Sandhi – Summary

Sandhis with a crude representation of the rules. (More details are given below).

 1. स्वरसन्धिः
  1. सवर्णदीर्घसन्धिः
   { अ आ } { इ ई } { उ ऊ } { ऋ } + सवर्णस्वरः = { आ ई ऊ ॠ }
  2. गुणसन्धिः
   { अ आ } + { इ ई } { उ ऊ } { ऋ ॠ } { ऌ } = { ए ओ अर् अल् }
  3. वृद्धिसन्धिः
   { अ आ } + { ए ऐ } { ओ औ } = { ऐ औ }
  4. यण् सन्धिः
   { इ ई } { उ ऊ } { ऋ ॠ } { ऌ } + असवर्णस्वरः = { य् व् र् ल् }
  5. यान्तवान्तादेशसन्धिः
   { ए } { ऐ } { ओ } { औ } + { स्वरः } = { अय् अव् आय् आव् }
  6. पूर्वरूपसन्धिः (ऽ – avagraha symbol)
   { ए } { ओ } + { अ } = { ए } { ओ }
   सो + अहम् = सोऽहम्
  7. पररूपसन्धिः
   { अ } + { ए } { ओ } = { ए } { ओ }
 2. व्यञ्जनसन्धिः
  1. श्चुत्वसन्धिः
   { सकार + तवर्ग: } + { शकार: + चवर्गः } = { शकार: + चवर्गः }
   ( first varga changes to equivalent in the second varga ) (order can be reversed also )
   { त } + { च … ञ श } or { च … ञ श } + { त } –> { च }
   { स } + { च … ञ श } or { च … ञ श } + { स } –> { श }
   सत् + चित् = सच्चित्
  2. ष्टुत्वसन्धिः
   { सकार + तवर्ग: } + { षकार: + टवर्गः } = { षकार: + टवर्गः }
   ( first varga changes to equivalent in the second varga ) (order can be reversed also )
   { त } + { ट … ण ष } or { ट … ण ष } + { त } –> { ट }
   तत् + टीका = तट्टीका
  3. जश्त्वसन्धिः
   वर्गीयव्यञ्जनानि + { स्वरः / मृदुव्यञ्जनानि ) = ग् ज् ड् द् ब्
   { 1, 2, 3, 4 } + { स्वरः {3, 4, 5} य र ल व ह } = { 3rd of first } + {second}
   जगत् + गुरु = जगद्गुरु
  4. चर्तवसन्धिः
   वर्गीयव्यञ्जनानि + कर्कशव्यञ्जनानि = क् च् ट् त् प्
   { 1, 2, 3, 4 } + { 1, 2, श ष स ) = { 1st of first } + {second}
   विपद् + कालः = विपत्कालः
  5. परसवर्णसन्धिः
   अनुस्वारः + व्यञ्जनम् (except श ष स ह ) = { 5th of second } + {second}
   शं + करः = शङ्गरः
   { त् थ् द् ध् } + ल = ल्ल | न् + ल = ँल्ल
   तत् + लयः = तल्लयः
  6. अनुनासिकसन्धिः
   • Optional वर्गीयव्यञ्जनानि + अनुनासिका = { 5th of first } + {second}
    जगत् + माता = जगन्माता
   • Mandatory when the second part is a suffix starting with अनुनासिका like मयम्, मात्रम् |
    तद् + मात्रम् = तन्मात्रम्
  7. ङमुडागमसन्धिः
   { ह्रस्वस्वरः } + { ङ ण न } + स्वरः –> 2 { ङ ण न }
   गच्छन् + अस्ति = गच्छन्नस्ति
  8. अनुस्वारसन्धिः
   { म } + { व्यञ्जनम् } = ं + { व्यञ्जनम् }
   अहम् प्रातः = अहं प्रातः
  9. पूर्वसवर्णसन्धिः
   { 3rd } + { ह } = { 3rd } + { 4th }
   This could be followed by जश्त्वसन्धिः which changes the first part from { 1 2 3 4 } to 3rd. This sandhi is optional.
   जगत् + हिताय = जगद् + हिताय (जश्त्वसन्धिः) |
   जगद् + हिताय = जगद् + धिताय (पूर्वसवर्णसन्धिः) |
  10. छत्वसन्धिः
   { वर्गीय-व्यञ्जनम् } + श् + { स्वरः ह य व र } = { } + { छ् } + { }
   This sandhi is optional.
   उत् + श्वासः = उच् + श्वासः – श्चुत्वसन्धिः |
   उच् + श् + वासः = उच् + छ् + वासः – छत्वसन्धिः |
 3. विसर्गसन्धिः
  1. विसर्गसन्धिः उकारादेशः
  2. विसर्गसन्धिः सकारादेशः
   •  : + { च छ ट ठ त थ श ष स } =  स् + { }
  3. विसर्गसन्धिः रेफादेशः
   • { ~अ, ~आ } + : + { स्वरः / मृदुव्यञ्जनानि {3, 4, 5} य र ल व ह } = { } + र् + { }
  4. विसर्गसन्धिः लोपः

