(Video) Ramayanam Class 1 Mohan MV

रामायणम्

मूलश्लोकः-1

तप:स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌। नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्‌।। 1।।

श्लोकान्वयः-

तपस्वी वाल्मीकि: तप:स्वाध्यायनिरतं वाग्विदां वरं मुनिपुङ्गवं नारदं परिपप्रच्छ ।।1।।

मूलश्लोकः-2

को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रत:।। 2।।

श्लोकान्वयः-

साम्प्रतम्‌ अस्मिन्‌ लोके क: नु गुणवान्‌ ? क: च वीर्यवान्‌ ? क: धर्मज्ञ: कृतज्ञ: सत्यवाक्य: दृढव्रत: च (अस्ति) ?।।2।।

मूलश्लोकः-3

चारित्रेण च को युक्त: सर्वभूतेषु को हित:। विद्वान्‌ क: क: समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शन:।। 3।।

श्लोकान्वयः-

क: च चारित्रेण युक्त: ? क: सर्वभूतेषु हित: ? क: विद्वान्‌ ? क: च समर्थ: ? क: च एकप्रियदर्शन: (अस्ति) ?।।3।।

मूलश्लोकः-4

आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ कोऽनसूयक:। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे।।4।।

श्लोकान्वयः-

क: आत्मवान्‌ ? क: जितक्रोध: द्युतिमान्‌ अनसूयक: (च अस्ति) ? संयुगे जातरोषस्य कस्य देवा: च बिभ्यति ?।।4।।

मूलश्लोकः-5

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे । महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌।। 5।।

श्लोकान्वयः-

महर्षे ! अहम्‌ एतत्‌ श्रोतुम्‌ इच्छामि, हि मे परं कौतूहलम्‌ (अस्ति)। त्वं (च) एवंविधं नरं ज्ञातुं समर्थ: असि।।5।।

सन्दर्भाः

1. Jan 25, 2017 दिनांके मोहनमहोदयेन पाठिताः श्लोकाः

2. http://sanskrit.uohyd.ac.in/scl/sankshepa_ramayanam/ramayana-interface/index.html

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s