |

अहंभाव विहीनात्मा शरणागत वत्सल: || ८२ ||

 

वेदवान् = One who possesses the knowledge of the Vedas

मोदवान् = One who possesses enjoyment

मौनी = One who observes silence

मित भाषी = One whose speech (भाषी) is concise (मित)

महा+मुनि: = One who is a great (महा) saint (मुनि)

अहंभाव विहीन+आत्मा = One whose soul (आत्मा) is devoid (विहीन) of ego or the sense of I-ness (अहम्+भाव)

शरणागत वत्सल: = One who is affectionate (वत्सल) toward those who come (आगत) to his feet (शरण) i.e., One who shows affection towards those who surrender (शरणागत)

 

Vēdavān mōdavān maunī mita bhāṣī mahāmuni: |
Ahambhāva vihīnātmā śaraṇāgata vatsala: || 82 ||

 

 1. ॐ वेदवते नम: |
 2. ॐ मोदवते नम: |
 3. ॐ मौनिने नम: |
 4. ॐ मित भाषिणे नम: |
 5. ॐ महामुनये नम: |
 6. ॐ अहंभाव विहीनात्मने नम: |
 7. ॐ शरणागत वत्सलाय नम: |

 

9-Apr-15

83 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 83rd sloka’s meaning

समदृष्टि: समाधानी सर्वतत्व विचक्षण: |

प्रत्यग्र प्रतिभ: प्राज्ञ: पूरिताशेष वाञ्छित: || ८३ ||

 

सम+दृष्टि:  = One whose vision (दृष्टि) has equanimity (सम)

समाधानी = Compromising person

सर्व+तत्व विचक्षण: = One who is an expert (विचक्षण) in all (सर्व) philosophies (तत्व)

प्रत्यग्र प्रतिभ: = one with fresh and pure (प्रत्यग्र)  intelligence (प्रतिभ)

प्राज्ञ: = learned man

पूरिताशेष वाञ्छित: = One who fulfilles (पूरित) desires (वाञ्छित ) all of them  without leftovers (अ+शेष)
Samadr̥ṣṭi: Samādhānī sarvatatva vicakṣaṇa: |
Pratyagra pratibha: Prājña: Pūritāśēṣa vāñchita: || 83 ||

 1. ॐ समदृष्ट्ये नम: |
 2. ॐ समाधानिने नम: |
 3. ॐ सर्वतत्व विचक्षणाय नम: |
 4. ॐ प्रत्यग्र प्रतिभाय नम: |
 5. ॐ प्राज्ञाय नम: |
 6. ॐ पूरिताशेष वाञ्छिताय नम: |

 

10-Apr-15

84 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 84th sloka’s meaning

सूर्यतेजा: सूर्यमन्त्री सूरि: रामैकमानस: |

सन्मना: सत्यवाक्यश्च सत्य वृत्तान्त कोविद: || ८४ ||

 

सूर्य+तेजा: = One who has the brightness (तेजस्) of the sun (सूर्य)

सूर्य+मन्त्री = One who chants the Sun god’s (सूर्य) hymn (मन्त्र)

सूरि: = A learned man

राम+एक+मानस:  = One who keeps the only one (एक) Rama in his mind (मनस्)

सत्+मना: = One who possesses a good (सत्) mind (मनस्)

सत्य+वाक्य: = One whose sayings (वाक्य) become true (सत्य)

च = and

सत्य वृत्तान्त कोविद: = One who is an expert (कोविद) in the inner meaning (वृत्तान्त) of Truth (सत्य)

 

Sūryatējā: Sūryamantrī sūri: Rāmaikamānasa: |
Sanmanā: Satyavākyaśca satya vr̥ttānta kōvida: || 84 ||

 

 1. ॐ सूर्यतेजसे नम: |
 2. ॐ सूर्यमन्त्रिणे नम: |
 3. ॐ सूरये नम: |
 4. ॐ रामैकमानसाय नम: |
 5. ॐ सन्मनसे नम: |
 6. ॐ सत्यवाक्याय नम: |
 7. ॐ सत्य वृत्तान्त कोविदाय नम: |

 

10-Apr-15

85 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 85th sloka’s meaning

सुखद: ब्रह्मविश्वासी शुभकृत्य: कृपाविल: |

प्रसन्नवदनो वीर: रामगीत विशारद: || ८५ ||

 

सुख+द: = One who gives (दा) happiness (सुख)

ब्रह्म+विश्वासी = One who believes (विश्वासम्) in the Supreme Being (ब्रह्म)

शुभ+कृत्य: = One who does or causes (कृत्) auspiciousness (शुभ)

कृपा+आविल: = One who is mixed with (आविल) kindness (कृपा)

प्रसन्न+वदन: = One who has a happy (प्रसन्न) face (वदनम्)

वीर: = Warrior

राम+गीत विशारद: = One who is very knowledgeable (विशारद) in the songs (गीत) on Lord Rama (राम)   or
One who is very knowledgeable (विशारद) in the text Rama Gita (रामगीत), which is a part of Veda Vyasa’s Adhyatma Ramayana and comprises of the advice given by Lord Rama to Lakshmana

 

Sukhada: Brahmaviśvāsī śubhakr̥tya: Kr̥pāvila: |
Prasannavadanō vīra: Rāmagīta viśārada: || 85 ||

 

 1. ॐ सुखदाय नम: |
 2. ॐ ब्रह्मविश्वासिने नम: |
 3. ॐ शुभकृत्याय नम: |
 4. ॐ कृपाविलाय नम: |
 5. ॐ प्रसन्नवदनाय नम: |
 6. ॐ वीराय नम: |
 7. ॐ रामगीत विशारदाय नम: |

 

11-Apr-15

86 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 86th sloka’s meaning

विद्यावान् दीनसंकष्टनाशानो दीर्घदर्शन: |

दीर्घदर्शी प्रौढचित्त: लोकसेवापरायण: || ८६ ||

 

विद्यावान् = One who is very knowledgable (विद्या)

दीन+संकष्ट+नाशान: = One who destroys (नाशान) the difficulties (संकष्ट) of poor people (दीन)

दीर्घ+दर्शन: = One who has the foresight (दर्शन) to see far ahead (दीर्घ)

दीर्घ+दर्शी =  far(दीर्घ)-sighted(दर्शी) person

प्रौढ+चित्त: = One whose thoughts (चित्त) are mature (प्रौढ)

लोक+सेवा+परायण: = One who is totally engaged (परायण) in the service (सेवा) of everyone in the world (लोक)

 

Vidyāvān dīnasaṅkaṣṭanāśānō dīrghadarśana: |
Dīrghadarśī prauḍhacitta: Lōkasēvāparāyaṇa: || 86 ||

 

 1. ॐ विद्यावते नम: |
 2. ॐ दीनसंकष्टनाशानाय नम: |
 3. ॐ दीर्घदर्शनाय नम: |
 4. ॐ दीर्घदर्शिने नम: |
 5. ॐ प्रौढचित्ताय नम: |
 6. ॐ लोकसेवापरायणाय नम: |

 

11-Apr-15

87 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 87th sloka’s meaning

कञ्चुकी करुणारूप: सर्व पूज्यगुणोज्ज्वल: |

सर्वमान्य: सर्ववन्द्य: सर्वपूज्य: सनातन: || ८७ ||

 

कञ्चुकी = One who wears a jibba (कञ्चुक)

करुणारूप:  = Personification (रुप:) of kindness (करुणा)

सर्व पूज्य गुण+उज्ज्वल:  = One who is luminous (उज्ज्वल) with all (सर्व) the highly regarded (पूज्य) qualities (गुण)

सर्व+मान्य:  = One who is honoured (मान्य) by everyone (सर्व)

सर्व+वन्द्य: = One who is respected (वन्द्य) by everyone (सर्व)

सर्व+ पूज्य: = One who is worshipped (पूज्य) by everyone (सर्व)

सनातन: = Eternal one

 

Kañcukī Karuṇārūpa: Sarva pūjya guṇōjjvala: |
Sarvamān’ya: Sarvavandya: Sarvapūjya: Sanātana: || 87 ||

 

 1. ॐ कञ्चुकिने नम: |
 2. ॐ करुणारूपाय नम: |
 3. ॐ सर्व पूज्य गुणोज्ज्वलाय नम: |
 4. ॐ सर्व मान्याय नम: |
 5. ॐ सर्व वन्द्याय नम: |
 6. ॐ सर्व पूज्याय नम: |
 7. ॐ सनातनाय नम: |

 

12-Apr-15

 

88 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 88th sloka’s meaning

सर्वजुष्ट: सदा तुष्ट: शान्तसौम्येक्षण: शुचि: |

सत्कर्मा सज्जनोत्कृष्ट: निर्ममो भूतवत्सल: || ८८ ||

 

सर्व+जुष्ट: = One who is liked and worshipped (जुष्ट) by everyone (सर्व)

सदा तुष्ट: = One who is always (सदा) happy (तुष्ट)

शान्त+सौम्य+ईक्षण: = One whose eyes (ईक्षण) are peace (शान्त) and amusement (सौम्य)

शुचि: = Pure one

सत्+कर्मा = One who does good (सत्) actions (कर्मा)

सत्+जन+उत्कृष्ट: = One holding a high position (उत्कृष्ट) among good (सत्) people (जन)

निर्+मम: = One without (निर्) mine-ness(मम) i.e., Unselfish

भूत+वत्सल: =      One who is kind (वत्सल) towards living beings (भूत)

 

Sarvajuṣṭa: Sadā tuṣṭa: Śāntasaumyēkṣaṇa: Śuci: |
Satkarmā sajjanōtkr̥ṣṭa: Nirmamō bhūtavatsala: || 88 ||

 

 1. ॐ सर्व जुष्टाय नम: |
 2. ॐ सदा तुष्टाय नम: |
 3. ॐ शान्तसौम्येक्षणाय नम: |
 4. ॐ शुचये नम: |
 5. ॐ सत्कर्मणे नम: |
 6. ॐ सज्जनोत्कृष्टाय नम: |
 7. ॐ निर्ममाय नम: |
 8. ॐ भूतवत्सलाय नम: |

 

12-Apr-15

89 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 89th sloka’s meaning

सुमानस: सुवर्चस्क: सुतेजा: भास्करद्युति: |

निरस्तपाप संघात: प्रशस्त श्रीशपूजक: || ८९ ||

 

सु+मानस: = He has a good (सु) mind (मनस्)

सु+वर्चस्क: = He has a brilliant (सु) brightness (वर्चस्क)

सु+तेजा: =  He has splendid (सु) brightness (तेजस्)

भास्कर+द्युति: = He has the brightness (द्युति) of the Sun (भास्कर)

निरस्त+पाप सङ्घात: = He destroys (निरस्त) the collection (सङ्घ) of sins  (पाप)

प्रशस्त श्री+ईश+पूजक: = Devotee (पूजक) of the auspicious (प्रशस्त) Vishnu, Lakshmi’s husband (श्री+ईश)

 

Sumānasa: Suvarcaska: Sutējā: Bhāskaradyuti: |
Nirastapāpa saṅghāta: Praśasta śrīśapūjaka: || 89 ||

 

 1. ॐ सुमानसाय नम: |
 2. ॐ सुवर्चस्काय नम: |
 3. ॐ सुतेजसे नम: |
 4. ॐ भास्करद्युतये नम: |
 5. ॐ निरस्तपाप संघाताय नम: |
 6. ॐ प्रशस्त श्रीशपूजकाय नम: |

 

13-Apr-15

90 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 90th sloka’s meaning

निन्दाहीनो द्वेषहीन: निरुपाधि गुणाश्रय: |

निराकांक्षी नित्ययुक्त: निर्वेग: निरतिक्रम: || ९० ||

 

निन्दा+हीन: = He is devoid (हीन) of blame (निन्दा)

द्वेष+हीन: = He is devoid (हीन) of enemity (द्वेष)

निरुप+आधि गुण+आश्रय: = He confirms (आश्रय) to various qualities (गुण) of formlessness (निरुप) and others (आधि)

निर्+आकांक्षी = He is without (निर्) desires (आकांक्षी)

नित्य+युक्त: = He is always (नित्य) established (युक्त) in meditation

निर्+वेग: = He does not (निर्) do actions in haste (वेग)

निर्+अतिक्रम: = He does not (निर्) commit any violation (अतिक्रम)

 

Nindāhīnō dvēṣahīna: Nirupādhi guṇāśraya: |
Nirākāṅkṣī nityayukta: Nirvēga: Niratikrama: || 90 ||

 

 1. ॐ निन्दाहीनाय नम: |
 2. ॐ द्वेषहीनाय नम: |
 3. ॐ निरुपाधि गुणाश्रयाय नम: |
 4. ॐ निराकांक्षिणे नम: |
 5. ॐ नित्ययुक्ताय नम: |
 6. ॐ निर्वेगाय नम: |
 7. ॐ निरतिक्रमाय नम: |

 

13-Apr-15

91 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 91st sloka’s meaning

निराश: रामनामाश: लोककामविवर्जित: |

श्लोकवान् सुकृताकार: मुक्तसंसारबन्धन: || ९१ ||

 

निर्+आश: = He is without (निर्) desires (आश)

रामनाम+आश:  = Chanting Rama’s name (रामनाम) is his desire (आश)

लोक+काम+विवर्जित: = Devoid (विवर्जित) of worldly (लोक) desires (काम)

श्लोकवान् = He is glorious (श्लोक)

सुकृत+आकार: = He is the personification (आकार) of good deeds (सुकृत)

मुक्त+संसार+बन्धन: = He is liberated (मुक्त) from the bondage (बन्धन) of worldly life (संसार)

 

Nirāśa: Rāmanāmāśa: Lōkakāmavivarjita: |
Ślōkavān sukr̥tākāra: Muktasansārabandhana: || 91 ||

 

 1. ॐ निराशाय नम: |
 2. ॐ रामनामाशाय नम: |
 3. ॐ लोक काम विवर्जिताय नम: |
 4. ॐ श्लोकवते नम: |
 5. ॐ सुकृताकाराय नम: |
 6. ॐ मुक्तसंसारबन्धनाय नम: |

 

14-Apr-15

92 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 92nd sloka’s meaning

मुक्तिमार्गप्रदायी च शिष्टवर्गपूजित: |

सर्वसंकष्टहरणो दुष्टघ्नश्च सदग्रणी: || ९२ ||

 

मुक्ति+मार्ग+प्रदायी = He communicates and shows (प्रदायी) the path (मार्ग) of liberation (मुक्ति)

च = and

शिष्ट+वर्ग+पूजित: = He is worshipped (पूजित) by the elite (शिष्ट) class (वर्ग)

सर्व+संकष्ट+हरण: = He is the demolisher (हरण) of all (सर्व) troubles (संकष्ट)

दुष्ट+घ्न: = He is the destroyer (घ्न) of evil (दुष्ट)

च = and

सत्+अग्रणी: = He is foremost (अग्रणी) among good people (सत्)

 

Muktimārgapradāyī ca śiṣṭavargapūjita: |
Sarvasaṅkaṣṭaharaṇō duṣṭaghnaśca sadagraṇī: || 92 ||

 

 1. ॐ मुक्तिमार्गप्रदायिने नम: |
 2. ॐ शिष्टवर्गपूजिताय नम: |
 3. ॐ सर्वसंकष्टहरणाय नम: |
 4. ॐ दुष्टघ्नाय नम: |
 5. ॐ सदग्रण्ये नम: |

 

प्रक्षेप or पाठ भेद:  (Interpolation or a different version)

मुक्तिमार्गप्रयाणी  मुक्ति+मार्ग+प्रयाणी = He travels (प्रयाणी) in the path (मार्ग) of liberation (मुक्ति)  ॐ मुक्तिमार्गप्रयाणिने नम: |

 

14-Apr-15

93 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 93rd sloka’s meaning

भक्तिवश्यो भक्तवश्य: सदा सरस भाषण: |
श्रीराम चरितोत्साही राम नाम सुमानस: || ९३ ||

 

भक्ति+वश्य: = He is fascinated (वश्य) by devotion (भक्ति)

भक्त+वश्य: = He is captivated (वश्य) by the devotees (भक्त)

सदा सरस भाषण: = He always (सदा) speaks (भाषण) in a charming manner (सरस)
श्रीराम चरित+उत्साही = He is passionate (उत्साही) towards the biography (चरित) of  Sri Rama (श्रीराम)

राम नाम सुमानस: = He has the name (नाम) of Rama (राम) in his virtuous mind (सु+मनस्)

 

प्रक्षेप or पाठ भेद:  (Interpolation or a different version)

श्रीराम नाम मानस:

 

Bhaktivaśyō bhaktavaśya: Sadā sarasa bhāṣaṇa: |
Śrīrāma caritōtsāhī rāma nāma sumānasa: || 93 ||

 

 1. ॐ भक्तिवश्याय नम: |
 2. ॐ भक्तवश्याय नम: |
 3. ॐ सदा सरस भाषणाय नम: |
  547. ॐ श्रीराम चरितोत्साहिने नम: |
 4. ॐ राम नाम सुमानसाय नम: |

 

15-Apr-15

94 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 94th sloka’s meaning

राम नामोपदेशेन भक्त मङ्गल वर्धन: |

श्रीराम भजनासक्त: रामनाम परानन: || 94 ||

 

राम नाम+उपदेशेन भक्त मङ्गल वर्धन: = He increases (वर्धन) the fortune (मङ्गल) of his devotees (भक्त) by initiating (उपदेश) them into the name (नाम) of Rama (राम)

श्रीराम भजन+आसक्त:  = He is interested (आसक्त) in the worship (भजन) of Sriram (श्रीराम)

रामनाम परा+आनन: =  His mouth (आनन) is attached (परा) to Ramnam (रामनाम); i.e., He always chants Ramnam

 

Rāma nāmōpadēśēna bhakta maṅgala vardhana: |
Śrīrāma bhajanāsakta: Rāmanāma parānana: || 94 ||

 

 1. ॐ राम नामोपदेशेन भक्त मङ्गल वर्धनाय नम: |
 2. ॐ श्रीराम भजनासक्ताय नम: |
 3. ॐ रामनाम पराननाय नम: |

 

15-Apr-15

95 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 95th sloka’s meaning

रामनाम विशेषज्ञ: राम सेवैक मानस: |

निर्मत्सरोह्यदु:खश्च राघव प्रेमवर्धन: || ९५ ||

 

रामनाम विशेष+ज्ञ: = He knows (ज्ञा) the glory (विशेष) of the divine name of Rama (रामनाम)

राम सेव+एक मानस:  = His mind (मन)  is engaged only (एक) in the service (सेव) of Lord Rama (राम)

निर्+मत्सर: = He is without (निर्) jealousy (मत्सर)

अ+दु:ख: = He is without (अ) worries (दु:खम्)

च = and

राघव प्रेम+वर्धन: = He causes the love (प्रेम) towards Rama (called Raghava for being a descendent of King Raghu) राघव to increase (वर्धन)

 

Rāmanāma viśēṣajña: Rāma sēvaika mānasa: |
Nirmatsarōhyadu:Khaśca rāghava prēmavardhana: || 95 ||

 

 1. ॐ रामनाम विशेषज्ञाय नम: |
 2. ॐ राम सेवैक मानसाय नम: |
 3. ॐ निर्मत्सराय नम: |
 4. ॐ अदु:खाय नम: |
 5. ॐ राघव प्रेमवर्धनाय नम: |

 

16-Apr-15

96 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 96th sloka’s meaning

राम दूतप्रीतचित्त: रामसिद्धान्तकोविद: |

उपकार गुणोपेत: शत्रुघ्न भरतप्रिय: || ९६ ||

 

राम दूत+प्रीत+चित्त: = He holds loving (प्रीत) thoughts (चित्त) towards Hanuman, who is the messenger (दूत) of Rama (राम)

राम+सिद्धान्त+कोविद: = He is an expert (कोविद) in the doctrine or principles (सिद्धान्त) of Lord Rama (राम)

उपकार गुण+उपेत: = Helping (उपकार) nature (गुण) abides (उपेत) in him

शत्रुघ्न भरत+प्रिय: = He is verily Lord Rama, who loves Satrugna (शत्रुघ्न) and Bharata (भरत)

 

Rāma dūtaprītacitta: Rāmasid’dhāntakōvida: |
Upakāra guṇōpēta: Śatrughna bharatapriya: || 96 ||

 

 1. ॐ राम दूतप्रीतचित्ताय नम: |
 2. ॐ रामसिद्धान्तकोविदाय नम: |
 3. ॐ उपकार गुणोपेताय नम: |
 4. ॐ शत्रुघ्न भरतप्रियाय नम: |

 

16-Apr-15

97 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 97th sloka’s meaning

गुह सुग्रीवयोरिष्ट: विभीषण गुण प्रिय: |

पूर्व पुण्याकृति: पूत पुण्य रामकथाप्रिय: || ९७ ||

 

गुह सुग्रीवयो:+इष्ट: = He is verily Lord Rama who likes (इष्ट) Guha (गुह) and Sugriva (सुग्रीव)

विभीषण गुण प्रिय: = He is Lord Rama, who adores (प्रिय) Vibhishana’s (विभीषण) qualities (गुण) like surrender

पूर्व पुण्य+आकृति: = His form (आकृति) is made of the meritorious acts  (पुण्य) from the past (पूर्व) births

पूत पुण्य राम+कथा+प्रिय: = He is fond of  (प्रिय) the story (कथा) of Rama (राम) which is purifying (पूत)  and auspicious (पुण्य)

 

Guha sugrīvayōriṣṭa: Vibhīṣaṇa guṇa priya: |
Pūrva puṇyākr̥ti: Pūta puṇya rāmakathāpriya: || 97 ||

 

 1. ॐ गुह सुग्रीवयोरिष्टाय नम: |
 2. ॐ विभीषण गुण प्रियाय नम: |
 3. ॐ पूर्व पुण्याकृतये नम: |
 4. ॐ पूत पुण्य रामकथाप्रियाय नम: |

 

17-Apr-15

98 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 98th sloka’s meaning

निरवद्य गुणश्रेष्ठो निर्णयातीत वैभव: |

आश्र्मी श्रमहन्ता च सकलाह्लादविक्षण: || ९८ ||

 

निर्+अवद्य गुण+श्रेष्ठ: = He is the best person (श्रेष्ठ) without (निर्) any disagreeable (अवद्य) qualities (गुण)

निर्णय+अतीत वैभव:  = His greatness (वैभव) is beyond (अतीत) judgement (निर्णय)

आश्र्मी = He resides in the 4th varnashrama (आश्र्म) of Sanyaasa

श्रम+हन्ता  = He destroys (हन्ता) the tiredness (श्रम) of the devotees caused by the worldly life

च = and

सकल+आह्लाद+विक्षण:  = His sight (विक्षण) causes delight (आह्लाद) to one and all  (सकल)

 

Niravadya guṇaśrēṣṭhō nirṇayātīta vaibhava: |
Āśrmī śramahantā ca sakalāhlādavikṣaṇa: || 98 ||

 

 1. ॐ निरवद्य गुणश्रेष्ठाय नम: |
 2. ॐ निर्णयातीत वैभवाय नम: |
 3. ॐ आश्र्मिणे नम: |
 4. ॐ श्रमहन्त्रे नम: |
 5. ॐ सकलाह्लादविक्षणाय नम: |

 

17-Apr-15

99 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 99th sloka’s meaning

आश्चर्यावहवृत्तान्त: सत्पाल: सत्परायण: |

महिताशयसंपन्न: सर्वाशापरिवर्जित: || ९९ ||

 

आश्चर्य+आवह+वृत्तान्त: = His life history (वृत्तान्त) conveys (आवह) many wonders (आश्चर्य)

सत्+पाल: = He is the protector (पाल) of good people (सत्)

सत्+परायण: = He is considers good people and goodness itself (सत्) to be the final objective (परायण)

महित+आशय+संपन्न:  = He is endowed with (संपन्न) praise-worthy (महित) disposition of mind (आशय)

सर्व+आशा+परिवर्जित: = He has abandoned (परिवर्जित) all (सर्व) desires (आशा)

 

Āścaryāvahavr̥ttānta: Satpāla: Satparāyaṇa: |
Mahitāśayasampanna: Sarvāśāparivarjita: || 99 ||

 

 1. ॐ आश्चर्यावहवृत्तान्ताय नम: |
 2. ॐ सत्पालाय नम: |
 3. ॐ सत्परायणाय नम: |
 4. ॐ महिताशय संपन्नाय नम: |
 5. ॐ सर्वाशा परिवर्जिताय नम: |

 

18-Apr-15

100 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 100th sloka’s meaning

प्रसन्नचित्त: प्रौढात्मा प्रसन्नमुख पङ्कज: |

युक्तिमान् बुद्धिमान् शीली सूक्तिमान् युक्तमानस: || १०० ||

 

प्रसन्न+चित्त: = He always holds pleasing and clear (प्रसन्न) thoughts (चित्त)

प्रौढ+आत्मा = He is a matured (प्रौढ) self (आत्मा)

प्रसन्न+मुख पङ्कज: = His lotus (पङ्कज) face (मुख) is ever happy (प्रसन्न)

युक्तिमान् = He possesses reasoning skills (युक्ति)

बुद्धिमान् = He possesses intelligence (बुद्धि)

शीली = He is a virtuous person

सूक्तिमान् = He possesses the knowledge of beautiful verses or stanzas (सूक्ति)

युक्त+मानस: = His mind (मन) is always absorbed (युक्त) in meditation

 

Prasannacitta: Prauḍhātmā prasannamukha paṅkaja: |
Yuktimān bud’dhimān śīlī sūktimān yuktamānasa: || 100 ||

 

 1. ॐ प्रसन्नचित्ताय नम: |
 2. ॐ प्रौढात्मने नम: |
 3. ॐ प्रसन्नमुख पङ्कजाय नम: |
 4. ॐ युक्तिमते नम: |
 5. ॐ बुद्धिमते नम: |
 6. ॐ शीलिने नम: |
 7. ॐ सूक्तिमते नम: |
 8. ॐ युक्त मानसाय नम: |