More Details (Work in Progress):

 1. स्वरसन्धिः
 2. व्यञ्जनसन्धिः
 3. विसर्गसन्धिः

References:

 1. Sandhi – Karthikeyanji’s PDF Files

 2. Sandhi – Practice for Gita Pravesha exam

 3. The book, “Sandhi”, published by Samskrita Bharati.

(Video) Samskrita Geetam – Kriya Siddhih

 

क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे |
सेवादीक्षित | चिरप्रतिज्ञ | मा विस्मर भोः सूक्तिम् ||

न धनं न बलं नापि सम्पदा न स्याज्जनानुकम्पा
सिद्धा न स्यात् कार्यभूमिका न स्यादपि प्रोत्साहः
आवृणोतु वा विध्नवारिधिस्त्वं मा विस्मर सूक्तिम् ||

आत्मबलं स्मर बाहुबलं धर परमुखप्रेक्षी मा भूः
क्वचिदपि मा भूदात्मविस्मृतिः न स्याल्लक्ष्याच्च्यवनम्
आसाद्य जनमानसप्रीतिं सुचिरं संस्मर सूक्तिम् ||

अरुणसारथिं विकलसाधनं सूर्यं समस्म नित्यं
शूरपूरुषान् दृढानजेयान् पदात्पदं स्मर गच्छन्
सामान्येतरदृग्भ्यः सोदर सिद्ध्यति कार्यमपूर्वम् ||
— जनार्दनहेग्डे

– * –

Downloadable filekriyaa siddhi satve bhavati  [click here]

– * –

गीतम् – क्रियासिद्धिस्सत्त्वे भवति

रचयिता – जनार्दनहेग्डे-महोदयः

पल्लवि

क्रियासिद्धिस्सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ।
सेवादीक्षित ! चिरप्रतिज्ञ ! मा विस्मर भोस्सूक्तिम् ॥

पदच्छेदः

क्रिया+सिद्धिः सत्त्वे भवति महताम् न उपकरणे सेवा+दीक्षित चिर+प्रतिज्ञ मा विस्मर भोः सूक्तिम्

अन्वयः

महतां क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति । न उपकरणे । हे सेवादीक्षित ! हे चिरप्रतिज्ञ ! भोः ! (त्वं) सूक्तिं मा विस्मर ।

आकाङ्क्षा

 • भवति
  • का भवति ? क्रियासिद्धिः
   • केषां क्रियासिद्धिः ? महताम्
  • कुत्र भवति ? सत्त्वे
 • (क्रियासिद्धिः) न भवति
  • कुत्र न भवति ? उपकरणे
 • हे सेवादीक्षित !
 • हे चिरप्रतिज्ञ !
 • भोः !
 • (त्वं) मा विस्मर
  • किं मा विस्मर ? सूक्तिम्

पदपरिचयः

 • महताम् = महत्जनानाम् । महत् तकारान्तः शब्दः । पुं., ष.वि., ब.व. ।
 • क्रियासिद्धिः = कार्याणां फलनिष्पत्तिः । क्रियाणां सिद्धिः । स्त्री., प्र.वि., ए.व. ।
 • सत्त्वे = आत्मशक्त्याम् । नपुं., स.वि., ए.व. ।
 • भवति = भू “भू सत्तायाम्”, प.प., लट्., प्र.पु., ए.व. ।
 • उपकरणे = साधने । नपुं., स.वि., ए.व. ।
 • सेवादीक्षित = सेवासु दीक्षितः प्रविष्टः, सम्बुद्धौ ।
 • चिरप्रतिज्ञ = चिरा प्रतिज्ञा यस्य सः, सम्बुद्धौ ।
 • भोः = भोः शब्दः । अव्ययम् । सम्बोधनम् ।
 • सूक्तिम् = “क्रियासिद्धिस्सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे” इति सूक्तिः, ताम् । स्त्री., प्र.वि., ए.व. ।
  [ पूर्णं सुभाषितम् अधः दत्तमस्ति । कृपया पश्यन्तु । ]
 • मा = निषेधार्थकः शब्दः । अव्ययम् ।
 • विस्मर = वि + स्मृ “स्मृ चिन्तायाम्”, प.प., लोट्., म.पु., ए.व. । लटि प्रथमपुरुषे – स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति । लोटि प्रथमपुरुषे – स्मरतु, स्मरताम्, स्मरन्तु । लोटि मध्यमपुरुषे – स्मर, स्मरतम्, स्मरत ।

