Samaasa – Practice for Gita Pravesha exam

समासः

 • (३.१५) अक्षरसमुद्भवम्= अक्षरात् समुद्भवम् – पञ्चमीतत्पुरुषः |
 • (२.३२) स्वर्गद्वारम् = स्वर्गस्य द्वारम् – षष्ठीतत्पुरुषः |
 • (९.७) कल्पादौ = कल्पस्य आदिः कल्पादिः – षष्ठीतत्पुरुषः | तस्मिन् |
 • (८.२६) शुक्लकृष्णे = शुक्ला च कृष्णा च – इतरेतर द्वन्द्वः |
 • (१.१६) सुघोषमणिपुष्पकौ= सुघोषश्च मणिपुष्पकश्च – इतरेतर द्वन्द्वः |
 • (३.४१) ज्ञानविज्ञाननाशनम्
  ज्ञानविज्ञाने = ज्ञानं च विज्ञानं च – इतरेतर द्वन्द्वः |
  ज्ञानविज्ञाननाशनम् = ज्ञानविज्ञानयोः नाशनम् – षष्ठीतत्पुरुषः | तत् |
 • (५.१८) विद्याविनयसम्पन्ने
  विद्या च विनयश्च = विद्याविनयौ – इतरेतर द्वन्द्वः |
  विद्याविनयाभ्यां सम्पन्नः =  विद्याविनयसम्पन्नः – तृतीयातत्पुरुषः | तस्मिन् |
 • (१.९) त्यक्तजीविताः= त्यक्तं जीवितं यैः ते – बहुव्रीहिः |
 • (८.२) नियतात्मभिः = नियतः आत्मा यैः ते – बहुव्रीहिः | तैः |
 • (६.२८) विगतकल्मषः= विगतः कल्मषः यस्मात् सः – बहुव्रीहिः |
 • (८.११) वीतरागाः = वीतः रागः येभ्यः ते – बहुव्रीहिः |
 • (७.१) आसक्तमनाः= आसक्तं मनः यस्य सः – बहुव्रीहिः |
 • (६.३६) वश्यात्मना = वश्यः आत्मा यस्य सः – बहुव्रीहिः | तेन |
 • (७.२८) पुण्यकर्मणाम्= पुण्यं कर्म येषां ते – बहुव्रीहिः | तेषाम् |
 • (१.४६) शस्त्रपाणयः– शस्त्रं पाणौ येषां ते – बहुव्रीहिः |
 • (८.७) अर्पितमनोबुद्धिः
  मनोबुद्धी = मनश्च बुद्धिश्च – इतरेतर द्वन्द्वः |
  अर्पितमनोबुद्धिः = अर्पिते मनोबुद्धी येन सः – बहुव्रीहिः |
 • (९.२८) सन्न्यासयोगयुक्तात्मा
  सन्न्यास एव योग: = सन्न्यासयोगः – कर्मधारय तत्पुरुषसमासः |
  सन्न्यासयोगेन युक्तः = सन्न्यासयोगयुक्तः – तृतीयातत्पुरुषः |
  सन्न्यासयोगयुक्तः आत्मा यस्य सः = सन्न्यासयोगयुक्तात्मा – बहुव्रीहिः |
 • (६.८) ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा
  ज्ञानं च विज्ञानं च = ज्ञानविज्ञाने – इतरेतर द्वन्द्वसमासः |
  ज्ञानविज्ञानाभ्यां तृप्तः = ज्ञानविज्ञानतृप्तः – तृतीयातत्पुरुषः |
  ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा = ज्ञानविज्ञानतृप्तः आत्मा यस्य स: – बहुव्रीहिः |

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s