(Video) Alamkara – Dr. R. Ramachandranji

अलङ्कारः – (कोविदः कक्ष्या) – डॉ. आर्. रामचन्द्रः

गीता शिबिरम् – २५-१२-२०१६

An overview of some of the main alamkaras (figures of speech) in Sanskrit Literature.
A session by Dr. R. Ramachandranji (RRji) for Kovida students at Gita Shibhiram 2016 organised by Samskrita Bharathi, Chennai.

 • अलं करोति इति अलङ्कारः |
 • उपमालङ्कारः
  • उदाहरणम् — मुखं चन्द्रः इव सुन्दरम् |
  • पूर्णोपमा / लुप्तोपमा
  • अंशचतुष्टयम्
   • उपमेयम्
   • उपमानम्
   • सादृश्यम्
   • उपमावाचकम्
 • अनन्वयालङ्कारः
  • गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः ।
   रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ॥ – रामायण, युद्धकाण्ड
 • व्यतिरेकालङ्कारः
  • शैला इवोन्नताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः
 • रूपकालङ्कारः
  • कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
   आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥
 • अतिशयोक्तिः
  • सिंहः आगच्छति
 • अर्थान्तरन्यासालङ्कारः
  • हनूमानब्धिमतरद् दुष्करं किं महात्मनाम्
 • श्लेषालङ्कारः
  •  सर्वदोमाधवः
   • सर्वदा उमाधवः
   • सर्वदः माधवः
  • पार्वतीपरेमेश्वरौ
   • पार्वती + परमेश्वरः
   • पार्वतीपः + रमेश्वरः
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s