१. चरणम्

न धनं न बलं नापि सम्पदा न स्याज्जनानुकम्पा
सिद्धा न स्यात् कार्यभूमिका न स्यादपि प्रोत्साह:
आवृणोतु वा विघ्नवारिधिस्त्वं मा विस्मर सूक्तिम् ॥

पदच्छेदः

न धनम् न बलम् न अपि सम्पदा न स्यात् जन+अनुकम्पा
सिद्धा न स्यात् कार्य+भूमिका न स्यात् अपि प्रोत्साहः
आवृणोतु वा विघ्न+वारिधिः त्वम् मा विस्मर सु+उक्तिम्

अन्वयः

धनं न (स्यात्) । बलं न (स्यात्) । सम्पदा अपि न (स्युः) । जनानुकम्पा न स्यात् । कार्यभूमिका सिद्धा न स्यात् । प्रोत्साहः अपि न स्यात् । विघ्नवारिधिः वा (त्वाम्) आवृणोतु । त्वं सूक्तिं मा विस्मर ।

आकाङ्क्षा

 • न (स्यात्)
  • किं न (स्यात्) ? धनम्
 • न (स्यात्)
  • किं न (स्यात्) ? बलम्
 • न (स्युः)
  • का न (स्युः) ? सम्पदा अपि
 • न स्यात्
  • का न स्यात् ? जनानुकम्पा
 • न स्यात्
  • का न स्यात् ? कार्यभूमिका
  • कथंभूता न स्यात् ? सिद्धा
 • न स्यात्
  • कः न स्यात् ? प्रोत्साहः अपि
 • (त्वाम्) आवृणोतु
  • का आवृणोतु ? विघ्नवारिधिः वा
 • त्वं मा विस्मर
  • किं मा विस्मर ? सूक्तिम्

पदपरिचयः

 • सम्पदा = सम्पदा आकारान्तः शब्दः । स्त्री., प्र.वि., ए.व. । सम्पत् इति स्त्रीलिङ्गः शब्दः अपि अस्ति । तत्र तृतीयाविभक्तौ सम्पदा इति भवति । अत्र तद् न ।
 • स्यात् = अस् “असँभुवि”, प.प., विधिलिङ्., प्र.पु., ए.व. । लटि प्रथमपुरुषे अस्ति, स्तः, सन्ति । विधिलिङि प्रथमपुरुषे स्यात्, स्याताम्, स्युः ।
 • जनानुकम्पा = जनानाम् अनुकम्पा करुणा । स्त्री. प्र.वि., ए.व. ।
 • सिद्धा = सज्जीकृता । स्त्री. प्र.वि., ए.व. ।
 • कार्यभूमिका = कार्याणां भूमिका प्रतिष्ठानम् । स्त्री. प्र.वि., ए.व. ।
 • प्रोत्साहः = उत्साहः । पुं., प्र.वि., ए.व. ।
 • विघ्नवारिधिः = विघ्नानां वारिधिः सागरः । इकारान्तः पुं., प्र.वि., ए.व. ।
 • आवृणोतु = आच्छादयतु । आङ् + वृ “वृ वरणे”, उभय., अत्र प.प., लोट्., प्र.पु., ए.व. । लटि प्रथमपुरुषे वृणोति, वृणुतः, वृण्वन्ति । लोटि प्रथमपुरुषे वृणोतु / वृणुतात्, वृणुताम्, वृण्वन्तु ।

२. चरणम्

आत्मबलं स्मर बाहुबलं धर परमुखप्रेक्षी मा भूः
क्वचिदपि मा भूदात्मविस्मृति: न स्याल्लक्ष्याच्च्यवनम् ।
आसादय जनमानसप्रीतिं सुचिरं संस्मर सूक्तिम् ॥