 

18-Apr-15

101 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 101st sloka’s meaning

मुक्तिमान् रिपुवर्गघ्नश्च सत्यवान् सात्विक: सुधी: |

सर्वमुक्तो विशुद्धात्मा स्थिरधी: स्थिरमानस: || १०१ ||

 

मुक्तिमान् = He has attained liberation (मुक्ति)

रिपु+वर्ग+घ्न: = He destroys (घ्न) the clan or group (वर्ग) of enemies (रिपु) like selfish desires

च = and

सत्यवान् = He is truthful (सत्य)

सात्विक: = He is pure

सुधी: = He is pious

सर्व+मुक्त: = He is free (मुक्त) from all (सर्व) bondages

विशुद्ध+आत्मा = He is a very pure (वि+शुद्ध) soul (आत्मा)

स्थिर+धी: = He has a unwavering (स्थिर) intellect (धी);

स्थिर+मानस: = His mind (मन) is firm (स्थिर)

 

Muktimān ripuvargaghnaśca satyavān sātvika: Sudhī: |
Sarvamuktō viśud’dhātmā sthiradhī: Sthiramānasa: || 101 ||

 

 1. ॐ मुक्तिमते नम: |
 2. ॐ रिपुवर्गघ्नाय नम: |
 3. ॐ सत्यवते नम: |
 4. ॐ सात्विकाय नम: |
 5. ॐ सुधिये नम: |
 6. ॐ सर्वमुक्ताय नम: |
 7. ॐ विशुद्धात्मने नम: |
 8. ॐ स्थिरधिये नम: |
 9. ॐ स्थिरमानसाय नम: |

 

19-Apr-15

102 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 102nd sloka’s meaning

सर्वभक्त परित्राता रघुनायक सेवक: |

सुजनाभिनुत: सूरि: सनकादि समद्युति:  || १०२ ||

 

सर्व+भक्त परित्राता = He is the protector (परित्राता) of all (सर्व) devotees (भक्त)

रघु+नायक सेवक:  = He is the servant (सेवक) of Lord (नायक) Rama (रघु), who is a descendent of King Raghu

सुजन+अभिनुत:  = He instigates (अभिनु) good people (सुजन) encouraging them to be better

सूरि: = He is a great sage (सूरि)

सनक+आदि सम+द्युति:  = He has the brightness (द्युति) which is equal (सम) to that of the four rishis starting with (आदि) Sanaka (सनक), namely Sanaka, Sanandana, Sanatana and Sanatkumara

 

Sarvabhakta paritrātā raghunāyaka sēvaka: |
Sujanābhinuta: Sūri: Sanakādi samadyuti: || 102 ||

 

 1. ॐ सर्वभक्त परित्रात्रे नम: |
 2. ॐ रघुनायक सेवकाय नम: |
 3. ॐ सुजनाभिनुताय नम: |
 4. ॐ सूरये नम: |
 5. ॐ सनकादि समद्युतये नम: |

 

19-Apr-15

103 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 103rd sloka’s meaning

पुन्नागवृक्षतत्वज्ञ: पुरुषोत्तमभावुक: |

मर्त्याभीष्टप्रदो मान्य: ममतादोषनाशन: || १०३ ||

 

पुन्नाग+वृक्ष+तत्व+ज्ञ: = He knows (ज्ञा) the reality (तत्व) behind the Punnai (पुन्नाग) tree (वृक्ष) (Alexandrian Laurel Tree) which is indicated by naming it as the best (नाग) among men (पुम्)

पुरुष+उत्तम+भावुक: = He becomes emotional (भावुक) when thinking about Purushotama Vishnu, who is the highest (उत्तम) among all men (पुरुष)

मर्त्य+अभीष्ट+प्रद: = He bestows (प्र+दा) the desired objects (अभीष्ट) of men (मर्त्य) and women

मान्य: = He is respected by everyone

ममता +दोष+नाशन: = He destroys (नाशन) the defect (दोष) called egoism (ममता)

 

Punnāgavr̥kṣatatvajña: Puruṣōttamabhāvuka: |
Martyābhīṣṭapradō mān’ya: Mamatādōṣanāśana: || 103 ||

 

 1. ॐ पुन्नागवृक्षतत्वज्ञाय नम: |
 2. ॐ पुरुषोत्तमभावुकाय नम: |
 3. ॐ मर्त्याभीष्टप्रदाय नम: |
 4. ॐ मान्याय नम: |
 5. ॐ ममतादोषनाशनाय नम: |

 

20-Apr-15

104 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 104th sloka’s meaning

वर्णनीय गुणोपेत: वर्ण्य: पूर्णकलान्वित: |

पुष्कलाशय संपन्न: पुष्टस्तारकनामभि: || १०४ ||

 

वर्णनीय गुण+उपेत: = He possess (उपेत) the good qualities (गुण) which deserve to be described or praised (वर्णनीय)

वर्ण्य: = He deserves to be described or praised

पूर्ण+कला+अन्वित:  = He possesses (अन्वित) the knowledge of all (पूर्ण) the art forms (कला)

पुष्कल+आशय संपन्न: = He is endowed with (संपन्न) numerous (पुष्कल) virtues (आशय)

पुष्ट: तारक+नामभि: = He is filled with energy (पुष्ट) by the chanting of the name (नाम) that enables in crossing (तारक) the worldly bond

 

Varṇanīya guṇōpēta: Varṇya: Pūrṇakalānvita: |
Puṣkalāśaya sampanna: Puṣṭastārakanāmabhi: || 104 ||

 

 1. ॐ वर्णनीय गुणोपेताय नम: |
 2. ॐ वर्ण्याय नम: |
 3. ॐ पूर्णकलान्विताय नम: |
 4. ॐ पुष्कलाशय संपन्नाय नम: |
 5. ॐ तारक+नामभि: पुष्टाय नम: |

 

20-Apr-15

105 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 105th sloka’s meaning

रामनामव्रती धीर: रामनाममुखोज्ज्वल: |

दुष्कार्य करण द्वेषी सत्कार्यकरणोद्यत: || १०५ ||

 

राम+नाम+व्रती = Ramnam chanting (राम+नाम) is his only worship (व्रत)

धीर: = He is courageous

राम+नाम+मुख+उज्ज्वल: = His face (मुख) is brighened (उज्ज्वल:) due to the chanting of Ramnam (राम+नाम)

दुष्कार्य करण द्वेषी = He  is against (द्वेषी) doing (करण) bad actions (दुष्ट+कार्य)

सत्कार्य+करण+उद्यत: = He is eager (उद्यत) to do (करण) good actions (सत्+कार्य)

 

Rāmanāmavratī dhīra: Rāmanāmamukhōjjvala: |
Duṣkārya karaṇa dvēṣī satkāryakaraṇōdyata: || 105 ||

 

 1. ॐ रामनामव्रतिने नम: |
 2. ॐ धीराय नम: |
 3. ॐ रामनाममुखोज्ज्वलाय नम: |
 4. ॐ दुष्कार्य करण द्वेषिणे नम: |
 5. ॐ सत्कार्यकरणोद्यताय नम: |

 

21-Apr-15

106 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 106th sloka’s meaning

बुधाग्रणी: बुधश्रेष्ठ: बुध पालन तत्पर: |

सुप्रबोध: प्रीतचेता: राघवप्रियकार्यकृत्  || १०६ ||

 

बुध+अग्रणी: = Foremost (अग्रणी) among learned men (बुध)

बुध+श्रेष्ठ: =  The best (श्रेष्ठ) among learned men (बुध)

बुध पालन तत्पर: = One who is engaged (तत्पर) in taking care (पालन) of learned men (बुध)

सुप्रबोध: = One with a divine realization  (सु+प्रबोध)

प्रीत+चेता: = One with a loving (प्रीत) heart (चेतस्)

राघव+प्रिय+कार्य+कृत्  = One who does(कृत्) the work (कार्य) that is liked (प्रिय) by Raghava or Lord Rama (राघव)

 

Budhāgraṇī: Budhaśrēṣṭha: Budha pālana tatpara: |
Suprabōdha: Prītacētā: Rāghavapriyakāryakr̥t || 106 ||

 

 1. ॐ बुधाग्रण्ये नम: |
 2. ॐ बुधश्रेष्ठाय नम: |
 3. ॐ बुध पालन तत्पराय नम: |
 4. ॐ सुप्रबोधाय नम: |
 5. ॐ प्रीतचेतसे नम: |
 6. ॐ राघवप्रियकार्यकृते नम: |

 

21-Apr-15

107 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 107th sloka’s meaning

ज्ञान विज्ञानवान् दिव्यज्ञानसंपन्नमानस: |

हितकारी हितप्रीत: हितसंरक्षणोद्यत: || १०७ ||

 

ज्ञान विज्ञानवान् = He has both the knowledge of the true nature of God (ज्ञान) and the worldly knowledge (विज्ञान)

दिव्य+ज्ञान+संपन्न+मानस: = His mind (मन) is filled with (संपन्न) divine (दिव्य) knowledge (ज्ञान)

हित+कारी = He is the doer (कारी) of activities beneficial (हित) for the devotees

हित+प्रीत: = He likes (प्रीत) to bestow benefits (हित) on devotees

हित+संरक्षण+उद्यत: = He is eager (उद्यत) to safe-guard  (सं+रक्षण) the favours (हित)

 

Jñāna vijñānavān divyajñānasampannamānasa: |
Hitakārī hitaprīta: Hitasanrakṣaṇōdyata: || 107 ||

 

 1. ॐ ज्ञान विज्ञानवते नम: |
 2. ॐ दिव्यज्ञानसंपन्नमानसाय नम: |
 3. ॐ हितकारिणे नम: |
 4. ॐ हितप्रीताय नम: |
 5. ॐ हितसंरक्षणोद्यताय नम: |

 

22-Apr-15

108 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 108th sloka’s meaning

श्रेयस्करो भूतिकर: वर्चस्वी मानवाश्रय: |

ज्ञानक्रतुकर: पुण्ययज्ञकार्यप्रमोदवान् || १०८ ||

 

श्रेयस्+कर: = He performs (करोति) actions that are conducive to welfare or prosperity (श्रेयस्)

भूति+कर: = He performs (करोति) actions with super-human powers (भूति)

वर्चस्वी = He has the brilliance (वर्चस्) of the fire or sun

मानव+आश्रय: = He provides the shelter (आश्रय) to the human beings (मानव), the descendents of Manu (मनु)

ज्ञान+क्रतु+कर: = He performs (करोति) gnana yajna, the sacrifice or worship (क्रतु) of knowledge (ज्ञान)

पुण्य+यज्ञ+कार्य+प्रमोदवान् = He rejoices(प्रमोद) in doing this activity (कार्य) of meritorious (पुण्य) worship (यज्ञ)

 

Śrēyaskarō bhūtikara: Varcasvī mānavāśraya: |
Jñānakratukara: Puṇyayajñakāryapramōdavān || 108 ||

 

 1. ॐ श्रेयस्कराय नम: |
 2. ॐ भूतिकराय नम: |
 3. ॐ वर्चस्विने नम: |
 4. ॐ मानवाश्रयाय नम: |
 5. ॐ ज्ञानक्रतुकराय नम: |
 6. ॐ पुण्य यज्ञ कार्य प्रमोदवते नम: |

 

22-Apr-15

109 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 109th sloka’s meaning

वीतशोको वीतभीति: वीतदोषो दिवाकर: |

विनीतहृदयो वीतमोह: शोकनिकृन्तन: || १०९ ||

 

वीत+शोक: = Sorrow (शोक) has gone away (वीत) from him, i.e., He is without sorrow

वीत+भीति: = Fear (भीति) has disappeared (वीत) from him, i.e., He is fearless

वीत+दोष: = Defects (दोष) have vanished (वीत) from him, i.e., He is defectless

दिवाकर: = He is the sun, who is the source of (आकर) of day (दिवस्)

विनीत+हृदय: = He possesses a humble (विनीत) heart (हृदयम्)

वीत+मोह: = Delusion (मोह) has departed (वीत) from him, i.e., He is without delusion

शोक+निकृन्तन: = He has cut off and destroyed (निकृन्तन) grief (शोक)

 

Vītaśōkō vītabhīti: Vītadōṣō divākara: |
Vinītahr̥dayō vītamōha: Śōkanikr̥ntana: || 109 ||

 

 1. ॐ वीतशोकाय नम: |
 2. ॐ वीतभीतये नम: |
 3. ॐ वीतदोषाय नम: |
 4. ॐ दिवाकराय नम: |
 5. ॐ विनीतहृदयाय नम: |
 6. ॐ वीतमोहाय नम: |
 7. ॐ शोकनिकृन्तनाय नम: |

 

23-Apr-15

 

110 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 110th sloka’s meaning

 

अमेयात्मा रमा राम मारुति प्रियकारक: |

वर्णनीय स्वभावाढ्य: पुण्यदिव्यगुणाकर: || ११० ||

 

अमेय+आत्मा = He is magnanimous (अमेयात्मा), possessing immeasurable (अमेय) powers of mind

रमा राम मारुति प्रिय+कारक: = His actions (कारक) give happiness (प्रिय) to Sita (रमा), Rama (राम) and Hanuman (मारुति)

वर्णनीय स्वभावाढ्य: = His disposition or character (स्वभाव) is praise-worthy (वर्णनीय)

पुण्य+दिव्य+गुण+आकर: = He is the accumulation (आकर) of meritorious (पुण्य) and divine (दिव्य) virtues (गुण)

 

Amēyātmā ramā rāma māruti priyakāraka: |
Varṇanīya svabhāvāḍhya: Puṇyadivyaguṇākara: || 110 ||

 

 1. ॐ अमेयात्मने नम: |
 2. ॐ रमा राम मारुति प्रिय कारकाय नम: |
 3. ॐ वर्णनीय स्वभावाढ्याय नम: |
 4. ॐ पुण्य दिव्य गुणाकराय नम: |

 

23-Apr-15

 

111 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 111th sloka’s meaning

नीतिज्ञो नयशास्त्रज्ञ: परचित्त प्रमोदन: |

रामाह्लादकरो राम पूतनाम समाहित: || १११ ||

 

नीति+ज्ञ: = He knows (ज्ञा) the social ethics (नीति)

नय+शास्त्र+ज्ञ: = He knows (ज्ञा) the Nyaya (Tarka) (न्याय / नय) scriptures (शास्त्र)

पर+चित्त प्रमोदन: = He causes delight (प्रमोद) in the minds (चित्त) of others (पर)

राम+आह्लाद+कर:  = He causes (कृ) happiness (आह्लाद) to Srirama (राम)

राम पूत+नाम समाहित: = He is engrossed (समाहित) in the virtuous (पूत) name (नाम) of Sriram (राम)

 

Nītijñō nayaśāstrajña: Paracitta pramōdana: |
Rāmāhlādakarō rāma pūtanāma samāhita: || 111 ||

 

 1. ॐ नीतिज्ञाय़ नम: |
 2. ॐ नयशास्त्रज्ञाय नम: |
 3. ॐ परचित्त प्रमोदनाय नम: |
 4. ॐ रामाह्लादकराय नम: |
 5. ॐ राम पूतनाम समाहिताय नम: |

 

24-Apr-15

112 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 112th sloka’s meaning

अन्नदानप्रिय: प्रीत: पक्षपातविवर्जित: |

भाषाविशारदो नानाविद्याविषयपण्डित: || ११२ ||

 

अन्न+दान+प्रिय: = He enjoys (प्रिय) offering (दान) food (अन्न)

प्रीत: = He is loving

पक्षपात+विवर्जित: = He is devoid (विवर्जित) of favoritism (पक्षपात)

भाषा+विशारद: = He is well-versed (विशारद) in various languages (भाषा)

नाना+विद्या+विषय+पण्डित: = He is a learned (पण्डित) person in various (नाना) intellectual (विद्या) details (विषय)

 

Annadānapriya: Prīta: Pakṣapātavivarjita: |
Bhāṣāviśāradō nānāvidyāviṣayapaṇḍita: || 112 ||

 

 1. ॐ अन्नदानप्रियाय नम: |
 2. ॐ प्रीताय नम: |
 3. ॐ पक्षपातविवर्जिताय नम: |
 4. ॐ भाषाविशारदाय नम: |
 5. ॐ नानाविद्याविषयपण्डिताय नम: |

24-Apr-15

113 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 113th sloka’s meaning

अव्यय: भक्त रोगघ्न: भिषग्वर्य: कृपाद्भुत: |

आर्तत्राणपरो धन्य: नामकिर्तनकोविद: || ११३ ||

 

अव्यय: = He is unchanging  (अ+व्यय)

भक्त रोग+घ्न: = He eliminates (घ्न) the devotees’ (भक्त) diseases (रोग)

भिषक्+वर्य: = He is the greatest (वर्य) among the doctors (भिषक्)

कृपा+अद्भुत: = He has amazing (अद्भुत) compassion (कृपा)

आर्त+त्राण+पर: = He is occupied (पर) in protecting (त्राण) distressed people (आर्त)

धन्य: = He is blessed

नाम+किर्तन+कोविद: = He is an expert (कोविद) in singing (किर्तन) the divine name (नाम)

 

Avyaya: Bhakta rōgaghna: Bhiṣagvarya: Kr̥pādbhuta: |
Ārtatrāṇaparō dhan’ya: Nāmakirtanakōvida: || 113 ||

 

 1. ॐ अव्ययाय नम: |
 2. ॐ भक्त रोगघ्नाय नम: |
 3. ॐ भिषग्वर्याय नम: |
 4. ॐ कृपाद्भुताय नम: |
 5. ॐ आर्तत्राणपराय नम: |
 6. ॐ धन्याय नम: |
 7. ॐ नाम किर्तन कोविदाय नम: |

 

25-Apr-15

114 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 114th sloka’s meaning

पुराणज्ञ: कृपापूर्ण: परतत्वविचक्षण: |

बन्धमोक्षकरो बन्धु: मोक्षविद्या प्रदर्शक: || ११४ ||

 

पुराण+ज्ञ: = He knows (ज्ञा) the Puranas (पुराण), the scriptures belonging to ancient times

कृपा+पूर्ण: = He is totally filled (पूर्ण) with compassion (कृपा)

पर+तत्व+विचक्षण: = He is an expert (विचक्षण)  in the reality (तत्व) of the Supreme Self (पर)

बन्ध+मोक्ष+कर: = He causes (कृ) the liberation (मोक्ष) from the bondages (बन्ध)

बन्धु: = He is a close friend

मोक्ष+विद्या प्रदर्शक: = He displays (प्रदर्शक) the knowledge (विद्या) about liberation (मोक्ष)

 

Purāṇajña: Kr̥pāpūrṇa: Paratatvavicakṣaṇa: |
Bandhamōkṣakarō bandhu: Mōkṣavidyā pradarśaka: || 114 ||

 

 1. ॐ पुराणज्ञाय नम: |
 2. ॐ कृपापूर्णाय नम: |
 3. ॐ परतत्वविचक्षणाय नम: |
 4. ॐ बन्धमोक्षकराय नम: |
 5. ॐ बन्धवे नम: |
 6. ॐ मोक्षविद्या प्रदर्शकाय नम: |

 

25-Apr-15

115 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 115th sloka’s meaning

Tīrṇasansārajaladhi: Vinaṣṭaviṣayēndriya: |
Atvara: Sarasālāpacatura: Vidhr̥tavrata: || 115 ||

 

तीर्णसंसारजलधि: विनष्टविषयेन्द्रिय: |

अत्वर: सरसालापचतुर: विधृतव्रत: || ११५ ||

 

तीर्ण+संसार+जलधि: = He has crossed (तीर्ण) the ocean (जलधि:) of worldly life (संसार)

विनष्ट+विषय+इन्द्रिय: = He has destroyed  (विनष्ट) the attraction of the senses (इन्द्रिय) towards sensuous objects (विषय)

अ+त्वर: = He does not (अ) do actions in a haste (त्वर)

सरस+आलाप+चतुर: = He is an expert in having enchanting (सरस) conversations (आलाप)

विधृत+व्रत: = He has undertaken (विधृत) a religious vow (व्रत)

 

 1. ॐ तीर्णसंसारजलधये नम: |
 2. ॐ विनष्टविषयेन्द्रियाय नम: |
 3. ॐ अत्वराय नम: |
 4. ॐ सरसालापचतुराय नम: |
 5. ॐ विधृतव्रताय नम: |

 

26-Apr-15

116 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 116th sloka’s meaning

Śēṣaśāyi dayāpātra: Kapardimananapriya: |
Īṣaṇatraya nirmukta: Rāmanāma vibhūṣaṇa: || 116 ||

 

शेषशायि दयापात्र: कपर्दिमननप्रिय: |

ईषणत्रय निर्मुक्त: रामनाम विभूषण: || ११६ ||

 

शेष+शायि दया+पात्र: = He is the object (पात्र) of compassion (दया) of Vishnu who lies down (शायि) on the snake Adhisesha (शेष)

कपर्दि+मनन+प्रिय: = He loves (प्रिय) to constantly remember (मनन) Lord Shiva, the god with the braided and knotted hair (कपर्दि)

ईषण+त्रय निर्मुक्त: = He is freed (निर्मुक्त) from the three (त्रय) desires that stimulates (ईषण) people, namely desire for land, women and gold.

राम+नाम विभूषण: = Rama (राम) nama (नाम) is his ornament (विभूषण)

 

 1. ॐ शेषशायि दयापात्राय नम: |
 2. ॐ कपर्दिमननप्रियाय नम: |
 3. ॐ इषणत्रय निर्मुक्ताय नम: |
 4. ॐ रामनाम विभूषणाय नम: |

 

26-Apr-15

117 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 117th sloka’s meaning

Āpannajana santrātā prasanna hrudayānvita: |
Kamanīyavacā: Kānta: Kamanīya vratāśramī || 117 ||
आपन्नजन सन्त्राता प्रसन्न ह्रुदयान्वित: |

कमनीयवचा: कान्त: कमनीय व्रताश्रमी || ११७ ||

 

आपन्न+जन सम्+त्राता = He nicely (सम्यक्) protects (त्राता) the afflicted (आपन्न) people (जन)

प्रसन्न ह्रुदय+अन्वित: = He possesses (अन्वित) a pleasing (प्रसन्न) heart (ह्रुदय)

कमनीय+वचा: = His speech (वचस्) is pleasing (कमनीय)

कान्त: = He is the beloved

कमनीय व्रत+आश्रमी  = He is in the order of life (आश्रमी) of those who have taken  the desirable (कमनीय) religious vow (व्रत), i.e., He is a Sanyasi in the sanyasa ashrama

 

 1. ॐ आपन्नजन सन्त्रात्रे नम: |
 2. ॐ प्रसन्न ह्रुदयान्विताय नम: |
 3. ॐ कमनीयवचसे नम: |
 4. ॐ कान्ताय नम: |
 5. ॐ कमनीय व्रताश्रमिणे नम: |

 

 

27-Apr-15

 

118 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 118th sloka’s meaning

Kamanīya: Kalāvēttā kamanīya guṇāśraya: |
Kamanīya śīla sanyukta: Kamanīyasvabhāvavān || 118 ||
कमनीय: कलावेत्ता कमनीय गुणाश्रय: |

कमनीय शील संयुक्त: कमनीयस्वभाववान् || ११८ ||

 

कमनीय: = He has a charming personality

कला+वेत्ता = He is a knower (वेत्ता) of many arts (कला)

कमनीय गुण+आश्रय: = He adheres (आश्रय) to desirable (कमनीय) good qualities (गुण)

कमनीय शील सं+युक्त: = He is well-endowed (सं+युक्त) with a desirable (कमनीय) form (शील)

कमनीय+स्वभाववान् = His nature (स्वभाव) is pleasing (कमनीय)

 

 1. ॐ कमनीयाय नम: |
 2. ॐ कलावेत्त्रे नम: |
 3. ॐ कमनीय गुणाश्रयाय नम: |
 4. ॐ कमनीय शील संयुक्ताय नम: |
 5. ॐ कमनीयस्वभाववते नम: |

 

27-Apr-15

 

119 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 119th sloka’s meaning

 

Kartā dhartā niyantā ca bhartā paramapāvana: |
Śrōtā ca gāyakō vaktā trātā mantā janōttama: || 119 ||

 

कर्ता = He is the creator and the doer

धर्ता = He is the supporter

नियन्ता = He is the restrainer

च = and

भर्ता = He is the lord

परम पावन: = He is absolute pure (परम) and holy (पावन)

श्रोता = He is the listener

च = and

गायक: = He is the musician

वक्ता = He is the orator

त्राता = He is the protector

मन्ता = He is the advisor

जन+उत्तम:  = He is the greatest (उत्तम) among men (जन)

 

कर्ता धर्ता नियन्ता च भर्ता परमपावन: |

श्रोता च गायको वक्ता त्राता मन्ता जनोत्तम: || ११९ ||

 

 1. ॐ कर्त्रे नम: |
 2. ॐ धर्त्रे नम: |
 3. ॐ नियन्त्रे नम: |
 4. ॐ भर्त्रे नम: |
 5. ॐ परमपावनाय नम: |
 6. ॐ श्रोत्रे नम: |
 7. ॐ गायकाय नम: |
 8. ॐ वक्त्रे नम: |
 9. ॐ त्रात्रे नम: |
 10. ॐ मन्त्रे नम: |
 11. ॐ जनोत्तमाय नम: |

 

28-Apr-15

120 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 120th sloka’s meaning

Bhūtimān dyutimān dēva: Kāntimān hitakāryavān |
samayī samayadvēṣī samayācāravarjita: || 120 ||

 

भूतिमान् = He possesses super-human powers (भूति)

द्युतिमान् = He possesses brightness and splendour (द्युति)

देव: = He is immortal

कान्तिमान् = He possesses bodily luster (कान्ति)

