(Video) Kalidasa’s Raghuvamsam – First Sarga 1-13 – Vidhya

रघुवंशमहाकाव्यम् – प्रथमः सर्गः संस्कृतभारती, चेन्नै

Classes in Simple Sanskrit — Raghuvamsam – by Smt. Vidhya Ramesh, Samskrita Bharati – Chennai.

IMPORTANT NOTE — Please refer the notes in https://nivedita2015.wordpress.com/video-kalidasas-raghuvamsam-first-sarga-vidhya-ramesh/

 

(Video) Sankshepa Ramayanam Class 11 Anand V

https://nivedita2015.wordpress.com/2016/05/07/video-sankshepa-ramayanam/

मूलश्लोकः-52-53
तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ।।52।। जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्‌।। 53।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
(रावण:) तेन मायाविना नृपात्मजौ दूरम्‌ अपवाह्य गृध्रं जटायुषं हत्वा रामस्य भार्यां जहार।।52-53।।

मूलश्लोकः-53-54
गृध्रं च निहतं दृष्ट्‌वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम्‌।। 53।। राघव: शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रिय:।।54।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
गृध्रं च निहतं दृष्ट्‌वा मैथलीं च हृतां श्रुत्वा शोकसन्तप्त: आकुलेन्द्रिय: राघव: विललाप।।53-54।।

मूलश्लोकः-54-55
ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्‌।।54।। मार्ग माणो वने सीतां राक्षसं संददर्श ह। कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्‌।। 55।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
तत: तेन एव शोकन (युक्त: राघव:) गृध्रं जटायुषं दग्ध्वा वने सीतां मार्गमाण: रूपेण विकृतं घोरदर्शनं कबन्धं नाम राक्षसं सन्ददर्श ह।।54-55।।

मूलश्लोकः-56-57
तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च स:।स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम्‌।। 56।। श्रमणां धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव।।57।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
महाबाहु: (राघव:) कबन्धं निहत्य तं ददाह। स: च कबन्ध: स्व: गत:। राघव ! धर्मनिपुणां धर्मचारिणीं श्रमणां शबरीम्‌ अभिगच्छ इति स: (कबन्ध:) अस्य कथयामास।।56-57।।
मूलश्लोकः-57-58
सोऽभ्यगच्छन्‌ महातेजा: शबरीं शत्रुसूदन:।। 57।। शबर्या पूजित: सम्यग्‌ रामो दशरथात्मज:।।58।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
स: महातेजा: शत्रुसूदन: शबरीम्‌ अभ्यगच्छत्‌। दशरथात्मज: राम: शबर्या सम्यक्‌ पूजित:।।57-58।।

 

Bhaavayaami Raghuraamam – Swati Tirunal

Bhaavayaami Raghuraamam

Sanskrit kṛti composed by
Maharaja Sri Swati Tirunal
Raagamaalikaa – Roopaka taala

Sung by Smt. Harini Agaram

The important events from Raamaayana’s BaalaKaanda, AyodhyaaKaanda, AaranyaKaanda, KishkindhaaKaanda, SundaraKaanda and YuddhaKaanda have been summarized in this song!

भावयामि रघुरामम्  – महाराजा स्वातितिरुनाल्

भावयामि रघुरामं भव्य-सुगुणारामम् ।
भावुक-वितरण-परापाङ्ग-लीलालसितम् ।

[पल्लवी अनुपल्लवी च – सावेरी-रागः] भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Lord Raama of King Raghu’s dynasty, आरामम् who is the embodiment of (literally, the garden or the blissful venue for) भव्य-सु-गुण the pleasant and noble virtues; and लसितम् who sports लीला playfully casted अपाङ्ग side-glances (at his devotees), वितरण-पर being ever ready to grant भावुक happiness and prosperity.