पदच्छेदः

आत्मबलम् स्मर बाहुबलम् धर परमुखप्रेक्षी मा (अ)भूः
क्वचित् अपि मा (अ)भूत् आत्म+विस्मृतिः न स्यात् लक्ष्यात् च्यवनम्
आसादय जन+मानस+प्रीतिम् सु+चिरम् संस्मर सूक्तिम्

अन्वयः

(त्वम्) आत्मबलं स्मर । (त्वं) बाहुबलं धर । (त्वं) परमुखप्रेक्षी मा (अ)भूः । आत्मविस्मृतिः क्वचित् अपि मा (अ)भूत् । लक्ष्यात् च्यवनं न स्यात् । (त्वं) जनमानसप्रीतिम् आसादय । (त्वं) सूक्तिं सुचिरं संस्मर ।

आकाङ्क्षा

 • (त्वं) स्मर
  • किं स्मर ? आत्मबलम्
 • (त्वं) धर
  • किं धर ? बाहुबलम्
 • (त्वं) मा अभूः
  • कीदृशः मा अभूः ? परमुखप्रेक्षी
 • मा अभूत्
  • का मा अभूत् ? आत्मविस्मृतिः
  • कुत्र मा अभूत् ? क्वचित् अपि
 • न स्यात्
  • किं न स्यात् ? च्यवनम्
   • कस्मात् च्यवनम् ? लक्ष्यात्
  • (त्वम्) आसादय
   • किम् आसादय? जनमानसप्रीतिम्
  • (त्वं) संस्मर
   • किं संस्मर ? सूक्तिम्
   • कथं संस्मर ? सुचिरम्

पदपरिचयः

 • आत्मबलम् = आत्मनः बलम् । नपुं., प्र.पु., ए.व. ।
 • स्मर = स्मृ “स्मृ चिन्तायाम्”, प.प., लोट्., म.पु., ए.व. । लटि प्रथमपुरुषे – स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति । लोटि प्रथमपुरुषे – स्मरतु, स्मरताम्, स्मरन्तु । लोटि मध्यमपुरुषे – स्मर, स्मरतम्, स्मरत ।
 • बाहुबलम् = बाहोः बलम् । नपुं., प्र.पु., ए.व. ।
 • धर = धृ “धृ धारणे”, प.प., लोट्., म.पु., ए.व. । लटि प्रथमपुरुषे – धरति, धरतः, धरन्ति । लोटि प्रथमपुरुषे – धरतु / धरतात्, धरताम्, धरन्तु । लोटि मध्यमपुरुषे – धर / धरतात्, धरतम्, धरत ।
 • परमुखप्रेक्षी
  • परमुखानि = परेषां मुखानि
  • परमुखप्रेक्षी = यः परमुखानि पश्यन् तिष्ठति, तादृशः । यस्य आत्मविश्वासः नास्ति, तादृशः । परमुखप्रेक्षिन् शब्दः, नकारान्तः, पुं., प्र.वि., ए.व. ।
 • मा (अ)भूः
  • अभूः = भू “भू सत्तायाम्” प.प., लुङ्., म.पु., ए.व. । अस् “असँ भुवि” इति धातुः अपि ।
  • मा अभूः = ‘मा ङि लुङ्’ इति सूत्रेण अभूः इति लोट्-अर्थबोधकं लुङ्-रूपं पदम् । “न माङ् योगे’ इति सूत्रेण मा भूः इति अडागमनिषेधः ।
 • क्वचित् = कस्मिंश्चित्, कुत्रचित्। अव्ययम् ।
 • मा (अ)भूत्
  • (अ)भूत् = भू “भू सत्तायाम्” प.प., लुङ्., प्र.पु., ए.व. । अस् “असँ भुवि” इति धातुः अपि ।
  • मा अभूत् = ‘मा ङि लुङ्’ इति सूत्रेण अभूत् इति लोट्-अर्थबोधकं लुङ्-रूपं पदम् । “न माङ् योगे’ इति सूत्रेण मा भूत् इति अडागमनिषेधः ।
 • च्यवनम् = चलनम् । नपुं., प्र.पु., ए.व. ।
 • आसादय = आङ् + षद् “षदँ पद्यर्थे” + णिच् । उभय. अत्र प.प., लोट्., म.पु., ए.व. । अयं धातुः नित्यम् “आङ्” पूर्वकः एव प्रयुज्यते । “आधृषाद् वा” अनेन गणसूत्रेण अस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति।
 • जनमानसप्रीतिम्
  • मानसा = मनसः इयम् ।
  • मानसप्रीतिः = मनसी उत्पन्ना प्रीतिः । मानसा च सा प्रीतिः ।
  • जनमानसप्रीतिम् = जनानां मानसप्रीतिः, ताम् । स्त्री., द्वि.वि., ए.व. ।
 • सुचिरम् = दीर्घकालम् । अव्ययम् ।
 • संस्मर = सम् + स्मृ “स्मृ चिन्तायाम्”, प.प., लोट्., म.पु., ए.व. । लटि प्रथमपुरुषे – स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति । लोटि प्रथमपुरुषे – स्मरतु, स्मरताम्, स्मरन्तु । लोटि मध्यमपुरुषे – स्मर, स्मरतम्, स्मरत ।