हित+कार्यवान् = He performs actions (कार्य) that are propitious and beneficial (हित)

समयी = Established customs (समय) are in him

समय+द्वेषी = He is against (द्वेषी) the conventions (समय)

समय+आचार+वर्जित: = He is beyond (वर्जित) the adherence (आचार) of conventional rules (समय)

 

भूतिमान् द्युतिमान् देव: कान्तिमान् हितकार्यवान् |

समयी समयद्वेषी समयाचारवर्जित: || १२० ||

 

 1. ॐ भूतिमते नम: |
 2. ॐ द्युतिमते नम: |
 3. ॐ देवाय नम: |
 4. ॐ कान्तिमते नम: |
 5. ॐ हितकार्यवते नम: |
 6. ॐ समयिने नम: |
 7. ॐ समयद्वेषिने नम: |
 8. ॐ समयाचारवर्जिताय नम: |

 

28-Apr-15

 

121 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 121st sloka’s meaning

Kalyāṇa karmanirata: Kalitākhila pūraṇa: |
Nandanīya gunō̕nanta: Vandanīya padōjjvala: || 121 ||

 

कल्याण कर्म+निरत: = He is always engrossed (निरत) in doing auspicious (कल्याण) activities (कर्म)

कलित+अखिल पूरण: = He did (कलित) all (अखिल) of his work completely (पूरण) or He made (कलित) the entire world (अखिल) complete (पूरण)

नन्दनीय गुन: = He possesses qualities  (गुन) that cause happiness (नन्दनीय) to others

अनन्त: = He is eternal, without (न) an end (अन्त)

वन्दनीय पद+उज्ज्वल: = His shining (उज्ज्वल) feet (पद) are adorable (वन्दनीय)

 

कल्याण कर्मनिरत: कलिताखिल पूरण: |

नन्दनीय गुनोऽनन्त: वन्दनीय पदोज्ज्वल: || १२१ ||

 

 1. ॐ कल्याण कर्मनिरताय नम: |
 2. ॐ कलिताखिल पूरणाय नम: |
 3. ॐ नन्दनीय गुनाय नम: |
 4. ॐ अनन्ताय नम: |
 5. ॐ वन्दनीय पदोज्ज्वलाय नम: |

 

Additional verse mentioned in one of the books:
Pūta cāritravān puṇya: Puṇḍarīkākṣa vatsala:
पूत चारित्रवान् पुण्य: पुण्डरीकाक्ष वत्सल:

 

पूत चारित्रवान् = His life history (चारित्र) is pure (पूत)

पुण्य: = He is blessed

पुण्डरीकाक्ष वत्सल: = He is the affectionate (वत्सल:) one of Vishnu, the lord with the lotus (पुण्डरीक) eyes (अक्ष)

 

ॐ पूत चारित्रवते नम: |

ॐ पुण्याय नम: |

ॐ पुण्डरीकाक्ष वत्सलाय नम: |

 

29-Apr-15

122 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 122nd sloka’s meaning

 

Ānandihr̥dayō hr̥ṣṭa: Māyāmōhavivarjita: |
Abhirāmaguṇōdāra: Raghurāmaparāyaṇa: || 122 ||

आनन्दि+हृदय: = His heart (हृदय) revels in eternal happiness (आनन्द)

हृष्ट: = He is a blissful person

माया+मोह+विवर्जित: = He is devoid (विवर्जित) of illusion (माया) and delusion (मोह)

अभिराम+गुण+उदार: = He is well-known (उदार) for his pleasing (अभिराम) qualities (गुण)

रघु+राम+परायण: = He is devoted (परायण) to Lord Rama (राम), who is a descendent of Raghu Maharaja (रघु)

 

आनन्दिहृदयो हृष्ट: मायामोहविवर्जित: |

अभिरामगुणोदार: रघुरामपरायण: || १२२ ||

 

 1. ॐ आनन्दिहृदयाय नम: |
 2. ॐ हृष्टाय नम: |
 3. ॐ माया मोह विवर्जिताय नम: |
 4. ॐ अभिराम गुणोदाराय नम: |
 5. ॐ रघुराम परायणाय नम: |

 

29-Apr-15

 

123 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 123rd sloka’s meaning

Khyāta: Stutyō̕navadyaśca savitr̥pratimadyuti: |
Anapētāryakāruṇya: Janānandakara: Sukhī || 123 ||

ख्यात: = He is renowned

स्तुत्य: = He is praise-worthy

अनवद्य: = He is fault-less, without (न) any blame (अवद्य)

च = and

सवितृ+प्रतिम+द्युति: = His brightness and splendour (द्युति) is on par (प्रतिम) with that of the Sun god (सवितृ)

अनपेत+आर्य+कारुण्य: = Esteem (आर्य) and kindness (कारुण्य) do not (न) leave (अपेत) him

जन+आनन्द+कर: = He makes (कर) people (जन) happy (आनन्द)

सुखी = He is always happy (सुख)

 

ख्यात: स्तुत्योऽनवद्यश्च सवितृप्रतिमद्युति: |

अनपेतार्यकारुण्य: जनानन्दकर: सुखी || १२३ ||

 

 1. ॐ ख्याताय नम: |
 2. ॐ स्तुत्याय नम: |
 3. ॐ अनवद्याय नम: |
 4. ॐ सवितृ प्रतिमद्युतये नम: |
 5. ॐ अनपेतार्य कारुण्याय नम: |
 6. ॐ जनानन्दकराय नम: |
 7. ॐ सुखिने नम: |

 

30-Apr-15

124 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 124th sloka’s meaning

Stutyar’hō madhumadvārta: Ni:Śōka śōkanāśana: |
Smutimān smutisārajña: Kr̥tapuṇya: Śritāgama: || 124 ||

स्तुति+अर्ह: =  He deserves (अर्ह) the praise (स्तुति)

मधुमत्+वार्त: = His conversations (वार्ता) are filled with sweetness (मधुमत्)

नि:शोक: = He is without (नि:) sorrow (शोक)

शोक+नाशन: = He destroys (नाशन) the grief (शोक)

स्मृतिमान् = He possesses good memory (स्मृति)

स्मृति+सार+ज्ञ: = He knows (ज्ञा) the essence (सार) of the Smrutis (स्मृति), the hindu religious scriptures, which have been passed onto generations by remembering (स्मृ)

कृत+पुण्य: = He has done (कृत) noble actions (पुण्य)

श्रित+आगम: = He adheres (श्रित) to the Agama sashtras (आगम), which lays down the rules for worship, temple building, spirituality and rituals.

 

स्तुत्यर्हो मधुमद्वार्त: नि:शोक शोकनाशन: |

स्मुतिमान् स्मुतिसारज्ञ: कृतपुण्य: श्रितागम: || १२४ ||

 

 1. ॐ स्तुत्यर्हाय नम: |
 2. ॐ मधुमद्वार्ताय नम: |
 3. ॐ नि:शोकाय नम: |
 4. ॐ शोकनाशनाय नम: |
 5. ॐ स्मुतिमते नम: |
 6. ॐ स्मुतिसारज्ञाय नम: |
 7. ॐ कृतपुण्याय नम: |
 8. ॐ श्रितागमाय नम: |

 

30-Apr-15

 

125 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 125th sloka’s meaning

Acintyamahimākāra: Ramēśadhyānatatpara: |
Śiṣyasandōhasanvītaḥ dīnalōkadayāpara: || 125 ||

 

अ+चिन्त्य+महिमा+आकार: = His form (आकार) has unthinkable (अ+चिन्त्य) greatness (महिमा)

रमा+ईश+ध्यान+तत्पर: = He is engaged (तत्पर) in the meditation (ध्यान) of Lakshmi’s (रमा) divine consort (ईश), Vishnu

शिष्य+सन्दोह+संवीतः = He is surrounded (संवीत) by the collection  (सन्दोह) of disciples (शिष्य)

दीन+लोक+दयापर: = He is compassionate (दयापर) towards poor (दीन) people (लोक)

 

अचिन्त्यमहिमाकार: रमेशध्यानतत्पर: |

शिष्यसन्दोहसंवीतः दीनलोकदयापर: || १२५ ||

 

 1. ॐ अचिन्त्यमहिमाकाराय नम: |
 2. ॐ रमेशध्यानतत्पराय नम: |
 3. ॐ शिष्यसन्दोहसंवीताय नम: |
 4. ॐ दीनलोकदयापराय नम: |

 

1-May-15

 

126 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 126th sloka’s meaning

Āpadud’dhāraṇa: Saumya: Tapanīyadyuti: Prabhu: |
Vāsudēvāśrayō yōgī yatiśrēṣṭhō dayānidhi: || 126 ||

 

आपद:+उद्धारण: = He elevates (उद्धारण) us from calamities (आपद्)

सौम्य: = He is very pleasing

तपनीय+द्युति: = His brightness and splendour (द्युति) is like gold (तपनीय) that is purified by fire (तप)

प्रभु: = He is the Lord

वासुदेव+आश्रय: = He takes refuge (आश्रय) in Vaasudeva Krishna (वासुदेव), the son of Vasudeva (वसुदेव)

योगी = He is a Yogi

यति+श्रेष्ठ: = He is the greatest (श्रेष्ठ) among Sanyasins (यति)

दया+निधि: = He is an ocean (निधि) of compassion (दया)

 

आपदुद्धारण: सौम्य: तपनीयद्युति: प्रभु: |

वासुदेवाश्रयो योगी यतिश्रेष्ठो दयानिधि: || १२६ ||

 

 1. ॐ आपदुद्धारणाय नम: |
 2. ॐ सौम्याय नम: |
 3. ॐ तपनीयद्युतये नम: |
 4. ॐ प्रभवे नम: |
 5. ॐ वासुदेवाश्रयाय नम: |
 6. ॐ योगिने नम: |
 7. ॐ यतिश्रेष्ठाय नम: |
 8. ॐ दयानिधये नम: |

 

1-May-15

 

127 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 127th sloka’s meaning

Sid’dhayōgī janārādhya: Yōgavidyāviśārada: |
Bahuśrutō tālavr̥nta bāhu: Bahujanāśraya: || 127 ||

 

सिद्ध+योगी = He is a Siddha Yogi

जन+आराध्य: = He is worshipped (आराध्य) by the people (जन)

योग+विद्या+विशारद: =  He is an expert (विशारद) in the knowledge (विद्या) of Yoga (योग)

बहु+श्रुत: = He has learnt a lot (बहु) by listening (श्रुत).

ताल+वृन्त बाहु: = He has the palm (ताल) leaf fan (वृन्त) in his hands (बाहु)

बहु+जन+आश्रय: = = He provides the shelter (आश्रय) to many (बहु) people (जन)

 

सिद्धयोगी जनाराध्य: योगविद्याविशारद: |

बहुश्रुतो तालवृन्त बाहु: बहुजनाश्रय: || १२७ ||

 

 1. ॐ सिद्धयोगी
 2. ॐ जनाराध्याय नम: |
 3. ॐ योगविद्याविशारदाय नम: |
 4. ॐ बहुश्रुताय नम: |
 5. ॐ तालवृन्त बाहवे नम: |
 6. ॐ बहुजनाश्रयाय नम: |

 

2-May-15

128 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 128th sloka’s meaning

 

Yaśōvān rāmanāmaiśvarya puṣṭimān puruṣarṣabha: |
Vinītō munivr̥ttāḍhya: Vinatāsutabhāvuka: || 128 ||

 

यश:+वान् = He is reputed (यशः)

रामनामै: वर्य पुष्टिमान् = He is the greatest (वर्य) among the prosperous (पुष्टि) due to Rama Nama (रामनाम)

पुरुष+रुषभ:  = He is a bull (रुषभ) among men (पुरुष) i.e., He is eminent

विनीत: = He is handsome

मुनि+वृत्त+आढ्य:  = = His mode of life (वृत्त) is richly filled (आढ्य) with that of a saint (मुनि)

विनता+सुत+भावुक:  = He becomes (भावुक) like Garuda, the son (सुत) of Vinataa (विनता)

 

यशोवान् रामनामैश्वर्य पुष्टिमान् पुरुषर्षभ: |

विनीतो मुनिवृत्ताढ्य: विनतासुतभावुक: || १२८ ||

 

 1. ॐ यशोवते नम: |
 2. ॐ रामनामैश्वर्य पुष्टिमान्
 3. ॐ पुरुषर्षभाय नम: |
 4. ॐ विनीताय नम: |
 5. ॐ मुनिवृत्ताढ्याय नम: |
 6. ॐ विनतासुतभावुकाय नम: |

 

2-May-15

 

129 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 129th sloka’s meaning

Janakādisama: Jñānī kaivalyē gōcara: Sukhī |
guṇagrāhī sthitaprajña: Rāmadhyānaparēndriya: || 129 ||

 

जनक+आदि+सम: = He is equal (सम) to great people like  King Janaka (जनक) and others (आदि)

ज्ञानी = He is a learned scholar

कैवल्ये गोचर: = He is knowledgeable (गोचर) in the path leading to moksha (कैवल्य)

सुखी = He is a happy person

गुण+ग्राही = He accepts (ग्रह) good qualities (गुण)

स्थित+प्रज्ञ: = He is firm (स्थित) in wisdom (प्रज्ञ)

राम+ध्यान+पर+इन्द्रिय: = His sense organs (इन्द्रिय) are for (पर) the meditation (ध्यान) on Srirama (राम)

 

जनकादिसम: ज्ञानी कैवल्ये गोचर: सुखी |

गुणग्राही स्थितप्रज्ञ: रामध्यानपरेन्द्रिय: || १२९ ||

 

 1. ॐ जनकादिसमाय नम: |
 2. ॐ ज्ञानिने नम: |
 3. ॐ कैवल्ये गोचराय नम: |
 4. ॐ सुखिने नम: |
 5. ॐ गुणग्राहिणे नम: |
 6. ॐ स्थितप्रज्ञाय नम: |
 7. ॐ रामध्यानपरेन्द्रियाय नम: |

 

3-May-15

 

130 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 130th sloka’s meaning

Rāmadhyānōnmukhaprāṇa: Nāmavidyāviśārada: |
Aśvat’tha vr̥kṣa sadr̥śa: Dhīrōdāttasamākr̥ti: || 130 ||

 

राम+ध्यान+उन्मुख+प्राण: = In every breath (प्राण), he looks up to (उन्मुख) the uninterrupted remembrance (ध्यान) of Srirama

नाम+विद्या+विशारद:  = He is an expert (विशारद) in the knowledge (विद्या) of chanting God’s names (नाम)

अश्वत्थ वृक्ष सदृश: = He is equal to the holy fig tree, the Bodi tree, Ashwatta, so named as horses (अश्व) stand (स्था) under it

धीर+उदात्त+सम+आकृति: = His form (आकृति) is equal (सम) to that of the great (उदात्त) courageous (धीर) people

 

रामध्यानोन्मुखप्राण: नामविद्याविशारद: |

अश्वत्थ वृक्ष सदृश: धीरोदात्तसमाकृति: || १३० ||

 

 1. ॐ रामध्यानोन्मुखप्राणाय नम: |
 2. ॐ नामविद्याविशारदाय नम: |
 3. ॐ अश्वत्थ वृक्ष सदृशाय नम: |
 4. ॐ धीरोदात्तसमाकृतये नम: |

 

3-May-15

 

131 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 131st sloka’s meaning

Dīnalōkasamārādhya: Bimbādharamanōhara: |
Daśakaṇṭharipudhyānaśīla: Sītāpatipriya: || 131 ||

दीन+लोक+सम्+आराध्य: = He is well (सम् ) worshipped (आराध्य) by poor (दीन) people (लोक)

बिम्ब+अधर+मनोहर: = He is attractive (मनोहर i.e., heart मन, stealing हर) with his lips (अधर) that are red like the ivy gourd (बिम्ब / கோவை) fruit

दश+कण्ठ+रिपु+ध्यान+शील:  = His habit and character (शील) is to meditate (ध्यान) on Srirama, the enemy (रिपु) of the ten (दश) necked (कण्ठ) Ravana

सीता+पति+प्रिय: = He is the favourite (प्रिय) of Sita’s (सीता) husband (पति), Srirama.

 

दीनलोकसमाराध्य: बिम्बाधरमनोहर: |

दशकण्ठरिपुध्यानशील: सीतापतिप्रिय: || १३१ ||

 

 1. ॐ दीनलोकसमाराध्याय नम: |
 2. ॐ बिम्बाधरमनोहराय नम: |
 3. ॐ दशकण्ठरिपुध्यानशीलाय नम: |
 4. ॐ सीतापतिप्रियाय नम: |

 

4-May-15

 

132 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 132nd sloka’s meaning

Ākāṅkṣārahitaudārya: Rāmaiśvaryasamanvita: |
Kōdaṇḍisanśrayō mūrkhapāṣaṇḍajana śikṣaṇa: || 132 ||

आकाङ्क्षा+रहित+औदार्य: = He possesses magnanimity (औदार्य) that is devoid (रहित) of desires (आकाङ्क्षा)

राम+ऐश्वर्य+समन्वित: = Srirama (राम) is the treasure (ऐश्वर्य) that he possesses (समन्वित)

कोदण्डि+संश्रय: = He is devoted (संश्रय) to Rama (कोदण्डि), who bow is called Kodanda (कोदण्ड)

मूर्ख+पाषण्ड+जन शिक्षण: = He teaches (शिक्षण) those people (जन) who are idiots (मूर्ख) and hypocrites (पाषण्ड)

 

आकाङ्क्षारहितौदार्य: रामैश्वर्यसमन्वित: |

कोदण्डिसंश्रयो मूर्खपाषण्डजन शिक्षण: || १३२ ||

 

 1. ॐ आकाङ्क्षारहितौदार्याय नम: |
 2. ॐ रामैश्वर्यसमन्विताय नम: |
 3. ॐ कोदण्डिसंश्रयाय नम: |
 4. ॐ मूर्खपाषण्डजन शिक्षणाय नम: |

 

4-May-15

 

133 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 133rd sloka’s meaning

Vikārarahita jñānī sākētapatisēvaka: |
Kavitārasasārajña: Paripālitasajjana: || 133 ||
विकार+रहित ज्ञानी = He is a learned scholar (ज्ञानी) without (रहित) any modifications to his original state (विकार)

साकेत+पति+सेवक: = He is the servant (सेवक) of Srirama, the lord (पति) of Ayodhya (साकेत)

कविता+रस+सारज्ञ: = He knows (ज्ञा) the essence (सार) of elegance (रस) of poetry (कविता)

परिपालित+सत्+जन: = He is the protector (परिपालित ) of good (सत् ) people (जन)

 

विकाररहित ज्ञानी साकेतपतिसेवक: |

कवितारससारज्ञ: परिपालितसज्जन: || १३३ ||

 

 1. ॐ विकाररहित ज्ञानिने नम: |
 2. ॐ साकेतपतिसेवकाय नम: |
 3. ॐ कवितारससारज्ञाय नम: |
 4. ॐ परिपालितसज्जनाय नम: |

 

5-May-15

 

134 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 134th sloka’s meaning

Divyaprēmaguṇōttuṅga: Rāghavapriyanandana: |
Lōkabhadrapriya: Sādhu: Lōkanāthasamāśraya: || 134 ||
दिव्य+प्रेम+गुण+उत्तुङ्ग: = He has risen high (उत्तुङ्ग) due to qualities (गुण) of divine (दिव्य) love (प्रेम)

राघव+प्रिय+नन्दन: =  He is the loving (प्रिय) son (नन्दन) of Srirama (राघव), the descendant of Raghu (रघु)

लोक+भद्र+प्रिय: = He likes (प्रिय) the world (लोक) to be prosperous (भद्र)

साधु:

लोक+नाथ+सम्+आश्रय: = He totally takes refuge (सम्+आश्रय) in the Supreme God who is the lord (नाथ) of the entire universe (लोक)

 

दिव्यप्रेमगुणोत्तुङ्ग: राघवप्रियनन्दन: |

लोकभद्रप्रिय: साधु: लोकनाथसमाश्रय: || १३४ ||

 

 1. ॐ दिव्यप्रेमगुणोत्तुङ्गाय नम: |
 2. ॐ राघवप्रियनन्दनाय नम: |
 3. ॐ लोकभद्रप्रियाय नम: |
 4. ॐ साधवे नम: |
 5. ॐ लोकनाथसमाश्रयाय नम: |

 

5-May-15

 

135 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 135th sloka’s meaning

 

Lōkakāmapradō̕gamaya: Śaraṇyārthiśaraṇyada: |
Vēdāntaśāstrasārajña: Sarvavidyāsu paṇḍita: || 135 ||

लोक+काम+प्रद: = He grants (प्रदा) the desires (काम) of the people (लोक)

अगमय: = He is incomprehensible (अ+गमय: )

शरण्य+आर्थि+शरण्य+द: = He provides (दा) shelter (शरण्य) for those who wish (आर्थि) for refuge (शरण्य)

वेदान्त+शास्त्र+सार+ज्ञ: = He knows (ज्ञा) the essence (सार) of the scriptures (शास्त्र) related to Vedanta (Veda’s end वेद+अन्त, i.e., Upanishads)

सर्व+विद्या+सु पण्डित: = He is a good (सु) learned (पण्डित) person in all (सर्व) fields of knowledge (विद्या)

 

लोककामप्रदोऽगमय:  शरण्यार्थिशरण्यद: |

वेदान्तशास्त्रसारज्ञ: सर्वविद्यासु पण्डित: || १३५ ||

 

 1. ॐ लोककामप्रदाय नम: |
 2. ॐ अगमयाय नम: |
 3. ॐ शरण्यार्थिशरण्यदाय नम: |
 4. ॐ वेदान्तशास्त्रसारज्ञाय नम: |
 5. ॐ सर्वविद्यासु पण्डिताय नम: |

 

6-May-15

 

136 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 136th sloka’s meaning

Puṣṭabōdha: Puṣṭacitta: Puṣṭadhī: Puṣṭamānasa: |
Rāmanāmadhyānapuṣṭa: Śrīpatiśrīdayāpara: || 136 ||
पुष्ट+बोध: = His knowledge (बोध) is complete (पुष्ट)

पुष्ट+चित्त: = His thoughts (चित्त) are complete (पुष्ट)

पुष्ट+धी: = His intellect (धी) is complete (पुष्ट)

पुष्ट+मानस: = His mind (मनस्) is complete (पुष्ट)

राम+नाम+ध्यान+पुष्ट: = He has become complete (पुष्ट) by meditating (ध्यान) on the name (नाम) of Srirama (राम)

श्रीपति+श्रीदयापर: = Vishnu, who is the consort (पति) of Lakshmi (श्री)

 

पुष्टबोध: पुष्टचित्त: पुष्टधी: पुष्टमानस: |

रामनामध्यानपुष्ट: श्रीपतिश्रीदयापर: || १३६ ||

 

 1. ॐ पुष्टबोधाय नम: |
 2. ॐ पुष्टचित्ताय नम: |
 3. ॐ पुष्टधिये नम: |
 4. ॐ पुष्टमानसाय नम: |
 5. ॐ रामनामध्यानपुष्टाय नम: |
 6. ॐ श्रीपतिश्रीदयापराय नम: |

 

6-May-15

 

137 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 137th sloka’s meaning

Bhaktasaṅkaṣṭaharaṇa: Rāmōpāsanatatpara: |
Rāmadūtamarkaṭēśasēvaka: Rāmapūjaka: || 137 ||

भक्त+संकष्ट+हरण: = He is the destroyer (हरण) of the difficulties (संकष्ट) of the devotees (भक्त)

राम+उपासन+तत्पर: = He is engaged (तत्पर) in the worship (उपासन) of Srirama (राम)

राम+दूत+मर्कट+इश+सेवक: = He is a servant and worshipper (सेवक) of Hanuman, the lord (इश) of the monkeys (मर्कट) and the messenger (दूत) of Srirama (राम)

राम+पूजक: = He is a worshipper (पूजक) of Srirama (राम)

 

भक्तसंकष्टहरण: रामोपासनतत्पर: |

रामदूतमर्कटेशसेवक: रामपूजक: || १३७ ||

 

 1. ॐ भक्तसंकष्टहरणाय नम: |
 2. ॐ रामोपासनतत्पराय नम: |
 3. ॐ रामदूतमर्कटेशसेवकाय नम: |
 4. ॐ रामपूजकाय नम: |

 

7-May-15

 

138 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 138th sloka’s meaning

Jñānaśāstravicārajña: Sakalajñānasāgara: |
Kundaprasūnadantābha: Mandasmēramukhāmbuja: || 138 ||
ज्ञान+शास्त्र+विचार+ज्ञ: = He knows (ज्ञा) the thoughts (विचार) expounded in the scriptures (शास्त्र) on Knowledge  (ज्ञान)

सकल+ज्ञान+सागर: = He is an ocean (सागर) of all (सकल ) the knowledge (ज्ञान)

कुन्द+प्रसून+दन्त+आभ: = His teeth (दन्त) have the splendor (आभा) of the Jasmine (कुन्द) flower (प्रसून)

मन्द+स्मेर+मुख+अम्बुज: = His lotus (अम्बुज) face (मुख) has a gentle (मन्द) smile (स्मेर)

 

ज्ञानशास्त्रविचारज्ञ: सकलज्ञानसागर: |

कुन्दप्रसूनदन्ताभ: मन्दस्मेरमुखाम्बुज: || १३८ ||

 

 1. ॐ ज्ञानशास्त्रविचारज्ञाय नम: |
 2. ॐ सकलज्ञानसागराय नम: |
 3. ॐ कुन्दप्रसूनदन्ताभाय नम: |
 4. ॐ मन्दस्मेरमुखाम्बुजाय नम: |

 

7-May-15

 

139 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 139th sloka’s meaning

 

Vandanīyapadadvandva: Mr̥dubhāṣaṇapaṇḍita: |
Dhyānayōgaviśēṣajña: Rāmagānapravartaka: || 139 ||

 

वन्दनीय+पद+द्वन्द्व: = His pair (द्वन्द्व) of feet (पद) are respectable (वन्दनीय)

