(Video) Sankshepa Ramayanam Class 15 Anand V

मूलश्लोकः-81

तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे । राम: सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्‌।।81।।

श्लोकान्वयः –

राम: तेन (सेतुना) लङ्कां पुरीं गत्वा आहवे रावणं हत्वा सीताम्‌ अनुप्राप्य परां व्रीडाम्‌ उपागमत्‌।।81।।

मूलश्लोकः-82

तामुवाच ततो राम: परुषं जनसंसदि। अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती।। 82।।

श्लोकान्वयः –

तत: राम: जनसंसदि तां परुषम्‌ उवाच। (तत्‌) अमृष्यमाणा सा सती सीता ज्वलनं विवेश।।82।।

मूलश्लोकः-83-84

ततोऽग्निवचनात्सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम्‌ । कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्‌।।83।। सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मन:। बभौ राम: संप्रहृष्ट: पूजित: सर्वदैवतै:।। 84।।

श्लोकान्वयः –

तत: अग्निवचनात्‌ सीतां विगतकल्मषां ज्ञात्वा राम: (अङ्गीचकार)। महात्मन: राघवस्य तेन महता कर्मणा सचराचरं त्रैलोक्यं तुष्टम्‌। सर्वदैवतै: पूजित: राम: सम्प्रहृष्ट:।।83-84।।

मूलश्लोकः-85

अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर: प्रमुमोद ह।।85।।

श्लोकान्वयः –

तदा राक्षसेन्द्रं विभीषणं लङ्कायाम्‌ अभषिच्य कृतकृत्यः विज्वर: च राम: प्रमुमोद ह।।85।।

मूलश्लोकः-86

देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ । अयोध्यां प्रस्थितो राम: पुष्पकेण सुहृद्-वृत:।।86।

श्लोकान्वयः –

सुहृद्वृत: राम: देवताभ्य: वरं प्राप्य वानरान्‌ समुत्थाप्य च पुष्पकेण अयोध्यां प्रस्थित:।।86।।

मूलश्लोकः-87

भरद्वाजाश्रमं गत्वाराम: सत्यपराक्रम:। भरतस्यान्तिके रामो हनूमन्तं व्यसर्जयत्‌।।87।।

श्लोकान्वयः –

आराम: सत्यपराक्रम: राम: भरद्वाजाश्रमं गत्वा भरतस्य अन्तिके हनूमन्तम्‌ व्यसर्जयत्‌।।87।।

मूलश्लोकः-88

पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा। पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा।।88।।

श्लोकान्वयः –

तदा सुग्रीवसहित: (राम:) तत्‌ पुष्पकं पुन: समारुह्य आख्यायिकाम्‌ जल्पन्‌ तदा नन्दिग्रामं ययौ।।88।।

मूलश्लोकः-89

नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभि: सहितोऽनघ:। राम: सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्‌।।89।।

श्लोकान्वयः –

अनघ: राम: भ्रातृभि: सहित: नन्दिग्रामे जटां हित्वा सीताम्‌ अनुप्राप्य राज्यं पुन: अवाप्तवान्‌।।89।।

मूलश्लोकः-90

प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्ट: पुष्ट: सुधार्मिक:। निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जित:।। 90।।

श्लोकान्वयः –

लोक: हि (राज्यम्‌ अधिरूढे रामे) प्रहृष्टमुदित: तुष्ट: पुष्ट: सुधार्मिक: निरामय: अरोग: दुर्भिक्षभयवर्जित: च भविष्यति।।90।।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s