३. चरणम्

अरुणसारथिं विकलसाधनं सूर्यं संस्मर नित्यम्
शूरपूरुषान् दृढानजेयान् पदात्पदं स्मर गच्छन्
सामान्येतरदृग्भ्यस्सोदर, सिद्ध्यति कार्यमपूर्वम् ॥

पदच्छेदः

अरुण+सारथिम् विकल+साधनम् सूर्यं संस्मर नित्यम्
शूर+पूरुषान् दृढान् अ+जेयान् पदात् पदम् स्मर गच्छन्
सामान्य+इतर+दृग्भ्यः सोदर सिद्ध्यति कार्यम् अपूर्वम्

अन्वयः

(त्वं) नित्यम् अरुणसारथिं विकलसाधनं सूर्यं संस्मर । पदात् पदं गच्छन् (त्वं) दृढान् अजेयान् शूरपूरुषान् स्मर ।
(हे) सोदर । सामान्येतरदृग्भ्यः अपूरवं कार्यं सिध्यति ॥

आकाङ्क्षा

 • (त्वं) संस्मर ।
  • कं संस्मर ?
   • कीदृशं सूर्यम् ? अरुणसारथिं
   • पुनः कीदृशं सूर्यम् ? विकलसाधनं
  • कथं संस्मर ? नित्यम्
 • (त्वं) स्मर ।
  • कान् स्मर ? शूरपूरुषान्
   • कीदृशान् शूरपूरुषान् ? दृढान्
   • पुनः कीदृशान् शूरपूरुषान् ? अजेयान्
  • किं कुर्वतः सन् त्वम् ? गच्छन्
   • कुत्र गच्छन् ? पदम्
   • कस्मात् गच्छन् ? पदात्
  • (हे) सोदर ।
  • सिध्यति
   • किं सिध्यति ? कार्यम्
    • कीदृशं कार्यम् ? अपूरवम्
   • केभ्यः कारणेभ्यः ? सामान्येतरदृग्भ्यः

पदपरिचयः

 • अरुणसारथिम् = अरुणः सारथिः यस्य सः सूर्यः, तम् । पुं., द्वि.वि., ए.व. ।
 • विकलसाधनम् = विकलानि सदोषाणि साधनानि उपकरणानि यस्य सः, तम् । पुं., द्वि.वि., ए.व. ।
 • शूरपूरुषान् = शूराः च ते पुरुषाः, तान् । पुं., द्वि.वि., ब.व. ।
 • अजेयान् = यान् जेतुं न शक्यते तादृशाः अजेयाः, तान् । पुं., द्वि.वि., ब.व. ।
 • गच्छन् = गम् “गमॢँ गतौ” + शतृ, प.प. धातुः, पुं., प्र.वि., ए.व. ।
 • पदात् पदम् गच्छन् = यदा एकस्मात् कार्यात् अन्यकार्यं स्वीकुर्वन् अस्ति तदा । प्रतिसोपानेषु ।
 • सामान्येतरदृग्भ्यः
  • सामान्येतरम् = असाधारण । सामान्य + इतरम् । विशेषणपदम् ।
  • दृक् = पश्यति इति दर्शनम् । दृश् शब्दः शकारान्तः स्त्री. प्र.वि., ए.व. । प्रथमे दृक् / दृग्, दृशौ, दृशः ।
  • सामान्येतरदृग्भ्यः = तेषां विशिष्टं दर्शनम् अस्ति इति कारणात् । सामान्येतरा दृक् यस्य सः, सामान्येतरदृक्, तेभ्यः । हेतौ पञ्चमी । पुं., प.वि., ब.व. ।
 • सोदर = सोदरः शब्दः, सम्बोदने ।
 • सिद्ध्यति = सिध् ‘षिधु संराद्धौ’ । प.प., लट्., प्र.पु., ए.व. ।
 • अपूर्वम् = असाधारणम् । अपूर्व इति विशेषणपदम् । नपुं., प्र.वि., ए.व. ।