मृदु+भाषण+पण्डित:  = He is an expert (पण्डित) in speaking (भाषण) softly (मृदु)

ध्यान+योग+विशेष+ज्ञ: = He knows (ज्ञा)  the greatness (विशेष) of the yoga (योग) of meditation (ध्यान)

राम+गान+प्रवर्तक: = He promotes the songs (गान) on Srirama (राम)

 

वन्दनीयपदद्वन्द्व: मृदुभाषणपण्डित: |

ध्यानयोगविशेषज्ञ: रामगानप्रवर्तक: || १३९ ||

 

 1. ॐ वन्दनीयपदद्वन्द्वाय नम: |
 2. ॐ मृदुभाषणपण्डिताय नम: |
 3. ॐ ध्यानयोगविशेषज्ञाय नम: |
 4. ॐ रामगानप्रवर्तकाय नम: |

 

8-May-15

140 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 140th sloka’s meaning

 

Śrīrāmabhajanāsakta: Sītākāntapriyakriya: |
Śrīrāmaguṇasansakta: Śrīrāmasthiramānasa: || 140 ||

 

श्रीराम+भजन+आसक्त: = = He is interested (आसक्त) in the worship (भजन) of Sriram (श्रीराम)

सीता+कान्त+प्रिय+क्रिय: = His actions (क्रिया) are dear (प्रिय) to Sita’s (सीता) loving husband (कान्त), Sriram

श्रीराम+गुण+संसक्त: = He is endowed (संसक्त) with the divine qualities (गुण) of Sriram (श्रीराम)

श्रीराम+स्थिर+मानस: = His mind (मनस्) is firmly fixed (स्थिर)  on Srirama (श्रीराम)

 

श्रीरामभजनासक्त: सीताकान्तप्रियक्रिय: |

श्रीरामगुणसंसक्त: श्रीरामस्थिरमानस: || १४० ||

 

 1. ॐ श्रीरामभजनासक्ताय नम: |
 2. ॐ सीताकान्तप्रियक्रियाय नम: |
 3. ॐ श्रीरामगुणसंसक्ताय नम: |
 4. ॐ श्रीरामस्थिरमानसाय नम: |

8-May-15

 

141 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 141st sloka’s meaning

 

Śrīrāmānandasampūrṇa: Rāmānujanutipriya: |
Sansāragatadōṣādivāraṇa: Dharaṇī suta: || 141 ||

 

श्रीराम+आनन्द+सम्पूर्ण: = He is totally filled  (सम्+पूर्ण) with bliss (आनन्द) thinking of Srirama (श्रीराम)

राम+अनुज+नुति+प्रिय: = He likes (प्रिय) to worship (नुति) Lakshmana, Sriram’s (राम) younger brother (अनुज)

संसार+गत+दोष+आदि+वारण: = He wards off (वारण) the faults (दोष) like the ones (आदि) related to (गत) the worldly existence (संसार)

धरणी सुत: = He is the son (सुत) of Mother Earth (धरणी)

 

श्रीरामानन्दसम्पूर्ण: रामानुजनुतिप्रिय: |

संसारगतदोषादिवारण: धरणी सुत: || १४१ ||

 

 1. ॐ श्रीरामानन्दसम्पूर्णाय नम: |
 2. ॐ रामानुजनुतिप्रियाय नम: |
 3. ॐ संसारगतदोषादिवारणाय नम: |
 4. ॐ धरणी सुताय नम: |

9-May-15

 

142 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 142nd sloka’s meaning

 

Rāvaṇāripadāsakta: Śaraṇārthijanādara: |
Paramādbhutacāritra: Taruṇārkanibhākr̥ti: || 142 ||

 

रावण+अरि+पद+आसक्त: = He is fond (आसक्त) of the feet (पद) of Srirama, who is the enemy (अरि) of Ravana (रावण)

शरण+आर्थि+जन+आदर: = He takes care (आदर) of the people (जन) who wish or seek (आर्थि) refuge (शरण्य)

परम+अद्भुत+चारित्र: = His life history  (चरित्र) is  extremely (परम) amazing (अद्भुत)

तरुण+अर्क+निभ+आकृति: = His form (आकृति) resembles (निभ) the young or early morning (तरुण) sun (अर्क)

 

रावणारिपदासक्त: शरणार्थिजनादर: |

परमाद्भुतचारित्र: तरुणार्कनिभाकृति: || १४२ ||

 

 1. ॐ रावणारिपदासक्ताय नम: |
 2. ॐ शरणार्थिजनादराय नम: |
 3. ॐ परमाद्भुतचारित्राय नम: |
 4. ॐ तरुणार्कनिभाकृतये नम: |

 

9-May-15

 

143 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 143rd sloka’s meaning

 

Sanyāsāśramasansēvī rāmavin’yastamānasa: |
Kr̥pādhārō guṇādhāra: Rāmabhaktikalāmbudhi: || 143 ||

 

सन्यास+आश्रम+संसेवी = He serves (संसेवी) in the 4th varnashrama (आश्र्म) of Sanyaasa (सन्यास)

राम+विन्यस्त+मानस: = He has placed (विन्यस्त) his mind (मानस) in Srirama (राम)

कृपा+धार: = His compassion (कृपा) flows like a stream (धारा)

गुणा+धार: = His good qualities (गुणा) flows like a stream (धारा)

राम+भक्ति+कला+ अम्बुधि: = He is an ocean (अम्बुधि) of the art (कला) of devotion (भक्ति) towards Srirama (राम)

 

सन्यासाश्रमसंसेवी रामविन्यस्तमानस: |

कृपाधारो गुणाधार: रामभक्तिकलांबुधि: || १४३ ||

 

 1. ॐ सन्यासाश्रमसंसेविने नम: |
 2. ॐ रामविन्यस्तमानसाय नम: |
 3. ॐ कृपाधाराय नम: |
 4. ॐ गुणाधाराय नम: |
 5. ॐ रामभक्तिकलांबुधये नम: |

 

10-May-15

 

144 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 144th sloka’s meaning

Samastaguṇasampanna: Samastasukhadāyaka: |
Samastajanatādhāra: Samastēndriyanigrahī || 144 ||

 

समस्त+गुण+सम्पन्न: = He possesses (सम्पन्न) all (समस्त) the good qualities (गुण)

समस्त+सुख+दायक: = He gives (दायक) all (समस्त) the happiness (सुख)

समस्त+जनता+आधार: = He supports (आधार) all (समस्त) the people (जनता)

समस्त+इन्द्रिय+निग्रही = He has restrained (निग्रही) all (समस्त) his senses (इन्द्रिय)

 

समस्तगुणसम्पन्न: समस्तसुखदायक: |

समस्तजनताधार: समस्तेन्द्रियनिग्रही || १४४ ||

 

 1. ॐ समस्तगुणसम्पन्नाय नम: |
 2. ॐ समस्तसुखदायकाय नम: |
 3. ॐ समस्तजनताधाराय नम: |
 4. ॐ समस्तेन्द्रियनिग्रहिणे नम: |

 

10-May-15

 

145 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 145th sloka’s meaning

Pūrṇacandrānana: Pūrṇa: Pūrṇarāmaguṇānvita: |
Pūrvapuṇyaphalaśrēṣṭha: Pūrvapuṇyapradarśana: || 145 ||

 

पूर्ण+चन्द्र+आनन: = His face (आनन) is like a full (पूर्ण) moon (चन्द्र)

पूर्ण: = He is complete

पूर्ण+राम+गुण+अन्वित: =  He possesses (अन्वित) all (पूर्ण) the qualities (गुण) of Srirama (राम)

पूर्व+पुण्य+फल+श्रेष्ठ: = He has become superior (श्रेष्ठ) due to the fruits (फल) of his previous (पूर्व) good merits (पुण्य)

पूर्व+पुण्य+प्रदर्शन: = He exhibits (प्रदर्शन) the previous (पूर्व) good merits (पुण्य)

 

पूर्णचन्द्रानन: पूर्ण: पूर्णरामगुणान्वित: |

पूर्वपुण्यफलश्रेष्ठ: पूर्वपुण्यप्रदर्शन: || १४५ ||

 

 1. ॐ पूर्णचन्द्राननाय नम: |
 2. ॐ पूर्णाय नम: |
 3. ॐ पूर्णरामगुणान्विताय नम: |
 4. ॐ पूर्वपुण्यफलश्रेष्ठाय नम: |
 5. ॐ पूर्वपुण्यप्रदर्शनाय नम: |

 

11-May-15

 

146 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 146th sloka’s meaning

Nirmalāsyō bhavatrātā śrīkāntapadacintaka: |
Stōtavyaguṇacāritra: Sarvakāryavidāṁ vara: || 146 ||

 

निर्+मल+आस्य: = His face (आस्यम्) is without (निर्) any defects (मल)

भव+त्राता = He is the protector (त्राता) from the worldly attachments (भव)

श्री+कान्त+पद+चिन्तक: = He always thinks (चिन्तक) about the feet (पद) of Lakshmi’s (श्री) consort (कान्त), Vishnu

स्तोतव्य+गुण+चारित्र: = His life history (चरित्र) and his qualities (गुण) are praise-worthy (स्तोतव्य)

सर्व+कार्य+विदां वर: = He is superior (वर) among the knowledgeable people (विद) who know all (सर्व) activities (कार्य)

 

निर्मलास्यो भवत्राता श्रीकान्तपदचिन्तक: |

स्तोतव्यगुणचारित्र: सर्वकार्यविदां वर: || १४६ ||

 

 1. ॐ निर्मलास्याय नम: |
 2. ॐ भवत्रात्रे नम: |
 3. ॐ श्रीकान्तपदचिन्तकाय नम: |
 4. ॐ स्तोतव्यगुणचारित्राय नम: |
 5. ॐ सर्वकार्यविदां वराय नम: |

 

11-May-15

 

147 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 147th sloka’s meaning

 

Āścaryabhaktinilaya: Viśvakṣēmavidhāyaka: |
Brahmavit brahmaniṣṭhaśca lōkasākṣī surōpama: || 147 ||

 

आश्चर्य+भक्ति+निलय: = He is the abode (निलय) of amazing (आश्चर्य) devotion (भक्ति)

विश्व+क्षेम+विधायक: = He enjoins (विधायक) the welfare (क्षेम) of the entire universe (विश्व)

ब्रह्म+वित् = He is a knower (वित्) of the Supreme Soul, Brahman (ब्रह्म)

ब्रह्म+निष्ठ: He is grounded (निष्ठ) on the Supreme Soul, Brahman (ब्रह्म)

च = and

लोक+साक्षी = He remains as a witness (साक्षी) in the world (लोक), without getting impacted by it.

सुर+उपम: = He is on par (उपम) with the heavenly bodies, Devas (सुर)

 

आश्चर्यभक्तिनिलय: विश्वक्षेमविधायक: |

ब्रह्मवित् ब्रह्मनिष्ठश्च लोकसाक्षी सुरोपम: || १४७ ||

 

 1. ॐ आश्चर्यभक्तिनिलयाय नम: |
 2. ॐ विश्वक्षेमविधायकाय नम: |
 3. ॐ ब्रह्मविदे नम: |
 4. ॐ ब्रह्मनिष्ठाय नम: |
 5. ॐ लोकसाक्षिणे नम: |
 6. ॐ सुरोपमाय नम: |

 

12-May-15

 

148 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 148th sloka’s meaning

 

Vivasvatkāntisanyukta: Vipulāyatalōcana: |
Dhvastasandēhavacana: Br̥haspatisamō guru: || 148 ||

 

विवस्वत्+कान्ति+संयुक्त: =  He is endowed (संयुक्त) with the luster (कान्ति) of the sun god (विवस्वत्)

विपुल+आयत+लोचन: = His eyes (लोचन) are stretched (आयत) long (विपुल)

ध्वस्त+संदेह+वचन: = His words (वचन) are free (ध्वस्त) of doubts (संदेह)

बृहस्पति+सम: गुरु: = He is a preceptor equal to Bruhaspati, the guru of the devas

 

विवस्वत्कान्तिसंयुक्त: विपुलायतलोचन: |

ध्वस्तसंदेहवचन: बृहस्पतिसमो गुरु: || १४८ ||

 

 1. ॐ विवस्वत्कान्तिसंयुक्ताय नम: |
 2. ॐ विपुलायतलोचनाय नम: |
 3. ॐ ध्वस्तसंदेहवचनाय नम: |
 4. ॐ बृहस्पतिसमाय गुरवे नम: |

12-May-15

 

149 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 149th sloka’s meaning

Svacchabud’dhi: Svacchamūrti: Svacchaśīlaguṇōjjvala:
Svacchanētra: Svacchabhāva: Bhaktasauhārdasanyuta: || 149 ||

 

स्वच्छ+बुद्धि: = His intellect is clear

स्वच्छ+मूर्ति: = His form is pure

स्वच्छ+शील+गुण+उज्ज्वल: =  He is shining (उज्ज्वल)  with his pure (स्वच्छ) character (शील) with good qualities (गुण)

स्वच्छ+नेत्र: = His eyes (नेत्र) are clear (स्वच्छ)

स्वच्छ+भाव: = His character (भाव) is pure (स्वच्छ)

भक्त+सौहार्द+संयुत: = He has accumulated (संयुत) the affection (सौहार्द) of the devotees (भक्त)

 

स्वच्छबुद्धि: स्वच्छमूर्ति: स्वच्छशीलगुणोज्ज्वल:

स्वच्छनेत्र: स्वच्छभाव: भक्तसौहार्दसंयुत: || १४९ ||

 

 1. ॐ स्वच्छबुद्धये नम: |
 2. ॐ स्वच्छमूर्तये नम: |
 3. ॐ स्वच्छशीलगुणोज्ज्वलाय नम: |
 4. ॐ स्वच्छनेत्राय नम: |
 5. ॐ स्वच्छभावाय नम: |
 6. ॐ भक्तसौहार्दसंयुताय नम: |

 

13-May-15

150 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 150th sloka’s meaning

 

Śrutyantabhōdhakācārya: Śrutyuktaguṇasanyuta: |
Pr̥dhvīnārīdhanadvēṣī gr̥hāśramaviraktimān || 150 ||

 

श्रुति+अन्त+भोधक+आचार्य: = He is a spiritual teacher (आचार्य) who teaches (भोधक) the Vedanta (Shruti or Veda’s end श्रुति+अन्त, i.e., Upanishads)

श्रुति+उक्त+गुण+संयुत: = He has accumulated (संयुत) the qualities (गुण) told (उक्त) in the Vedas (श्रुति) or Shrutis (that which is heard)

पृथ्वी+नारी+धन+द्वेषी = He is against (द्वेषी) the desire for land (पृथ्वी), women (नारी) and wealth (धन).

गृह+आश्रम+विरक्ति+मान् = He is indifferent (विरक्ति) to the 3rd Varnashrama (आश्रम) of a household  (गृह)

 

श्रुत्यन्तभोधकाचार्य: श्रुत्युक्तगुणसंयुत: |

पृथ्वीनारीधनद्वेषी गृहाश्रमविरक्तिमान् || १५० ||

 

 1. ॐ श्रुत्यन्तभोधकाचार्याय नम: |
 2. ॐ श्रुत्युक्तगुणसंयुताय नम: |
 3. ॐ पृथ्वीनारीधनद्वेषिणे नम: |
 4. ॐ गृहाश्रमविरक्तिमते नम: |

 

13-May-15

 

151 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 151st sloka’s meaning

 

Akalaṅkamanōbud’dhi: Saumanasyaguṇākr̥ti: |
Bhavasantaptatāpaghna: Bhaktivaibhavabhūtimān || 151 ||

 

अ+कलंक+मन:+बुद्धि: = His mind (मनस्) and intellect (बुद्धि) are without any stain (अ+कलंक )

सौमनस्य+गुण+आकृति:  = His form (आकृति) has qualities (गुण) that are pleasing to the mind (सौमनस्य)

भव+सन्तप्त+ताप+घ्न: =  He removes (घ्न) the sorrowful (सन्तप्त) pain (ताप) of the worldly life (भव)

भक्ति+वैभव+भूतिमान् = He possesses super-human powers (भूति) of that of the glorious (वैभव) devotion  (भक्ति)

 

अकलंकमनोबुद्धि: सौमनस्यगुणाकृति: |

भवसन्तप्ततापघ्न: भक्तिवैभवभूतिमान् || १५१ ||

 

 1. ॐ अकलंकमनोबुद्धये नम: |
 2. ॐ सौमनस्यगुणाकृतये नम: |
 3. ॐ भवसन्तप्ततापघ्नाय नम: |
 4. ॐ भक्तिवैभवभूतिमते नम: |

 

14-May-15

152 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 152nd sloka’s meaning

 

Sthiravairāgyacittāḍhya: Smitasundaranētravān |
sadbud’dhiśīlaguṇavān iṣṭārthasukhadāyaka: || 152 ||

 

स्थिर+वैराग्य+चित्त+आढ्य: = His thoughts (चित्त) are richly filled (आढ्य) in the firmly fixed  (स्थिर) disinclination or asceticism (वैराग्य)

स्मित+सुन्दर+नेत्रवान् = His eyes are beautiful and smiling

सत्+बुद्धि+शील+गुणवान् = He has a good (सत्) intellect (बुद्धि), qualities (गुण) and form (शील)

इष्ट+अर्थ+सुख+दायक: = He is the giver (दायक) of the desired (इष्ट) wealth (अर्थ) and happiness (सुख)

 

स्थिरवैराग्यचित्ताढ्य: स्मितसुन्दरनेत्रवान् |

सद्बुद्धिशीलगुणवान् इष्टार्थसुखदायक: || १५२ ||

 

 1. ॐ स्थिरवैराग्यचित्ताढ्याय नम: |
 2. ॐ स्मितसुन्दरनेत्रवते नम: |
 3. ॐ सद्बुद्धिशीलगुणवते नम: |
 4. ॐ इष्टार्थसुखदायकाय नम: |

 

14-May-15

 

153 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 153rd sloka’s meaning

 

Vivēkamatisampanna: Pratibhājñāṇasanyuta: |
Jānakīramaṇārāma: Sansārataraṇōḍupa: || 153 ||

 

विवेक+मति+संपन्न: =  He is filled with (संपन्न) discriminative (विवेक) intelligence (मति)

प्रतिभा+ज्ञाण+संयुत:  = He has accumulated (संयुत) the genius (प्रतिभा) knowledge (ज्ञाण)

जानकी+रमण+आराम: = Janaki’s (जानकी) beloved (रमण) Sriram is his garden or his place of pleasure (आराम), i.e., He enjoys being in Rama

संसार+तरण+उडुप: = He is the raft (उडुप) to cross (तरण) the ocean of worldly existence (संसार)

 

विवेकमतिसंपन्न: प्रतिभाज्ञाणसंयुत: |

जानकीरमणाराम: संसारतरणोडुप: || १५३ ||

 

 1. ॐ विवेकमतिसंपन्नाय नम: |
 2. ॐ प्रतिभाज्ञाणसंयुताय नम: |
 3. ॐ जानकीरमणारामाय नम: |
 4. ॐ संसारतरणोडुपाय नम: |

15-May-15

 

154 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 154th sloka’s meaning

 

Jayarāmavacōdghōṣī rāmaniṣṭhāparāyaṇa: |
Paripūta svabhāvaśca paripūtaguṇādhika: || 154 ||

 

जय+राम+वच+उद्घोषी = He loudly proclaims (उद्घोषी) the words (वच) “Jai Sri Ram” (जय+राम)

राम+निष्ठ+अपरायण:  = He grounded (निष्ठ) in Ram (राम) having no other (अ) refuge (परायण)

परिपूत स्वभाव: = His nature(स्वभाव) is purified (परिपूत)

च = and

परिपूत+गुण+अधिक: = His characteristics (गुण) are exceedingly (अधिक) pure (परिपूत)

 

जयरामवचोद्घोषी रामनिष्ठापरायण: |

परिपूत स्वभावश्च परिपूतगुणाधिक: || १५४ ||

 

 1. ॐ जयरामवचोद्घोषिणे नम: |
 2. ॐ रामनिष्ठापरायणाय नम: |
 3. ॐ परिपूत स्वभावाय नम: |
 4. ॐ परिपूतगुणाधिकाय नम: |

 

15-May-15

 

155 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 155th sloka’s meaning

Paripūtēndriyagrāma: Paripūtakriyāvaliḥ |
sid’dhamān’ya: Sid’dhaguṇa: Sid’dhasaṅghasamāśrita: || 155 ||

 

परिपूत+इन्द्रिय+ग्राम: = He is an assemblage (ग्राम) of holy (परिपूत) sense organs (इन्द्रिय)

परिपूत+क्रिया+आवलिः = His series (आवलि) of work (क्रिया) is auspicious  (परिपूत)

सिद्ध+मान्य: = He is honoured (मान्य) by the Siddha Purushas (सिद्ध)

सिद्ध+गुण: = He has all virtues (गुण) established (सिद्ध) in him

सिद्ध+संघ+समाश्रित: = He protects (समाश्रित) the gatherings (संघ) of Siddha Purushas (सिद्ध)

 

परिपूतेन्द्रियग्राम: परिपूतक्रियावलिः |

सिद्धमान्य: सिद्धगुण: सिद्धसंघसमाश्रित: || १५५ ||

 

 1. ॐ परिपूतेन्द्रियग्रामाय नम: |
 2. ॐ परिपूतक्रियावलये नम: |
 3. ॐ सिद्धमान्याय नम: |
 4. ॐ सिद्धगुणाय नम: |
 5. ॐ सिद्धसंघसमाश्रिताय नम: |

 

16-May-15

 

156 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 156th sloka’s meaning

Sid’dhāgamaparijñāna: Sid’dhayōgipurōgama: |
Viśālākṣō viśālāsya: Viśālahrudayānvita: || 156 ||

 

सिद्ध+आगम+परिज्ञान: = He has a thorough knowledge (परि+ज्ञानम्) of the Agama Scriptures (आगम) of the Siddha Purushas (सिद्ध)

सिद्ध+योगि+पुरोगम: = He is the foremost (पुरोगम) among the Siddha Yogis (सिद्ध+योगि)

विशाल+अक्ष: = He has large (विशाल) eyes (अक्ष)

विशाल+आस्य:   = His face (आस्यम्) is broad (विशाल)

विशाल+ह्रुदय+अन्वित: = He possesses (अन्वित) a large heart (विशाल+ह्रुदय)

 

सिद्धागमपरिज्ञान: सिद्धयोगिपुरोगम: |

विशालाक्षो विशालास्य: विशालह्रुदयान्वित: || १५६ ||

 

 1. ॐ सिद्धागमपरिज्ञानाय नम: |
 2. ॐ सिद्धयोगिपुरोगमाय नम: |
 3. ॐ विशालाक्षाय नम: |
 4. ॐ विशालास्याय नम: |
 5. ॐ विशालह्रुदयान्विताय नम: |

 

16-May-15

 

157 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 157th sloka’s meaning

Viśālaguṇasampanna: Viśālakarapaṅkaja: |
Viśālaphālaniṭila: Viśālakaruṇālaya: || 157 ||

 

विशाल+गुण+संपन्न: = He is endowed (संपन्न) with generous (विशाल) qualities (गुण)

विशाल+कर+पङ्कज: = He has large (विशाल) hands (कर) like lotus (पङ्कज)

विशाल+फाल+निटिल: = He has a broad (विशाल) forehead (फाल, निटिल)

विशाल+करुण+आलय: = He is the abode (आलय) of enormous (विशाल) compassion (करुण)

 

विशालगुणसंपन्न: विशालकरपङ्कज: |

विशालफालनिटिल: विशालकरुणालय: || १५७ ||

 

 1. ॐ विशालगुणसंपन्नाय नम: |
 2. ॐ विशालकरपङ्कजाय नम: |
 3. ॐ विशालफालनिटिलाय नम: |
 4. ॐ विशालकरुणालयाय नम: |

 

17-May-15

 

158 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 158th sloka’s meaning

Viśāladīrghanayana: Viśālākr̥tisundara: |
Dānta: Śānta: Kṣāntiyukta: Jñānavairāgyapuṣkala: || 158 ||

 

विशाल+दीर्घ+नयन: = He has large (विशाल) elongated (दीर्घ) eyes (नयन)

विशाल+आकृति+सुन्दर: = He is handsome (सुन्दर) with a magnanimous (विशाल) form (आकृति)

दान्त: शान्त: क्षान्ति+युक्त: = He has controlled his external senses (दान्त); He has controlled his mind and senses (शान्त); He is endowed (युक्त) with  forbearance (क्षान्ति)

ज्ञान+वैराग्य+पुष्कल: = He is complete (पुष्कल) in having the right knowledge (ज्ञान) and detachment (वैराग्य)

 

विशालदीर्घनयन: विशालाकृतिसुन्दर: |

दान्त: शान्त: क्षान्तियुक्त: ज्ञानवैराग्यपुष्कल: || १५८ ||

 

 1. ॐ विशालदीर्घनयनाय नम: |
 2. ॐ विशालाकृतिसुन्दराय नम: |
 3. ॐ दान्त शान्त क्षान्तियुक्ताय नम: |
 4. ॐ ज्ञानवैराग्यपुष्कलाय नम: |

 

17-May-15

 

159 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 159th sloka’s meaning

 

Satkr̥ti: Sukr̥ti: Prauḍha: Mahādīpa: Mahēśvara: |
Puṇyavaibhavavārāśi: Viśvakalmaṣanāśana: || 159 ||

 

सत्कृति: = He performs good deeds (सत्+कृति)

सुकृति: = He has done his duties (सु+कृति)

प्रौढ: = He is mature (प्रौढ)

महा+दीप: = He is the great light (महा+दीप)

महा+ईश्वर: = He is the great lord (महा+ईश्वर)

पुण्य+वैभव+वाराशि: = He is an ocean (वाराशि) for the glories (वैभव) of merits (पुण्य)