चिट्टस्वरम्  – Chitta-Swaram – Saaveree Ragam
Aarohanam: S R1 M1 P D1 S |   Avarohanam: S N3 D1 P M1 G3 R1 S |

, रि , , , रि , , , I , , , , , , , I
रि , , नि , , नि , , I , , , रि , , , I
रि , रि , I , नि नि I
रि , , रि , , I , , रि नि रि I
s , r , g , s , r , , , I m , p , d , p , d , , , I
r , s , n , d , n , d , I p , m , g , r , s , d , I
s r m , g r m p d , p m I p d s , n d n d p m p d I
g r s d , , r s d , , s I d , , g r n d m g r s d I

दिनकरान्वय-तिलकं दिव्य-गाधि-सुत-सवन-[ना]
अवनरचित-सुबाहुमुख-वधम् अहल्यापावनम्। [1..]

[बालकाण्डः – नाट्टकुरिञ्जी-रागः] भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, तिलकम् who is the ornament for अन्वय the successors of the dynasty of दिन-कर the Sun, the creator of the days; वधम् the destroyer of सुबाहु-मुख the demons led by Subaahu, रचित thereby providing अवन protection for सवन the yaaga of दिव्य-गाधि-सुत Brahmarshi Vishvaamitra, the son of the pious King Gaadhi; and पावनम् the purifier of अहल्या Ahalyaa; …

अनघमीश-चाप-भङ्गं जनक-सुता-प्राणेशं
घन-कुपित-भृगुराम-गर्व-हरम् इत-साकेतम् । [..1]

[बालकाण्डः – नाट्टकुरिञ्जी-रागः] … भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, अनघम् the sinless one; भङ्गम् the breaker of चाप the bow of ईश Lord Shiva; प्राण-ईशम् the Lord of Life of जनक-सुता Seetaa, Janaka’s daughter; हरम् the remover of गर्व the pride of घन-कुपित the extremely enraged भृगु-राम Parashuraama; and इत one who reached साकेतम् Saaketa, the city of Ayodhyaa.

Baalakaanda Naattakurinjee Last line in Saaveree
Aaro: S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S |  Ava: S N2 D2 M1 G3 R2 G3 M2 P G3 R2 S  |

, , , , , नि , , I नि , , , , रि , , , I
नि , , , , , , रि , I , , , , रि , , I
नि नि रि नि नि I नि नि नि रि नि I
रि , , रि , , I , , रि नि रि I
m , g , s , , , n , d , I n , s , , , r , g , m , I
n , d , m , , , g , r , I g , m , p , g , r , s , I
n d n s r g m n d n p d I n s n d n s r g m g s n I
g r s d , , r s d , , s I d , , g r n d m g r s d I

विहताभिषेकम् अथ विपिन-गतम् आर्यवाचा
सहित-सीता-सौमित्रिं शान्ततम-शीलम् । [2..]

[अयोध्याकाण्डः – धन्यासी-रागः] भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, अभिषेकम् whose coronation as the king was विहत abandoned; and अथ then, गतम् who went to विपिन the forest, वाचा by the commands of आर्य his venerable father, Dasharatha; सहित who is accompanied by सीता Seetaa and सौमित्रिम् Lakshmana, the son of Sumitraa; and शीलम् whose character is that of शान्ततम extreme calmness; … [पाठान्तरम् – आर्यवाच-]

गुह-निलय-गतं चित्रकूटागत-भरतदत्त-
महित-रत्नमय-पादुकं मदन-सुन्दराङ्गम् । [..2]

[अयोध्याकाण्डः – धन्यासी-रागः] …भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, गतम् who visited निलय the abode of गुह Guha; पादुकम् whose sandals, that were महित splendid and रत्नमय filled with gems, दत्त were given to (or were given by) भरत Bharata, आगत who had come to चित्रकूट Chitrakoota; and अङ्गम् whose body is सुन्दर beautiful, मदन like that of Madana, the God
of Love.

