(Video) Sankshepa Ramayanam – Anand

Online Session by V. Anand in Sanskrit for the 100 shlokas in the first chapter of Valmiki Ramayanam popularly known as Sankshepa Ramayanam.

View the classes available in my YouTube Channel

Links to specific classes

मूलश्लोकः-5
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे । महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌।। 5।।
श्लोकान्वयः-
महर्षे ! अहम्‌ एतत्‌ श्रोतुम्‌ इच्छामि, हि मे परं कौतूहलम्‌ (अस्ति)। त्वं (च) एवंविधं नरं ज्ञातुं समर्थ: असि।।5

मूलश्लोकः-6
श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वच:। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्‌।। 6।।
श्लोकान्वयः-
त्रिलोकज्ञ: नारद: वाल्मीके: एतद् वच: श्रुत्वा ‘श्रूयताम्‌’ इति आमन्त्र्य च प्रहृष्ट: (सन्‌) वाक्यम्‌ अब्रवीत्‌।।6।।

मूलश्लोकः-7
बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा:। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्‌वा तैर्युक्त: श्रूयतां नर:।। 7।।
श्लोकान्वयः-
(हे) मुने ! त्वया ये बहव: दुर्लभा: गुणा: कीर्तिता: तै: युक्त: नर: श्रूयताम्‌ । अहं बुद्ध्‌वा वक्ष्यामि।।7।।

 

 

मूलश्लोकः-8
इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनै: श्रुत:। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी।। 8।।
________________________________________
श्लोकान्वयः-
(हे मुने !) नियतात्मा महावीर्य: द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी इक्ष्वाकुवंशप्रभव: राम: नाम जनै: श्रुत: (अस्ति)।। 8।।
________________________________________

मूलश्लोकः-9
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्ग्मी श्रीमाञ्छत्रुनिबर्हण:। विपुलांसो महाबाहु : कम्बुग्रीवो महाहनु : ।। 9।।
________________________________________
श्लोकान्वयः-
(स: राम:) बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्ग्मी श्रीमान्‌ शत्रुनिबर्हण: विपुलांस: महाबाहु: कम्बुग्रीव: महाहनु: च (अस्ति।)।। 9।।
________________________________________

मूलश्लोकः-10
महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिन्दम:। आजानुबाहु: सुशिरा: सुललाट: सुविक्रम:।। 10।।
________________________________________
श्लोकान्वयः-
(स: राम:) महोरस्क: महेष्वास: गूढजत्रु: अरिन्दम:आजानुबाहु: सुशिरा: सुललाट: सुविक्रम: (च अस्ति)।। 10।।
________________________________________

मूलश्लोकः-11
सम: समविभक्ताङ्ग: स्निग्धवर्ण : प्रतापवान्‌ । पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षण:।। 11।।
________________________________________
श्लोकान्वयः-
(स: राम:) सम: समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्ण: प्रतापवान्‌ पीनवक्षा: विशालाक्ष: लक्ष्मीवान्‌ शुभलक्षण: ( च अस्ति)।। 11।।

मूलश्लोकः-12-15

धर्मज्ञ: सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रत:। यशस्वी ज्ञानसम्पन्न: शुचिर्वश्य: समाधिमान्‌।। 12।।

प्रजापतिसम: श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदन:। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता।। 13।।

रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठित:।। 14।।

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ: स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌। सर्वलोकप्रिय: साधुरदीनात्मा विचक्षण:।। 15।।

श्लोकान्वयः –

(स च राम:) धर्मज्ञ: सत्यसन्ध: प्रजानां हिते च रत: यशस्वी ज्ञानसम्पन्न: शुचि: वश्य: समाधिमान्‌ च (अस्ति)।। 12।।

(स च राम:) प्रजापतिसम: श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदन: जीवलोकस्य रक्षिता धर्मस्य (च) परिरक्षिता (अस्ति)।। 13।।

(स च राम:) स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गातत्त्वज्ञ: धनुर्वेदे च निष्ठित: (अस्ति) ।। 14।।

(स च राम:) सर्वशास्त्रार्थ-तत्त्वज्ञ: स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ सर्वलोकप्रिय: साधु: अदीनात्मा विचक्षण: (च अस्ति)।। 15।।