विश्व+कल्मष+नाशन: = He destroys (नाशन) the sins (कल्मष) of the universe (विश्व)

 

सत्कृति: सुकृति: प्रौढ: महादीप: महेश्वर: |

पुण्यवैभववाराशि: विश्वकल्मषनाशन: || १५९ ||

 

 1. ॐ सत्कृतये नम: |
 2. ॐ सुकृतये नम: |
 3. ॐ प्रौढाय नम: |
 4. ॐ महादीपाय नम: |
 5. ॐ महेश्वराय नम: |
 6. ॐ पुण्यवैभववाराशये नम: |
 7. ॐ विश्वकल्मषनाशनाय नम: |

 

18-May-15

 

160 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 160th sloka’s meaning

Savyamārgagatō rāmarāmānujasamutsuka: |
Brahmēndrasadr̥śākāra: Sarvatāpavivarjita: || 160 ||

 

सव्य+मार्ग+गत: = He goes (गत) on the right (सव्य) path (मार्ग)

राम+रामानुज+समुत्सुक: = He is highly devoted (सम्+उत्सुक) to Lord Rama (राम) and Lakshmana, Rama’s younger brother (राम+अनुज)

ब्रह्म+इन्द्र+सदृश+आकार: = He has a form (आकार) similar (सदृश) to that of Brahma (ब्रह्म) and Indra (इन्द्र)

सर्व+ताप+विवर्जित: = He is free (विवर्जित) from all (सर्व) afflictions (ताप)

 

सव्यमार्गगतो रामरामानुजसमुत्सुक: |

ब्रह्मेन्द्रसदृशाकार: सर्वतापविवर्जित: || १६० ||

 

 1. ॐ सव्यमार्गगताय नम: |
 2. ॐ रामरामानुजसमुत्सुकाय नम: |
 3. ॐ ब्रह्मेन्द्रसदृशाकाराय नम: |
 4. ॐ सर्वतापविवर्जिताय नम: |

 

18-May-15

 

161 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 161st sloka’s meaning

Vandārujanamandāra: Janasandēśapaṇḍita: |
Nirmalāsyō bhavatrātā saumyakāryavidānvara: || 161 ||

 

वन्दारु+जन+मन्दार: = He is the desire-yielding tree (मन्दार) of the reverential (वन्दारु) people (जन)

जन+संदेश+पण्डित: = He is an expert (पण्डित) in giving good advice or message (संदेश) to people (जन)

निर्मल+आस्य: = His face (आस्यम्) is without (निर्) any defects (मल)

भव+त्राता = He protects (त्राता) from the pains of worldly existence (भव)

सौम्य+कार्य+विदां+वर: = He is foremost (वर) among those who know (विद्) good (सौम्य) work (कार्य)

 

वन्दारुजनमन्दार: जनसंदेशपण्डित: |

निर्मलास्यो भवत्राता सौम्यकार्यविदांवर: || १६१ ||

 

 1. ॐ वन्दारुजनमन्दाराय नम: |
 2. ॐ जनसंदेशपण्डिताय नम: |
 3. ॐ निर्मलास्याय नम: |
 4. ॐ भवत्रात्रे नम: |
 5. ॐ सौम्यकार्यविदांवराय नम: |

 

19-May-15

162 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 162nd sloka’s meaning

 

Sarvasanślāghya cāritra: Śrīkāntapadapūjaka: |
Svacchabōdha: Svacchakīrti: Svacchabhāvaguṇōjjvala: || 162 ||

सर्व+संश्लाघ्य चारित्र: = His character (चारित्र) is highly praised (संश्लाघ्य) by all (सर्व)

श्री+कान्त+पद+पूजक: = He worships (पूजक) the feet (पद) of the consort (कान्त) of Lakshmi (श्री)

स्वच्छ+बोध: = He has untainted (स्वच्छ) enlightenment (बोध)

स्वच्छ+कीर्ति: = He has untarnished (स्वच्छ) fame (कीर्ति)

स्वच्छ+भाव+गुण+उज्ज्वल: = He is shining (उज्ज्वल) with pure (स्वच्छ) thoughts (भाव) and virtues (गुण)

 

सर्वसंश्लाघ्य चारित्र: श्रीकान्तपदपूजक: |

स्वच्छबोध: स्वच्छकीर्ति: स्वच्छभावगुणोज्ज्वल: || १६२ ||

 

 1. ॐ सर्वसंश्लाघ्य चारित्राय नम: |
 2. ॐ श्रीकान्तपदपूजकाय नम: |
 3. ॐ स्वच्छबोधाय नम: |
 4. ॐ स्वच्छकीर्तये नम: |
 5. ॐ स्वच्छभावगुणोज्ज्वलाय नम: |

 

19-May-15

 

163 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 163rd sloka’s meaning

Bhagavān bhagavaccitta: Bhagavadguṇasanyuta: |
Bhāgyavān bhargabhaktaśca bhagavatpriyabhājana: || 163 ||

 

भगवान् = He is the adorable one

भगवत्+चित्त: = His thoughts (चित्त) fixed upon god or Bhagavan (भगवत्)

भगवत्+गुण+संयुत: = He is associated (संयुत) with the characteristics (गुण) of god or Bhagavan (भगवत्)

भाग्यवान् = He is prosperous (भाग्य)

भर्ग+भक्त: = He is a devotee (भक्त) of Bharga / Lord Siva (भर्ग)

च = and

भगवत्+प्रिय+भाजन: = He is the repository (भाजन) of the love (प्रिय) of god or Bhagavan (भगवत्)

 

भगवान् भगवच्चित्त: भगवद्गुणसंयुत: |

भाग्यवान् भर्गभक्तश्च भगवत्प्रियभाजन: || १६३ ||

 

 1. ॐ भगवते नम: |
 2. ॐ भगवच्चित्ताय नम: |
 3. ॐ भगवद्गुणसंयुताय नम: |
 4. ॐ भाग्यवते नम: |
 5. ॐ भर्गभक्ताय नम: |
 6. ॐ भगवत्प्रियभाजनाय नम: |

 

20-May-15

 

164 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 164th sloka’s meaning

Bhagavadguṇasuprītaḥ bhargamaṅgalavigraha: |
Bhagavadbhaktipuṣṭaśca bhagavannāmasanśrita: || 164 |

भगवत्+गुण+सुप्रीतः = He is delighted (सुप्रीत) in the virtues (गुण) of the Lord (भगवत्)

भर्ग+मङ्गल+विग्रह: = He has an auspicious (मङ्गल) body (विग्रह) of Lord Siva, also called Bharga (भर्ग)

भगवत्+भक्ति+पुष्ट: = He is well nourished (पुष्ट) by loving devotion (भक्ति) to God (भगवत्)

च = and

भगवत्+नाम+संश्रित: = He is dependent (संश्रित) upon the names (नाम) of the lord (भगवत्) for his sustenance

 

भगवद्गुणसुप्रीतः भर्गमङ्गलविग्रह: |

भगवद्भक्तिपुष्टश्च भगवन्नामसंश्रित: || १६४ ||

 

 1. ॐ भगवद्गुणसुप्रीताय नम: |
 2. ॐ भर्गमङ्गलविग्रहाय नम: |
 3. ॐ भगवद्भक्तिपुष्टाय नम: |
 4. ॐ भगवन्नामसंश्रिताय नम: |

 

20-May-15

 

165 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 165th sloka’s meaning

Bhagavadrūpamūrtiśca bhagavatsatvasanyuta: |
Bhagavannāmasanrakta: Bhagavannāmadēśika: || 165 ||

भगवत्+रूप+मूर्ति:  = His frame  (मूर्ति) is that of the form (रूप) of the Lord (भगवत्)

च = and

भगवत्+सत्व+संयुत: = He is associated (संयुत) with the quality of Sattva or serenity (सत्व) characterising the Lord (भगवत्)

भगवत्+नाम+संरक्त: = He is attached (संरक्त) to the names (नाम) of the Lord (भगवत्)

भगवत्+नाम+देशिक: =He is the preceptor (देशिक) in regard to chanting the names (नाम) of the Lord (भगवत्)

 

भगवद्रूपमूर्तिश्च भगवत्सत्वसंयुत: |

भगवन्नामसंरक्त: भगवन्नामदेशिक: || १६५ ||

 

 1. ॐ भगवद्रूपमूर्तये नम: |
 2. ॐ भगवत्सत्वसंयुताय नम: |
 3. ॐ भगवन्नामसंरक्ताय नम: |
 4. ॐ भगवन्नामदेशिकाय नम: |

21-May-15

 

166 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 166th sloka’s meaning

Bhagavannāma santuṣṭa: Bhagavannāmavardhana: |
Bhagavatpūjanāsakta: Bhagavadrūpadarśana: || 166 ||

 

भगवत्+नाम+संतुष्ट: = He delights (संतुष्ट) in the names (नाम) of the Lord (भगवत्)

भगवत्+नाम+वर्धन: = He is elavated (वर्धन) by the names (नाम) of the Lord (भगवत्)

भगवत्+पूजन+आसक्त: = He is interested (आसक्त) in worshipping (पूजन) the Lord (भगवत्)

भगवत्+रूप+दर्शन: = He exhibits (दर्शन) the form (रूप) of the Lord (भगवत्)

 

भगवन्नाम संतुष्ट: भगवन्नामवर्धन: |

भगवत्पूजनासक्त: भगवद्रूपदर्शन: || १६६ ||

 

 1. ॐ भगवन्नाम संतुष्टाय नम: |
 2. ॐ भगवन्नामवर्धनाय नम: |
 3. ॐ भगवत्पूजनासक्ताय नम: |
 4. ॐ भगवद्रूपदर्शनाय नम: |

 

21-May-15

 

167 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 167th sloka’s meaning

Bhagavannāmaśīlaśca bhagavad’dhyānasansthita: |
Puṇyabhāgavataśrēṣṭha: Puṇyabhāgavatāśraya: || 167 ||

 

भगवत्+नाम+शील: = His character (शील) is oriented in the names (नाम) of the Lord (भगवत्)

च = and

भगवत्+ध्यान+संस्थित:  = He abides (संस्थित) always in the meditation (ध्यान) of the Lord (भगवत्)

पुण्य+भागवत+श्रेष्ठ:  = He is the best (श्रेष्ठ) among the holy (पुण्य) devotees (भागवत)

पुण्य+भागवत+आश्रय: = He is the supporter (आश्रय) of the holy (पुण्य) devotees (भागवत)

 

भगवन्नामशीलश्च भगवद्ध्यानसंस्थित: |

पुण्यभागवतश्रेष्ठ: पुण्यभागवताश्रय: || १६७ ||

 

 1. ॐ भगवन्नामशीलाय नम: |
 2. ॐ भगवद्ध्यानसंस्थिताय नम: |
 3. ॐ पुण्यभागवतश्रेष्ठाय नम: |
 4. ॐ पुण्यभागवताश्रयाय नम: |

 

22-May-15

 

168 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 168th sloka’s meaning

Bhagavattapasā puṣṭa: Bhavadrupasundara: |
Bhagavadbhakti mān’yaśca bhagavadrāmasēvaka: || 168 ||

भगवत्+तपसा पुष्ट: = He is sustained (पुष्ट) by the penances (तपस्) centering around God (भगवत्)

भगवत्+रूप+सुन्दर: = He is handsome (सुन्दर) with the form (रूप) of God (भगवत्)

भगवत्+भक्ति मान्य: = He is honored (मान्य) for his devotion (भक्ति) to God (भगवत्)

च = and

भगवत्+राम+सेवक: = He is the servant (सेवक) of Lord (भगवत्) Rama (राम)

 

भगवत्तपसा पुष्ट: भवद्रुपसुन्दर: |

भगवद्भक्ति मान्यश्च भगवद्रामसेवक: || १६८ ||

 

 1. ॐ भगवत्तपसा पुष्टाय नम: |
 2. ॐ भवद्रुपसुन्दराय नम: |
 3. ॐ भगवद्भक्ति मान्याय नम: |
 4. ॐ भगवद्रामसेवकाय नम: |

 

22-May-15

 

169 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 169th sloka’s meaning

 

Bhagavadbhakta sulabha: Bhagavadbhaktalālita: |
Bhagavadbhaktasamvīta: Bhagavadviṣṇusēvaka: || 169 ||

भगवत्+भक्त सुलभ: = He is easily accessible (सुलभ) to the devotees (भक्त) of God (भगवत्)

भगवत्+भक्त+लालित: = he is fondled (लालित) by the devotees (भक्त) of God (भगवत्)

भगवत्+भक्त+सम्वीत: = He is surrounded (सम्वीत) by devotees (भक्त) of the Lord (भगवत्)

भगवत्+विष्णु+सेवक: = He is the servant (सेवक) of Lord (भगवत्) Vishnu (विष्णु)

 

भगवद्भक्त सुलभ: भगवद्भक्तलालित: |

भगवद्भक्तसम्वीत: भगवद्विष्णुसेवक: || १६९ ||

 

 1. ॐ भगवद्भक्त सुलभाय नम: |
 2. ॐ भगवद्भक्तलालिताय नम: |
 3. ॐ भगवद्भक्तसम्वीताय नम: |
 4. ॐ भगवद्विष्णुसेवकाय नम: |

 

23-May-15

 

170 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 170th sloka’s meaning

Bhagavanmantravēttā ca bhagavatpūjanapriya: |
Dēvakīguṇasantuṣṭa: Dēvakīdattabhōjana: || 170 ||

भगवत्+मन्त्र+वेत्ता = He knows (वेत्ता) the mantras (मन्त्र) associated with God (भगवत्)

च = and

भगवत्+पूजन+प्रिय:  = He is fond (प्रिय) of worshipping (पूजन) God (भगवत्)

देवकी+गुण+संतुष्ट: = He is pleased (संतुष्ट) with the virtues (गुण) of Ma Devaki (देवकी)

देवकी+दत्त+भोजन: = He was given (दत्त) food (भोजन) by Ma Devaki (देवकी)

 

भगवन्मन्त्रवेत्ता च भगवत्पूजनप्रिय: |

देवकीगुणसंतुष्ट: देवकीदत्तभोजन: || १७० ||

 

 1. ॐ भगवन्मन्त्रवेत्त्रे नम: |
 2. ॐ भगवत्पूजनप्रियाय नम: |
 3. ॐ देवकीगुणसंतुष्टाय नम: |
 4. ॐ देवकीदत्तभोजनाय नम: |

 

23-May-15

 

171 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 171st sloka’s meaning

 

Dēvakīkr̥taśuśrūṣa: Dēvakībhaktiharṣita: |
Dēvakyā bhaktibhāvēna samarcitapadāmbuja: || 171 ||

देवकी+कृत+शुश्रूष: = He was being served (कृत+शुश्रूष) by Ma Devaki (देवकी)

देवकी+भक्ति+हर्षित: = He was delighted  (हर्षित) by the devotion (भक्ति) of Ma Devaki (देवकी)

देवक्या भक्ति+भावेन समर्चित+पद+अम्बुज: = His lotus (अम्बुज) feet (पद) are worshipped (समर्चित) by Ma Devaki (देवकी) with feelings (भाव) of devotion (भक्ति)

 

देवकीकृतशुश्रूष: देवकीभक्तिहर्षित: |

देवक्या भक्तिभावेन समर्चितपदाम्बुज: || १७१ ||

 

 1. ॐ देवकीकृतशुश्रूषाय नम: |
 2. ॐ देवकीभक्तिहर्षिताय नम: |
 3. ॐ देवक्या भक्तिभावेन समर्चितपदाम्बुजाय नम: |

24-May-15

172 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 172nd sloka’s meaning

Dēvakīsēvayā tuṣṭa: Dēvakībhajanapriya: |
Dēvakītapasārādhya: Dēvakīṣṭavaraprada: || 172 ||

देवकी+सेवया तुष्ट: = He is pleased (तुष्ट) by the services (सेवा) rendered by Ma Devaki (देवकी)

देवकी+भजन+प्रिय: = He is fond (प्रिय) of the worship (भजन) done by Ma Devaki (देवकी)

देवकी+तपस+आराध्य: = He is worshipped (आराध्य) in the penances (तपस) of Ma Devaki (देवकी)

देवकी+इष्ट+वर+प्रद: = He gives (प्रदा) the boons (वर) wished (इष्ट) by Ma Devaki (देवकी)

 

देवकीसेवया तुष्ट: देवकीभजनप्रिय: |

देवकीतपसाराध्य: देवकीष्टवरप्रद: || १७२ ||

 

 1. ॐ देवकीसेवया तुष्टाय नम: |
 2. ॐ देवकीभजनप्रियाय नम: |
 3. ॐ देवकीतपसाराध्याय नम: |
 4. ॐ देवकीष्टवरप्रदाय नम: |

 

24-May-15

 

173 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 173rd sloka’s meaning

Rāmanāmamantrapuṣpai: Dēvakyā kr̥tapūjana: |
Haripriyō harau bhakta: Haribhaktimatāṁ vara: || 173 ||

 

राम+नाम+मन्त्र+पुष्पै: देवक्या कृत+पूजन:  = He has been worshipped (कृत+पूजन) by Devaki (देवकी) with flowers (पुष्प) of Rama nama mantra (राम+नाम+मन्त्र)

हरि+प्रिय: = He is fond (प्रिय) of Lord Hari (हरि)

हरौ भक्त: = He has devotion (भक्ति) towards Hari (हरि)

हरि+भक्ति+मतां वर: = He is the best (वर)  among those (मत) who have devotion (भक्ति) to Hari (हरि)

 

रामनाममन्त्रपुष्पै: देवक्या कृतपूजन: |

हरिप्रियो हरौ भक्त: हरिभक्तिमतां वर: || १७३ ||

 

 1. ॐ रामनाममन्त्रपुष्पै: देवक्या कृतपूजनाय नम: |
 2. ॐ हरिप्रियाय नम: |
 3. ॐ हरौ भक्ताय नम: |
 4. ॐ हरिभक्तिमतां वराय नम: |

 

25-May-15

 

174 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 174th sloka’s meaning

 

Hariṣṭa: Harināmēṣṭa: Haricitta: Harērmata: |
Harināma prītikara: Harisaṅkīrtanapriya: || 174 ||

 

हरि+इष्ट: = He likes (इष्ट) Hari (हरि)

हरि+नाम+इष्ट: = He likes (इष्ट) the names (नाम) of Hari (हरि)

हरि+चित्त: = He has his mind (चित्त) centered on Hari (हरि)

हरे: मत: = He is a follower (मत) of Hari (हरि)

हरि+नाम प्रीतिकर: = He does pleasing work (प्रीति+कर) by chanting Hari’s (हरि) name (नाम)

हरि+संकीर्तन+प्रिय: = He is fond (प्रिय) of glorification (संकीर्तन) of Hari (हरि)

 

हरिष्ट: हरिनामेष्ट: हरिचित्त: हरेर्मत: |

हरिनाम प्रीतिकर: हरिसंकीर्तनप्रिय: || १७४ ||

 

 1. ॐ हरिष्टाय नम: |
 2. ॐ हरिनामेष्टाय नम: |
 3. ॐ हरिचित्ताय नम: |
 4. ॐ हरेर्मताय नम: |
 5. ॐ हरिनाम प्रीतिकराय नम: |
 6. ॐ हरिसंकीर्तनप्रियाय नम: |

25-May-15

 

175 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 175th sloka’s meaning

Harisēvākarō rāmaharisam’matajīvana: |
Harirāmaguṇōpēta: Harisēvāsamutsuka: || 175 |

 

हरि+सेवाकर: = He does service (सेवा) to Hari (हरि)

राम+हरि+सम्मत+जीवन: = His way of life (जीवन) is acceptable (सम्मत) to Lord Hari (हरि) and Rama (राम)

हरि+राम+गुण+उपेत: = He possesses (उपेत) the good qualities (गुण)  of Lord Hari and Rama

हरि+सेवा+समुत्सुक: = He is greatly interested (सम्+उत्सुक) in serving (सेवा) Hari (हरि)

 

हरिसेवाकरो रामहरिसम्मतजीवन: |

हरिरामगुणोपेत: हरिसेवासमुत्सुक: || १७५ ||

 

 1. ॐ हरिसेवाकराय नम: |
 2. ॐ रामहरिसम्मतजीवनाय नम: |
 3. ॐ हरिरामगुणोपेताय नम: |
 4. ॐ हरिसेवासमुत्सुकाय नम: |

 

26-May-15

 

176 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 176th sloka’s meaning

Harināmadhyānaśīla: Harināmarucipriya: |
Haribhāgavataśrēṣṭha: Harināmakathāpriya: || 176 ||

हरि+नाम+ध्यान+शील: = = His habit and character (शील) is to meditate (ध्यान) on the names (नाम) of Hari (हरि)

हरि+नाम+रुचि+प्रिय: = He likes (प्रिय) the taste (रुचि) of Hari’s names (हरि+नाम)

हरि+भागवत+श्रेष्ठ: = He is best (श्रेष्ठ) among the devotees (भागवत) of Hari (हरि)

हरि+नाम+कथा+प्रिय: = He likes (प्रिय) the stories (कथा) and the names (नाम) of Hari (हरि)

 

हरिनामध्यानशील: हरिनामरुचिप्रिय: |

हरिभागवतश्रेष्ठ: हरिनामकथाप्रिय: || १७६ ||

 

 1. ॐ हरिनामध्यानशीलाय नम: |
 2. ॐ हरिनामरुचिप्रियाय नम: |
 3. ॐ हरिभागवतश्रेष्ठाय नम: |
 4. ॐ हरिनामकथाप्रियाय नम: |

 

26-May-15

 

177 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 177th sloka’s meaning

Sītārāghavayōriṣṭa: Naranārāyaṇapriya: |
Rāmanārāyaṇākāṅkṣī naranārāyaṇākr̥ti: || 177 ||

सीता+राघवयो:+इष्ट: = He is liked (इष्ट) by Sita (सीता) and  Raghava Rama (राघव), ), the descendant of Raghu (रघु)

नर+नारायण+प्रिय: = He is fond (प्रिय) of Nara, the humans (नर) and Narayana, the God (नारायण)

राम+नारायण+आकांक्षी = He loves (आकांक्षी) Lord Rama Narayana (राम+नारायण)

नर+नारायण+आकृति: = He has the form (आकृति) of man (नर) and God Narayana (नारायण),  i.e., His form is human and also divine.