– * –

सुभाषितम्

रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः निरालंबो मार्गश्चरणविकलो सारथिरपि।
रविर्यात्यंतं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥

पदच्छेदः

रथस्य एकम् चक्रम् भुजग+यमिताः सप्त+तुरगाः नि:+आलंबः मार्गः चरण+विकलः सारथिः अपि
रविः याति अन्तम् प्रति+दिनम् अपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महताम् न उपकरणे

अन्वयः

रथस्य एकं चक्रम् । सप्ततुरगाः भुजगयमिताः । मार्गः निरालंबः । सारथिः अपि चरणविकलः ।
प्रतिदिनं रविः अपारस्य नभसः अन्तं याति । महतां क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति । न उपकरणे ।

 

Kriya siddhih.jpeg

Geetam

 

 

Sandhi – Karthikeyanji’s PDF Files

Here are the learning and practice materials on Sandhi prepared by Sri. V.D. Karthikeyan of Samskrita Bharati, Chennai. This will be a very useful resource for students learning Sandhi. Students are also recommended to get a copy of the book, “Sandhi”, published by Samskrita Bharati.

You can download the files by clicking on the links below:

(). Sandhih – Prasthaavanaa r4     (). Sandhi vibaagah r1     (). Sandhi Bhedaah map

1. Yan Sandhi     1.1 Yan Sandhi Practice     1.2. Yan Sandhi map

2 Yaantaavaantaadesha     2.1 Yaantaavaantaadesha practice      2.2. Yaantaavaantaadesha map

3. Guna     3.1 Guna Practice     3.2. Guna map

4. Vruddhi     4.1 Vruddhi Practice     4.2. Vruddhi map

5. Savarnadeergha     5.1 Savarnadeergha practice     5.2. Savarnadeergha map

6. Poorvaroopa     6.1 Poorvaroopa practice     6.2. Poorvaroopa map

7. Pararoopa     7.1. Pararoopa map

8. Prakruti bhaava      8.1. Prakruti bhaava map

9. Swara Sandhi – Summary

Vyanjana Sandhi

1. श्चुत्वसन्धिः     1.1 श्चुत्वसन्धिः – अभ्यासः
2. ष्टुत्वसन्धिः     2.1 ष्टुत्वसन्धिः – अभ्यासः
3. जश्त्वसन्धिः     3.1 जश्त्वसन्धिः – अभ्यासः
4. चर्त्वसन्धिः     
5. अनुनासिकसन्धिः     5.1 अनुनासिकसन्धिः – अभ्यासः     5.2. अनुनासिकसन्धिः – Table
6. अनुस्वारसन्धिः     6.1 अनुस्वारसन्धिः – अभ्यासः
7. परसवर्णसन्धिः     7.1 परसवर्णसन्धिः – अभ्यासः
8 ङमुडागमसन्धिः      8.1 ङमुडागमसन्धिः – अभ्यासः
9. पूर्वसवर्णसन्धिः     9.1 पूर्वसवर्णसन्धिः – अभ्यासः
10. छत्वसन्धिः     10.1 छत्वसन्धिः – अभ्यासः
11. सत्वसन्धिः     11.1 सत्वसन्धि-अभ्यासः
12. यवलोपसन्धिः     12.1 यवलोप-सन्धि-अभ्यासः rev
13. तुगागमसन्धिः     13.1 तुगागमसन्धि-अभ्यासः

visarga sandhi

Visarga Sandhi Introduction         Visarga Sandhi
1. visarga lopa     1.1 visarga lopa practice
2. visarga ukaaraadesha     2.1 visaraga ukaaraadesha practice
3. visarga rephadesha     3.1 visarga rephadesha practice
4. visarga sakaaraadesha     4.1 visarga sakaaraadesha practice
5. visarga jihvaamooleeya     5.1 visarga jihvaamooleeya practice
6. visarga upadmaaneeya     6.1 visarga upadmaaneeya practice

 

 

 

 

 

Gita Shibiram 2018 Samskrita Bharati

Gita Shibiram 2018, was organized by Samskrita Bharati, Tamilnadu, at Maharishi International Residential School, Sriperumbudur, between 28-12-2018 and 30-12-2018. This was the 20th time that the Gita Shibiram was conducted by Samskrita Bharati, TamilNadu.

