(Video) Sankshepa Ramayanam – 6 – Anand

 

मूलश्लोकः-16-19
सर्वदाभिगत: सद्भि: समुद्र इव सिन्धुभि:। आर्य: सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शन:।। 16।।
स च सर्वगणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धन:। समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव।। 17।।
विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्‌ प्रियदर्शन:। कालाग्निसदृश: क्रोधे क्षमया पृथिवीसम:।। 18।। धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापर:।
श्लोकान्वयः –
(राम:) सर्वदा सिन्धुभि: समुद्र: इव सद्भि: अभिगत: (भवति)। (स:) आर्य: सर्वसम: सदा एव प्रियदर्शन: च (अस्ति)। सर्वगुणोपेत: स: कौसल्यानन्दवर्धन: च (अपि अस्ति)। गाम्भीर्ये (स:) समुद्र: इव, धैर्येण हिमवान्‌ इव, वीर्ये विष्णुना सदृश: सोमवत्‌ प्रियदर्शन: ( च अस्ति)। क्रोधे कालाग्निसदृश:, क्षमया पृथिवीसम:, त्यागे धनदेन सम: सत्ये अपर: धर्म: इव (च अस्ति)।।16-19।।

मूलश्लोकः-19-21
तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌।। 19।।
ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथ: सुतम्‌ । प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया।। 20।।
यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत्‌ प्रीत्या महीपति:।। 21।।

श्लोकान्वयः –
महीपति: दशरथ: तम्‌ एवंगुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं प्रकृतीनां हितै: युक्तं ज्येष्ठगुणै: युक्तं ज्येष्ठं सुतं रामं प्रकृतिप्रियकाम्यया प्रीत्या (च) यौवराज्येन संयोक्तुम्‌ ऐच्छत्‌।। 19-21।।

The link to all the sessions are available here….

https://nivedita2015.wordpress.com/2016/05/07/video-sankshepa-ramayanam/

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s