Samkshepa Ramayana – Anand – Class 9

https://nivedita2015.wordpress.com/category/shlokas/valmiki-ramayana/sankshepa-ramayana/

मूलश्लोकः-36-38
रामोऽपि परमोदार: सुमुख: सुमहायशा:।।36।। न चैच्छत्‌ पितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबल:। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुन: पुन: ।।37।। निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रज:।।38।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
परमोदार: सुमुख: सुमहायशा: महाबल: राम: अपि पितु: आदेशात्‌ राज्यं न ऐच्छत्‌। भरताग्रज: (राम:) राज्याय पादुके न्यासं दत्त्वा भरतं पुन: पुन: निवर्तयामास।।36-38।।

मूलश्लोकः-38-39
स काममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन्‌।।38।। नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाङ्‌क्षया।।39।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
स: कामम्‌ अनवाप्य रामपादौ उपस्पृशन्‌ रामागमनकाङ्‌क्षया नन्दिग्रामे राज्यम्‌ अकरोत्‌।।38-39।।

मूलश्लोकः-39-40
गते तु भरते श्रीमान्‌ सत्यसन्धो जितेन्द्रिय:।। 39।। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च। तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान्‌ प्रविवेश ह।। 40।।
________________________________________
श्लोकान्वयः –
भरते गते श्रीमान्‌ सत्यसन्ध: जितेन्द्रिय: एकाग्र: राम: नागरस्य जनस्य च तत्र आगमनम्‌ पुन: आलक्ष्य दण्डकान्‌ प्रविवेश ह।।39-40।।

मूलश्लोकः-41-42
प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचन:। विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्श ह।। 41।। सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा।। 41-42।।

श्लोकान्वयः –
राजीवलोचन: राम: महारण्यं प्रविश्य विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं सुतीक्ष्णम्‌ अगस्त्यं तथा च अगस्त्यभ्रातरं ददर्श ह।।41-42।।

मूलश्लोकः-42-43
अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम्‌।। 42।। खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ।।43।।

श्लोकान्वयः –
परमप्रीत: (राम:) अगस्त्यवचनात्‌ ऐन्द्रं शरासनं खड्गम्‌ अक्षयसायकौ तूणी च जग्राह।।42-43।।

मूलश्लोकः-43-44
वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरै: सह।। 43।। ऋषयोऽभ्यागमन्सर्वे वधायासुररक्षसाम्‌। स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने।।44।।

श्लोकान्वयः –
वनचरै: सह वने वसत: तस्य रामस्य (समीपं) सर्वे ऋषय: असुररक्षसां वधाय अभ्यागमन्‌। स: तेषां (ऋषीणां) राक्षसानां (वधं) प्रतिशुश्राव।।43-44।।

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “Samkshepa Ramayana – Anand – Class 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s