The power of Atmashakti – Rama Ravana Yuddha – Katopanishad shloka on Om

आत्मशक्ते: प्रणवस्य च प्रभाव: — अगस्त्यमहर्षिणा बोदित: राम:

रामरावनयोर्युद्धं प्राचलत् अस्ति | रावण: आगच्छति | रामेण किमपि कर्तुं न शक्यते | रावण: वरप्रभावात् बहुशक्त: अस्ति | तत्र बहूणि वराणि रावणेन प्राप्तानि | अथ: किमपि रामेण कर्तुं न शक्यते | एकवारं गच्छति | पुन: द्वितीयवारम् आगच्छति | तदापि किमपि न कर्तुं शक्यते | “तपस्वी अस्ति | वरप्रभावेन बलवानपि अस्ति | एतं रावणं कथं हन्तुं शक्तोऽहम् ? अहं न शक्त: अस्मि ” इति चिन्ताक्रान्त: अभवत् राम: | स: रावण: अधर्मे एव तिष्टतिचेत् राम: हन्तुं शक्नोति | परन्तु स: तु तपस्वी अपि अस्ति | राम: तं स्पर्ष्टुं अपि न शक्त: | कथं हनिष्यामि इति चिन्ताक्रान्त: अभवत् | रामरावनयोर्युद्धस्य रामरावणयोर्स्युद्ध: एव समम् | अन्य उपमा नास्ति एव | देवादिदेवा: स्वर्गलोके स्थित्वा पश्यन्त: आसन् | तदानीम् अगस्त्य: चिन्तयति रामस्य किञ्चित् ज्ञानम् अपेक्षितमिति | अगस्त्यमहर्षिः तत्र युद्धभूमौ अवतरति | राम: अगस्त्यं दृष्ट्वा नमस्करोति | अनुग्रहं कर्तुं प्रार्तयति | तदानीम् अगस्त्यमहर्षिणा रामं प्रति एवम् उक्तम् अस्ति – “हे राम | भवान् चिन्तयति – मम समीपे दिव्यास्त्रा: सन्ति | एतेषां दिव्यास्त्राणां शक्त्या रावणं हन्तुं शक्नोमि इति | नैव | तथा मा चिन्तयतु | यदि तत्र दैहिकशक्त्या रावणम् अहं हनिष्यामि इति चिन्त्यते भवता तत् न साद्यम् | तपसा बहु प्रबल: अस्ति रावण: | अत: किं करणीयम् इति सम्यक् जानातु | आत्मा शक्तिं वर्धनीयम् | यदा आत्मा प्रबल: भवति, सशक्त: भवति, तदा आत्माशक्ति: भवत: देहे प्रवहति | भवत: अस्त्रेषु अपि प्रवहति | तदा भवान् तं हन्तुं शक्नोति |” अगस्त्यमहर्षि: ब्रह्मोपदेशं कृत्वा आदित्य हृदयं पाठयति |

आत्मशक्ति वर्धनाय एष: कठोपनिषद: श्लोकः सर्वे प्रतिदिनं पठन्तु |

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति — तपाँसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति — तत्ते पदँ संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ १.२.१५ ॥

सर्वे वेदा: यत् पदम् आमनन्ति, तपाँसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, यत्+इच्छन्त: ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत् ते पदँ संग्रहेण ब्रवीमि ॐ इति एतत् |

एतस्मिन् कठोपनिषद: श्लोके प्रणवस्य प्रभावं उक्तम् अस्ति |

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् ।
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १.२.१६ ॥

एतत् हि एव अक्षरं ब्रह्म | एतत् हि एव अक्षरं परम् । एतत् हि एव अक्षरं ज्ञात्वा, य: यत् इच्छति, तस्य तत् |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s