Naaraayaneeyam – Second Dashakam – #3

यत्त्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात्

कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि ।

सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽ-

प्याश्चर्यं भुवने न कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो ॥३॥

मेल्पत्तूर्-नारायण-भट्टतिरिणा विरचितं श्रीमन्नारायणीयम् – श्री. नारायणनम्बूतिरि, संस्कृतभारती, बेङ्गलूरु (Melpathur Narayana Bhattathiri’s Sriman Naaraayaneeyam – Second Dashakam explained by Sri Narayana Namboodiri, Samskrita Bharati, Bangalore).

This page contains the detailed notes of all the shlokas covered in these sessions.  https://nivedita2015.wordpress.com/srimannarayaneeyam/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s