Saha naavavatu – Shanti Mantra

शान्तिमन्त्रः – ॐ सह नाववतु

 

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अन्वयः

नौ [शिक्षकं शिष्यं च] सह [मिलित्वा] (सः) अवतु [रक्षतु] । नौ सह (सः) भुनक्तु [पालयतु] । (आवां) सह [मिलित्वा] वीर्यं [शक्तिं] करवावहै [करवाव] । नौ अधीतं [पठितं] तेजस्वि [तेजोमयम्] अस्तु, (आवां) मा [न] विद्विषावहै  [द्वेषं करवाव] । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

पदविवरणम्

सह = अव्ययम् । नौ = अस्मद्, द्विवचनम्, द्वि./च./ष. विभक्तिः ; अवतु इत्यत्र द्वि.वि. ; अधीतम् इत्यत्र ष.वि. । अवतु = अव्, लोट्., प्र.पु., ए.व. । भुनक्तु = भुज् “भुज पालनाभ्यवहारयोः” परस्मैपदी, (आहारार्थे आत्मनेपदी), लोट्., प्र.पु., ए.व. । तेजस्वि = तेजस्विन्, नपुं.लि., प्र./द्वि.वि. ; अत्र प्र.वि. । विद्विषावहै = वि-द्विष्, उ.पु., द्वि. व. ; द्वेषावहै इति लोट्लकाररूपम् ; विद्विषावहै इति प्रायः आर्षप्रयोगः ।

Sung by Kum. Shambhavi Ranganath

One thought on “Saha naavavatu – Shanti Mantra

  1. Perhaps The Only place, Where Shlokas grammatically analysed, helps greatly students like me
    अधीतम् is it not क्त् pratyay for the Verb root इङ् अध्ययने [अधीते ] [Neuter] like अधीतः masculine
    अधीता feminine and अधीतम् neuter

    Just asking

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s