 

सीताराघवयोरिष्ट: नरनारायणप्रिय: |

रामनारायणाकांक्षी नरनारायणाकृति: || १७७ ||

 

 1. ॐ सीताराघवयोरिष्टाय नम: |
 2. ॐ नरनारायणप्रियाय नम: |
 3. ॐ रामनारायनाकांक्षिणे नम: |
 4. ॐ नरनारायनाकृतिाय नम: |

 

27-May-15

 

178 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 178th sloka’s meaning

Harinārāyaṇaśrīśakr̥ṣṇarāmastutipriya: |
Śrīvaidyanāthasantuṣṭa: Kalau pratyakṣadaivatam || 178 ||

 

हरि+नारायण+श्रीश+कृष्ण+राम+स्तुति+प्रिय: = He is fond (प्रिय) of praising (स्तुति) Hari, Narayana, Sreesa, Krishna and Rama (हरि+नारायण+श्रीश+कृष्ण+राम)

श्रीवैद्यनाथ+संतुष्ट: = He is pleased (संतुष्ट) with Sri Vaidyanatha (श्रीवैद्यनाथ), the author of this sahasranama stotra

कलौ प्रत्यक्ष+दैवतम् = He is the God (दैवतम्) directly visible (प्रत्यक्ष) in the Kali Yuga (कलि)

 

हरिनारायणश्रीशकृष्णरामस्तुतिप्रिय: |

श्रीवैद्यनाथसंतुष्ट: कलौ प्रत्यक्षदैवतम् || १७८ ||

 

 1. ॐ हरिनारायणश्रीशकृष्णरामस्तुतिप्रियाय नम: |
 2. ॐ श्रीवैद्यनाथसंतुष्टाय नम: |
 3. ॐ कलौ प्रत्यक्षदैवताय नम: |

 

27-May-15

 

179 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 179th sloka’s meaning

 

Kalau manuśavēṣāḍhya: Kalisantrāṇadēvatā |
kalipāpaviduraśca kalipāpavināśana: || 179 ||

कलौ मनुश+वेषाढ्य: = He has assumed the form (वेषाढ्य) of a human being (मनुश)  in the Kali Yuga (कलि)

कलि+संत्राण+देवता = He is the deity (देवता) that can help people cross (संत्राण) the ocean like Kali (कलि)

कलि+पाप+विदुर: = He is quite far off (विदुर) from the sins (पाप) of the Kali (कलि)

च = and

कलि+पाप+विनाशन: = He dissolves (विनाशन) the sins (पाप) of the Kali (कलि)

 

कलौ मनुशवेषाढ्य: कलिसंत्राणदेवता |

कलिपापविदुरश्च कलिपापविनाशन: || १७९ ||

 

 1. ॐ कलौ मनुशवेषाढ्याय नम: |
 2. ॐ कलिसंत्राणदेवतायै नम: |
 3. ॐ कलिपापविदुराय नम: |
 4. ॐ कलिपापविनाशनाय नम: |

 

28-May-15

 

180 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 180th sloka’s meaning

Kalidōṣaparityakta: Kalau mānavapūjita: |
Sundarātmā sundarāṅga: Sundaraśrīpadāmbuja: || 180 ||

 

कलि+दोष+परित्यक्त: = He is free (परित्यक्त) from the effects of the sins (दोष) of Kali (कलि)

कलौ मानव+पूजित: = He is worshipped (पूजित) by humans (मानव) in the Kali (कलि)

सुन्दर+आत्मा = He has a beautiful (सुन्दर) soul (आत्मा)

सुन्दर+आङ्ग: = He has a beautiful (सुन्दर) body (आङ्ग)

सुन्दर+श्री+पद+अंबुज: = He has beautiful (सुन्दर) and auspicious (श्री) feet (पद) that are like lotus (अंबुज)

 

कलिदोषपरित्यक्त: कलौ मानवपूजित: |

सुन्दरात्मा सुन्दराङ्ग: सुन्दरश्रीपदांबुज: || १८० ||

 

 1. ॐ कलिदोषपरित्यक्ताय नम: |
 2. ॐ कलौ मानवपूजिताय नम: |
 3. ॐ सुन्दरात्मने नम: |
 4. ॐ सुन्दराङ्गाय नम: |
 5. ॐ सुन्दरश्रीपदांबुजाय नम: |

 

28-May-15

 

181 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 181st sloka’s meaning

Sundarabhāṣaṇa: Śud’dha sundarānanapaṅkaja: |
Bhaktiśāstrarahasyajña: Yōgaśāstraviśārada: || 181 ||

 

सुन्दर+भाषण: = He speaks (भाषण) in a beautiful sweet (सुन्दर) way

शुद्ध सुन्दर+आनन+पङ्कज: = He has a flawless (शुद्ध) handsome (सुन्दर) lotus (पङ्कज)  face (आनन)

भक्ति+शास्त्र+रहस्यज्ञ: = He knows (ज्ञा) the secrets (रहस्य) of the scriptures (शास्त्र) on devotion (भक्ति)

योग+शास्त्र+विशारद: = He is an adept (विशारद) in the scriptures (शास्त्र) on Yoga (योग)

 

सुन्दरभाषण: शुद्ध सुन्दराननपंकज: |

भक्तिशास्त्ररहस्यज्ञ: योगशास्त्रविशारद: || १८१ ||

 

 1. ॐ सुन्दरभाषणाय नम: |
 2. ॐ शुद्ध सुन्दराननपंकजाय नम: |
 3. ॐ भक्तिशास्त्ररहस्यज्ञाय नम: |
 4. ॐ योगशास्त्रविशारदाय नम: |

 

29-May-15

182 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 182nd sloka’s meaning

Yōgatantrēṣu nipuṇa: Yōgajñāna vidānvara: |
Yōgaśāstravicārajña: Nāmapāṭhēṣu paṇḍita: || 182 ||

 

योग+तन्त्रेषु निपुण: = He is proficient (निपुण) in the science (तन्त्र) of practical yoga (योग)

योग+ज्ञान विदांवर: = He is foremost among those who have the knowledge about yoga (योग)

योग+शास्त्र+विचारज्ञ:  = He knows (ज्ञा) the import (विचार) of the discussions on the scriptures (शास्त्र) on Yoga (योग)

नाम+पाठेषु पण्डित: = He is proficient (पण्डित) in the chantings (पाठ) of the sacred names (नाम) of the Lord

 

योगतन्त्रेषु निपुण: योगज्ञान विदांवर: |

योगशास्त्रविचारज्ञ: नामपाठेषु पण्डित: || १८२ ||

 

 1. ॐ योगतन्त्रेषु निपुणाय नम: |
 2. ॐ योगज्ञान विदांवराय नम: |
 3. ॐ योगशास्त्रविचारज्ञाय नम: |
 4. ॐ नामपाठेषु पण्डिताय नम: |

 

29-May-15

 

183 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 183rd sloka’s meaning

Sarvatantrasvatantraśca tridaśādhīśasammita: |
Janamaṅgala sandhātā janapālanapaṇḍita: || 183 ||

 

सर्व+तन्त्र+स्वतन्त्र: = He is an independent exponent (स्वतन्त्र) of all (सर्व) the magical and mystical formularies (तन्त्र)

च = and

त्रिदशादि+ईश+संमित: = He is associated (संमित) with Indira, the lord (ईश) of the celestials (त्रि+दश+आदि = starting with the 30)

जन+मङ्गल संधाता = He nicely binds (संधाता) the auspiciousness (मङ्गल) in all the living beings (जन)

जन+पालन+पण्डित: = He is an expert (पण्डित) in protecting (पालन) the living beings (जन)

 

सर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्च त्रिदशाधीशसंमित: |

जनमङ्गल संधाता जनपालनपण्डित: || १८३ ||

 

 1. ॐ सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नम: |
 2. ॐ त्रिदशाधीशसंमिताय नम: |
 3. ॐ जनमङ्गल संधात्रे नम: |
 4. ॐ जनपालनपण्डिताय नम: |

30-May-15

184 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 184th sloka’s meaning

Prapannajanatādhāra: Viśvanāthakr̥pāśraya: |
Viśvavaibhavavārāśi: Viśvalōkasamīpsita: || 184 ||

प्रपन्न+जनता+आधार:  = He supports (आधार) the people (जनता) who surrender (प्रपन्न) to him

विश्वनाथ+कृप+आश्रय: = He is the receipient (आश्रय) of the grace (कृप) of Visvanatha (विश्वनाथ), the lord (नाथ) of the universe (विश्व)

विश्व+वैभव+वाराशि:  = He is an ocean  (वाराशि) of all (विश्व) glories (वैभव)

विश्व+लोक+समीप्सित: = He is desired (समीप्सित) by all the people (लोक) in the universe (विश्व)

 

प्रपन्नजनताधार: विश्वनाथकृपाश्रय: |

विश्ववैभववाराशि: विश्वलोकसमीप्सित: || १८४ ||

 

 1. ॐ प्रपन्नजनताधाराय नम: |
 2. ॐ विश्वनाथकृपाश्रयाय नम: |
 3. ॐ विश्ववैभववाराशये नम: |
 4. ॐ विश्वलोकसमीप्सिताय नम: |

30-May-15

 

185 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 185th sloka’s meaning

Sthūlalōkaparitrātā sūkṣmadaivaguṇāśraya: |
Saumanasyanidhi: Stavya: Satyamārgasthita: Sadā || 185 ||

 

स्थूल+लोक+परित्राता = He is the saviour (परित्राता) of the gross (स्थूल) world (लोक)

सूक्ष्म+दैव+गुण+आश्रय: = He is the repository (आश्रय) of subtle (सूक्ष्म) divine (दैव) qualities (गुण)

सौमनस्य+निधि: = He is the repository (निधि) of cheerfulness (सौमनस्य)

स्तव्य: = He is praise worthy (स्तव्य)

सदा सत्य+मार्ग+स्थित: = He always (सदा) abides (स्थित) in the path (मार्ग) of Truth (सत्य)

 

स्थूललोकपरित्राता सूक्ष्मदैवगुणाश्रय: |

सौमनस्यनिधि: स्तव्य: सत्यमार्गस्थित: सदा || १८५ ||

 

 1. ॐ स्थूललोकपरित्रात्रे नम: |
 2. ॐ सूक्ष्मदैवगुणाश्रयाय नम: |
 3. ॐ सौमनस्यनिधये नम: |
 4. ॐ स्तव्याय नम: |
 5. ॐ सदा सत्यमार्गस्थिताय नम: |

 

31-May-15

186 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 186th sloka’s meaning

Sarvapuṇyasvarūpī ca puṇyapālanalōlupa: |
Kāpaṭyaguṇavidvēṣī pāpāraṇyadavānala: || 186 ||

 

सर्व+पुण्य+स्वरूपी = He is an embodiment (स्वरूप) of all (सर्व) the merits (पुण्य)

च = and

पुण्य+पालन+लोलुप:  = He is intensely interested (लोलुप) in safeguarding (पालन) the meritorious people (पुण्य)

कापट्य+गुण+विद्वेषी  = He hates (विद्वेष) the bad quality (गुण) of deception (कापट्य)

पाप+आरण्य+दव+अनल: = He is the burning (दव) fire (अनल) for the forest (आरण्य) of sins (पाप)

 

सर्वपुण्यस्वरूपी च पुण्यपालनलोलुप: |

कापट्यगुणविद्वेषी पापारण्यदवानल: || १८६ ||

 

 1. ॐ सर्वपुण्यस्वरूविणे नम: |
 2. ॐ पुण्यपालनलोलुपाय नम: |
 3. ॐ कापट्यगुणविद्वेषिणे नम: |
 4. ॐ पापारण्यदवानलाय नम: |

31-May-15

 

187 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 187th sloka’s meaning

Bhavābdhi tāraṇōpāya: Kapardikṣētra sanśraya: |
Sahasranāmasantuṣṭa: Sahasraguṇasanśraya: || 187 ||

 

भव+अब्धि तारण+उपाय: = He is the means (उपाय) of crossing (तारण) the ocean (अब्धि) of worldly existence (भव)

कपर्दि+क्षेत्र संश्रय:  = He stayed (संश्रय) in Tiruvannamalai, the holy abode (क्षेत्र) of Lord Siva, who is called Kapardi (कपर्दि) due to his braided and knotted hair

सहस्र+नाम+संतुष्ट: = He is pleased (संतुष्ट) with this sahasranama stotra with one thousand (सहस्र) names (नाम)

सहस्र+गुण+संश्रय: = He is the repository (संश्रय) of thousands (सहस्र) of virtues (गुण)

 

भवाब्धि तारणोपाय: कपर्दिक्षेत्र संश्रय: |

सहस्रनामसंतुष्ट: सहस्रगुणसंश्रय: || १८७ ||

 

 1. ॐ भवाब्धि तारणोपायाय नम: |
 2. ॐ कपर्दिक्षेत्र संश्रयाय नम: |
 3. ॐ सहस्रनामसंतुष्टाय नम: |
 4. ॐ सहस्रगुणसंश्रयाय नम: |

 

1-Jun-15

 

188 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 188th sloka’s meaning

Sahasrajanasampūjya: Vaidyanāthavaraprada: |
Karuṇāguṇavārīśa: Bhavatāraṇadaivatam || 188 ||

 

सहस्र+जन+संपूज्य: = He is adored (संपूज्य) by thousands (सहस्र) of people (जन)

वैद्यनाथ+वर+प्रद: = He grants (प्र+दा) boons (वर) to Vaidyanatha (वैद्यनाथ), the author of this stotra

करुणा+गुण+वारीश: = He is an ocean (वारीश) for the quality (गुण) of compassion (करुणा)

भव+तारण+दैवतम्  = He is the deity (दैवतम्) that helps to cross (तारण) the ocean of worldly existence (भव)

 

सहस्रजनसंपूज्य: वैद्यनाथवरप्रद: |

करुणागुणवारीश: भवतारणदैवतम् || १८८ ||

 

 1. ॐ सहस्रजनसंपूज्याय नम: |
 2. ॐ वैद्यनाथवरप्रदाय नम: |
 3. ॐ करुणागुणवारीशाय नम: |
 4. ॐ भवतारणदैवताय नम: |

1-Jun-15

189 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 189th sloka’s meaning

Sahasranāmasampūjya: Sahasranāmamantravān |
kōdaṇḍarāmasansēvī yōgirāma: Kr̥pānidhi: || 189 ||

 

सहस्र+नाम+संपूज्य: = He is worshipped (संपूज्य) with the thousand names (सहस्र+नाम)

सहस्र+नाम+मन्त्रवान् = He has the mantras (मन्त्र) in the form of a thousand names (सहस्र+नाम)

कोदण्ड+राम+संसेवी  = He is the worshipper (संसेवी) of Kodanda Rama (कोदण्ड+राम), the wielder of the bow called Kodanda

योगि+राम: = He is Yogi Rama (योगि+राम)

कृपा+निधि: = He is the repository (निधि) of compassion (कृपा)

 

सहस्रनामसंपूज्य: सहस्रनाममन्त्रवान् |

कोदण्डरामसंसेवी योगिराम: कृपानिधि: || १८९ ||

 

 1. ॐ सहस्रनामसंपूज्याय नम: |
 2. ॐ सहस्रनाममन्त्रवते नम: |
 3. ॐ कोदण्डरामसंसेविने नम: |
 4. ॐ योगिराम कृपानिधये नम: |

ॐ सुरत्कुमारयोगीन्द्राय नम: |

 

2-Jun-15

 

190 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 190th sloka’s meaning

Suratkumārayōgīndra: Rakṣatvācandratārakam |
sahasranāmasantuṣṭaḥ rāmānugrahadāyaka: || 190 ||

सुरत्कुमार+योगीन्द्र: = Suratkumar (सुरत्कुमार), lord (इन्द्र) of Yogis (योगी)

रक्षतु+आ+चन्द्र+तारकम् = Protect (रक्षतु)  as long as (आ) the moon (चन्द्र) and the stars (तारकम्) last

सहस्र+नाम+संतुष्टः  = pleased (संतुष्ट) with this Sahasranama (सहस्र+नाम) Stotra

राम+अनुग्रह+दायक: = Giver (दायक) of the blessings (अनुग्रह) of Rama (राम)

 

May Yogi Ramsuratkumar, the lord of the Yogis and the giver of the blessings of Rama, being pleased with this Sahasranama stotra, protect us as long as the moon and the stars last. (This sloka and the next one elaborate the benefit of this stotra).

 

सुरत्कुमारयोगीन्द्र: रक्षत्वाचन्द्रतारकम् |

सहस्रनामसंतुष्टः रामानुग्रहदायक: || १९० ||

 

ॐ सुरत्कुमारयोगीन्द्राय नम: |

2-Jun-15

 

191 श्लोकः – Yogi Ramsuratkumar Sahasranama – 191st sloka’s meaning

Śāktaśrī vaidyanāthēna stutaṁ nāmasahasrakam |
āyurārōgyamaiśvaryaṁ paṭhatāṁ bhavati dhruvam || 191 ||

 

To those who chant this (पठतां) this sahasra nama stotram (नाम+सहस्र) composed by Sri Shaktashree Vaidyanaatha (शाक्तश्री वैद्यनाथ), this certainly (ध्रुवम्) causes (भवति) longevity (आयु), good health (आरोग्यम्) and prosperity (ऐश्वर्यं).

 

शाक्तश्री वैद्यनाथेन स्तुतं नामसहस्रकम् |

आयुरारोग्यमैश्वर्यं पठतां भवति ध्रुवम् || १९१ ||

 

2-Jun-15

 

Steps to upload in FaceBook:

 1. Create a new post and paste the sloka portion, without the date.
 2. Paste the following along with the sloka.
  योगिराम्सुरत्कुमार स्वामिन: सहस्र नाम स्तोत्रम् |
  Yogi Ramsuratkumar Swami’s Thousand Names Hymn
  Composed by Shaaktasri Dr. K. Vaidyanaata Shaastri
  Tamil Translation done and books published by AnnaiOm Bhavatharini. Please contact her for copies of the books with detailed explanation. Here just the indicative word-meanings are provided.
  Thanks to Sri Subramanian Sivaraman for the photo3. Add a photo
  4. Tag people in your post — Yogi Ramsuratkumar
 3. Post
 4. Click on “Share” below the photo. Choose “In a group”. Type group name – “Yogi ram surat kumar devotees”. Click on “Share Photo”.

 

श्री योगी राम्सुरतकुमार गुरुराजाष्टकम् Śrī Yōgī Rāmsuratakumāra Gururājāṣṭakam

श्री योगी राम्सुरतकुमार गुरुराजाष्टकम्

Śrī Yōgī Rāmsuratakumāra Gururājāṣṭakam

Hymn in eight verses on Sri Yogi Ramsuratkumar

 

Chandas or the meter of this Sanskrit Poem:

 

Each verse has 4 padams. Each padam has 19 syllables.  The meter used to compose the verses is Shardula Vikriditam.

Note that in the Metrical Scheme, Guru (Long syllable like आ) is represented by “-“ and Lagu (Short syllable like अ) is represented by “u”.  In this notation, each padam could be shown as:

– – – / u u – / u – u / u u – / – – u / –   or LLL/SSL/SLS/SSL/LLS/LLS/L

 

Information included in the FaceBook post along with each sloka:

श्री योगी राम्सुरतकुमार गुरुराजाष्टकम्

Sri Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam

Hymn in eight verses on Sri Yogi Ramsuratkumar

Composed by Shaaktasri Dr. K. Vaidyanaata Shaastri; English Translation by Prof. Narasimhachary; Book published by Annai Om Bhavatharini. Please contact her for copies of the books. Here I am providing the word-meanings for understanding.

 

 

 

 

1st sloka – Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam

 

May Sri Yogi Ramsuratkumar, the king of preceptors and the beloved of Lord Rama, protect us! He is an ascetic; He has subdued his senses through penance; He is solely established in contemplating on the lord of the Raghus (i.e., Sri Rama); he is the Sun that dispels the darkness in the form of worldly existence; He is the desire-yielding gem, Chintamani, for his steadfast devotees; He is the moon that gladdens his disciples; He has a balanced mind. And he is the very embodiment of the name of the Lord Sri Rama.

 

tyāgī yōga jitēndriya: raghupatidhyānaikaniṣṭha: śuci:
sansārākhya tamō vināśanaravi: sadbhaktacintāmaṇi: |
śiṣyāhlādanacandramā: sthiramati: śrirāmanāmākr̥ti:
yōgī rāmasuratkumāragururāṭ rāmapriya: pātu na: || 1 ||

 

Tyāgī – ascetic; yōga – penance; jitēndriya: – one who has subdued his senses; Raghupati – the lord of the Raghus (i.e., Sri Rama); dhyāna – contemplation; eka – solely; niṣṭha:  – established; Śuci: – pure; Sansāra – worldly existence; ākhya –  called;  tamō –  darkness; vināśana – dispel; ravi: – Sun; Sat – steadfast; bhakta – devotees; cintāmaṇi: – the desire-yielding gem; Śiṣyā: – disciples;  āhlādana – act of gladdening; candramā: – moon; Sthira – balanced; mati: –  mind; Śrirāma – Lord Sri Rama; nāma – name; ākr̥ti: –  embodiment; Yōgī rāmasuratkumāra – Yogi Ramsuratkumar; guru – preceptors;  rāṭ – king; rāma –  Lord Rama; priya: – beloved; Pātu – protect; na: – us.

 

त्यागी योग जितेन्द्रिय: रघुपतिध्यानैकनिष्ठ: शुचि:

संसाराख्य तमो विनाशनरवि: सद्भक्तचिन्तामणि: |

शिष्याह्लादनचन्द्रमा:स्थिरमति: श्रिरामनामाकृति:

योगी रामसुरत्कुमारगुरुराट् रामप्रिय: पातु न: || १ ||

 

प्रथमा

 

त्यागी, योग+जित+इन्द्रिय:, रघुपति+ध्यान+एक+निष्ठ:, शुचि:, विनाशन+रवि:, सद्+भक्त+चिन्तामणि:, शिष्य+आह्लादन+चन्द्रमा: [चन्द्रमस्], स्थिर+मति:, श्रि+राम+नाम+आकृति:, योगी, रामसुरत्कुमार+गुरु+राट् [राज्], राम+प्रिय:
द्वितीया न: [अस्मद् बहु.]
षष्टि: संसार+आख्य+तम: [तमस्]
क्रिया पातु [पा प्रथमपुरुष: एक-वचनम्, लोट् लकार:, द्वितीय गण:, परस्मैपदी]

2nd sloka – Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam

 

May Sri Yogi Ramsuratkumar, the king of preceptors and the beloved of Lord Rama, protect us! He is the very essence of the nectar of compassion and in the Kali age. He is the only one who is auspicious and prosperous. He has the discrimination between what is to be done and what is not to be done. He has a lot of merit. He knows the Upanishads and is blissful. He possesses the will to confer (upon his devotees) perfection in the art of discussing (discrimination) about the self and the not-self. He hates those who indulge in spurious arguments.

 

kāruṇyāmr̥tasāravān kaliyugē kalyāṇavān bhūtimān
kr̥tyākr̥tyavivēkavān sukr̥tavān vēdāntavidvān sukhī |
ātmānātmavicārasid’dhimatimān durvādavidvēṣavān
yōgī rāmasuratkumāragururāṭ rāmapriya: pātu na: || 2 ||

 

Kāruṇya –  compassion; amr̥ta – nectar;  sāravān – he who is the very essence; kaliyugē – in the Kali age; kalyāṇavān –  auspicious; bhūtimān – prosperous; kr̥tya – what is to be done; ākr̥tya – what is not to be done; vivēkavān –  he who has the discrimination; sukr̥tavān – he has a lot of merit;  vēdānta – Upanishads; vidvān – expert; sukhī – blissful person; ātma – self; na ātma – not-self; vicāra – art of discussing; sid’dhi – perfection; matimān – he who is possess such an intellect (which has attained perfection through the discussion on what is self and what is not). durvāda – spurious arguments; vidvēṣavān – he who hates; Yōgī rāmasuratkumāra – Yogi Ramsuratkumar; guru – preceptors;  rāṭ – king; rāma –  Lord Rama; priya: – beloved; Pātu – protect; na: – us.

 

कारुण्यामृतसारवान् कलियुगे कल्याणवान् भूतिमान्

कृत्याकृत्यविवेकवान् सुकृतवान् वेदान्तविद्वान् सुखी |

आत्मानात्मविचारसिद्धिमतिमान् दुर्वादविद्वेषवान्

योगी रामसुरत्कुमारगुरुराट् रामप्रिय: पातु न: || २ ||

 

प्रथमा

 

कारुण्य+अमृत+सारवान् [सारवत्], कल्याणवान् [कल्याणवत्], भूतिमान् [भूतिमत्], कृत्य+अकृत्य+विवेकवान् [विवेकवत्], सु+कृतवान् [कृतवत्],  वेदान्त+विद्वान् [विद्वत्], सुखी [सुखिन्], आत्मा+न+आत्म+विचार+सिद्धि+मतिमान् [मतिमत्], दुर्वाद+विद्वेषवान् [विद्वेषवत्], योगी, रामसुरत्कुमार+गुरु+राट् [राज्], राम+प्रिय:
द्वितीया न: [अस्मद् बहु.]
सप्तमी कलियुगे
क्रिया पातु [पा प्रथमपुरुष: एक-वचनम्, लोट् लकार:, द्वितीय गण:, परस्मैपदी]

 

3rd sloka – Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam

 

May Sri Yogi Ramsuratkumar, the king of preceptors and the beloved of Lord Rama, protect us! He is always busily engaged in chanting the names of Sita and Rama. He is foremost among the virtuous. He has an adorable mental attitude which is marked by steadfastness and magnanimity. He is honourable, high-souled and wise. He is bent upon showing grace to the devotees; He is an abode of virtues. He is an expert speaker. He is full of penance and is scholarly.

 

sītā rāghava nāma mantra mananavyagra: satāmagraṇī:
dhīrōdāramana:pravr̥ttimahita: mān’yō mahātmā sudhī: |
bhaktānugrahatatparō guṇanidhi: vāgmī tapasvī budha:
yōgī rāmasuratkumāragururāṭ rāmapriya: pātu na: || 3 ||

 

sītā – Sita; rāghava – Rama;  nāma – name; mantra – mantra; manana – chanting; vyagra: – One who is busily engaged; satām – among the virtuous; agraṇī: – foremost; dhīra – steadfastness; udāra – magnanimity; mana: – mind’s; pravr̥tti – behaviour; mahita: – adorable; mān’ya: –  honourable person; mahātmā – high-souled; sudhī: – wise; bhakta – devotee; anugraha – grace; tatpara: –  One who is bent upon doing; guṇa – virtues;  nidhi: – abode; vāgmī – expert speaker; tapasvī  – Ascetic doing penance;  budha: – scholar; Yōgī rāmasuratkumāra – Yogi Ramsuratkumar; guru – preceptors;  rāṭ – king; rāma –  Lord Rama; priya: – beloved; Pātu – protect; na: – us.

 

सीता राघव नाम मन्त्र मननव्यग्र: सतामग्रणी:

धीरोदारमन:प्रवृत्तिमहित: मान्यो महात्मा सुधी: |

भक्तानुग्रहतत्परो गुणनिधि: वाग्मी तपस्वी बुध:

योगी रामसुरत्कुमारगुरुराट् रामप्रिय: पातु न: || ३ ||

 

प्रथमा

 

सीता+राघव+नाम+मन्त्र+मनन+व्यग्र:, अग्रणी:, प्रवृत्ति+महित:, मान्य:, महात्मा [महात्मन्], सुधी:

भक्त+अनुग्रह+तत्पर:, गुण+निधि:, वाग्मी [वाग्मिन्], तपस्वी [तपस्विन्], बुध:, योगी, रामसुरत्कुमार+गुरु+राट् [राज्], राम+प्रिय:

द्वितीया न: [अस्मद् बहु.]
षष्टि: सताम् [सत् बहु], धीर+उदार+मन: [मनस्]
क्रिया पातु [पा प्रथमपुरुष: एक-वचनम्, लोट् लकार:, द्वितीय गण:, परस्मैपदी]

 

4th sloka – Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam

 

May Sri Yogi Ramsuratkumar, the king of preceptors and the beloved of Lord Rama, protect us! He has a form which is rendered beautiful by his lotus-face lit by a gentle smile. He shines with a palmyrah fan. He has a Yoga-staff, turban, coconut shell and panchakacca (dress). He is virtuous, wise and great. He is the repository of the nectar of love for Lord Rama. He is best among the embodied souls. And he is the most desirable person on the earth.

 

mandasmēramukhābja sundaratanu: śrītālavr̥ntōjvala:
daṇḍōṣṇīṣakaraṇḍakacchasahita: sādhurmanīṣī mahān |
rāmaprēmasudhānidhi: tanubhr̥tāṁ śrēṣṭhō variṣṭhō bhuvi
yōgī rāmasuratkumāragururāṭ rāmapriya: pātu na: || 4 ||

 

 

manda – gentle; smēra – smile; mukha – face; abja –  lotus; sundara – beautiful; tanu: –  He who has a form; śrī – holy; tālavr̥nta –  palmyrah fan; ujvala: – He who shines; daṇḍa – Yoga-staff; uṣṇīṣa –  turban; karaṇḍa – coconut shell; kaccha – panchakacca dress;  sahita: – One who has these; sādhu: – virtuous; manīṣī – wise; mahān – great; rāma – Lord Rama; prēma – love; sudhā – nectar; nidhi: – He who is the repository; tanubhr̥tāṁ – among the embodied souls; śrēṣṭha: – best; variṣṭha: –  most desirable person; bhuvi – on the earth; Yōgī rāmasuratkumāra – Yogi Ramsuratkumar; guru – preceptors; rāṭ – king; rāma –  Lord Rama; priya: – beloved; Pātu – protect; na: – us.