नि , , , , , , , I , , , , , नि , , I
रि , , रि , नि , , , I , , , , , रि , , I
नि , , नि I , नि रि नि नि I
रि , , रि , , I , , रि नि रि I
n , s , g , , , m , p , I g , m , p , , , n , s , I
r , s , r , n , s , p , I d , p , , g , , r , s , I
n , s g m p g , m p n s I p , n s g r s n d p n s I
g r s d , , r s d , , s I d , , g r n d m g r s d I

Ayodhyaakaanda Dhanyaasee Last line in Saaveree
Aarohanam: S G2 M1 P N2 S  |  Avarohanam: S N2 D1 P M1 G2 R1 S  |

वितत-दण्डकारण्यक-गत-विराध-दलनं
सुचरित-घटज-दत्तानुपमित-वैष्णवास्त्रम् । [3..]

[आरण्यकाण्डः – मोहन-रागः] भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, गत who went to वितत the vast दण्डक Dandaka आरण्यक forest and दलनम् the killer of the demon विराध Viraadha; and अनुपमित who possesses the unparalleled वैष्णव-अस्त्रम् Vishnu’s weapon दत्त that was presented to him by सु-चरित the illustrious घट-ज Sage Agastya, the one born out of a
pot; …

पतग-वर-जटायु-नुतं पञ्चवटी-विहितावासम्
अति-घोर-शूर्पनखा-वचनागत-खरादि-हरम् । [..3]

[आरण्यकाण्डः – मोहन-रागः] … भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, नुतम् who was worshipped by जटायु Jataayu, the वर king of पतग birds; आवासम् whose dwelling विहित was made in पञ्चवटी Panchavatee; and हरम् the killer of खर-आदि the demons led by Khara, आगत who had come वचन due to the words of अति-घोर the extremely fierce, शूर्प-नखा Shoorpanakhaa,  the one with sharp nails.

Aaranyakaanda Mohanam Last line in Saaveree
Avarohanam: S R2 G3 P D2 S   |   Aarohanam: S D2 P G3 R2 S  |

, , , , , , , रि , I , रि , , , , रि , I
, , , , , , , , I , , , रि , , रि , I
रि रि रि रि I रि रि I
रि , , रि , , I , , रि नि रि I
g , , , , , p , g , r , I g , r , s , d , s , r , I
g , , , , , p , d , s , I d , p , g , r , s , r , I
g p g g r s r g r r s d I s r g r g p g p d p d s I
g r s d , , r s d , , s I d , , g r n d m g r s d I

कनक-मृग-रूप-धर-खल-मारीच-हरम् इह
सुजन-विमत-दशास्य-हृत-जनकजान्वेषणम् । [4..]

[किष्किन्दाकाण्डः – मुखारी-रागः] भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, हरम् the killer of खल wicked demon मारीच Maareecha, धर who had put on रूप the form of कनक a golden मृग deer; इह and then on, अन्वेषणम् who searched for जनकजा Seetaa, the daughter of Janaka, हृत who was abducted दश-अस्य by the ten-faced Raavana, विमत who totally disregarded सु-जन good people; …

अनघ-पम्पा-तीर-सङ्गताञ्जनेय-नभोमणि-
तनुज-सख्यकरं वालि-तनु-दलनम् ईशम् । [..4]

[किष्किन्दाकाण्डः – मुखारी -रागः] … भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, (अनघम् the blameless person), सख्य-करम् who made friendship with नभोमणि-तनुज Sugreeva, the son of the jewel of the sky, Surya, सङ्गत having met आञ्जनेय Hanuman, the son of Anjanaa, तीर at the shores of अनघ the pristine, पम्पा Pampaa river; and दलनम् who crushed वालि-तनु Vali’s body; and ईशम् who is the Supreme Lord. [पाठान्तरम् – अनघम्]

Kishkindhaakaanda Mukhaaree Last line in Saaveree
Aarohanam: S R2 M1 P N2 D2 S   |  Avarohanam: S N2 D1 P M1 G2 R2 S  |

