Leelavathi Class – by Sri V. Anand – Video Recording

Link to the Playlist in YouTube https://www.youtube.com/watch?v=h-85zbG9vwU&list=PLTWf5ZhGT360-dY9SZRFGf4E6r_oz80vW
Video recording of the class #11 https://www.youtube.com/watch?v=OljnN4lSGOo
Presentation material #11
Video recording of the class #10 https://www.youtube.com/watch?v=3zO4BrIe-E0
Presentation material #10  लीलावती_०१०_परिकर्माष्टकम्-पुनरवलोकनम्
Video recording of the class #9 https://www.youtube.com/watch?v=qjtNLIJk0KM
Presentation material #9  लीलावती_००९_घनमूलम्
Video recording of the class #8 https://www.youtube.com/watch?v=g7Lu1Pq68MQ
Presentation material #8  लीलावती_००८_घनः
Video recording of the class #7 https://www.youtube.com/watch?v=7_IDC1B1VPg
Presentation material #7  लीलावती_००७_वर्गमूलम्
Video recording of the class #6 https://www.youtube.com/watch?v=9NLUzKY7Zis
Presentation material #6  लीलावती_००६_भागहारः_वर्गः
Video recording of the class #5 https://www.youtube.com/watch?v=zwMAv_2JIjU
Presentation material #5  लीलावती_००५_गुणनम्
Video recording of the class #4 https://www.youtube.com/watch?v=o0yiJz6mzkQ
Presentation material #4  लीलावती_००४_सङ्कलितव्यवकलिते
Video recording of the class #3 https://www.youtube.com/watch?v=Sax7JrUd4KE
Presentation material #3 लीलावती_००३_परिभाषा
Video recording of the class #2 https://www.youtube.com/watch?v=Mi7kkEZLydA#t=33
Presentation material #2 लीलावती_००२_संख्याप्रतिरूपम्
Video recording of the class https://www.youtube.com/watch?v=h-85zbG9vwU
Presentation material  Leelavathi-Class#1

 

प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नन् स्मृतम् |
तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वामतङ्गाननम् |
पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटाम् |
संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैर्लालित्यलीलावतीम् ||१||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s