 

मन्दस्मेरमुखाब्ज सुन्दरतनु: श्रीतालवृन्तोज्वल:

दण्डोष्णीषकरण्डकच्छसहित: साधुर्मनीषी महान् |

रामप्रेमसुधानिधि: तनुभृतां श्रेष्ठो वरिष्ठो भुवि

योगी रामसुरत्कुमारगुरुराट् रामप्रिय: पातु न: || ४ ||

 

प्रथमा

 

मन्दस्मेर+मुखाब्ज+सुन्दर+तनु:, श्री+ताल+वृन्त+उज्वल:, दण्ड+उष्णीष+करण्ड+कच्छ+सहित:,  साधु:, मनीषी [मनीषिन्], महान् [महत्], राम+प्रेम+सुधा+निधि:, श्रेष्ठ:, वरिष्ठ:, योगी, रामसुरत्कुमार+गुरु+राट् [राज्], राम+प्रिय:
द्वितीया न: [अस्मद् बहु.]
षष्टि: तनु+भृतां
सप्तमी भुवि
क्रिया पातु [पा प्रथमपुरुष: एक-वचनम्, लोट् लकार:, द्वितीय गण:, परस्मैपदी]

5th sloka – Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam

May Sri Yogi Ramsuratkumar, the king of preceptors and the beloved of Lord Rama, protect us! He goes on chanting the auspicious, wonderful name of Rama. He is quite famous. He is meritorious. He is effulgent. He is full of forbearance. He has special perfections. He has a good conduct. He is righteous. He is prosperous. He has the wealth in the form of concentration attained through meditation (on the Lord). And he is always blissful.

 

kalyāṇādbhuta rāmanāma japavān satkīrtimān puṇyavān
tējōvān dhr̥timān viśiṣṭaguṇavān sacchīlavān dharmavān |
śrīmān dhyānasamādhiśīladhanavān ānandavān santataṁ
yōgī rāmasuratkumāragururāṭ rāmapriya: pātu na: || 5 ||

 

kalyāṇa – auspicious; adbhuta – wonderful; rāma – Rama; nāma – name; japavān – He who goes on chanting; satkīrtimān – He who is quite famous; puṇyavān – meritorious person; tējōvān – effulgent; dhr̥timān – He who is full of forbearance; viśiṣṭa – special; guṇavān – He who has perfections; sat – good; śīlavān –  He who has a conduct; dharmavān – righteous;  śrīmān – prosperous; dhyāna – meditation; samādhi –  spiritual state of consciousness; śīla – form; dhanavān – wealthy one; ānandavān – blissful one; santataṁ – always; Yōgī rāmasuratkumāra – Yogi Ramsuratkumar; guru – preceptors;  rāṭ – king; rāma –  Lord Rama; priya: – beloved; Pātu – protect; na: – us.

 

कल्याणाद्भुत रामनाम जपवान् सत्कीर्तिमान् पुण्यवान्

तेजोवान् धृतिमान् विशिष्टगुणवान् सच्छीलवान् धर्मवान् |

श्रीमान् ध्यानसमाधिशीलधनवान् आनन्दवान् सन्ततं

योगी रामसुरत्कुमारगुरुराट् रामप्रिय: पातु न: || ५ ||

 

 

अव्यय: सन्ततं
प्रथमा कल्याण+अद्भुत+राम+नाम+जपवान् [जपवत्], सत्+कीर्तिमान् [कीर्तिमत्], पुण्यवान् [पुण्यवत्], तेजोवान् [तेजोवत्], धृतिमान् [धृतिमत्], विशिष्ट+गुणवान् [गुणवत्], सत्+शीलवान् [शीलवत्], धर्मवान् [धर्मवत्], श्रीमान् [श्रीमत्], ध्यान+समाधि+शील+धनवान् [धनवत्], आनन्दवान् [आनन्दवत्],

योगी, रामसुरत्कुमार+गुरु+राट् [राज्], राम+प्रिय:

द्वितीया न: [अस्मद् बहु.]
क्रिया पातु [पा प्रथमपुरुष: एक-वचनम्, लोट् लकार:, द्वितीय गण:, परस्मैपदी]

 

6th sloka – Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam

 

May Sri Yogi Ramsuratkumar, the king of preceptors and the beloved of Lord Rama, protect us! He was supported (brought up) by Sri Seshadri Swami, Sri Aravinda yogi and Sri Ramana Maharishi. He was blessed by Sri Ramadasa Guru by imparting the great Sita Rama mantra. He is content in his own mind with the bhajans on the name of Lord Rama, performed in the area marked by the Punnaga tree.

 

śēṣādryādyaravindayōgiramaṇai: saddēśikēndrai: dhr̥ta:
sītārāmamahāmanugrahaṇata: śrīrāmadāsādr̥ta: |
punnāgasthalarāmanāmabhajanē santuṣṭacitta: svayaṁ
yōgī rāmasuratkumāragururāṭ rāmapriya: pātu na: || 6 ||

 

śēṣādri – Sri Seshadri Swami; ādi – and others; aravinda yōgi –  Sri Yogi Aurobindo ramaṇai: – and by Sri Ramana Maharishi; sat – good; dēśika –  guru;  indrai: –  by the best (of the teachers like Seshadri, Aurobindo and Ramana) dhr̥ta: – supported, brought up; sītā  – Sita; rāma – Rama; mahā – great; manu – mantra; grahaṇata: –  due to receiving (Rama mantra); śrī rāmadāsa – Sri Ramadasa; ādr̥ta: –  He who caught the attention; punnāga – Punnaga or Punnai tree; sthala – area; rāma – Lord Rama; nāma  –  name; bhajanē – in the bhajans; santuṣṭa –  contented; citta: –   One who has a mind (that is contented in itself) svayaṁ – his own; Yōgī rāmasuratkumāra – Yogi Ramsuratkumar; guru – preceptors;  rāṭ – king; rāma –  Lord Rama; priya: – beloved; Pātu – protect; na: – us.

 

शेषाद्र्याद्यरविन्दयोगिरमणै: सद्देशिकेन्द्रै: धृत:

सीताराममहामनुग्रहणत: श्रीरामदासादृत: |

पुन्नागस्थलरामनामभजने सन्तुष्टचित्त: स्वयं

योगी रामसुरत्कुमारगुरुराट् रामप्रिय: पातु न: || ६ ||

 

अव्यय: स्वयं
प्रथमा

 

धृत:, श्री+राम+दास+आदृत:, सन्तुष्ट+चित्त:, योगी, रामसुरत्कुमार+गुरु+राट् [राज्], राम+प्रिय:
द्वितीया न: [अस्मद् बहु.]
तृतीया शेषाद्रि+आदि+अरविन्द+योगि+रमणै: [रमण], सत्+देशिक+इन्द्रै: [इन्द्र]
पञ्चमी सीता+राम+महा+मनु+ग्रहणत: [ग्रहणत्]
सप्तमी पुन्नाग+स्थल+राम+नाम+भजने [भजन]
क्रिया पातु [पा प्रथमपुरुष: एक-वचनम्, लोट् लकार:, द्वितीय गण:, परस्मैपदी]

 

 

7th sloka – Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam

 

May Sri Yogi Ramsuratkumar, the king of preceptors and the beloved of Lord Rama, protect us! He is always content with recollecting (chanting) the nectarine names of Lord Rama. He has an auspicious mind. He has been rendered a holy saint by Lord Arunachaleshvara. He has been liberated from the ocean of worldly life. He is attached to good people. He is totally devoted to Truth and he is honoured by multitudes of virtuous people.

 

nityaṁ rāma sudhābhidhā smaraṇata: tr̥ptaśca puṇyāśaya:
pūtātmā tvaruṇācalēśavihita: muktō bhavāmbhōnidhē: |
sakta: sādhujanēṣu satyanirata: satsaṅghasammānita:
yōgī rāmasuratkumāragururāṭ rāmapriya: pātu na: || 7 ||

 

nityaṁ – always; rāma – Lord Rama; sudhā – nectarine; abhidhā – names; smaraṇata: – recollecting; tr̥pta: – contented person; ca – and;  puṇya – auspicious; āśaya: – One who possessing such a mind (which is auspicious); pūta – holy; ātmā – person; tu – indeed; aruṇācalēśa –  Arunachaleshvara;  vihita:  – ordained; mukta: – liberated; bhava – worldly life; ambhu: – water’s nidhē: – from the ocean; sakta: – One who has attachment; sādhu – good; janēṣu – in such people satya – Truth; nirata: – totally devoted; sat – virtuous people; saṅgha – multitudes; sammānita: – honoured person; Yōgī rāmasuratkumāra – Yogi Ramsuratkumar; guru – preceptors;  rāṭ – king; rāma –  Lord Rama; priya: – beloved; Pātu – protect; na: – us.

 

नित्यं राम सुधाभिधा स्मरणत: तृप्तश्च पुण्याशय:

पूतात्मा त्वरुणाचलेशविहित: मुक्तो भवाम्भोनिधे: |

सक्त: साधुजनेषु सत्यनिरत: सत्सङ्घसंमानित:

योगी रामसुरत्कुमारगुरुराट् रामप्रिय: पातु न: || ७ ||

 

नित्यं रामसुधाभिधास्मरणत: तृप्त: च पुण्याशय:

पूतात्मा तु अरुणाचलेशविहित: मुक्त: भवाम्भ: निधे: |

सक्त: साधुजनेषु सत्यनिरत: सत्सङ्घसंमानित:

योगी रामसुरत्कुमारगुरुराट् रामप्रिय: पातु न: || ७ ||

 

अव्यय: नित्यं, च, तु
प्रथमा

 

तृप्त:, पुण्य+आशय:, पूत+आत्मा [आत्मन्], अरुणाचलेशविहित:, मुक्त:, सक्त:, सत्य+निरत:, सत्+सङ्घ+सम्+मानित:, योगी, रामसुरत्कुमार+गुरु+राट् [राज्], राम+प्रिय:
द्वितीया न: [अस्मद् बहु.]
पञ्चमी राम+सुधा+अभिधा+स्मरणत: , निधे: [निधिः]
षष्टि: भव+अम्भ: [अम्भस्], साधु+जनेषु [जन बहु.]
क्रिया पातु [पा प्रथमपुरुष: एक-वचनम्, लोट् लकार:, द्वितीय गण:, परस्मैपदी]

 

8th sloka – Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam

 

May Sri Yogi Ramsuratkumar, the king of preceptors and the beloved of Lord Rama, protect us! He is always interested in removing the afflictions of the helpless ones and his disciples who surrender to him. He is the directly visible God who manifested Himself on earth in this Kali age which brings in guilt and sin. He is the beloved son of Lord Rudra and Mother Goddess Apeethakuchaa (the presiding deities at Tiruvannamalai). And he treads the path of liberation.

 

dīnārtaśritaśiṣyatāpaharaṇē nityādaraścānvahaṁ
kālē kalmaṣapāpadē kaliyugē pratyakṣadaivaṁ bhuva: |
rudrāpītakucāmbikāpriyasuta: śrīmuktimārgānuga:
yōgī rāmasuratkumāragururāṭ rāmapriya: pātu na: || 8 ||

 

 

dīna – helpless ārta –  distressed; śrita – surrendered; śiṣya – disciples; tāpa – afflictions; haraṇē – in removing; nitya – always; ādara: – interested; ca – and; anvahaṁ – daily; kālē – at the right time; kalmaṣa – dirty; pāpadē – in the sinful; kaliyugē – in this Kali age; pratyakṣa – manifested; daivaṁ – God; bhuva: – earth’s; rudra – Lord Rudra; apītakucāmbikā – Mother Goddess Apeethakuchaa; priya – beloved; suta: –  son;  śrī – divine; mukti – liberation; mārga – path; anuga: – One who treads; Yōgī rāmasuratkumāra – Yogi Ramsuratkumar; guru – preceptors;  rāṭ – king; rāma –  Lord Rama; priya: – beloved; Pātu – protect; na: – us.

 

दीनार्तश्रितशिष्यतापहरणे नित्यादरश्चान्वहं

काले कल्मषपापदे कलियुगे प्रत्यक्षदैवं भुव: |

रुद्रापीतकुचांबिकाप्रियसुत: श्रीमुक्तिमार्गानुग:

योगी रामसुरत्कुमारगुरुराट् रामप्रिय: पातु न: || ८ ||

 

 

अव्यय: च, अन्वहं
प्रथमा

 

नित्य+आदर:, प्रत्यक्षदैवं, रुद्र+अपीतकुचांबिका+प्रिय+सुत:, श्री+मुक्ति+मार्ग+अनुग:, योगी, रामसुरत्कुमार+गुरु+राट् [राज्], राम+प्रिय:
द्वितीया न: [अस्मद् बहु.]
षष्टि: भुव: [भुवस्]
सप्तमी दीन+आर्त+श्रित+शिष्य+ताप+हरणे [हरण], काले [काल], कल्मष+पापदे [पापद], कलि+युगे [युग]
क्रिया पातु [पा प्रथमपुरुष: एक-वचनम्, लोट् लकार:, द्वितीय गण:, परस्मैपदी]

 

9th sloka – Yogi Ramsuratkumar Guru Raja Ashtakam

 

Those who with devotion, read every morning this meritorious, sweet and delightful Hymn in eight verses which pleases the heart of the adorable Guru Yogi (Ramsuratkumar) composed by Sri Vaidyanatha, will attain knowledge and prosperity in this world and bliss (in the other world).

 

puṇyaṁ stavāṣṭakamidaṁ madhuraṁ manōjñaṁ
śrī vaidyanātha racitaṁ guruyōgihr̥dyam |
yē vā paṭhanti satataṁ prayatā: prabhātē
vidyāṁ śriyaṁ bhuvi sukhaṁ puruṣā labhantē || 9 ||

 

puṇyaṁ – meritorious; stava – Hymn; aṣṭakam – that which has eight verses; idaṁ –  this; madhuraṁ – sweet; manōjñaṁ – delightful; śrī vaidyanātha – Sri Vaidyanatha;  racitaṁ –  composed; guru – Guru; yōgi – Yogi (Yogi Ramsuratkumar);  hr̥dyam – that which pleases the heart;  yē – those who; vā – if (if they read); paṭhanti – read; satataṁ – constantly; prayatā: – devoted ones; prabhātē – every morning; vidyāṁ – knowledge; śriyaṁ – prosperity; bhuvi – in this world; sukhaṁ – bliss; puruṣā: – those people;  labhantē – they attain.

 

पुण्यं स्तवाष्टकमिदं मधुरं मनोज्ञं

श्री वैद्यनाथ रचितं गुरुयोगिहृद्यम् |

ये वा पठन्ति सततं प्रयता: प्रभाते

विद्यां श्रियं भुवि सुखं पुरुषा लभन्ते || ९ ||

 

अन्वय:

ये वा सततं प्रभाते प्रयता: इदं श्री वैद्यनाथ रचितं गुरुयोगिहृद्यम् मधुरं मनोज्ञं पुण्यं स्तवाष्टकम् पठन्ति, (ते) पुरुषा: विद्यां श्रियं भुवि सुखं लभन्ते |

 

 

अव्यय: वा, सततं
प्रथमा

 

ये [यम् बहु.], प्रयता: [प्रयत बहु.], पुरुषा: [पुरुष बहु.]

 

द्वितीया श्री+वैद्यनाथ+रचितं, इदम्, गुरु+योगि+हृद्यम्, मधुरम्, मनोज्ञम्, पुण्यम्, स्तव+अष्टकम्, विद्याम्, श्रियम्, सुखम्
सप्तमी प्रभाते, भुवि
क्रिया पठन्ति [पठ् लट् प्रथमपु., बहु.], लभन्ते [लभ् लट् प्रथमपु., बहु.],

 

श्री योगी रामसुरतकुमार गुरुपादुकास्तव: Śrī Yōgī Rāmasuratakumāra Gurupādukāstavah

श्री योगी रामसुरतकुमार गुरुपादुकास्तव:

Śrī Yōgī Rāmasuratakumāra Gurupādukāstavah

Song of Praise of the sandals of Sri Yogi Ramsuratkumar

This version of the file was last updated on June 28th, 2015. Please access the latest file (with any corrections or updations) from Nivedita’s Google drive (nivedita.ramesh@gmail.com).  https://drive.google.com/file/d/0B21vUhfJ2SEvS2lZaXRqUkR3Vmc/view?usp=sharing

1st sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru known reverentially as Sri Yogi Ramsuratkumar Swami, the best among men, who has conquered the senses and vanquished all material desires.

Śrī yōgirāmārya suratkumāra pūjyābhidhābhyāṁ puruṣōttamābhyāṁ |
jitēndriyābhyāṁ jitakāmanābhyāṁ namō nama: Śrī gurupādukābhyām || 1 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु);

Who is reverentially (पूज्य) known (अभिध) as the noble (आर्य) Sri Yogi Ramsuratkumar (श्री योगिराम सुरत्कुमार);

Who is the best among men (पुरुषोत्तम) (men पुरुष; best उत्तम);

Who has conquered the senses (जितेन्द्रिय) (conquer जित; senses इन्द्रिय);

Who has vanquished all material desires (जितकामन) (conquer जित; material desires काम)

श्री योगिरामार्य सुरत्कुमार पूज्याभिधाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्याम् |

जितेन्द्रियाभ्यां जितकामनाभ्यां नमो नम: श्री गुरुपादुकाभ्याम् || १ ||

3-June-2015

2nd sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who delights in singing aloud the name “Sri Rama”, who took up the vow of protecting the helpless and who is quite well-known for his act of granting all the things desired by people who kneel before him.

Śrīrāma samkīrtanamōdanābhyāṁ dīnārtarakṣāvidhr̥tavratābhyāṁ |
natēṣṭadānaprathitapradābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 2 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who delights (मोदन) in singing aloud (सम्कीर्तन) the name “Sri Rama” (श्रीराम);

Who took (विधृत) up the vow (व्रत) of protecting (रक्षा) the helpless (दीन) and unhappy people (आर्त);

Who is the giver (प्रदा), quite well-known (प्रथित) for his act of granting (दान) all the things desired (इष्ट) by people who kneel (नत) before him.

श्रीराम सङ्कीर्तनमोदनाभ्यां दीनार्तरक्षाविधृतव्रताभ्याम् |

नतेष्टदानप्रथितप्रदाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || २ ||

4-June-2015

3rd sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who is inside the lotus called yogic concentration, who is the chief means of crossing the ocean of worldly existence and whose mind is delighted in multitudes of good and virtuous people.

Samādhi yōgāmbuja madhyagābhyāṁ sansāra santāraṇa kāraṇābhyāṁ |
satsādhu saṅghapriya mānasābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 3 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who abides in the middle (मध्यग; middle मध्य; abides ग) of the lotus (अम्बुज) called yogic (योग) concentration (समाधि);

Who is the chief means (कारण) of crossing (संतारण) the ocean of worldly existence (संसार);

Whose mind (मनस्) is delighted (प्रिय) in multitudes (संघ) of good and virtuous people (सत्साधु).

समाधि योगाम्बुज मध्यगाभ्यां संसार संतारण कारणाभ्याम् |

सत्साधु संघ प्रिय मानसाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || ३ ||

5-June-2015

4th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who has attained the status beyond the three Gunas (sattva, rajas and tamas), who is benign with a smile that can confer divine wisdom and whose eyes repel as it were, those who are not good and genial.

Guṇātirēkasthiti bhājanābhyāṁ prajñānadātr̥smitamañjulābhyāṁ |
saumyētaradvēṣi vilōcanābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 4 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who has attained (भाजन) the status (स्थिति) beyond (अतिरेक) the three qualities (गुण) namely Sattva, Rajas and Tamas;

Who is charming (मञ्जुल) with a smile (स्मित) that can confer (दातृ) divine wisdom (प्रज्ञान);

Whose eyes (विलोचन) are enemies (द्वेषि) of those who are different from (इतर) good and genial people (सौम्य).

गुणातिरेकस्थिति भाजनाभ्यां प्रज्ञानदातृस्मितमञ्जुलाभ्याम् |

सौम्येतरद्वेषि विलोचनाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || ४ ||

6-June-2015

5th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who is well-established (seated comfortably) on a fabulous gem-studded seat (yogaasana) which is embellished on either side by a pair of lamps and who can confer prosperity on the entire creation.

Yōgāsanē ratnamayē mahār’hē dīpadvayālaṅkr̥tapārśvayugmē |
pratiṣṭhitābhyāṁ bhavabhūtidābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 5 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who is well-established (seated comfortably) (प्रतिष्ठित) on a fabulous (महार्ह) gem-studded (रत्न+मय; gem रत्न) seat of Yoga (योगासन; yogic योग; seat आसन) which is embellished (अलंकृत) on either side (पार्श्वयुग्म; पार्श्व near; युग्म couple) by a pair (द्वय) of lamps (दीप);

Who confers (दा) prosperity (भवभूति)

योगासने रत्नमये महार्हे दीपद्वयालंकृतपार्श्वयुग्मे |

प्रतिष्ठिताभ्यां भवभूतिदाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || ५ ||

7-June-2015

6th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who is honoured (by his devotees who offer) articles of worship, water to wash the feet and holy water for sipping, who is dressed well and adorned.

Arghyēṇa pādyēna supūtatōyai: Ācāmanīyaiśca supūjitābhyāṁ |
vastrān̄citābhyāṁ ca svalaṅkr̥tābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 6 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who is honoured (सुपूजित; nicely सु; worshipped पूजित) by being offered Arghya (अर्घ्य) which is the water that is offered to guests as a mark of respectful reception, by being offered water to wash the feet which is referred to as Paadya (पाद्य) and by being offered the holy water (सुपूततोय; सु very; पूत holy; तोय water) for the sipping done for purification, which is referred to as Aachamaniya (आचमनीय);

Who is well-dressed (वस्त्रांचित) (dress वस्त्र; adored अञ्चित) and (च) well-adorned (स्वलंकृत; सु rightly; अलङ्कृत decorated).

अर्घ्येण पाद्येन सुपूततोयै: आचामनीयैश्च सुपूजिताभ्याम् |

वस्त्रांचिताभ्यां च स्वलंकृताभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || ६ ||
8-June-2015

7th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who sings aloud the nectarine names of Sri Sita, Lakshmana, Hanuman (the son of Wind God) and Sri Rama and whose glory lies in removing the sins of people who resort to him.

Śrījānakīlakṣmaṇavāyuputra śrīrāma nāmāmr̥ta kirtanābhyāṁ |
pāpāpanōdaśritavaibhavābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 7 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who sings (किर्तन) aloud the nectarine (अमृत) names (नाम) of Sri Sita (श्रीजानकी), Lakshmana (लक्ष्मण), Hanuman, the son (पुत्र) of Wind God (वायु), and Sri Rama (श्रीराम);

Whose glory (वैभव) lies in expelling (अपनोद) the sins (पाप) of people who resort to him (श्रित who sought resort).

श्रीजानकीलक्ष्मणवायुपुत्र श्रीराम नामामृत किर्तनाभ्याम् |

पापापनोदश्रितवैभवाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || ७ ||

9-June-2015

8th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who is always eager to perform various kinds of services to Sri Rama such as singing His glories and dancing (in ecstasy), and who removes the difficulties of worldly existence.

Sadaiva saṅkīrtananartanādiśrīrāmasēvāsu samutsukābhyāṁ |
samsārasaṅkaṣṭanivāraṇābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 8 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who is always (सदैव; सदा always எப்பொழுதும்; सदा एव always certainly எப்பொழுதுமே) very eager (सम्+उत्सुक) to perform various kinds of services (सेवा) to Sri Rama (श्रीराम) by singing (संकीर्तन) His glories and dancing (नर्तन) in ecstasy, etc. (आदि)

Who removes (निवारण) the difficulties (संकष्ट) of worldly existence (संसार).

सदैव सङ्कीर्तन नर्तनादि श्रीराम सेवासु समुत्सुकाभ्याम् |

संसारसङ्कष्टनिवारणाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || ८ ||

10-June-2015

9th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who has in his hands a vessel made out of coconut shell and a fan made out of palmyrah leaves; and who has on his glorious chest, a beautiful yoga-cloth.

Karaṇḍapātrāttakarānvitābhyāṁ śrī tālavr̥ntavyajanānvitābhyāṁ |
śrīyōgavastrān̄cita hr̥ttalābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 9 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who possesses (अन्वित) in his hands (कर) a vessel (पात्र) made out of (आत्त) coconut shell (करण्ड);

Who possesses (अन्वित) hands (कर) that have grasped (आत्त) a vessel (पात्र) made out of coconut shell (करण्ड);

Who is endowed with (अन्वित) a fan (व्यजन) made out of the holy (श्री) palmyrah (ताल) stalks (वृन्त);

Who has the divine (श्री) yogic (योग) cloth (वस्त्र) on the surface (तल) of his glorious (अञ्चित) chest (हृद्).

Whose chest (हृत्तल; chest हृद्; surface तल) is adored (अञ्चित) by the divine (श्री) yogic (योग) cloth (वस्त्र)

करण्डपात्रात्तकरान्विताभ्यां श्री तालवृन्तव्यजनान्विताभ्याम् |

श्रीयोगवस्त्राञ्चित हृत्तलाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || ९ ||

11-June-2015

10th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who blesses (his devotees) with powers of discrimination, (spiritual) wisdom and (secular) knowledge, who is a boat helping to cross the ocean of worldly miseries, and who is full of compassion for the suffering devotees.

