Raghuvamsam 1.1 – 1.10 Practice Questions

रघुवंशम् – १.१ – १.१० प्रश्नाः – https://nivedita2015.wordpress.com/sanskrit-sessions/video-kalidasas-raghuvamsam-first-sarga-vidhya-ramesh/

) पद्यभागः   – प्रश्नान् उत्तरत 

मङ्गलाचरणं नाम किम् ? तत्प्रयोजनं तत्प्रकारान् च सूचयत । प्रकृत-ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणं किंविधम् ?

) शब्दसम्पद्भागः  

  1. एतेषांपर्यापदानि(अमरकोषानुसारं) लिखत 

सागरः  सूर्यः        वंशः        कर्णः      सन्    हेम  अग्निः  मतिः

  1. समानार्थकंपदं(तत्विभक्तौ) लिखत 

यशसे सूरिभिः मणौ       धनप्रार्थी         मोहात्    लभ्ये

उडुपेन जगतः शैशवे      तनुत्यजाम्         मे उत्कीर्णम्

  1. 3. एकस्यैवपदस्यविभिन्नाः अर्थाः भवन्ति  यथा ‘अर्थः’ इत्यस्य  –  धनम्,   शब्द-प्रतिपाद्यः,   कारणम्,    वस्तु/द्रव्यम्/पदार्थः,  याच्ञा   इति ।

अस्य पदस्य प्रयोगं वाक्येषु तथा कुरुत यथा अर्थ-भेदाः स्पष्टाः भवेयुः । (प्रयोगे विभक्ति-परिवर्तनं, उपसर्ग-प्रत्यय-योजनं समस्त-पदं वा भवितुम् अर्हति) ।

  1. श्लोकेषु (१-१०)विद्यमानानिविपरीतार्थकपदानि चिनुत 
  2. यथोदाहरणम्अन्यपदानिलिखत  

उदा. – जलजम् ()-वनजा, कर्मजम्, स्वेदजः, आत्मजा, मूर्धजाः इत्यादि

उद्बाहुः   –  (उत्)     मितभाषी  (मित)      यथाकामम् (यथा)         दुस्तरम् (दुः, दुर्)

ग) व्याकरणभागः

  1. श्लोकेभ्यःअन्विष्य लिखत ।
  2. सन्नन्तपदानि(वृत्तिं  निर्दिशत)।
  3. क्तान्त-रूपाणि(धातुं, क्रियापदस्य लट्-रूप च निर्दिशत)।
  4. भावार्थेतद्धितपदानि  (वृत्तिं निर्दिशत) ।
  5. कृदन्ताव्ययानि। (धातुं, क्रियापदस्य लट्-रूप च निर्दिशत)।

लृट्-लकारे विद्यमान-पदानि । (धातुं, क्रियापदस्य लट्-रूपं च निर्दिशत)।

2) सन्धिविच्छेदं प्रदर्श्य सन्धिनाम लिखत 

सूत्रस्येवास्ति शैशवेऽभ्यस्तविद्यानाम्     वागर्थाविव लोभादुद्बाहुरिव

मन्दःकवियशःप्रार्थी ह्यग्नौ     तनुवाग्विभवोऽपि

घ) ससन्दर्भं विवृणुत ।

१. सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ।

२. योगेनान्ते तनुत्यजाम् ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s