(Video) Sankshepa Ramayanam – 8 – Anand

मूलश्लोकः-30-32
गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया । ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदका:।। 30।। चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ । रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रय:।। 31।। देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन्‌ सुखम्‌ ।।32।।
श्लोकान्वयः –
गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहित: राम: वनेन वनं गत्वा बहूदका: नदी: तीर्त्वा भरद्वाजस्य शासनात्‌ चित्रकूटमनुप्राप्य वने रम्यम्‌ आवसथं कृत्वा देवगन्धर्वसङ्काशा: ते त्रय: रममाणा: सुखं न्यवसन्‌।।30-32।।
________________________________________
मूलश्लोकः-32-33
चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा।।32।। राजा दशरथ: स्वर्गं जगाम विलपन्‌ सुतम्‌।। 33।।
श्लोकान्वयः –
रामे चित्रकूटं गते पुत्रशोकातुर: राजा दशरथ: सुतं विलपन्‌ स्वर्गं जगाम।।32-33।।
मूलश्लोकः-33-34
गते तु तस्मिन्‌ भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्वजै:।।33।। नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबल:। स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादक:।।34।।
श्लोकान्वयः –
तस्मिन्‌ दशरथे गते तु वसिष्ठप्रमुखै: द्विजै: राज्याय नियुज्यमान: महाबल: भरत: राज्यं न ऐच्छत्‌ (किन्तु) रामपादप्रसादक: स: वीर: वनं जगाम।।33-34।।
मूलश्लोकः-35-36
गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌। अयाचद् भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृत:।। 35।। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोऽब्रवीत्‌।। 36।।
श्लोकान्वयः –
आर्यभावपुरस्कृत: स: (भरत:) गत्वा महात्मानं सत्यपराक्रमं भ्रातरं रामम्‌ अयाचत्‌। त्वम्‌ एव राजा धर्मज्ञ: इति वच: रामम्‌ अब्रवीत्‌।।35-36।।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s