Raghuvamsam – 1.11 to 1.20 – Practice Questions

रघुवंशम् – १.११ – १.२० प्रश्नाः  — https://nivedita2015.wordpress.com/sanskrit-sessions/video-kalidasas-raghuvamsam-first-sarga-vidhya-ramesh/

) पद्यभागः   – प्रश्नान् उत्तरत 

१. चक्रवर्तिदिलीपस्य नृपोचितगुणान् स्वशब्दैः वर्णयत ?

२. महाकाव्यस्य अस्मिन् भागे अद्यतनप्रशासकेभ्यो  नेतृभ्यश्च कः सन्देशः निहितः अस्ति ?

) शब्दसम्पद्भागः  

 1. एतेषांपर्यापदानि(अमरकोषतः) लिखत 

मुनिः  राजा इन्दुः  सेना उर्वी      देहः

 1. समानार्थकंपदंलिखत 

क्षीरनिधौ मनीषिणाम् सर्वोन्नतेन उपजीविनाम् नियन्तुः

भूत्यर्थम् आदत्ते अकुण्ठिता धनुषि संवृतम्

 1. 3. ‘रसः’ इतिपदस्यविविधार्थज्ञापकवाक्यानि लिखत 
 2. विलोमपदानिलिखत

अग्रहीत्  अनुमेया प्राक्तनम् कर्मक्षमम् आद्यः

5.यथोदाहरणम् अन्यपदानि लिखत  जलजम् ()-कर्मजम्, स्वेदजः, आत्मजा, मूर्धजाः इत्यादीनि

तोयनिधिः (निधिः) महाभुजः (महा) सर्वोन्नतः (सर्व)     सहस्रगुणम्(गुणम्) प्राक्तनम् (तन) आदत्ते (आङ्उपसर्गः)

ग) व्याकरणभागः

 1. श्लोकेभ्यःअन्विष्य लिखत ।
 2. क्तान्त-रूपाणि(धातुं, क्रियापदस्य लट्-रूप च निर्दिशत)।
 3. मतुबर्थेतद्धितपदानि  (विग्रहवाक्यं निर्दिशत) ।
 4. कृदन्ताव्ययानि। (धातुं, क्रियापदस्य लट्-रूप च निर्दिशत)।
 5. क्रिया-पदानिचिनुत । (धातुं, क्रियापदस्य लट्-रूपं च निर्दिशत)।
 6. अव्ययीभावसमस्तपदानिविग्रवाक्यानि च लिखत ।
 7. 2) सन्धिविच्छेदंप्रदर्श्य सन्धिनाम लिखत 
 8. आसीन्महीक्षितामाद्यःप्रणवश्छन्दसामिव।
 9. दिलीपइति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ।
 10. क्षात्रोधर्म इवाश्रितः ।

भीमकान्तै—————- (१६)

घ) ससन्दर्भं विवृणुत ।

१. न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः ।

२. सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः ।

Advertisements

One thought on “Raghuvamsam – 1.11 to 1.20 – Practice Questions

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s