, , , , , , , रि , I , , , नि , , , रि , I
, , , , , , रि , , I रि , , , , नि , , I
, नि , रि I नि रि नि I
रि , , रि , , I , , रि नि रि I
p , , , , , m , g , r , I s , , , n , d , s , r , I
m , , , , , g , r , s , I r , m , p , m , n , d , I
s , s n d p p , m g r s I n d s r m p n d m p d s I
g r s d , , r s d , , s I d , , g r n d m g r s d I

वानरोत्तम-सहित-वायु-सूनु-करार्पित-
भानु-शत-भास्वर-भव्य-रत्नाङ्गुलीयम् । [5..]

[सुन्दरकाण्डः – पूर्विकल्याणी-रागः] भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, अङ्गुलीयम् whose ring, भव्य that existed with रत्न precious gems, and भास्वर had the radiance of शत hundred भानु suns, अर्पित was placed कर in the hands of वायु-सूनु Hanumaan, the son of Vaayu, सहित who was present along with वानर-उत्तम the most superior among monkeys, Sugreeva; …

तेन पुनरानीतान्यून-चूडामणि-दर्शनं
श्रीनिधिम् उदधि-तीराश्रित-विभीषण-मिलितम्।[..5]

[सुन्दरकाण्डः – पूर्विकल्याणी-रागः] … भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, दर्शनम् who saw अन्यून the untainted चूडामणि crest jewel of Seetaa, आनीत that was brought back पुनः again तेन by him, Hanumaan; श्री-निधिम् who is the treasure house of prosperity; and मिलित who united with विभीषण Vibheeshana, आश्रित who had sought refugee, तीर at the shores
उदधि of the ocean.

Sundarakaanda Poorvikalyaanee Last line in Saaveree
Aarohanam: S R1 G3 M2 P D2 P S |   Avarohanam: S N3 D2 P M2 G3 R1 S  |

, , , , , रि , , I , , , , रि , , , I
, , , , , , , , I नि , , , , , रि , I
, , रि , I , रि , , नि I
रि , , रि , , I , , रि नि रि I
g , , , m , g , r , s , I d , s , , , r , g , m , I
p , , , , , d , p , s , I n , d , p , m , g , r , I
g m p m , p g , m r , g I s , r g , m p d p s , n I
g r s d , , r s d , , s I d , , g r n d m g r s d I

कलित-वर-सेतुबन्धं खल-निस्सीम-पिशिताशन-
दलनम् उरु-दश-कण्ठ-विदारम् अति-धीरम् । [6..]

[युद्धकाण्डः – मध्यमावती-रागः] भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, वर-सेतुबन्धम् by whom a superior bridge across the ocean कलित was constructed; दलनम् the extinguisher of निस्सीम an endless number of खल wicked पिशित-अशन meat-eaters, the demons; विदारम् the killer of उरु the mighty दश-कण्ठ ten-necked Raavana; and अति-धीरम् one who was
extremely brave;  …

ज्वलन-पूत-जनक-सुता-सहित-यात-साकेतं
विलसित-पट्टाभिषेकं विश्व-पालं पद्म-नाभम् । [..6]

[युद्धकाण्डः – मध्यमावती-रागः] … भावयामि I meditate upon रघु-रामम् Raama, यात-साकेतम् who went to Saaketa, the city of Ayodhyaa, सहित along with जनक-सुता the daughter of Janaka, Seetaa, पूत who was purified by ज्वलन fire; पट्ट-अभिषेकम् whose coronation as the King विलसित was delightful; पालम् the protector of विश्व the Universe; and पद्म-नाभम् who is verily Mahaavishnu having a lotus in His navel, Padmanaabha.