मूलश्लोकः-16-19
सर्वदाभिगत: सद्भि: समुद्र इव सिन्धुभि:। आर्य: सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शन:।। 16।।
स च सर्वगणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धन:। समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव।। 17।।
विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्‌ प्रियदर्शन:। कालाग्निसदृश: क्रोधे क्षमया पृथिवीसम:।। 18।। धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापर:।
श्लोकान्वयः –
(राम:) सर्वदा सिन्धुभि: समुद्र: इव सद्भि: अभिगत: (भवति)। (स:) आर्य: सर्वसम: सदा एव प्रियदर्शन: च (अस्ति)। सर्वगुणोपेत: स: कौसल्यानन्दवर्धन: च (अपि अस्ति)। गाम्भीर्ये (स:) समुद्र: इव, धैर्येण हिमवान्‌ इव, वीर्ये विष्णुना सदृश: सोमवत्‌ प्रियदर्शन: ( च अस्ति)। क्रोधे कालाग्निसदृश:, क्षमया पृथिवीसम:, त्यागे धनदेन सम: सत्ये अपर: धर्म: इव (च अस्ति)।।16-19।।

मूलश्लोकः-19-21
तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌।। 19।।
ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथ: सुतम्‌ । प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया।। 20।।
यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत्‌ प्रीत्या महीपति:।। 21।।

श्लोकान्वयः –
महीपति: दशरथ: तम्‌ एवंगुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं प्रकृतीनां हितै: युक्तं ज्येष्ठगुणै: युक्तं ज्येष्ठं सुतं रामं प्रकृतिप्रियकाम्यया प्रीत्या (च) यौवराज्येन संयोक्तुम्‌ ऐच्छत्‌।। 19-21।।

 

मूलश्लोकः-21-22

तस्याभिषेकसम्भारान्‌ दृष्ट्‌वा भार्याऽथ कैकयी।। 21।।

पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत। विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌।।22।।

________________________________________

श्लोकान्वयः –

अथ तस्य अभिषेकसम्भारान्‌ दृष्ट्‌वा पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी कैकयी रामस्य विवासनं भरतस्य अभिषेचनं च एनं वरम्‌ अयाचत।।21-22।।

मूलश्लोकः-23

स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयत:। विवासयामास सुतं रामं दशरथ: प्रियम्‌।। 23।।

________________________________________

श्लोकान्वयः –

सत्यवचनात्‌ धर्मपाशेन संयत: स: राजा दशरथ: प्रियं सुतं रामं विवासयामास।।23।।

मूलश्लोकः-24

स जगाम वनं वीर: प्रतिज्ञामनुपालयन्‌। पितुर्वचननिर्देशात्‌ कैकेय्या: प्रियकारणात्‌।। 24।।

श्लोकान्वयः –

स: वीर: पितु: वचननिर्देशात्‌ कैकेय्या: प्रियकारणात्‌ प्रतिज्ञाम्‌ अनुपालयन्‌ वनं जगाम।।24।।

 

मूलश्लोकः-25-26

तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम । स्नेहाद्विनयसम्पन्न: सुमित्रानन्दवर्धन:।।25।।

भ्रातरं दयितो भ्रातु: सौभ्रात्रमनुदर्शयन्‌।।26।।

श्लोकान्वयः –

विनयसम्पन्न: सुमित्रानन्दवर्धन: भ्रातु: दयित: प्रिय: भ्राता लक्ष्मण: स्नेहात्‌ सौभ्रात्रम्‌ अनुदर्शयन्‌ तं व्रजन्तं भ्रातरम्‌ अनुजगाम।।25-26।।

 

मूलश्लोकः-26-28

रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमा हिता।। 26।।

जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधू: ।। 27।।

सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा।।28।।

श्लोकान्वयः –

जनकस्य कुले जाता देवमाया इव निर्मिता रामस्य दयिता नित्यं प्राणसमा हिता भार्या सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणाम्‌ उत्तमा वधू: सीता अपि यथा शशिनं रोहिणी (तथा) रामम्‌ अनुगता।।27-28।।

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s