The chapter for this year was Chapter 14 – Gunatrayavibhaga Yoga. There were other sessions conducted for students doing various courses. Among such focused classes, some of the sessions addressing the volunteers (who conduct classes to help the correspondence course students preparing for Pravesha, Parichaya, Shiksha and Kovida) are being shared here. There were many other sessions including Gita paarayanam practice, entertainment programmes, games, practice of various Sanskrit Songs (apart from Bala Bharati songs meant for kids), Inaugural function, Bhashanam, etc.,  which have not be captured.

Gita Shibiram 2018 on 28, 29, 30 Dec 2018
Conducted by Samskrita Bharati, Uttara TamilNadu
at Maharshi International Residential School, Sriperumbudur

 • Inaugural Function
  • Sri N. Gopalaswamy,
   15th Chief Election Commissioner of India
  • Dr. T.P. Radhakrishnan,
   Principal, Madras Sanskrit College
  • Shri. S. Namasivayam,
   Correspondent, Maharishi Schools
  • Sri T.S. Raghavan,
   Tamil Scholar, Former Chairman Indian Bank
 • Books Released
  • दयासिन्धुः यतिराजः
  • Dayaasindhuh Yatiraaja – on Sri Ramanujaacharya
  • भूमिका 2
  • Bhoomikaa 2 – Lessons For Kids
  • धीराङ्गनाः
  • Dheeranganaah – on Great Women of India
  • अभ्यासमाला
  • Abhyaasamaalaa – Grammar Workbook
 • Participants
  • 220 in number across different age groups
  • Including 32 Ayurveda College Students
  • Additionally around 20 kids including infants
  • From nine districts in Tamil Nadu
  • Also from other states (Delhi, Mumbai, Bangalore, Gujarat, Hyderabad)
 • Various Programmes included
  • Morning Prayers, Homam on Day 1
  • Discourses (Chapter 14) (in Sanskrit)
  • Speech by Special Guests
  • Chanting of Gita Shlokas
  • Sanskrit Songs Singing
  • Grammar classes for different levels
  • Entertainment programmes
  • Special classes and games for children
  • Presentation on “Tamil and Sanskrit”
  • Debate in Sanskrit
 • Concluding Function
  • Dr. R. Ramachandran
   Samskrita Bharati,
   Uttara TamilNadu President
  • Dr. D. Jayadev
   Renowned Plastic Surgeon,
   Samskrita Bharati,
   Salem Zone President
  • Sri Shirish Bhedasgaonkar
   Samskrita Bharati,
   All India Propaganda Chief

Link to the playlist –

Here the link to the individual vidoes are available:

Bhagavad Gita Chapter 14 – Discourses in Sanskrit by Sri Sriram Mahadevan

https://nivedita2015.wordpress.com/chapter-14-bhagavad-gita/

RRji Speech – Excerpts

Lyrics available here — https://nivedita2015.wordpress.com/2019/01/01/video-samskrita-geetam-kriya-siddhih/

Bhajan

RRji – classes on Upasarga – Part 1 of 4

Karthikeyanji’s classes on Sandhi – 4 videos

There are numerous other videos too. Kindly see the playlist.

The extensive learning material shared by Sri Karthikeyanji for Sandhi,
https://nivedita2015.wordpress.com/sandhi-karthikeyanjis-pdf-files

For the ardent students, here are links to a few classes of RRji,
https://nivedita2015.wordpress.com/category/gyan-rrji

Here is the link to the additional material for the correspondence courses with lots of question papers  –https://nivedita2015.wordpress.com/2015/09/22/pravesha-parichaya-shiksha-kovida-additional-study-material/

Last year’s videos are available https://nivedita2015.wordpress.com/2018/01/01/gita-shibhiram-2017-samskrita-bharati/ .


For FREE Sanskrit Learning in Tamil Nadu, please contact 9443722009 / 044 26432635 / 26432637.