Yuddhakaanda Madhyamaavatee
Aarohanam: S R2 M1 P N2  S  |  Avarohanam:  S N2 P M1 R2 S  |

रि , , , , रि , , , I नि , , , , , , नि , I
, , , , , रि , , नि , I , , , , रि , , I
रि , रि नि रि , I , नि नि रि I
, नि रि , रि रि I , रि रि I
रि , , , रि I नि नि नि नि I
रि , , रि , , I , , रि नि रि I
r , , , m , r , m , p , I n , , , p , m , p , n , I
s , , , , , r , s , n , I p , p , m , m , r , s , I
r , p m r s n s r m p , I
d p s , n d n d p m g r I Poorvikalyaanee
s , n d s r m g , r s r I Mukhaaree
g , d p g r s r g p d s I Mohanam
r , s d , p d p g , r s I Dhanyaasee
n s m g m n d n p d n s I Naattakurinjee
g r s d , , r s d , , s I d , , g r n d m g r s d I

Last line in Saaveree

Reference

http://satyamparamdheemahi.blogspot.com/2013/02/bhavayami-raghuramam.html 

http://www.shivkumar.org/music/bhavayami.htm

http://getdrawings.com/bow-and-arrow-vector


There was a doubt raised about Rama’s sandals being studded with gems.
We crosschecked with Valmiki Ramayana and found these verses, which indicate that the sandal was indeed well-decorated. It cannot be ruled out that Bharata might have carried a pair of sandals for Rama to use while coming back to Ayodhya.

आधिरोहाऽर्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते। एतेहि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः।।2.112.21।।
हेमभूषिते decorated with gold, पादुके sandals, …

स पादुके ते भरतः प्रतापवान् स्वलङ्कृते सम्परिपूज्य धर्मवित्।
प्रदक्षिणं चैव चकार राघवम् चकार ते चोत्तमनागमूर्धनि।।2.112.29।।
स्वलङ्कृते well-decorated, ते those, पादुके sandals,…

In Adhyaatma Raamaayana which is part of the Brahmaanda Puranam, there is mentioned about the gem-studded paaduka.
गृहीत्वा पादुके दिव्ये भरतो रत्नभूषिते । रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥ २.९.५१॥
रत्नभूषिते gem-studded पादुके sandals,…

 

 

(Video) Sankshepa Ramayanam Class 10 Anand V

मूलश्लोकः-46
तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी। विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी।। 46।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
तत्र एव वसता तेन जनस्थाननिवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता।।46।।

मूलश्लोकः-47-48
तत: शूर्पणखावाक्यादुद्युक्तान्‌ सर्वराक्षसान्‌। खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम्‌।। 47।। निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्‌।। 48।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
तत: शूर्पणखावाक्याद् उद्युक्तान्‌ सर्वराक्षसान्‌ (तत्र विशिष्टं) खरं त्रिशिरसं दूषणं च राक्षसं तेषां पदानुगान्‌ च रणे एव राम: निजघान।। 47-48।।

मूलश्लोकः-48-49
वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम्‌।।48।।रक्षसां निहतान्यासन्‌ सहस्राणि चतुर्दश।।49।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
तस्मिन्‌ वने निवसता (रामेण) जनस्थाननिवासिनां रक्षसां चतुदश-सहस्राणि निहतानि आसन्‌।।48-49।।

मूलश्लोकः-49-50
ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावण: क्रोधमूर्छित:।।49।। सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्‌ ।।50।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
तत: ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावण: क्रोधमूर्छित: (अभवत्‌)। (स:) मारीचं नाम राक्षसं सहायं वरयामास।।49-50।।

मूलश्लोकः-50-52
वार्यमाण: सुबहुशो मारीचेन स रावण:।। 50।। न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावण: कालचोदित:।।51।। जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा।।52।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
रावण ! बलवता तेन ते विरोध: न क्षम: (इत्येवं) मारीचेन सुबहुश: वार्यमाण: स: रावण: कालचोदित: (सन्‌) तद्वाक्यम्‌ अनादृत्य तदा सहमारीच: तस्य आश्रमपदं जगाम।।50-52।।