Vivēkavijñānamatipradābhyāṁ samsārapīḍātaraṇōḍupābhyāṁ |
santaptabhaktēṣu dayāparābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 10 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who gives (प्रदा) the powers of discrimination (विवेक), (spiritual) wisdom (विज्ञान) and (secular) knowledge (मति);

Who gives (प्रदा) the powers of discrimination (विवेक), wisdom (विज्ञान) and intellectual knowledge (मति);

Who is a boat (उडुप) for crossing (तरण) the ocean of worldly (सम्सार) miseries (पीडा);

Who is full of compassion (दयापर) for the suffering (सन्तप्त) devotees (भक्त).

विवेकविज्ञानमतिप्रदाभ्यां संसारपीडातरणोडुपाभ्याम् |

सन्तप्तभक्तेषु दयापराभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || १० ||

12-June-2015

11th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who has the well-known name Sri Yogi Rama Surat Kumara and who has chanting the names of Sri Rama as the only avocation of his life.

Śrīyōgirāmākhyasuratkumāra vikhyātanāmāśritakīrtimadbhyāṁ |
śrīrāma saṅkīrtana vr̥tttimadbhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 11 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who has the glory (कीर्ति) of possessing (आश्रित) this well-known (विख्यात) name (नाम) called (आख्य) Sri (श्री) Yogi (योगि) Rama (राम) Surat (सुरत्) Kumara (कुमार);

नामाश्रितकीर्ति

Who has his avocation (वृत्तिमत् ; avocation वृत्ति) to be the chanting (सङ्कीर्तन) of the names of Sri Rama (श्रीराम).

Note: One who is glorified कीर्तिमान्; glorious person [mentioned in dual as a mark of respect] कीर्तिमन्तौ; salutations to the glorious person कीर्तिमद्भ्याम् नमः

श्रीयोगिरामाख्यसुरत्कुमार विख्यातनामाश्रितकीर्तिमद्भ्याम् |

श्रीराम सङ्कीर्तन वृत्तिमद्भ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || ११ ||

13-June-2015

12th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru whose glory consists in granting the things desired (by the devotees) and in curing the ills of worldly existence, and who has compassion for multitudes of his devotees.

Iṣṭārthasiddipradavaibhavābhyāṁ sansārarōgādivināśanābhyāṁ |
svabhaktavargēṣu dayānvitābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 12 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who has the glory (वैभव) of granting (प्रदा) the attainment (सिद्दि) of desired (इष्ट) things wishes (अर्थ) to his devotees

Who cures (विनाशन) the problems (रोगादि; illness रोग; and others आदि) of worldly existence (संसार)

Who possesses (अन्वित) compassion (दया) for multitudes (वर्ग) of his devotees (स्वभक्त; स्व his own; भक्त devotees).

इष्टार्थसिद्दिप्रदवैभवाभ्यां संसाररोगादिविनाशनाभ्याम् |

स्वभक्तवर्गेषु दयान्विताभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || १२ ||

14-June-2015

13th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who confers auspiciousness, education, money and grains, who dispels the confusion etc. of his good disciples and who grants them good thinking, good conduct and noble virtues.

Kalyāṇa vidyā dhana dhān’yadābhyāṁ sacchiṣyamōhādivināśanābhyāṁ |
sadbud’dhi sacchīla guṇa pradābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 13 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who confers (दा) auspiciousness (कल्याण), education (विद्या), money (धन) and grains (धान्य) indicating wealth,

Who dispels (विनाशन) the confusion (मोह) etc. (आदि) of his good disciples (सच्छिष्य; सत् good; शिष्य disciple)

Who grants (प्रदा) them good thinking (सत्+बुद्धि), good conduct (सत्+शील) and noble virtues (गुण)

कल्याण विद्या धन धान्यदाभ्यां सच्छिष्यमोहादिविनाशनाभ्याम् |

सद्बुद्धि सच्छील गुण प्रदाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || १३ ||

15-June-2015

14th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who prevents infatuation and jealousy, teaches very well the Upanishadic doctrines and who showers the wealth of good conduct and humility (upon his disciples).

Vyāmōha mātsarya nivāraṇābhyāṁ vēdānta sid’dhānta subōdhakābhyāṁ |
ācārasampad vinayapradābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 14 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who prevents (निवारण) infatuation (व्यामोह) and jealousy (मात्सर्य),

Who teaches very well (सुबोधक; सु nicely बोधक teaches) the Upanishadic (वेदान्त) doctrines (सिद्धान्त)

Who showers (प्रदा) the wealth (संपत्) of good conduct (आचार) and humility (विनय) upon his disciples.

व्यामोह मात्सर्य निवारणाभ्यां वेदान्त सिद्धान्त सुबोधकाभ्याम् |

आचारसंपद् विनयप्रदाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || १४ ||

16-June-2015

15th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who shows compassion, destroys (the evil effects of) the Kali Yuga, putting an end to the group of six (internal) enemies starting with Kaama (lust), (Krodha, Lobha, Moha, Mada and Maatsarya are the remaining five enemies), who is full of kindness and whose glances are compassionate.

Kāruṇyadābhyāṁ kalināśanābhyāṁ kāmādiṣaḍvarga nivāraṇābhyāṁ |
dayāparābhyāṁ dayamānadr̥gbhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 15 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who shows (दा) compassion (कारुण्य)

Who destroys (नाशन) the evil effects of the Kali Yuga (कलि)

Who puts an end (निवारण) to the group of six enemies starting with Kama (कामादिषड्वर्ग; काम lust; आदि starting with it; षड् six; वर्ग group);

Who is full of kindness (दयापर; दया kindness)

Whose glances (दृश्) are compassionate (दयमान)

Note: The six internal enemies are Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada and Maatsarya — lust, anger, greed, illusion, pride and envy

कारुण्यदाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कामादिषड्वर्ग निवारणाभ्याम् |

दयापराभ्यां दयमानदृग्भ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || १५ ||

17-June-2015

16th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru whose very life consists in singing the names Sri Rama Rama, Hare Hare Sri Seeta and who is full of compassion and a unique commitment to save (those in distress).

Śrī rāma rāmēti harē harē śrī sītēti saṅkīrtana jīvanābhyām |
rakṣaika dīkṣā karuṇāparābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 16 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Whose very life (जीवन) consists in singing (संकीर्तन) the names Sri Rama Rama (श्री राम राम Sri Rama Rama; इति thus saying), Hare Hare Sri Seeta (हरे हरे श्री सीता Hare Hare Sri Seeta; इति thus saying);

Who is full of compassion (करुणापर; compassion करुणा) having a unique commitment to save those in distress (रक्षैकदीक्षा; one and only एक; commitment दीक्षा; protection रक्ष)

श्री राम रामेति हरे हरे श्री सीतेति सङ्कीर्तन जीवनाभ्याम् |

रक्षैक दीक्षा करुणापराभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || १६ ||

18-June-2015

17th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who has deep devotion to Mother Goddess Apeetakuchamba and Lord Arunachaleswara (of Tiruvannamalai) and who is comfortably seated under the Punnaga tree.

Apīta pūta stana maṅgalāmbā puṇyāruṇādrīśa subhaktimadbhyāṁ |
punnāga vr̥kṣasthala susthitābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 17 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who has deep devotion (सुभक्तिमत्; सु good; भक्ति devotion; भक्तिमान् devoted person) to Mother Goddess Apeetakuchamba (अपीत पूत स्तन मङ्गलाम्बा) and the virtuous (पुण्य) Lord Arunachaleswara (अरुणाद्रीश), the presiding deities in Tiruvannamalai

Who is comfortably seated (सु+स्थित) on the ground (स्थल) under the Punnai (Alexandrian Laurel) (पुन्नाग) tree (वृक्ष) स्थल?

Note: अपीत not drunk; पूत pure; स्तन breast; मङ्गल auspicious; अम्बा mother; अपीत पूत स्तन मङ्गलाम्बा = अपीतकुचाम्बा = अपीत+कुच+अम्बा; कुच breast; अरुणाद्रीश Arunachaleshwara – the lord (ईश) of the mountain (अद्रि) of sun (अरुण);

अपीत पूत स्तन मङ्गलाम्बा पुण्यारुणाद्रीश सुभक्तिमद्भ्याम् |

पुन्नाग वृक्षस्थल सुस्थिताभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || १७ ||

19-June-2015

18th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Prostrations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who is surrounded by people who come to serve him, and whose glory is sung by his devotees. He is highly interested in helping those who are helpless and sick.

Sēvārthi martyaiśca parīvr̥tābhyāṁ bhaktairjanai: Sanstutavaibhavābhyāṁ |
dīnārtarakṣaikakr̥tādarābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 18 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who is surrounded (परीवृत) by people (मर्त्य) who want to serve him (सेवार्थि; सेवा service; अर्थिन् desirous of) and (च)

Whose glory (वैभव) is sung (संस्तुत; nicely सम्; praise स्तुति; praised स्तुत) by devoted (भक्त) people (जन)

Who is highly interested (कृतादर; done कृत; interest आदर) in protecting (रक्षैक; रक्ष protection एक alone) those who are helpless (दीन) and distressed people (आर्त) sick

सेवार्थि मर्त्यैश्च परीवृताभ्यां भक्तैर्जनै: संस्तुतवैभवाभ्याम् |

दीनार्तरक्षैककृतादराभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || १८ ||

20-June-2015

19th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who became superlatively great due to the excellent instruction he received from his Guru Sri Ramdas and who became a great ascetic due to (chanting) the Sri Rama Mantra.

Śrīrāmadāsāryagurō: Sakāśāt varōpadēśēna mahattamēna |
śrīrāmamantrēṇa tapōdhanābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 19 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who became a great ascetic, whose wealth itself is religious austerities (तपोधन; तप: austerities; धन wealth) because of the superlative greatness (महत्तम; महत् great; तम superlative) achieved due to chanting the Sri Rama (श्रीराम) Mantra (मन्त्र) and due to the excellent (वर) teachings (उपदेश) obtained in the presence (सकाश; due to the proximity सकाशात्) of his Guru (गुरु), the noble (आर्य) Sri Ramdas (श्री रामदास);

Another interpretation – Who became a great ascetic due to the greatest Rama mantra, which is the excellent teaching obtained in the presence of his noble Guru, Sri Ramdas.  CHECK

श्रीरामदासार्यगुरो: सकाशात् वरोपदेशेन महत्तमेन |

श्रीराममन्त्रेण तपोधनाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || १९ ||

21-June-2015

20th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who was blessed and honoured by Sri Seshadri Maharishi, saint Sri Aravinda and the King of ascetics, Sri Ramana Maharishi.

Maharṣi śēṣādri budhāravinda munindravaryai: Ramaṇarṣipādai: |
Āśāsitābhyāṁ ca sumānitābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 20 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Which were blessed (आशासित) and (च) honoured (सु+मानित) by the feet (पाद) of eminent kings among ascetics (मुनिन्द्रवर्य; मुनि ascetics; इन्द्र king; वर्य eminent) namely Sri Seshadri (शेषाद्रि) Maharishi (महर्षि), the wise (बुध) Sri Aurobindo (अरविन्द), and Sri Ramana Maharishi (रमणर्षि; रमण Ramana; ऋषि Rishi).

CHECK?

 

महर्षि शेषाद्रि बुधारविन्द मुनिन्द्रवर्यै: रमणर्षिपादै: |

आशासिताभ्यां च सुमानिताभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || २० ||

22-June-2015

21st sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who is prosperous with the wealth of pure love (for God), who trains people in following the right code of conduct and who confers the joy of heaven, etc., and Kaivalya.

Śrībhaktisampattisamr̥d’dhidābhyāṁ sanmārgasanśikṣaṇadēśikābhyāṁ |
svargādikaivalyasukhapradābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 21 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who gives (दा) the prosperity (समृद्धि) of the wealth (संपत्ति) of devotion (भक्ति) towards God (श्री)  who is prosperous

Who is the trainer (देशिक) of good teaching (सम्+शिक्षण) regarding the right code of conduct (सन्मार्ग; सत् right मार्ग path)

Who confers (प्रदा) the joys (सुख) of emancipation (कैवल्य) namely heaven (स्वर्ग), etc. (आदि) (and or namely?)

श्रीभक्तिसंपत्तिसमृद्धिदाभ्यां सन्मार्गसंशिक्षणदेशिकाभ्याम् |

स्वर्गादिकैवल्यसुखप्रदाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || २१ ||

23-June-2015

22nd sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru which confers prosperity (being pleased) due to meditation, worship and singing, which is having all the auspicious signs and which confers boons and perfection (success) in Mantras.

Dhyānārcanādyai: Stutikīrtanaiśca lakṣmīpradābhyāṁ ca sulakṣaṇābhyāṁ |
varapradābhyāṁ manusid’dhidābhyāṁ namō nama: Śrīgurupādukābhyām || 22 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Which confers (प्रदा) prosperity (लक्ष्मी) being pleased by meditation (ध्यान), worship (अर्चन) etc. (आदि) and (च) by singing (कीर्तन) the praises (स्तुति); and (च)

Which is having all the auspicious signs (सु+लक्षण)

Which confers (प्रदा) boons (वर)

Which confers (दा) perfection and success (सिद्धि) in Mantras (मनु)

ध्यानार्चनाद्यै: स्तुतिकीर्तनैश्च लक्ष्मीप्रदाभ्यां च सुलक्षणाभ्याम् |

वरप्रदाभ्यां मनुसिद्धिदाभ्यां नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम् || २२ ||

24-June-2015

23rd sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru which, due to the sacred ablutions given by the waters of the Ganges shines effulgently and destroys multitudes of sins (of the people), and which, worshipped by flowers, looks splendid and beautiful.

Gaṅgāditōyai: Hr̥tapāpakūṭai: Pūtābhiṣēkēṇa sukāntimadbhyāṁ |
puṣpārcitābhyāṁ ca manōharābhyāṁ namō nama: Śrī gurupādukābhyām || 23 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Which shines effulgently (सुकान्तिमत्; सु nicely; कान्ति effulgence) due to the sacred (पूत) ablutions (अभिषेक) done using the waters (तोय) of the Ganges, etc. (गङ्गा+आदि) which destroys (हृत) multitudes (कूट) of sins (पाप)  (and destroys)

Which is worshipped (अर्चित) by flowers (पुष्प); and (च)

Which looks splendid and beautiful (मनोहर; heart मन, steal हर)

गङ्गादितोयै: हृतपापकूटै: पूताभिषेकेण सुकान्तिमद्भ्याम् |

पुष्पार्चिताभ्यां च मनोहराभ्यां नमो नम: श्री गुरुपादुकाभ्याम् || २३ ||

25-June-2015

24th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who is fond of praising the great Saint Ramana Maharishi and the worshipful sage Aravinda, and who has an abiding loving devotion towards the sacred name of Lord Sri Rama.

Tapōdhanānāṁ ramaṇāśramāṇāṁ pūjyāravindasya nuti priyābhyāṁ |
śrīrāma nāma sthira bhaktimadbhyāṁ namō nama: Śrī gurupādukābhyām || 24 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who is fond (प्रिय) of praising (नुति) the worshipful (पूज्य) sage Aurobindo (अरविन्द) and the ashrams (आश्रमा) of Sri Ramana (रमण), which are rich in religious austerities (तपोधन; तप: austerities; धन wealth) ASHRAMA

Who has steady (स्थिर) devotion (भक्तिमत्; भक्ति devotion; भक्तिमान् devoted person) towards the sacred name (नाम) of Lord Sri Rama (श्रीराम).

तपोधनानां रमणाश्रमाणां पूज्यारविन्दस्य नुति प्रियाभ्याम् |

श्रीराम नाम स्थिर भक्तिमद्भ्यां नमो नम: श्री गुरुपादुकाभ्याम् || २४ ||

26-June-2015

25th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who has a gentle smile (on his lips) and who is soft-spoken. He is deeply interested in speaking words pregnant with truth and has great attachment to (those who practise) impeccable righteousness and devotion.

Mandasmitābhyāṁ mr̥dubhāṣaṇābhyāṁ satyārtha sambhāṣaṇa lōlupābhyāṁ |
sad’dharmasadbhaktiṣu sādarābhyāṁ namō nama: Śrī gurupādukābhyām || 25 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who has a gentle (मन्द) smile (स्मित)

Who is soft (मृदु) spoken (भाषण)

Who is deeply interested (लोलुप) in conversations (संभाषण) pregnant with truth (सत्यार्थ; सत्य truthful; अर्थ meaning);

Who has great regards (सादर; regards आदर; with regards स+आदर) for impeccable righteousness (सत्+धर्म) and sincere devotion (सत्+भक्ति)

मन्दस्मिताभ्यां मृदुभाषणाभ्यां सत्यार्थ संभाषण लोलुपाभ्याम् |

सद्धर्मसद्भक्तिषु सादराभ्यां नमो नम: श्री गुरुपादुकाभ्याम् || २५ ||

27-June-2015

26th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Repeated salutations to the pair of sandals of the adorable Guru who is very holy, fond of the noble-minded, who is cool (with compassion), who is the refuge of good people, and who is fully contended with association of virtuous people.

Sumaṅgalābhyāṁ sumana:Priyābhyāṁ suśītalābhyāṁ sujanāśrayābhyāṁ |
satsaṅga santuṣṭi samanvitābhyāṁ namō nama: Śrī gurupādukābhyām || 26 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who is very holy (सु+मङ्गल)

Who is fond (प्रिय) of the noble-minded (सुमनस्)  सुमन: liked by?

Who is cool (सु+शीतल) with compassion

Who is the refuge (आश्रय) of good people (सुजन; सु good; जन people)

Who is full of (समन्वित) contentment (सन्तुष्टि) with the association of virtuous people (सत्सङ्ग; virtuous people सत्; association सङ्ग)

सुमङ्गलाभ्यां सुमन:प्रियाभ्यां सुशीतलाभ्यां सुजनाश्रयाभ्याम् |

सत्सङ्ग सन्तुष्टि समन्विताभ्यां नमो नम: श्री गुरुपादुकाभ्याम् || २६ ||

28-June-2015

27th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who is fully conversant with the scriptures, viz., the sacred Sri Rama mantra, who is far away from evil deeds and evil thoughts.

Another version of the sloka: who is like the fruit of the merits acquired by the living beings abiding in all the three worlds.

In this version of the sloka: who is ready for the protection of the helpless.

Śrī rāmamantra śruti pāragābhyāṁ duṣkr̥tyaduścintanadūragābhyāṁ |
anātha sanrakṣaṇa dīkṣitābhyāṁ namō nama: Śrī gurupādukābhyām || 27 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who is fully conversant (पारग) with the scriptures (श्रुति) and the sacred Sri Rama (श्री राम) mantra (मन्त्र)  viz

Who is far away (दूरग) from evil deeds (दुस्+कृत्य) and evil thoughts (दुश्चिन्तन; दुस् evil, चिन्तन thoughts) and

Who is ready for (दीक्षित) the protection (संरक्षण) of the helpless (अनाथ; without protector अ+नाथ)

श्री राममन्त्र श्रुति पारगाभ्यां दुष्कृत्यदुश्चिन्तनदूरगाभ्याम् |

अनाथ संरक्षण दीक्षिताभ्यां नमो नम: श्री गुरुपादुकाभ्याम् || २७ ||

29-June-2015

28th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Salutations again and again to the pair of sandals of the adorable Guru who is the theme of the eulogy composed by Sri Vaidyanatha, who gives people the (curative) comfort of the great medicinal herb, viz., the sacred mantra of Lord Sri Rama, who is an ardent Srivaishnava and who blesses people with plenty and prosperity.

Śrī vaidyanāthastutibhājanābhyāṁ śrīrāmamantrauṣadhasaukhyadābhyāṁ |
śrī vaiṣṇavābhyāṁ ca śriya: Pradābhyāṁ namō nama: Śrī gurupādukābhyām || 28 ||

Salutations (नम:) and salutations (नम:) to the divine (श्री) pair of sandals (पादुका sandal; पादुके pair of sandals; पादुकाभ्यां to the pair of sandals) of my spiritual preceptor (गुरु), Yogi Ramsuratkumar;

Who is the theme (भाजन) of this eulogy (स्तुति) composed by Sri Vaidyanatha (श्री वैद्यनाथ),

Who gives (दा) people the comfort (सौख्य) of the great medicinal herb (औषध), viz., the sacred mantra (मन्त्र) of Lord Sri Rama (श्रीराम)

Who is an ardent Srivaishnava (श्री वैष्णव) and (च)

Who gives (प्रदा) plenty and prosperity (श्रिय)  श्रिय:?

श्री वैद्यनाथस्तुतिभाजनाभ्यां श्रीराममन्त्रौषधसौख्यदाभ्याम् |

श्री वैष्णवाभ्यां च श्रिय: प्रदाभ्यां नमो नम: श्री गुरुपादुकाभ्याम् || २८ ||

30-June-2015

29th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

Those who read this sacred hymn on the sandals of the adorable Guru every day will certainly attain the pleasurable things of (earthly) life in abundance and also bliss (in the other world), in addition to good education (divine knowledge) and loving devotion to their gurus and God.

Those people (मानुषा:) in this earth (भुवि; भुवनम् earth) who (ये) read (पठन्ति) this sacred (शुभम्) hymn (स्तवम्) on the sandals (पादुका) of the adorable (श्री) Guru (गुरु) every day (नित्यम्) will certainly (ध्रुवम्) attain (लभन्ते) the things which cause enjoyment of pleasure (सुखभोगजातम्; सुख pleasure भोग enjoyment जातम् that which has become) and also happiness (सौख्यम्), in addition to good education (divine knowledge) (विद्याम्) and (च) loving devotion (भक्तिम्) to their gurus (गुरु) and God (दैव)

Śubhaṁ stavaṁ śrī gurupādukāyā: Paṭhanti nityaṁ bhuvimānuṣā yē |
dhruvaṁ labhantē sukhabhōgajātaṁ saukhyaṁ ca vidyāṁ gurudaiva bhaktim || 29 ||

शुभं स्तवं श्री गुरुपादुकाया: पठन्ति नित्यं भुविमानुषा ये |

ध्रुवं लभन्ते सुखभोगजातं सौख्यं च विद्यां गुरुदैव भक्तिम् || २९ ||

Note: In anvaya (prose) form,

ये भुविमानुषा: श्री गुरुपादुकाया: शुभं स्तवं नित्यं पठन्ति, (ते) सुखभोगजातं च सौख्यं च विद्यां च गुरुदैवभक्तिम् च ध्रुवं लभन्ते |

1-July-2015

30th sloka – Sri Yogi Ramsuratkumar Gurupaadukaastava

By repeatedly chanting these verses (composed) on the holy sandals of the adorable Guru which correspond with the the asterisms, people will attain enhanced wisdom, capacity to discriminate (between the right and the wrong), freedom from grave dangers and abundance of money and grains, all due to the grace of the Guru (Sri Yogi Ramsuratkumar Yogi Maharaj) himself.

Nakṣatrapadyai: Gurupādukāyā: Vijñānavr̥d’dhin̄ca vivēkapuṣṭiṁ |
vipannivr̥ttiṁ dhanadhān’yavr̥d’dhiṁ japāllabhantē ca gurō: Prasādāt || 30 ||

By the grace (प्रसादात्; grace प्रसाद) of the Guru (गुरु), Sri Yogi Ramsuratkumar Yogi Maharaj himself, by repeatedly chanting (जपात्; जप chanting) these 27 verses (composed) on the holy sandals (पादुका) of the adorable Guru (गुरु: ; guru’s गुरो: ) which correspond with the 27 asterisms or stars (नक्षत्रपद्य; नक्षत्र stars; पद्य verses), people will attain (लभन्ते) enhanced (वृद्धि) wisdom (विज्ञान), and (च) capacity (पुष्टि) to discriminate (विवेक) (between the right and the wrong), prevention (निवृत्ति) of grave dangers (विपत्) and (च) abundance (वृद्धि) of money (धन) and grains (धान्य)

नक्षत्रपद्यै: गुरुपादुकाया: विज्ञानवृद्धिंच विवेकपुष्टिम् |

विपन्निवृत्तिं धनधान्यवृद्धिं जपाल्लभन्ते च गुरो: प्रसादात् || ३० ||

Note: In anvaya (prose) form,

गुरुपादुकाया: नक्षत्रपद्यै: जपात् च गुरो: प्रसादात् च (ते) विज्ञानवृद्धिं विवेकपुष्टिम् विपन्निवृत्तिं धनधान्यवृद्धिं च लभन्ते |

2-July-2015

Information included in the FaceBook post along with each sloka:

श्री योगी रामसुरतकुमार गुरुपादुकास्तव:

Śrī Yōgī Rāmasuratakumāra Gurupādukāstavah

Song of Praise of the Sandals of Sri Yogi Ramsuratkumar

Composed by Shaaktasri Dr. K. Vaidyanaata Shaastri; English Translation by Prof. Narasimhachary; Book published by Annai Om Bhavatharini. Please contact her for copies of the books. Here I am providing the word-meanings for understanding.

Information included in the YouTube post along with each sloka:

श्री योगी रामसुरतकुमार गुरुपादुकास्तव:

Śrī Yōgī Rāmasuratakumāra Gurupādukāstavah

Song of Praise of the Sandals of Sri Yogi Ramsuratkumar

Composed by Shaaktasri Dr. K. Vaidyanaata Shaastri; English Translation by Prof. Narasimhachary; Book published and audio album release by Annai Om Bhavatharini.

 

Chandas or the meter of this Sanskrit Poem:

Each verse has 4 padams. Each padam has 11 syllables. In Metrical Scheme, Guru (long sound like आ) is represented by “-“ and Lagu (short sound like अ) is represented by “u”.  The meter used to compose the verses is upajaati vruttam which is a combination of upendravajraavruttam (u – u  – – u  u – u  –   – ) and indravajraavruttam (- – u – – u u – u – -).

The full verse could be shown as:

– – u – – u u – u – –   – – u – – u u – u – –  |

– – u – – u u – u – –   u – u – – u u – u – –  ||