Donations to Samskrita Bharati, TamilNadu, are welcome. Donations to Samskrita Bharati are exempt under 80 G of Income tax. Here are the detail for making online transfers: City Union Bank, Purasawalkam branch, A/C # 500101010713710, IFSC CIUB 0000112, A/C name: Samskritabharati. Please follow up the transaction and send email to sbuttaratamilnadu@gmail.com with full address, contact number & PAN No for sending receipt. For more details, contact Sri N. Sundaresan @ +91 98410 01558

(Videos) Samskrita Gitam – Bharatamata Budhajanageetaa

Sanskrit Song on Bharatamata with meaning –
भारतमाता बुधजनगीता (जय भारतजननी)

भारत-माता बुधजन-गीता निर्मल-गङ्गा-जल-पूता ॥

शिरसि विराजित-हिमगिरि-मुकुटम्
चरणे हिन्दु-महोदधि-सलिलम् |
जघने शस्य-लता-तरु-वसनम्
जय भारतजननी जय भारतजननी ॥१॥

ऋषिवर-घोषित-मन्त्र-पुलकिता
कविवर-गुम्फित-पावन-चरिता |
धीर-वीर-नृप-शौर्य-पालिता
जय भारतजननी जय भारतजननी ॥२॥

मम मनसि सदा तव पदयुगलम्
संस्कृत-संस्कृति-सतत-चिन्तनम् |
भाव-राग-लय-ताल-मेलनम्
जय भारतजननी जय भारतजननी ॥३॥

Bharata Mata is highly sung by the wise men.
She is purified by the clear waters of Ganga.

On her head, she is adorned by the crown of the Himalayan Mountain.
The waters of the Indian Ocean are at her feet.
On her hip, there are the plants, creepers, and trees as the garment.
Victory to Ma Bharati!  Victory to Ma Bharati!

She is thrilled with the joy by the mantras proclaimed by the eminent Rishis.
Her sacred history has been carefully tied together by the eminent poets.
She has been safeguarded by the valour of the skilful and brave kings.
Victory to Ma Bharati!  Victory to Ma Bharati!

In my mind, there is always your two feet.
The thoughts about Sanskrit and the cultural values are always present.
It is indeed the harmony of the emotive melody and rhythmic beat.
Victory to Ma Bharati!  Victory to Ma Bharati!

 

 

(Videos) Grammar (Sandhi, Samasa, and some pratyayas) – Dr. R. Ramachandran – RRji

Sessions by RRji – कृदन्तः – तृच् प्रत्ययः

Sessions by RRji – Sandhi 1 – सन्धिः – Introduction and Types of Sandhis

सन्धिः introduction | स्वरसन्धयः | सवर्णधीर्गसन्धिः |

Sessions by RRji – sandhi 2 – सन्धिः स्वरसन्धिः

सन्धिः | स्वरसन्धयः | सवर्णधीर्ग्सन्धिः | गुणसन्धिः | वृद्धिसन्धिः | यण्सन्धिः |

यण्सन्धिः | पूर्वरूपसन्धिः |

Sessions by RRji – sandhi 3 – सन्धिः स्वरसन्धिः व्यञ्जनसन्धिः

( स्वरसन्धिः | पूर्वरूपसन्धिः revision|) पररूपसन्धिः | (यण्सन्धिः |) यान्तावान्तादेशसन्धिः |
व्यञ्जनसन्धिः | श्चुत्वसन्धिः | ष्टुत्वसन्धिः |

(व्यञ्जसन्धयः |) अनुस्वारः | जश्त्वसन्धिः | चर्त्वसन्धिः | परसवर्णसन्धिः | अनुनासिकसन्धिः | ङमुडागमसन्धिः|

Sessions by RRji – Sandhi 4 – सन्धिः विसर्गसन्धिः

Sessions by RRji – samasa 1 समासः – षष्ठीतत्पुरुषः

Sessions by RRji – samasa 2 – समासः – उदाहरणसहितम्

Sessions by RRji – samasa 3 – समासः – उदाहरणसहितम् (tatpurusha forms)

Here are the files projected during the sessions:

shiksha-visarga-sandhi
shiksha – vyanjana-sandhi

shiksha – svara-sandhi
samasah-intro_all

Krdanta Pratyayas

SamasAH

Gitashibiram karyakrtru worksheets

 Earlier sessions….