Marriage Invitations in Sanskrit

विवाह-आमन्त्रण-पत्रिका, विवाह-निमंत्रण-पत्रम

Marriage Invitation.jpeg

wedding.PNG

marriage-invitation-1marriage-invitation-2marriage-invitation-3-1marriage-invitation-4-1

श्रीरस्तु ।             शुभमस्तु ।           अविघ्नमस्तु ।

विवाहमहोत्सवाह्वानशुभपत्रिका

श्रीमान् …-शर्म-..-दम्पतिभ्यां लिख्यमानाः शुभलेखार्थाः ।

स्वस्तिश्री चान्द्रमानेन श्रीविकारिनाम-संवत्सर-वैशाख-कृष्ण-षष्ठी-शुक्रवासरे रात्रौ श्रवण-नक्षत्रयुक्त-मेषलग्नपुष्करांशे (अर्थात् … दिनाङ्के रात्रौ … वादने )

आङ्गीरस-बार्हस्पत्य-भारद्वाज-त्रयार्षेय-प्रवरान्वित-भारद्वाज-गोत्रस्य ब्रह्मश्री …-शर्मणः प्रपौत्राय ब्रह्मश्री …शर्मणः पौत्राय ब्रह्मश्री …शर्म–…-दम्पत्योः ज्येष्ठपुत्राय

चिरञ्जीविने श्री-…-शर्मणे  वराय

वासिष्ठ-मैत्रावरुण-कौंडिन्य-त्रयार्षेय-प्रवरान्वित-कौंडिन्य-गोत्रस्य ब्रह्मश्री …-शर्मणः प्रपौत्रीं ब्रह्मश्री …स्य पौत्रीं ब्रह्मश्री ….-शर्म-…-दम्पत्योः ज्येष्ठपुत्रिकां

चिरञ्जीविनी ….

इति नाम्नीं कन्यां प्रदातुं …-नगरे ..-कल्याण-मंडपे (… समीपे) उद्वाहमहोत्सवः दैवज्ञैः गुरुबन्धुभिश्च निश्चितः। अतो भवन्तः एतच्छुभमुहूर्तात् प्रागेव सपरिवारं सकुटुम्बम् आगत्य इमं विवाहं यथाविभवं कारयित्वा वधूवरौ आशीर्भिः संयोज्य अर्पित-चन्दन-ताम्बूलादि-सत्कारान् आदाय अस्मान् कृतार्थान् कुर्वन्तु इति प्रार्थयामः।

एत एव अनेके शुभलेखार्थाः ।

भवदीयौ श्रीमान् …-शर्मा, श्रीमती … च

श्रीः श्रीः श्रीः ।

 

(Video) Overview of the Paninian Grammar – Neelesh

 

Here are the presentation material used during the sessions:

अष्टाध्यायीलघुपरिचय: – 1
https://docs.google.com/presentation/d/1fyc6m6EI9knhcMoagY3Vvzcis9aZ-CwbmGiUXblCTQU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

अष्टाध्यायीलघुपरिचय: – 2
https://docs.google.com/presentation/d/1R0J5lJbKilpvqa1F3QsM1IJubamMKavV2vXOQcUyCDE/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

In these online classes, there will be an overview of Paniniya-Vyakaranam. Neelesh will talk about Ashtadhyaayi, along with the fundamental principals and methods that Panini used in constructing various sutras in Ashtadhyayi. Neelesh will also talk about what is commonly referred as “Paniniya Parampara” and share its constituents. He will conclude with a mention about the more recent granthas of sanskrit grammar and talk about their advantages.

This is a two-days session and it is meant for those who are beginners of Paniniya vyakaranam and want to start their study of Ashtadhyayi in a systematic way.

Here are the links to the earlier sessions by Sri Neelesh.